Ponad 41 mln zł w ramach Poddziałania 8.1.1 RPO woj. wielkopolskiego!

28 listopada 2017
Brak Komentarzy
649 wyświetleń

Uprzejmie informujemy, że jeszcze tylko do 22 grudnia 2017r. potrwa nabór wniosków w ramach Podziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Konkurs jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, a pula środków na dofinansowanie projektów wynosi 41 632 084,00 zł!

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy
 • rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1)
 • wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

 

Poziom dofinansowania dotacji unijnej:

85%

 

Kryteria wyboru projektów ubiegających się o dofinansowanie, czyli projekty mogą być realizowane wtedy, gdy:

 • są skierowane bezpośrednio do: dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 lat) oraz ich rodziców/opiekunów, nauczycieli i pracowników przedszkoli, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (w tym specjalnych, integracyjnych) i ich organów prowadzących
 • okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, a dofinansowanie działalności bieżącej w ramach projektu nie przekracza 12 miesięcy
 • zostanie zapewniona trwałość nowoutworzonych w ramach projektu miejsc przedszkolnych – po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat
 • we wniosku o dofinansowanie zawarto analizę potwierdzającą, iż liczba nowo utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu
 • beneficjent jest organem prowadzącym Ośrodek Wychowania Przedszkolnego (OWP), do którego skierowane jest wsparcie w ramach projektu.

 

Kryteria premiujące, czyli jakie projekty mają największe szanse na otrzymanie dofinansowania?

 • utworzenie miejsca wychowania przedszkolnego w gminie, która nie otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowania ze środków EFS
 • utworzenie miejsca wychowania przedszkolnego w gminie o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego
 • projekty realizowane na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego (tereny wiejskie – zgodnie z definicją GUS)
 • projekty, w ramach których wsparte OWP zapewniają wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub w przypadku braku ww. kadry premiowane będą projekty, które przewidują wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej
 • utworzenie miejsca wychowania przedszkolnego na obszarze strategicznej interwencji – Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe (nie dotyczy projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych).Dodaj komentarz!

9 − six =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!