Avatar

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE KURSU „KADRY I PŁACE”

26 stycznia 2018
Brak Komentarzy
565 wyświetleń

Poznań, 26.01.2018 r.

SENSE consulting Sp. z o. o

Św. Michała 43

61-119 Poznań

 

ROZEZNANIE RYNKU

w ramach projektu „Zawód z SENSEm – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy

 

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia certyfikowane kursu „Kadry i płace” w ramach projektu Zawód z SENSEm – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy”, RPWP.06.02.00-30-0064/15

 

Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2016 r. do 31 maja 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SENSE consulting sp. z o. o.

Św. Michała 43

61-119 Poznań

e-mail: biuro@senseconsulting.pl

Tel./Fax.: 61 843 26 11

NIP: 778-145-68-26

 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia „Kadry i płace” dla
11 (+/- 2 os.) Uczestników Projektu „Zawód z SENSEm – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy”.

 

Szkolenie

 

Kurs „Kadry i płace”

Kurs ma prowadzić do zdobycia kwalifikacji poprzez zdanie egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

 

Minimalny zakres programu (80 godz.):

  • Prawo pracy
  • Kadry
  • Płace
  • HR
  • Symfonia Kadry
  • Symfonia Płace
  • ZUS, Płatnik ZUS
  • MS Excel w zastosowaniach kadrowo-płacowych

 

Przez kwalifikacje rozumie się określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r., a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej.

Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r. instytucje certyfikujące mogą przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne akredytacje, szkół. W przypadku upoważnienia instytucji walidującej do przeprowadzenia walidacji odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzany proces spoczywa na instytucji certyfikującej (Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK).

Zamawiający zobowiąże Wykonawcę szkolenia do przeprowadzenia walidacji i certyfikacji, tak aby przeprowadzony egzamin pozwolił na nabycie przez uczestników szkolenia kwalifikacji.

SZKOLENIE MUSI ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W 2 GRUPACH SZKOLENIOWYCH:

I GRUPA:

 

Kurs Kadry i płace dla 8 uczestników projektu. Informujemy, iż liczba osób w grupie może ulec zmianie +/- 1 osoba.

Miejsce prowadzenia zajęć: Poznań (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego).

 

II GRUPA:

 

Kurs Kadry i płace dla 3 uczestników projektu. Informujemy, iż liczba osób w grupie może ulec zmianie +/- 1 osoba.

Miejsce prowadzenia zajęć: Piła (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego).

 

 

Termin realizacji zamówienia: Szkolenie powinno zostać zrealizowane w okresie: luty 2018r. Szkolenia dla obu grup (Poznań, Piła) powinny być realizowane równocześnie.

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– trenera, posiadającego min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce;

– sali szkoleniowej;

– materiałów szkoleniowych;

– egzaminu zewnętrznego oraz pokrycie kosztu wydania certyfikatu zewnętrznego.

 

 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):


80500000-9 – Usługi szkoleniowe

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

 

 

III WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 

 

IV INFORMACJE DODATKOWE

 

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

 

 

 V FORMULARZ OFERTOWY:

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego rozeznania.

 

Proszę o przesłanie wypełnionego załącznika nr 1 w formie skanu na adres: a.pawlaczyk@senseconsulting.pl

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

na przeprowadzenia kursu „Kadry i płace”  w ramach projektu „Zawód z SENSEm – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy
i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy
realizowanego w ramach Działania 6.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

 

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

 

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

 

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:

 

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa brutto za 1 osobę Cena łączna szkolenia (11 osób)
Opiekun osób starszych

 

………………………. dnia ……………………

……………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

   do reprezentowania Wykonawcy
Dodaj komentarz!

two × 5 =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!