Avatar

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „E-MARKETING”

14 grudnia 2017
Brak Komentarzy
439 wyświetleń

SENSE consulting Sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

ROZEZNANIE RYNKU

w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w procedurze rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia szkolenia „e-Marketing” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”, POWR.01.02.01-24-0034/15.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

  • NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

SENSE consulting sp. z o. o.

  1. Św. Michała 43

61-119 Poznań

e-mail: biuro@senseconsulting.pl

Tel./Fax.: 61 843 26 11

NIP: 778-145-68-26

  • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 3 osób (+/- 1 osoba) pn.: „e-Marketing” w ramach projektu pn. „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”.

Szkolenie „E-marketing” przygotowuje do zdania egzaminu ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) w obszarze branżowym – PI (Professional Informatics), moduł M7 – e-Marketing. Podczas szkolenia będą rozwijane kompetencje: zastosowanie e-Marketingu, określanie celu dla e-Marketingu, wykorzystanie narzędzi e-Marketingu do realizacji celów, analiza efektywności narzędzi e-Marketingowych.

Po ukończeniu szkolenia osoba posiadająca certyfikat ECCC z modułu PI M7 e-Marketing będzie posiadała umiejętności obsługi narzędzi informatycznych do skutecznej promocji w Internecie.
E-marketing

Program szkolenia (80 godzin szkoleniowych) :

  1. Podstawy e-Marketingu: Definicja potrzeby i produktu; Definicja e-Marketingu; Zastosowanie e-Marketingu.
  2. Określanie celu dla e-Marketingu: e-Marketing i rachunek ekonomiczny; Utrzymanie klientów; Promocja i kreowanie wizerunku potrzeby i produktu w Internecie.3. Wykorzystanie narzędzi e-Marketingu do realizacji celów: Strona internetowa; Portale społecznościowe; Katalogi internetowe; Tworzenie treści; Komunikatory internetowe; Microblogging; Portale ogłoszeniowe i aukcje; Lokalizatory; ePR; Email marketing; CRM – Zarządzanie relacjami z klientami; Programy partnerskie.
  3. Samodzielna analiza efektywności narzędzi e-Marketingowch: Pomiar skuteczności wykorzystanych narzędzi; Działania korygujące; Poszukiwanie nisz.
  4. Błędy i zagrożenia: Spam; Błędy pozycjonowania; Cybersquatting; Spójność przekazów.

Powyższe szkolenie kończyć się musi przeprowadzeniem egzaminu dla uczestnika projektu w zakresie ECCC (Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych) obejmującego moduł PI M7 e-Marketing poziomem dostosowany do wiedzy i umiejętności uczestnika.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-24 lata zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

Ubezpieczenie NNW zapewnia Zamawiający.

Liczba godzin szkolenia: 80 godzin

Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017 – styczeń 2018 r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym).

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. śląskiego, preferowana miejscowość: Gliwice. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– wykwalifikowanych trenerów, posiadających kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć w przedmiotowym zakresie oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce

– sali szkoleniowej (z pełnym wyposażeniem komputerowym), zapewniających komfort uczenia się, spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom grupy docelowej,

– materiałów szkoleniowych (notes, długopis, skrypt)

– przeprowadzenia egzaminu ECCC – moduł PI M7

– wydania certyfikatów zewnętrznych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w przedmiotowym zakresie

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

– min. 2-letnie doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia.

– dysponowanie dostępem do narzędzi informatycznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia,

– posiadanie doświadczenia oraz niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia egzaminów ECCC.

  1. INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

  1. FORMULARZ OFERTOWY

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (zał. 1).

Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto dla 1 osoby za szkolenie do dnia 18.12.2017r. na adres a.pawlaczyk@senseconsulting.pl.

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY na usługę przeprowadzenia szkolenia „e-Marketing”, w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa brutto za realizację szkolenia dla 1 uczestnika/czki (a) Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem(b) Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „E-marketing” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych, egzaminu ECCC i wydania certyfikatu zewnętrznego 3

2. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu.
3. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

………………………. dnia …………………..
………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dodaj komentarz!

seventeen − 6 =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!