Avatar

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN.”FLORYSTA”

14 grudnia 2017
Brak Komentarzy
522 wyświetleń

Poznań, 13.12.2017 r.
SENSE consulting Sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

ROZEZNANIE RYNKU
w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w procedurze rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia szkolenia „Florysta” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”, POWR.01.02.01-24-0034/15.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
SENSE consulting sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby pn.: „Florysta” w ramach projektu pn. „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”.

W ramach kursu „Florysta” szkolony zaznajamia się z definicjami, modelami, jak i teoriami niezbędnymi
w umiejętnej pracy z ludźmi. Uczestnik nabędzie umiejętności tworzenia dekoracji roślinnych, nauczy się kreować wizualną oprawę uroczystości i imprez oraz kompleksową dekorację wnętrz, zdobędzie wiedzę dotyczącą wykorzystywania w swojej pracy zasad kompozycji plastycznej oraz sposobów zagospodarowania przestrzeni, dekoracji wnętrz i zasad obrotu materiałem florystycznym, pozna sposoby wykonywania projektów dekoracji roślinnych, przygotowywania materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania dekoracji.

Florysta
Program szkolenia (85 godzin szkoleniowych) :
Historia dekoracji roślinnych z elementami historii sztuki
1.1 Historia dekoracji roślinnych w poszczególnych epokach historycznych
1.2 Obyczaje i tradycje w kulturze związane z roślinami
1.3 Cechy wnętrza/obiektu historycznego (formy, barwy, podział powierzchni/przestrzeni, nastrój, symbolika)
1.4 Dobór dekoracji florystycznej do wnętrza historycznego
Materiałoznawstwo florystyczne
2.1 Materiał roślinny (podstawowe wiadomości o roślinach, rośliny na kwiat cięty, zieleń cięta, drzewa i krzewy stosowane we florystyce, rośliny stosowane w suchych kompozycjach, rośliny doniczkowe, rośliny balkonowe i do obsadzania pojemników, pielęgnacja roślin)
2.2 Nieroślinny materiał florystyczny (środki techniczne, materiały dekoracyjne, naczynia i pojemniki)
Estetyczne podstawy florystyki
3.1 Wiedza o barwie (właściwości barw, systemy porządkowania barw, połączenia barw – kontrast, harmonia, dobór barw w pracach florystycznych)
3.2 Cechy plastyczne roślinnego materiału florystycznego (kryteria wyboru materiału florystycznego, charakterystyka materiału florystycznego)
3.3 Zasady kompozycji (elementy kompozycji, rodzaje porządku, proporcje, przestrzenność/bryłowatość, kryteria wyboru porządku oraz formy)
3.4 Style kompozycji florystycznych (styl dekoracyjny, styl graficzny/formalno-linearny, styl wegetatywny)
3.5 Dokumentacja projektowa (rysunek projektowy, analiza otoczenia, elementy dokumentacji projektowej)
Kompozycje florystyczne
4.1 Klasyfikacja tradycyjnych kompozycji florystycznych
4.2 Przygotowanie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji florystycznych
4.3 Techniki florystyczne (technika wiązania – bukiet, girlanda, technika układania w gąbce florystycznej, technika obsadzania) inne techniki: szynowanie, watowanie, przypinania, zaciskanie, warstwowanie, klejenie, owijanie, drutowanie
4.4 Bukiety (klasyfikacja bukietów, zasady wykonywania bukietów)
4.5 Kompozycje w naczyniu (dobór materiału florystycznego, zasady wykonywania kompozycji w naczyniu)
4.6 Florystyczna dekoracja wnętrz (zasady florystycznej dekoracji wnętrz, dekoracja stołu)
4.7 Florystyka ślubna (rodzaje dekoracji związanych ze ślubem, ozdoba ślubna panny młodej, dekoracja pojazdu, konsultacje dotyczące dekoracji ślubnych)
4.8 Florystyka żałobna (wieńce, kompozycje żałobne w gąbce, dekoracja trumny, dekoracja urny)
4.9 Kompozycje wysadzane w pojemnikach (sposoby uprawy w podłożu, hydroponika, semikultury, obsadzenia na otwartej przestrzeni – skrzynki balkonowe, rośliny na balkonach i tarasach, dekoracja wnętrz roślinami doniczkowymi)
4.10 Kompozycje okolicznościowe (specyficzne w poszczególnych krajach, Wielkanoc, Adwent i Boże Narodzenie, Walentynki, Obiekty i prace tematyczne)
4.11 Zasady pakowania materiałów i wyrobów florystycznych
Marketing we florystyce
5.1 Rynek florystyczny
5.2 Elementy marketing mix
5.3 Florysta jako sprzedawca (rodzaje klientów i ich zachowanie, prowadzenie rozmowy z klientem)
5.4 Reklama we florystyce (rodzaje reklamy, zadania, środki reklamy)
5.5 Organizacja wnętrza kwiaciarni (balans kolorów, zastosowanie filtrów)
5.6 Malowanie i wypełnienia (malowanie narzędziem pędzel, zmiana parametrów malowania, wykorzystanie gotowych wzorów pędzla, wypełnienie obrazu kolorem, gradientem, tworzenie własnych gradientów)
5.7 Retusz obrazu (zastosowanie dostępnych narzędzi oraz technik wykorzystywanych do retuszu, wymazywanie narzędziem gumka, wykorzystanie dostępnych narzędzi w retuszu i modyfikacji fotografii)
5.8 Tworzenie nowych obiektów (wpisywanie tekstu i jego edycja, rysowanie obiektów geometrycznych, korzystanie z gotowych kształtów)
5.9 Przekształcanie obiektów (swobodne przekształcanie ścieżki, skalowanie, obracanie, pochylanie, odbijanie, zniekształcanie, zawijanie, tworzenie perspektywy)
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny VCC. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat VCC poświadczający zdobyte kwalifikacje.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-24 lata zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

Ubezpieczenie NNW zapewnia Zamawiający.

Liczba godzin szkolenia: 85 godzin

Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017 – styczeń 2018 r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym).
Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. śląskiego, preferowana miejscowość: Gliwice. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:
– wykwalifikowanych trenerów, posiadających kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć w przedmiotowym zakresie oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce
– sali szkoleniowej (z pełnym wyposażeniem komputerowym), zapewniających komfort uczenia się, spełniających warunki BHP oraz odpowiadające potrzebom grupy docelowej,
– materiałów szkoleniowych (notes, długopis, skrypt)
– materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (np. kwiaty, susze, różnorodne dekoracje florystyczne)
– egzaminu zewnętrznego VCC oraz pokrycie kosztu wydania certyfikatu zewnętrznego.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
– min. 2-letnie doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia.
– dysponowanie dostępem do narzędzi informatycznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia,
– posiadanie doświadczenia oraz niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia egzaminów VCC.
IV. INFORMACJE DODATKOWE
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.
V. FORMULARZ OFERTOWY
Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (zał. 1).
Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto dla 1 osoby za szkolenie do dnia 18.12.2017r. na adres a.pawlaczyk@senseconsulting.pl.

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY na usługę przeprowadzenia szkolenia „Florysta”, w ramach projektu realizowanego
w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa(a) Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem(b) Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „Florysta” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych, egzaminu VCC
i wydania certyfikatu zewnętrznego)
1

2. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu.
3. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

………………………. dnia …………………..
………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dodaj komentarz!

3 + one =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!