ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD 2D i 3D”

30 sierpnia 2017
Brak Komentarzy
407 wyświetleń

 Poznań, 30.08.2017 r.

SENSE consulting Sp. z o. o.
Warszawska 53
61-028 Poznań

ROZEZNANIE RYNKU

 

w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”

 

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w procedurze rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia szkolenia „Inżyniera projektowania komputerowego CAD 2D i 3D” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”, POWR.01.02.01-24-0034/15.

 

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SENSE consulting sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby pn.: „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”  w ramach projektu pn. „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”.

 

Szkolenie „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D” przygotowuje do zdania egzaminu VCC.  W ramach kursu szkolony zaznajamia się z technikami zaawansowanymi 2D i 3D.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętności dostosowania aplikacji do własnych potrzeb i wymagań, tworzenia kompletnego rysunku technicznego na płaszczyźnie i w przestrzeni, przygotowywania i tworzenia projektów w środowisku CAD.

 

Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D

Program szkolenia (60 godzin szkoleniowych):

  1. Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej

Podstawowe wiadomości: Uruchamianie programu oraz omówienie środowiska graficznego; Przycisk AutoCAD 2016; Pasek narzędzi szybkiego dostępu; Karty narzędzi; Panele narzędzi; Wyświetlanie paska menu; Obszary robocze; Standardy rysunkowe

Układy współrzędnych: Układ współrzędnych prostokątnych; Układ współrzędnych walcowych;           Układ współrzędnych sferycznych; Jednostki rysowania/jednostki pracy; Zakres rysunku

Podstawowe operacje na plikach: Otwieranie rysunku; Tworzenie nowego rysunku; Zapisywanie rysunku; Zmiana nazwy i lokalizacji bieżącego rysunku

Zarządzanie danymi graficznymi: Szablony programu; Zapis (eksport) rysunku do formatu DXF (Drawing Interchange Format); Importowanie rysunków z formatu DXF (Drawing Interchange Format)

  1. Tworzenie obiektów

Rysowanie prostych obiektów: Linia; Polilinia; Prostokąt; Wielokąty; Okrąg; Elipsa; Łuk; Splajn

Tworzenie kreskowania, wypełnienia i przykrycia: Obiekty tekstowe; Tekst jednowierszowy; Tekst wielowierszowy

  1. Edycja obiektów

Zaznaczanie obiektów: Metody selekcji; Wybór za pomocą okna; Wybór za pomocą lassa; Praca z uchwytami

Indywidualne definiowanie i zmiana cech obiektów

Warstwy: Określanie i modyfikacja cech warstwy; Zmiana nazwy warstwy; Zmiana koloru warstwy’ Określanie statusu warstw

Modyfikacja obiektów: Kopiowanie obiektów; Wymazywanie (usuwanie) obiektów z rysunku; Przesuwanie; Obracanie; Skalowanie; Tworzenie szyku prostokątnego i biegunowego; Wydłużanie; Ucinanie; Zaokrąglanie krawędzi; Fazowanie krawędzi; Rozbijanie obiektów

  1. Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie

Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego; Stosowanie siatki i skoku; Stosowanie współrzędnych; Tryby lokalizacji

Wymiarowanie obiektów: Wymiar liniowy; Wymiar wyrównany; Współrzędne; Wymiarowanie promienia, średnicy lub długości łuku; Wymiar kątowy; Wymiar szeregowy; Wymiar od bazy; Szybkie wymiarowanie; Edycja wymiarów

Style wymiarowania: Tworzenie własnych stylów wymiarowania; Edycja stylu wymiarowania; Ustawienie stylu wymiarowania jako stylu bieżącego

  1. Bloki

Definiowanie bloku na rysunku i jego zapis

Wstawianie bloku; Uwzględnienie cech wstawianego bloku

Edytowanie bloku

  1. Modelowanie bryłowe (ACIS)

Układy współprzędnych

Omówienie tworzenia brył 3D

Bryły złożone

  1. Oglądanie rysunku w przestrzeni

Rzutowania perspektywiczne

Style wizualne

  1. Nawigacja 3D

Korzystanie z narzędzi nawigacji 3D

  1. Rysowanie precyzyjne 3D

Modyfikowanie obiektów za pomocą metauchwytów; Wyświetlanie metauchwytów; Przełączanie między metauchwytami

Przesuwanie obiektów 3D; Ograniczanie przesunięcia do osi; Ograniczanie przesunięcia do płaszczyzny; Obracanie obiektów 3D; Procedura

Skalowanie proporcjonalne brył 3D

  1. Wydruk

Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu i papieru; Tworzenie rzutni; Skala rzutni

Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru; Tworzenie arkuszy; Modyfikacja arkuszy

Ustalanie parametrów wydruku; Wybór plotera/drukarki; Określenie zakresu wydruku; Określenie skali wydruku; Określenie orientacji arkusza; Określenie rozmiaru papieru

Zasady przygotowania formatki rysunkowej; Formaty rysunkowe dla nowego szablonu formatki; Linie rysunkowe stosowane w formatce rysunkowej (według normy PN-82/N-01616)

 

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny VCC. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat VCC poświadczający zdobyte kwalifikacje.

 

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-24 lata zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

 

Ubezpieczenie NNW zapewnia Zamawiający.

 

Liczba godzin szkolenia: 80 godzin

 

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2017 r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym). Preferowany tryb weekendowy.

 

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. śląskiego, preferowana miejscowość: Katowice. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– trenera, posiadającego min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce;

– sali szkoleniowej;

– materiałów szkoleniowych;

– egzaminu zewnętrznego VCC oraz pokrycie kosztu wydania certyfikatu zewnętrznego.

 

III WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

– min. 2-letnie doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia.

 

IV INFORMACJE DODATKOWE

 

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

 

V FORMULARZ OFERTOWY

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (zał. 1).

Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto dla 1 osoby za szkolenie do dnia 01.09.2017r. na adres a.pawlaczyk@senseconsulting.pl.

 

Formularz ofertowy do pobrania.

 
Dodaj komentarz!

9 + 8 =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Gnieźnie
ul. Mokra 14, 62-200 Gniezno

Biuro w Krakowie
ul. Emaus 40/3, 30-213 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!