Avatar

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

14 grudnia 2017
Brak Komentarzy
555 wyświetleń

Poznań, 13.12.2017r.
SENSE consulting Sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

ROZEZNANIE RYNKU
w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim                                                                                                     rynku  pracy”.
SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia szkolenia: „Obsługa kas fiskalnych” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”, POWR.01.02.01-24-0034/15.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
SENSE consulting sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby pn.: „Obsługa kas fiskalnych” w ramach projektu pn. „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”.
Kurs „Obsługa Kas Fiskalnych” wyposaża w umiejętności wykonywania zawodu i przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku. W ramach kursu szkolony nabywa praktycznej znajomości obsługi kilku typów kas fiskalnych.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie prowadzić sprzedaż
w oparciu o kasę fiskalną. Posiada również podstawową umiejętność obsługi programu WF Mag.

Obsługa kas fiskalnych

Program szkolenia (40 godzin szkoleniowych) :
1. Wprowadzenie do terminologii fiskalnej, omówienie podstawowych ustaw i rozporządzeń Ministra Finansów, rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, stawki PTU (VAT).
2. Omówienie przepisów dotyczących polityki fiskalnej takich, jak: ulga i odzyskanie wydatków na zakup kasy, kary za brak ewidencji przy zastosowaniu kas, awaria kasy to przerwa w sprzedaży, kradzież kasy to podwójna strata, kontrola kas rejestrujących.
3. Podstawowe przepisy o kasach, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, warunki stosowania kas przez podatników, obowiązkowe informacje zawarte na paragonie, budowa, rodzaje kas, systemy kasowe, kryteria i sposób prowadzenia kontroli przez US, obowiązki kasjera.
4. Opis techniczny kasy. Poznanie parametrów technicznych, podstawowej budowy
5. i funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych w tym opis klawiatury oraz innych urządzeń do nich podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada). Zapoznanie się z tematyką wymiany papieru i komunikatami kasy.
6. Funkcje kasy. Przedstawienie obsługi kasy, włączenie i wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po MENU kasy. W szczególności omówione jest MENU KASJERA
7. Raporty. Omówienie zawartości raportów fiskalnych: dobowego i miesięcznego. Nauka zasad ich wytwarzania.
8. Sprzedaż. Omówienie i pokazanie sprzedaży w różnych trybach oraz konfiguracjach, anulowanie paragonu, wypłata z kasy oraz zamknięcie zmiany. Dodatkowo pokazanie sprzedaży wiązana, omówienie tematyki opakowań zwrotnych oraz rabatów i narzutów.
9. Poznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag w środowisku Windows, wystawienie paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP), prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych towarów i kontrahentów.
10. Ćwiczenia
11. Poznanie budowy kasy i funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych oraz innych urządzeń do nich podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada). Wymiana papieru i reagowanie na komunikaty kasy.
12. Funkcje kasy. Obsługi kasy, włączenie i wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po MENU kasy, w szczególności MENU KASJERA.
13. Poznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag w środowisku Windows, Wykorzystanie podstawowych pasków narzędzi, wystawienie paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP, KW), prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych towarów i kontrahentów.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny VCC. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat VCC poświadczający zdobyte kwalifikacje.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-24 lata zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

Liczba godzin szkoleń: 40 godzin szkoleniowych

Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017 – styczeń 2018r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z Zamawiającym)

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. śląskiego (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego), preferowane Gliwice. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:
– trenera, posiadającego min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce;
– sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia;
– materiałów szkoleniowych;
– egzaminu zewnętrznego VCC oraz pokrycie kosztu wydania certyfikatu zewnętrznego.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
– min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

IV. INFORMACJE DODATKOWE
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

V. FORMULARZ OFERTOWY
Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (zał. 1).
Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto dla 1 osoby za szkolenie do dnia 18.12.2017 r. na adres a.pawlaczyk@senseconsulting.pl.

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
na usługę przeprowadzenia szkolenia „Obsługa kas fiskalnych”, w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa(a) Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem(b) Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „Obsługa kas fiskalnych” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych, egzaminu VCC i wydania certyfikatu zewnętrznego) 1

2. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu.
3. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

………………………. dnia …………………..
………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dodaj komentarz!

16 − 16 =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!