ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „Obsługa kas fiskalnych”

30 sierpnia 2017
Brak Komentarzy
374 wyświetleń

Poznań, 30.08.2017r.

SENSE consulting Sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”

 

 

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej szacowania wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia: „Obsługa kas fiskalnych” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”, POWR.01.02.01-24-0034/15.

 

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SENSE consulting sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 3 osób pn.: „Obsługa kas fiskalnych” w ramach projektu pn. „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”.

Kurs „Obsługa Kas Fiskalnych” wyposaża w umiejętności wykonywania zawodu i przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku. W ramach kursu szkolony nabywa praktycznej znajomości obsługi kilku typów kas fiskalnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie prowadzić sprzedaż w oparciu o kasę fiskalną. Posiada również podstawową umiejętność obsługi programu WF Mag.

Obsługa kas fiskalnych

Program szkolenia (40 godzin szkoleniowych) :

 1. Wprowadzenie do terminologii fiskalnej, omówienie podstawowych ustaw i rozporządzeń Ministra Finansów, rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, stawki PTU (VAT).
 2. Omówienie przepisów dotyczących polityki fiskalnej takich, jak: ulga i odzyskanie wydatków na zakup kasy, kary za brak ewidencji przy zastosowaniu kas, awaria kasy to przerwa w sprzedaży, kradzież kasy to podwójna strata, kontrola kas rejestrujących.
 3. Podstawowe przepisy o kasach, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, warunki stosowania kas przez podatników, obowiązkowe informacje zawarte na paragonie, budowa, rodzaje kas, systemy kasowe, kryteria i sposób prowadzenia kontroli przez US, obowiązki kasjera.
 4. Opis techniczny kasy. Poznanie parametrów technicznych, podstawowej budowy
 5. i funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych w tym opis klawiatury oraz innych urządzeń do nich podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada). Zapoznanie się z tematyką wymiany papieru i komunikatami kasy.
 6. Funkcje kasy. Przedstawienie obsługi kasy, włączenie i wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po MENU kasy. W szczególności omówione jest MENU KASJERA
 7. Omówienie zawartości raportów fiskalnych: dobowego i miesięcznego. Nauka zasad ich wytwarzania.
 8. Sprzedaż. Omówienie i pokazanie sprzedaży w różnych trybach oraz konfiguracjach, anulowanie paragonu, wypłata z kasy oraz zamknięcie zmiany. Dodatkowo pokazanie sprzedaży wiązana, omówienie tematyki opakowań zwrotnych oraz rabatów i narzutów.
 9. Poznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag w środowisku Windows, wystawienie paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP), prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych towarów i kontrahentów.
 10. Ćwiczenia
 11. Poznanie budowy kasy i funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych oraz innych urządzeń do nich podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada). Wymiana papieru i reagowanie na komunikaty kasy.
 12. Funkcje kasy. Obsługi kasy, włączenie i wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po MENU kasy, w szczególności MENU KASJERA.
 13. Poznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag w środowisku Windows, Wykorzystanie podstawowych pasków narzędzi, wystawienie paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP, KW), prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych towarów i kontrahentów.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny VCC. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat VCC poświadczający zdobyte kwalifikacje.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-24 lata zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

Liczba godzin szkoleń: 40 godzin szkoleniowych

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2017r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym)

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. śląskiego (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego), preferowane Katowice. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– trenera, posiadającego min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce;

– sali szkoleniowej;

– materiałów szkoleniowych;

– egzaminu zewnętrznego VCC oraz pokrycie kosztu wydania certyfikatu zewnętrznego.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

– min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

V. FORMULARZ OFERTOWY

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (zał. 1).

Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto dla 1 osoby za szkolenie do dnia 01.09.2017 r. na adres a.pawlaczyk@senseconsulting.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY


na usługę przeprowadzenia szkolenia „Obsługa kas fiskalnych”,  w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”
realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

 

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

 

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

 

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w szacowaniu wartości zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa za przeprowadzenie szkolenia
(a)
Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem

(b)

Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „Obsługa kas fiskalnych” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych, egzaminu VCC i wydania certyfikatu zewnętrznego) 3
 1. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu.
 2. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

 

 

………………………. dnia …………………..

       ………………………………………………………….

   Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

   do reprezentowania Wykonawcy
Dodaj komentarz!

9 − 3 =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Gnieźnie
ul. Mokra 14, 62-200 Gniezno

Biuro w Krakowie
ul. Emaus 40/3, 30-213 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!