ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „Opiekun osób starszych”

14 września 2017
Brak Komentarzy
397 wyświetleń

Poznań, 14.09.2017 r.
SENSE consulting Sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

w ramach projektu „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”

 

 

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku dotyczącej przeprowadzenia szkolenia: „Opiekun osób starszych” w ramach projektu „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”, RPDS.08.02.00-02-0229/16.

 

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SENSE consulting sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób pn.: „Opiekun osób starszych” w ramach projektu pn. „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”. Informujemy, że liczebność grupy może się zmniejszyć/zwiększyć max. o 1 osobę.

Szkolenie ma na celu również przygotowanie uczestników do zdania egzaminu VCC. Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 3412).

CZAS: 138 godzin szkoleniowych

CERTYFIKAT: VCC

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Aspekty psychologiczne
  • Podstawy psychologii (wprowadzenie do psychologii, podstawowe pojęcia, psychopatologia z uwzględnieniem okresu inwolucji, procesy poznawcze, emocje i motywacje, język i komunikacja, osobowość)
  • Psychologia osób starszych (biologiczne, psychiczne i społeczne aspekty starości i starzenia się, problemy osób starszych, potrzeby osób starszych, motywowanie osoby starszej do aktywności i samodzielności życiowej)
  • Elementy terapii dla osób starszych (podstawowe kierunki terapeutyczne, elementy terapii indywidualnej, elementy terapii grupowej, wybrane techniki terapeutyczne)
  • Rozwój osobisty opiekuna (trening interpersonalny, komunikacja, asertywność, twórcze rozwiązywanie problemów, superwizja i wsparcie)
 2. Kompetencje społeczne
  • Podstawy socjologii (wprowadzenie do socjologii, podstawowe pojęcia, mikrosystem społeczny, makrosystem społeczny, patologie społeczne, społeczność lokalna)
  • Funkcjonowanie społeczne osób starszych (relacje z otoczeniem, rodzina jako grupa i instytucja społeczna, funkcjonowanie osoby starszej w środowisku społecznym, polityka społeczna)
 3. Kompetencje opiekuńcze
  • Podstawy geriatrii i gerontologii (zmiany somatyczne i charakterologiczne w procesie starzenia się, niepełnosprawności i niesprawność osób starszych, choroby i zaburzenia psychiczne osób starszych, profilaktyka chorób wieku starszego i wczesna diagnoza)
  • Pielęgnacja osób starszych (problemy i potrzeby osoby starszej, higiena osobista i czystość otoczenia, zasady żywienia osób starszych, zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne wykonywane u osób starszych, profilaktyka funkcjonowania okołodobowego)
  • Metody i techniki pracy psycho-pedagogicznej (dialog, techniki radzenia sobie ze stresem, organizacja czasu wolnego, biblioterapia, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, animaloterapia, ludoterapia, interwencja kryzysowa, opieka terminalna i jej formy)
  • Elementy rehabilitacji i gimnastyki (elementy anatomii, fizjologia starzenia się, elementy terapii ruchowej, gimnastyka na każdy dzień)
  • Organizacja i planowanie pracy (metodyka pracy opiekuna, diagnoza, cele krótkoterminowe, cele długoterminowe, tworzenie programów pracy, współpraca z rodziną, współpraca ze specjalistami, tworzenie dokumentacji pracy z osobą starszą)
  • Pierwsza pomoc (obserwacja podstawowych parametrów życia, rozpoznawanie zagrożenia życia, postępowanie przy omdleniach i zasłabnięciach, resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób starszych, pozycja boczna ustalona, zabezpieczenie ran, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego, postępowanie przy wstrząsie, udarze i bólach w klatce piersiowej, usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych osoby starszej)
 4. Kompetencje prawne
  • Podstawy prawne pracy z osobami starszymi (podstawowe pojęcia prawne, przepisy dotyczące pomocy społecznej, przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych, przepisy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego, instytucje i organizacje wsparcia, obowiązki państwa względem osób starszych, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe)

 

Uczestnikami projektu są osoby w wieku powyżej 30 r.ż. zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. dolnośląskiego, powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, pozostające bez pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

Liczba godzin szkoleń: 138 godzin szkoleniowych

 

Termin realizacji zamówienia: wrzesień – październik 2017 r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym).

Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych – woj. dolnośląskie (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego). Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– trenera posiadającego min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia;

– przeprowadzenie kursu w dostosowanych pomieszczeniach oraz wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, spełniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki

– materiałów szkoleniowych

– kosztu egzaminu

 

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

– min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku do dnia 19.09.2017 r. na adres: m.antek@senseconsulting.pl . Oferty można również składać osobiście bądź drogą pocztową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY
na usługę przeprowadzenia szkolenia „Opiekun osób starszych”, w ramach projektu „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu” realizowanego w ramach Działania 8.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

 

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

 

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

 

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:
Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa

(a)

Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem/egzaminem

(b)

Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „Opiekun osób starszych” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych, egzaminu VCC) 4
Koszt egzaminu VCC 4
 1. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu.
 2. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

 

 

………………………. dnia …………………..

       ………………………………………………….

   Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
Dodaj komentarz!

eighteen − 2 =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Gnieźnie
ul. Mokra 14, 62-200 Gniezno

Biuro w Krakowie
ul. Emaus 40/3, 30-213 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!