ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „OPIEKUNKA DZIECIĘCA”

11 grudnia 2017
Brak Komentarzy
399 wyświetleń

Poznań, 11.12.2017 r.
SENSE consulting Sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

w ramach projektu „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”

 

 

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku dotyczącej przeprowadzenia szkolenia: „Opiekunka dziecięca” w ramach projektu „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”, RPDS.08.02.00-02-0229/16.

 

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SENSE consulting sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 5 osób pn.: „Opiekunka dziecięca” w ramach projektu pn. „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”. Informujemy, że liczebność grupy może się zmniejszyć/zwiększyć max. o 1 osobę.

Szkolenie ma na celu również przygotowanie uczestników do zdania egzaminu VCC.

CZAS: 280 godzin szkoleniowych

CERTYFIKAT: VCC

Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „ustawą”, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

a) adaptacja jako rezultat rozwoju,
b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;

2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin):

a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,
b) aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
e) mechanizmy rozwoju dziecka;

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
f) wprowadzanie dziecka w kulturę,
g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
4) kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,
b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
e) emisja głosu;
5) praktyki zawodowe (80 godzin)

Uczestnikami projektu są osoby w wieku powyżej 30 r.ż. zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. dolnośląskiego, powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, pozostające bez pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

 

Liczba godzin szkoleń: 280 godzin szkoleniowych

 

Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017 – luty 2018 r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym).

Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław – woj. dolnośląskie (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego). Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– trenera posiadającego min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia;

– przeprowadzenie kursu w dostosowanych pomieszczeniach oraz wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, spełniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki

– materiałów szkoleniowych

 III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

– min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku do dnia 13.12.2017 r. na adres: b.stelmaszynska@senseconsulting.pl . Oferty można również składać osobiście bądź drogą pocztową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

…………………………………………

               (pieczęć Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY
na usługę przeprowadzenia szkolenia „Opiekunka dziecięca”, w ramach projektu „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu” realizowanego w ramach Działania 8.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

 

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

 

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

 

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:
Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa

(a)

Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem/egzaminem

(b)

Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „Opiekunka dziecięca” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych) 5
Koszt egzaminu VCC 5
  1. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu.
  2. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

 

 

………………………. dnia …………………..

       ………………………………………………….

   Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

   do reprezentowania Wykonawcy
Dodaj komentarz!

one + 20 =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!