Avatar

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „PRACOWNIK BIUROWY Z E-citizen ECDL”

4 stycznia 2018
Brak Komentarzy
697 wyświetleń

Poznań, 04.01.2018r.
SENSE consulting Sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań
ROZEZNANIE RYNKU
w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim
rynku pracy”

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia szkolenia: „Pracownik biurowy z E-citizen ECDL” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”, POWR.01.02.01-24-0034/15.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
SENSE consulting sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób (+/- 1 osoba) pn.: „Pracownik biurowy z E-citizen ECDL” w ramach projektu pn. „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”.
Głównym celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu wykonywania standardowych czynności pracownika biurowego: obsługi komputera, prawidłowego redagowania i formatowania dokumentów, zarządzania obiegiem dokumentów, wyszukiwania informacji za pomocą Internetu, obsługi poczty elektronicznej. Ponadto celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiającej przystąpienie do egzaminu E-citizen w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

Pracownik biurowy z E-citizen ECDL (80h):
Program szkolenia:
1. Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu. 2. Podstawy technik tele-informatycznych w pracy biurowej 3. Organizacja pracy biura i planowanie z wykorzystaniem komputera oraz Internetu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
4. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji tradycyjnej oraz on-line/ zakładanie poczty internetowej i jej obsługa/ udostępnianie dysków i dokumentów/ 5. Redagowanie pism i listów z wykorzystaniem komputera/ wyszukiwanie wzorów dokumentów np. GOFIN/ pobieranie dokumentów np. KRS i CEIDG/ 6. Wyszukiwanie informacji za pomocą Internetu – przeglądarki i wyszukiwarki internetowe 7. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt (podstawy tworzenia archiwum tradycyjnego oraz on-line) 8. Zasady wystawiania dokumentów (m.in. kasowych, bankowych, sprzedaży, rozliczenia delegacji, krajowych i zagranicznych). 9. Metody i poprawa błędów w dokumentach (nota korygująca, faktura korygująca). 10. Kontrola dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz dekretacja.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny E-citizen w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat ECDL E-citizen poświadczający zdobyte kwalifikacje.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

Liczba godzin szkoleń: 80 godzin szkoleniowych

Termin realizacji zamówienia: styczeń – luty 2018r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym)

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. śląskiego (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie uzgodnione z Zamawiającym), preferowane Katowice. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb uczestnika projektu.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:
– trenera, posiadającego min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce;
– sali szkoleniowej wraz ze stanowiskiem komputerowym (1 stanowisko – 1 osoba);
– materiałów szkoleniowych;
– egzaminu zewnętrznego ECDL oraz pokrycie kosztu wydania certyfikatu zewnętrznego.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
– min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

IV. INFORMACJE DODATKOWE
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

V. FORMULARZ OFERTOWY
Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (zał. 1).
Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto dla 1 osoby za szkolenie do dnia 09.01.2017 r. na adres a.pawlaczyk@senseconsulting.pl

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
na usługę przeprowadzenia szkolenia „Pracownik biurowy z E-citizen ECDL”, w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa za przeprowadzenie szkolenia (a)
Szkolenie pn. „Pracownik biurowy z E-citizen ECDL” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych, egzaminu ECDL i wydania certyfikatu zewnętrznego) 10

2. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu rynku.
3. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

………………………. dnia …………………..
………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
Dodaj komentarz!

2 × 4 =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!