Avatar

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „PRACOWNIK HR”

14 grudnia 2017
Brak Komentarzy
685 wyświetleń

Poznań, 13.12.2017r.
SENSE consulting Sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

ROZEZNANIE RYNKU
w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia szkolenia: „Pracownik HR” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”, POWR.01.02.01-24-0034/15.
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SENSE consulting sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 2 osób pn.: „Pracownik HR” w ramach projektu pn. „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”.
W ramach kursu „Pracownik HR” szkolony zaznajamia się z definicjami, modelami, jak i teoriami niezbędnymi w umiejętnej pracy z ludźmi. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu opisywania stanowisk pracy, wdrażania modeli kompetencyjnych w przedsiębiorstwie, komunikacji interpersonalnej, ocen pracowników, systemu motywacyjnego czy wartościowania stanowisk pracy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru HR.

Pracownik HR
Program szkolenia (56 godzin szkoleniowych) :
1. Wprowadzenie do tematu HR-u.
2. Omówienie podstawowych pojęć i definicji.
3. Rozwój kariery zawodowej pracowników, a korzyści dla przedsiębiorstwa.
4. Tworzenie opisów stanowisk pracy.
5. Definicja i model kompetencji zawodowych. Dyspozycje wpływające na rozwój kompetencji zawodowych.
6. Klasyfikacja kompetencji.
7. Rola, zastosowanie i wdrażanie modelu kompetencji.
8. Psychologiczne aspekty wdrażania modelu kompetencji.
9. Model kompetencji a narzędzia HRM.
10. Budowa modelu kompetencji.
11. Procedura tworzenia opisu kompetencji.
12. Testy kompetencyjne.
13. Trzy główne źródła rozwoju zawodowego.
14. Potencjał rozwojowy, a bieżące kompetencje pracowników.
15. Stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w pracy z ludźmi.
16. Komunikacja niewerbalna – sztuka autoprezentacji. Komunikacja werbalna.
17. Uważne słuchanie.
18. Mowa ciała a wizerunek.
19. Sztuka autoprezentacji.
20. Definicja NLP.
21. Słowa mają magiczną moc – język perswazji.
22. Kotwice w NLP.
23. Raport.
24. Definicja oceny pracowników.
25. Trudności z wdrożeniem systemu ocen okresowych. Rodzaje metod oceny pracowników w przedsiębiorstwie.
26. Wpływ na efektywność systemu ocen.
27. Błędy w ocenie.
28. Rozmowa oceniająca a stres.
29. Zasady sporządzania regulaminu ocen okresowych.
30. Potrzeby a motywacja.
31. Teoria Herzberga.
32. Teoria MC Gregora.
33. Teoria oczekiwań Vrooma.
34. System motywacyjny.
35. Finansowe i pozapłacowe elementy motywowania.
36. Kompetencje w procesie wartościowania pracy.
37. Cel wynagradzania pracowników i szeregowania stanowisk.
38. Szeregowanie stanowisk.
39. Powiązanie wynagradzania z efektywnością pracy. Model kompetencyjny, jako środek uprzystępniania pracownikom zasad wartościowania i szeregowania stanowisk.
40. Pozostałe zagadnienia, istotne podczas opracowywania struktury płac i szeregowania stanowisk.
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny VCC. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat VCC poświadczający zdobyte kwalifikacje.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-24 lata zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.
Liczba godzin szkoleń: 56 godzin szkoleniowych

Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017 – styczeń 2018r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym)

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. śląskiego (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego), preferowane Katowice. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:
– trenera, posiadającego min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce;
– sali szkoleniowej;
– materiałów szkoleniowych;
– egzaminu zewnętrznego VCC oraz pokrycie kosztu wydania certyfikatu zewnętrznego.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
– min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

IV. INFORMACJE DODATKOWE
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

V. FORMULARZ OFERTOWY
Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (zał. 1).
Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto dla 1 osoby za szkolenie do dnia 18.12.2017 r. na adres a.pawlaczyk@senseconsulting.pl.

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
na usługę przeprowadzenia szkolenia „Pracownik HR”, w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa(a) Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem(b) Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „Pracownik HR” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych, egzaminu VCC
i wydania certyfikatu zewnętrznego)
2

2. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu.
3. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

………………………. dnia …………………..
………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dodaj komentarz!

20 − seven =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł


Biuro w Krakowie
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!