ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „Pracownik HR”

30 sierpnia 2017
Brak Komentarzy
392 wyświetleń

Poznań, 30.08.2017r.

SENSE consulting Sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”

 

 

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej szacowania wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia: „Pracownik HR” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”, POWR.01.02.01-24-0034/15.

 

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SENSE consulting sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób pn.: „Pracownik HR” w ramach projektu pn. „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”.

W ramach kursu „Pracownik HR” szkolony zaznajamia się z definicjami, modelami, jak i teoriami niezbędnymi w umiejętnej pracy z ludźmi. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu opisywania stanowisk pracy, wdrażania modeli kompetencyjnych w przedsiębiorstwie, komunikacji interpersonalnej, ocen pracowników, systemu motywacyjnego czy wartościowania stanowisk pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru HR.

Pracownik HR

Program szkolenia (56 godzin szkoleniowych) :

 1. Wprowadzenie do tematu HR-u.
 2. Omówienie podstawowych pojęć i definicji.
 3. Rozwój kariery zawodowej pracowników, a korzyści dla przedsiębiorstwa.
 4. Tworzenie opisów stanowisk pracy.
 5. Definicja i model kompetencji zawodowych. Dyspozycje wpływające na rozwój kompetencji zawodowych.
 6. Klasyfikacja kompetencji.
 7. Rola, zastosowanie i wdrażanie modelu kompetencji.
 8. Psychologiczne aspekty wdrażania modelu kompetencji.
 9. Model kompetencji a narzędzia HRM.
 10. Budowa modelu kompetencji.
 11. Procedura tworzenia opisu kompetencji.
 12. Testy kompetencyjne.
 13. Trzy główne źródła rozwoju zawodowego.
 14. Potencjał rozwojowy, a bieżące kompetencje pracowników.
 15. Stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w pracy z ludźmi.
 16. Komunikacja niewerbalna – sztuka autoprezentacji. Komunikacja werbalna.
 17. Uważne słuchanie.
 18. Mowa ciała a wizerunek.
 19. Sztuka autoprezentacji.
 20. Definicja NLP.
 21. Słowa mają magiczną moc – język perswazji.
 22. Kotwice w NLP.
 23. Raport.
 24. Definicja oceny pracowników.
 25. Trudności z wdrożeniem systemu ocen okresowych. Rodzaje metod oceny pracowników w przedsiębiorstwie.
 26. Wpływ na efektywność systemu ocen.
 27. Błędy w ocenie.
 28. Rozmowa oceniająca a stres.
 29. Zasady sporządzania regulaminu ocen okresowych.
 30. Potrzeby a motywacja.
 31. Teoria Herzberga.
 32. Teoria MC Gregora.
 33. Teoria oczekiwań Vrooma.
 34. System motywacyjny.
 35. Finansowe i pozapłacowe elementy motywowania.
 36. Kompetencje w procesie wartościowania pracy.
 37. Cel wynagradzania pracowników i szeregowania stanowisk.
 38. Szeregowanie stanowisk.
 39. Powiązanie wynagradzania z efektywnością pracy. Model kompetencyjny, jako środek uprzystępniania pracownikom zasad wartościowania i szeregowania stanowisk.
 40. Pozostałe zagadnienia, istotne podczas opracowywania struktury płac i szeregowania stanowisk.

 

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny VCC. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat VCC poświadczający zdobyte kwalifikacje.

 

 

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-24 lata zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

 

Liczba godzin szkoleń: 56 godzin szkoleniowych

 

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2017r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym)

 

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. śląskiego (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego), preferowane Katowice. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– trenera, posiadającego min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce;

– sali szkoleniowej;

– materiałów szkoleniowych;

– egzaminu zewnętrznego VCC oraz pokrycie kosztu wydania certyfikatu zewnętrznego.

 

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

– min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

 

V. FORMULARZ OFERTOWY

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (zał. 1).

Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto dla 1 osoby za szkolenie do dnia 01.09.2017 r. na adres a.pawlaczyk@senseconsulting.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY


na usługę przeprowadzenia szkolenia „Pracownik HR”,  w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”
realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

 

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

 

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

 

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w szacowaniu wartości zamówienia:
Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa za przeprowadzenie szkolenia
(a)
Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem

(b)

Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „Pracownik HR” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych, egzaminu VCC i wydania certyfikatu zewnętrznego) 6
 1. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane
  w przesłanym rozeznaniu.
 2. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

 

 

………………………. dnia …………………..

    ………………………………………………………….

   Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

   do reprezentowania Wykonawcy
Dodaj komentarz!

eighteen + six =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Gnieźnie
ul. Mokra 14, 62-200 Gniezno

Biuro w Krakowie
ul. Emaus 40/3, 30-213 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!