ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ”

10 kwietnia 2017
Brak Komentarzy
535 wyświetleń

Poznań, 10.04.2017 r.

SENSE consulting Sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”

 

 

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia szkolenia: „Pracownik obsługi biurowej” w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”, POWR.01.02.01-24-0034/15.

 

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SENSE consulting sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób pn.: „Pracownik obsługi biurowej” w ramach projektu pn. „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”.

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych. W programie przewidziano również szkolenie z zakresu języka obcego, zarówno ogólnego jak i branżowego.

 

Pracownik obsługi biurowej

Kurs składa się z 60 godzin teorii i 60 godzin praktyki:

Program szkolenia (120 godzin zgodnie ze standardem VCC) :

Wiedza o gospodarce

1.1. Podstawy ekonomii

1.2. Zasady rachunkowości

1.3. Podstawowe zagadnienia prawne

1.4. Socjologia i psychologia pracy

1.5. Aktywne poszukiwanie pracy

1.6. Ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Organizacja i funkcjonowanie biura

2.1. Organizacja pracy biurowej

2.2. Rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów

2.3 Prowadzenie i obsługa korespondencji

2.4. Prowadzenie rozmów

2.5. Organizacja i obsługa spotkań

Komputer w pracy biurowej

3.1. Budowa i obsługa komputera

3.2. Korzystanie z usług internetowych

3.3. Skanowanie, tworzenie i obróbka grafiki

3.4. Redagowanie i formatowanie dokumentów

3.5. Wykonywanie obliczeń

3.6. Korzystanie z baz danych

Technika biurowa

4.1. Urządzenia i sprzęt biurowy

4.2. Urządzenia i sprzęt pomocniczy

 

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny w ramach VCC. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat VCC poświadczający zdobyte kwalifikacje.

 

 

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-24 lata zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

 

Liczba godzin szkoleń: 120 godzin

 

Termin realizacji zamówienia: kwiecień – maj 2017 r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym)

 

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. śląskiego (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego), preferowane Katowice. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– trenera, posiadającego min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej z przedmiotem zamówienia tematyce;

– sali szkoleniowej;

– materiałów szkoleniowych;

– egzaminu zewnętrznego VCC oraz pokrycie kosztu wydania certyfikatu zewnętrznego.

 

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

– min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

 

V. FORMULARZ OFERTOWY

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (zał. 1).

Proszę o przesłanie wypełnionej i podpisanej oferty, podając cenę brutto dla 1 osoby za szkolenie do dnia 11.04.2017 r. na adres b.stelmaszynska@senseconsulting.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

 

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY


na usługę przeprowadzenia szkolenia „Pracownik obsługi biurowej”,  w ramach projektu „MOJA STREFA WPŁYWU: program aktywizacji osób młodych na śląskim rynku pracy”
realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

 

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

 

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

 

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:

 

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa za przeprowadzenie szkolenia
(a)
Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem

(b)

Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „Pracownik obsługi biurowej” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych, egzaminu VCC i wydania certyfikatu zewnętrznego)

10

  1. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu.
  2. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

 

 

………………………. dnia …………………..

       ………………………………………………….

   Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

   do reprezentowania Wykonawcy

 

 
Dodaj komentarz!

fifteen − ten =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Gnieźnie
ul. Mokra 14, 62-200 Gniezno

Biuro w Krakowie
ul. Emaus 40/3, 30-213 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

POROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!