ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „Programowanie – front-end developer”

15 września 2017
Brak Komentarzy
458 wyświetleń

Poznań, 15.09.2017 r.
SENSE consulting Sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

w ramach projektu „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”

 

SENSE consulting sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku zamówienia dotyczącej przeprowadzenia szkolenia: „Programowanie – front-end developer” w ramach projektu „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”, RPDS.08.02.00-02-0229/16.

 

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SENSE consulting sp. z o. o.
Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: biuro@senseconsulting.pl
Tel./Fax.: 61 843 26 11
NIP: 778-145-68-26

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 7 osób pn.: „Programowanie – front-end developer” w ramach projektu pn. „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”. Informujemy, że liczebność grupy może się zmniejszyć/zwiększyć o max. 2 osoby.

Szkolenie ma na celu również przygotowanie uczestników do zdania egzaminu ECCC, moduł CS M3 – Tworzenie aplikacji internetowych, po którym uczestnicy nabędą kwalifikacje.

 

Programowanie – front-end developer

Program szkolenia (64 godziny szkoleniowe) obejmujący języki HTML, CSS, JavaScript, m.in.:

 1. Grafika na stronach WWW
  a) Podstawy grafiki komputerowej.
  b) Dobór i obróbka grafiki na potrzeby WWW.
  c) Animacje na stronach WWW.
  d) Optymalizacja i optymalizatory plików graficznych.
  e) Umieszczanie grafiki na stronach WWW.
 2. Kaskadowe arkusze stylów (CSS)
  a) Formatowanie tekstu za pomocą kaskadowych arkuszy stylów CSS.
  b) Dziedziczenie, kaskadowość.
  c) Składnia definicji stylu. CSS.
  d) Tworzenie klas, tworzenie identyfikatora ID.
 3. JavaScript
  a) Język JavaScript
  b) Sposoby umieszczania skryptów JavaScript.
  c) Obiektowy model dokumentu, HTML DOM.
  d) Gotowe rozwiązania oparte na JavaScript.
 4. Pozycjonowanie witryny.
  a) Wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi Google: Analytics, Adwords, Insights
  b) Konsekwencje stosowania technik niedozwolonych (farm linking)

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny ECCC. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat ECCC, moduł CS M3, poziom B, poświadczający zdobyte kwalifikacje.

 

Uczestnikami projektu są osoby w wieku powyżej 30 r.ż. zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. dolnośląskiego, powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, pozostające bez pracy, w tym również osoby niepełnosprawne.

 

Liczba godzin szkoleń: 64 godziny szkoleniowe

 

Termin realizacji zamówienia: wrzesień – październik 2017 r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z zamawiającym).

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. dolnośląskiego (dokładne miejsce prowadzenia zajęć będzie wskazane przez Zamawiającego), preferowana miejscowość: Wrocław. Miejsce prowadzenia zajęć szkolenia zostanie dobrane do potrzeb Uczestnika projektu.

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:

– trenera posiadającego min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia;

– sali szkoleniowej, w tym min. 7 stanowisk komputerowych;

– materiałów szkoleniowych

 

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

– min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku do dnia 19.09.2017 r. na adres: m.antek@senseconsulting.pl . Oferty można również składać osobiście bądź drogą pocztową.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

 

 

…………………………………………

               (pieczęć Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY
na usługę przeprowadzenia szkolenia „Programowanie – front-end developer”, w ramach projektu „AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż.
w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”
realizowanego w ramach Działania 8.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………….

 

ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………

 

NR TELEFONU: ………………………………………………..FAX………………………………………………….

 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………

 

NIP: ………………………………………………….REGON: ………………………………………………………..

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku:
Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa za szkolenie

(a)

Łączna ilość osób planowana do objęcia szkoleniem

(b)

Cena łączna za usługę brutto

(a x b)

Szkolenie pn. „Programowanie – front-end developer” (koszt trenera, sali, materiałów szkoleniowych) 7
 1. Oświadczam, iż spełniam wymagania w stosunku do Wykonawcy szkolenia, wskazane w przesłanym rozeznaniu.
 2. Oświadczam, że akceptuję termin, przedmiot i miejsce realizacji zamówienia.

 

 

………………………. dnia …………………..

       ………………………………………………….

   Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
Dodaj komentarz!

3 × 1 =

SENSE consulting


ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl
NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Gnieźnie
ul. Mokra 14, 62-200 Gniezno

Biuro w Krakowie
ul. Emaus 40/3, 30-213 Kraków

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Polityka prywatności

Klauzula informacyjnaPOROZMAWIAJMY!
tel. 61 843 26 11DOŁĄCZ DO NAS!


Newsletter


Chcesz być na bieżąco, znać aktualne konkursy, a nie zaglądasz regularnie na naszą stronę? Zapisz się do newslettera SENSE – znajdziesz w nim zawsze porcję świeżych wiadomości!