ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

SENSE > DOTACJE UNIJNE > PRZEZNACZENIE DOTACJI

Przeznaczenie dotacji

Pomysły i kierunki rozwoju naszych Klientów to nasz sposób na wyszukanie odpowiedniego dofinansowania. Dotacje podzielić możemy na kilka kluczowych, najczęściej wykorzystywanych źródeł ich przeznaczenia.

Starając się sprostać potrzebom rozwojowym naszych Klientów oraz aktualnym trendom rynkowym i gospodarczym, stale poszerzamy nasz katalog. Możesz do nas zadzwonić i opowiedzieć nam o planach rozwojowych organizacji.

Działamy dla przedsiębiorców i świata nauki. Potrafimy łączyć te dwa środowiska.

BADANIA i ROZWÓJ

To dziś istotny element budowania przewagi konkurencyjnej. Łączenie świata biznesu i nauki daje szansę na tworzenie innowacyjnych produktów, usług i technologii. Nasi eksperci mają bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji w tym obszarze.

Pozyskujemy:

1. DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE umożliwiające rozwój przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań, produktów, usług i technologii. Dotacje w tym zakresie umożliwiają pozyskanie dofinansowania na:

 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prototypy i instalacje pilotażowe służące przetestowaniu w warunkach rzeczywistych nowej maszyny lub urządzenia czy linii produkcyjnej.

Dla przedsiębiorców znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju możliwe jest sfinansowanie komercjalizacji wyników prac B+R.

2. DOTACJE NA INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ umożliwiające małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom budowę lub rozbudowę działu B+R lub własnego laboratorium. W ramach wsparcia możliwe jest sfinansowanie inwestycji w:

 • aparaturę,
 • sprzęt,
 • technologię,
 • niezbędną infrastrukturę służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

3. DOTACJE NA TECHNOLOGIE umożliwiające pozyskanie patentu lub niepatentowanej wiedzy technicznej wraz z dofinansowaniem realizacji inwestycji opartej o pozyskaną technologię.

4. BONY NA INNOWACJE umożliwiające łączenie biznesu z nauką. Wsparcie dedykowane jest dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają potencjału naukowego lub zaplecza technicznego umożliwiającego opracowanie innowacji w swojej organizacji. W ramach wsparcia możliwe jest finansowanie usługi związanej ze znaczącym ulepszeniem wyrobu lub technologii produkcji, a także opracowaniem:

 • nowego produktu lub usługi,
 • projektu wzorniczego,
 • nowej technologii produkcji.

5. DOTACJE NA ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO umożliwiające finansowanie:

 • komercjalizacji wyników badań,
 • rozwoju nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki,
 • wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w zespołach
 • składających się z polskich i zagranicznych naukowców,
 • rozwoju kadry naukowej sektora B+R.

Rozwój organizacji to inwestycja. Wspieramy naszych Klientów w ich finansowaniu.

DOTACJE NA INWESTYCJE

Kolejne źródło stanowią DOTACJE NA INWESTYCJE wspierające projekty o wysokim stopniu innowacji. Kierowane są do przedsiębiorców chcących wprowadzić do swojej organizacji nowe lub znacząco ulepszony produkt lub rozwiązanie do produktu, przez które rozumie się wdrożenie innowacji:

 1. procesowej,
 2. produktowej,
 3. nietechnologicznej.

Dotacje na inwestycje umożliwiają finansowanie zakupów:

 1. środków trwałych,
 2. wartości niematerialnych i prawnych obejmujących nabycie praw patentowych, licencji, know-how, niepatentowaną wiedzę techniczną.

Możliwości rozwoju poszukujemy na wielu płaszczyznach. Wspieramy w pozyskiwaniu środków na ekspansję rynków zagranicznych.

WSPARCIE EKSPORTU

To środki przyznawane w ramach Programu Go to Brand. Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców:

 1. posiadających markę produktową aspirującą do rozpoznawalności na rynkach zagranicznych,
 2. prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które kupiły/wdrożyły odpowiednie działania innowacyjne.

W ramach wsparcia eksportu możliwe jest sfinansowanie:

 1. udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych, konferencjach zagranicznych,
 2. działań promocyjnych
 3. kosztów usługi doradczej dotyczącej promowani organizacji poza granicami kraju.


Wprowadzanie nowych produktów na rynek to drogi i czasochłonny proces.
Pomagamy finansować jego przeprowadzenie.

DOTACJE NA WZORNICTWO I ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII

Umożliwiają sfinansowanie profesjonalnego procesu powstawania projektu wzorniczego prowadzącego do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu na rynek. Proces powstawania projektu powinien obejmować:

 1. diagnozę weryfikującą potencjału organizacji wraz z analizą otoczenia rynkowego w zakresie zasadności i zakresu projektu – diagnoza przeprowadzana w formie audytu,
 2. syntezę i analizę obejmujące strategię dalszego działania, w tym opracowanie założeń do briefu projektowego i określenie kierunków projektowych,
 3. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie – obejmujące opracowanie projektów i prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu wraz z przeprowadzeniem testów.

Wspieramy polski rynek pracy i organizacje aktywizujące osoby bez zatrudnienia.

DOTACJE NA SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

Nasi eksperci pozyskują także środki na podnoszenie kompetencji miękkich i kwalifikacji. DOTACJE NA SZKOLENIA I KWALIFIKACJE obejmują m.in.:

1. DOTACJE NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ umożliwiające realizację pełnego procesu aktywizacyjnego dla osób pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych oraz nisko opłacanych. W ramach środków możliwe jest finansowanie działań z zakresu:

 • identyfikacji potrzeb,
 • pośrednictwa pracy,
 • szkoleń, kursów zawodowych, kontynuacji nauki,
 • staży,
 • subsydiowanego zatrudnienia,
 • pokrycia kosztów dojazdów,
 • niwelowanie barier na jakie napotykają osoby niepełnosprawne.

2. DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ umożliwiające pozyskanie dofinansowania na wspieranie osób pozostających bez pracy w rozwoju samozatrudnienia i przedsiębiorczości. W ramach wsparcia możliwe jest finansowanie:

 • diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • realizacji indywidualnych lub grupowych szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6 krotności średniego wynagrodzenia,
 • pomostowego wsparcia finansowego i doradczego.

3. DOTACJE NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OSÓB DOROSŁYCH to środki umożliwiające pozyskanie dofinansowania
dla organizacji szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób dorosłych w zakresie:

 • nauki języków obcych,
 • kompetencji komputerowych.

Rozwój traktujemy kompleksowo!
Wspieramy w finansowaniu opieki i rozwoju od malucha do starszaka.

DOTACJE DLA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI

To środki kierowane do placówek chcących stworzyć zupełnie nowe filie lub zapewnić dodatkowe miejsca opieki w już funkcjonujących placówkach. Wsparcie umożliwia finansowanie:

 1. zakupu i montażu sprzętu niezbędnego do adaptacji i organizacji nowych miejsc opieki,
 2. drobnych prac budowlanych,
 3. zakupu mebli i doposażenia,
 4. zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego i zabawek,
 5. organizację placu zabaw,
 6. szkolenia dla kadry,
 7. wynagrodzeń kadry związanych z organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci,
 8. bieżącej działalności przez okres 12 miesięcy.

Dodatkowo, w ramach wsparcia żłobków możliwe jest finansowanie aktywizacji zawodowej opiekunów dzieci do lat 3, którzy z uwagi na sprawowaną opiekę są osobami bez pracy lub osobami powracającymi do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, obejmującą:

 1. stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 2. doradztwo zawodowe,
 3. pośrednictwo pracy,
 4. organizację szkoleń i kursów zawodowych,
 5. staże.

Wiemy, że praktyka ma znaczenie.
Wspieramy w dopasowaniu kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców.

DOTACJE DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

To środki wspierające współpracę szkół zawodowych z pracodawcami. Wsparcie umożliwia finansowanie:

 1. tworzenia programów nauczania przy udziale pracodawców,
 2. organizację z pracodawcami zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów,
 3. prowadzenie wspólnie z pracodawcami kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 4. zwiększenia udziały pracodawców w organizacji praktyk i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 5. zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii,
 6. współpracy z pracodawcami w zakresie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
 7. prowadzenia doradztwa zawodowego.

Nasi eksperci pomagają finansować nowe kierunki studiów i zmiany organizacyjne na uczelniach.

DOTACJE DLA UCZELNI WYŻSZYCH

To środki umożliwiające finansowanie:

 1. tworzenia nowych kierunków studiów, w tym dla studentów międzynarodowych,
 2. doskonalenie istniejących programów studiów,
 3. tworzenia nowych lub modyfikacji istniejących programów studiów doktoranckich,
 4. organizację staży zawodowych dla studentów,
 5. zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry naukowej,
 6. administracyjnej i zarządzającej uczelni,
 7. wsparcie adaptacji pracowników uczelni do zmian restrukturyzacyjnych,
 8. poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!