Scroll to top

SENSE > DOTACJE UNIJNE > SZYBKA SCIEŻKA

SZYBKA SCIEŻKA

Konkurs dedykowany przedsiębiorcom chcącym przeprowadzić prace B+R, które doprowadzą do opracowania a następnie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, przyczyniającego się do podniesienia jego konkurencyjności.

CEL PROJEKTU

Doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania , możliwego do wdrożenia w przedsiębiorstwie i przyczyniającego się do podniesienia jego konkurencyjności.

Takim rozwiązaniem powinien być nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologia lub usługa ze wskazaniem odbiorcy, którego potrzeby zostaną zaspokojone dzięki temu rozwiązaniu.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Polski, realizujące projekt samodzielnie lub w konsorcjum. Konsorcjum mogą utworzyć maksymalnie trzy przedsiębiorstwa, lub co najmniej jedno przedsiębiorstwo, oraz co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum może być tylko i wyłącznie przedsiębiorstwo. Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek dla danego projektu.

PROJEKT MUSI WPISYWAĆ SIĘ W CO NAJMNIEJ JEDNĄ KRAJOWĄ INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĘ (KIS).

Na co i w jakiej wysokości można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można pozyskać na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (B+R), a także na prace przedwdrożeniowe.

Badania przemysłowe oznaczają badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących.

Prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z dziedziny nauki, technologii i biznesu w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian do istniejących produktów, nawet jeśli te zmiany mają charakter ulepszeń.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego samodzielnie przez Mikro, Małego, Średniego Przedsiębiorcę (MMŚP) to 1 mln zł. Dla pozostałych minimalna wartość to 2 mln zł.

Limity dofinansowania dla przedsiębiorstwa na 1 projekt:

 • 20 mln EUR – jeśli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (pomoc publiczna)
 • 15 mln EUR – jeśli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe (pomoc publiczna)
 • 200 tys EUR na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi limitami dla tego rodzaju pomocy

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR. Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną.

Poziom dofinansowania:

 1. Na badania przemysłowe:
 • Mikro i Małe → 70% – 80% (z premią*)
 • Średnie → 60 – 75% (z premią*)
 • Duże → 50 – 65% (z premią*)
 1. Na prace rozwojowe:
 • Mikro i Małe → 45% – 60% (z premią*)
 • Średnie → 35 – 50% (z premią*)
 • Duże → 25 – 40% (z premią*)
 1. Na prace przedwdrożeniowe → 90% w ramach limitu de minimis dla wszystkich statusów przedsiębiorstw, albo 50% w ramach pomocy publicznej na usług doradcze (tylko dla MMŚP).

* skontaktuj się z nami i dowiedz, co oznacza premia i jak zwiększyć poziom dofinansowania

Realizacja projektu

Wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie lub w powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, konsorcjanci nie mogą sobie nawzajem zlecać prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

Wnioskodawca musi wykazać potencjał osobowy do realizacji projektu, na który składa się: Kierownik prac B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby je zastępujące, które nie mogą jednocześnie wykonywać żadnych prac dla podwykonawcy.

Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projekt nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac po stronie Wnioskodawcy oraz Podwykonawcy. W ramach podwykonawstwa wykonawcą prac nie może być podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, z którą kierownik B+R lub kierownik zarządzający projektem pozostaje w jakimkolwiek stosunku cywilno-prawnym, stosunku pracy czy inne formie współpracy.

INNE WAŻNE INFORMACJE

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania
 • Wnioskodawca zobowiązuje się w projekcie do wdrożenia w ciągu 3 lat po zakończeniu jego realizacji, wyników badań. Wdrożenie rozumiane jest jako:
 • Wprowadzenie wyników do własnej działalności
 • Udzielenie licencji
 • Sprzedaż praw do wyników na zasadach rynkowych
 • Wnioskodawca w ramach budżetu projektu ma możliwość uwzględnić ryczałt w wysokości 25% sumy kosztów na koszty pośrednie projektu, które może przeznaczyć m.in. na wynagrodzenie kadry zarządzającej (szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych stanowi załącznik nr 2 do regulaminu
 • Jednym z ważniejszych elementów procesu oceny Wniosków jest Panel Ekspertów, w którym po stronie Wnioskodawcy mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby
 • We wniosku należy przedstawić agendę badawczo-rozwojową, zawierającą:
 • Jasno określony cel projektu
 • Poprawnie zidentyfikowany i precyzyjnie określony problem badawczy
 • Rozwiązanie opisane parametrami i ze wskazanym odbiorcą
 • W projektach, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w Podręczniku Frascati (OECD, 2015). Czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace B+R

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!