DOTACJE DLA WIELKOPOLSKICH PODMIOTÓW LECZNICZYCH!

ZYSKAJ NAWET 85% DOFINANSOWANIA!

PULA ŚRODKÓW W KONKURSIE

90 MLN ZŁ

TERMIN NABORU

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2022

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

700 TYS. ZŁ

WSPARCIE W ZAKRESIE ZWALCZANIA LUB PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM PANDEMII COVID-19

Już w kwietniu 2022 roku Twoja placówka może ubiegać się o wsparcie polegające na dostosowaniu infrastruktury do potrzeb wynikających bezpośrednio oraz pośrednio z pandemii COVID-19. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosi konkurs w ramach WRPO 2014+, Działania 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU). Dofinansowanie mogą uzyskać podmioty lecznicze o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

Podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki im podległe

Podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń)

Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

Uwaga! Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

JAKIE KOSZTY MOŻESZ SFINANSOWAĆ?

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

KONKURS PRZEWIDUJE DWA TYPY PROJEKTÓW:

Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).


Alokacja: 10 MLN ZŁ

Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach leczenia szpitalnego.


Alokacja: 80 MLN ZŁ

POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Kosztów kwalifikowanych projektu

Wsparcie podmiotów udzielających świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego

Kosztów kwalifikowanych projektu

Wsparcie podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną (POZ)
i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS)

Maksymalne koszty kwalifikowalne projektu na wydatki objęte cross-financingiem

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY

Minimalna wartość projektu
50 MLN ZŁ
Maksymalna wartość projektu
700 MLN ZŁ*

*dotyczy projektów typu 1, tj. realizowanych przez POZ i AOS.

KWIECIEŃ - CZERWIEC 2022

Termin naboru wniosków

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

PRIORYTET INWESTYCYJNY

Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marta Stężycka

Kierownik zespołu sprzedaży

T: +48 533 518 552

Maciej Chrenowicz

Starszy specjalista ds. relacji z klientem biznesowym

T: +48 533 574 387

NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy można refinansować zakup materiałów zużywalnych?

Można refinansować zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji zakupione od początku pandemii (pierwszy kwartał 2020).

Czy musimy wystąpić o OCI?

Tak. Z dniem składania wniosku musimy nie tyle wystąpić o wydanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji co mieć już wydaną samą decyzję. Wnioski, w których budżet programu na część inwestycyjną przekraczają 2 000 000,00 zł i nie mają wydanej pozytywnej opinii o celowości inwestycji nie będą rozpatrywane.

Co możemy sfinansować w Programie?

Możemy doposażyć placówkę w aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną, zakupić i wyposażyć karetki pogotowia ratunkowego oraz w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne i adaptacyjne. Musimy jednak pamiętać, aby każda z inwestycji wiązała się bezpośrednio z tematem przewodnim konkursu czyli musimy wykazać, że każdy zakup podniesie dostępność / jakość usług medycznych w wypadku wystąpienia pandemii choroby zakaźnej.

SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA