ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Czym jest Energia Plus?

Program Energia Plus wspiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które służyć mają zmniejszeniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne.

Obecny nabór dedykowany jest projektom prowadzącym do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery, obniżenia wielkości emisji ze źródeł spalania paliw oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Kto może się starać o dofinansowanie w ramach programu Energia Plus

Beneficjentami programu “Energia Plus” są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Beneficjentami mogą zostać również uczestnicy I naboru, (który został skrócony do 28 września br.), którzy nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, lub ich wnioski nie zostały przeprocesowane. To oznacza, że organy statutowe NFOŚiGW nie zatwierdziły warunków dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie. Spełniający warunki wnioskodawcy mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do II naboru, z prawem do zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla tego właśnie naboru, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu.

Nabór wniosków

Trwa do 17.12.2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Jakie przedsięwzięcia kwalifikują się do Energii Plus?

Inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych

Inwestycje prowadzące do ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery

Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych

Formy finansowania inwestycji w ramach projektu Energia Plus

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji. Alokacja konkursu wynosi:

1 264 286 978,50 zł

W FORMIE POŻYCZKI

49 772 500,00 zł

W FORMIE DOTACJI

Beneficjent w ramach programu może otrzymać

Dla bezzwrotnych form dofinansowania

DO 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

dla technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a – która pozwala na produkcję energii elektrycznej i ciepła, m.in. z biomasy, ciepła odpadowego czy geotermii

Dla zwrotnych form dofinansowania

OD 0,5 MLN ZŁ DO 300 MLN ZŁ – DO 85% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Koszty kwalifikowalne w projekcie Energia Plus

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji planowanego przedsięwzięcia

Nadzór inwestorski i autorski

Przygotowanie placu budowy i roboty budowlane

Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne

Sprawdź co możesz zyskać!