Scroll to top

IDEA

Cenimy dostępność, bo jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących dostępności i projektowania uniwersalnego. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim instytucjom i przedsiębiorstwom, które chcą dedykować swoje usługi szerszym kręgom odbiorców – w tym osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania procesów produktów i usług.

PRELEGENCI

Cenimy różnorodność, bo w różnorodności tkwi nasza siła!

Dysponujemy kadrą różnorodnych ekspertów, specjalizujących się w wąskich obszarach związanych z dostępnością. Łączymy wiedzę osadzoną w nauce z praktyką codziennego funkcjonowania osób z ograniczoną sprawnością. Nasz team budują naukowcy, praktycy i osoby z niepełnosprawnościami.

PROGRAM

Cenimy elastyczność, bo jesteśmy wrażliwi na Twoje potrzeby!

CENA

Dostępność to nasza główna idea, dlatego robimy wszystko, by nasza cena też była dostępna!

Cena za osobę za dzień szkoleniowy: 399,00 zł

Zrealizujemy szkolenie w budżecie, jakim dysponujesz. Możemy dowolnie kształtować program szkolenia pod Twoje potrzeby i możliwości. Przy organizacji szkoleń zamkniętych dla grupy, cena kształtuje się indywidualnie.

Dlaczego PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE?

Dr Natalia Marciniak-Madejska

Dr Natalia Marciniak-Madejska

Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych

n.madejska@senseconsulting.pl

+48 533605261

 • Dlaczego dostępność uczelni wyższej jest ważna: zasady równości szans i niedyskryminacji.

 • Świat przyjazny dla każdego: sześć obszarów dostępności i siedem zasad projektowania uniwersalnego.

 • Niwelowanie barier funkcjonowania społecznego osób z ograniczeniem sprawności: mechanizm racjonalnych usprawnień.

 • Prawne ramy dostępności:

 • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych jako rama działań z zakresu włączenia społecznego.

 • Poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług jako cel programu Dostępność Plus.

 • Wymogi dla instytucji publicznych płynące z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Wyrównanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami według ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo | o szkolnictwie wyższym.

 • Projektowanie włączające: metody i narzędzia.

 • Niepełnosprawność: klasyfikacja, skutki, status społeczny.

 • Terminologia niedyskryminująca.

 • Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

 • Dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna – wprowadzenie.

 • Zasady dostępności przestrzeni publicznej zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 • Zasady dostępności wpisane w ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Wytyczne dla dostępności informacji.

 • Programy i narzędzia jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych służące inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową – potrzeby, możliwości, ograniczenia.

 • Dostępność dla osób z problemami w poruszaniu się.

 • Bariery architektoniczne i narzędzia służące ich niwelowaniu.

 • Dostępność cyfrowa: narzędzia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Informacja i komunikacja – potrzeby osób poruszających się na wózku.

 • Osoby ze spektrum autyzmu (ASD) w przestrzeni i w instytucji publicznej.

 • Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi – komunikacja i wsparcie edukacyjne.

 • W jaki sposób reagować na nietypowe zachowania osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • Narzędzia przeznaczone dla osób korzystających z alternatywnych form komunikacji.

 • Dobre praktyki w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością korzystającymi z technologii wspomagającej i AAC.

 • Osoby z niepełnosprawnością wzrokową – potrzeby, możliwości, ograniczenia.

 • Projektowanie uniwersalne a osoby z niepełnosprawnością wzroku:

 • Osoby z problemami wzroku w przestrzeni publicznej.

 • Dostępny komputer i dostępny Internet dla osób niewidzących i słabowidzących.

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w zapewnianiu dostępności informacji osobom z zaburzeniami wzroku.

 • Osoby niesłyszące i słabosłyszące – potrzeby, możliwości, ograniczenia.

 • Otoczenie przyjazne osobom z niepełnosprawnością słuchu:

 • Osoby niesłyszące i słabosłyszące w przestrzeni publicznej.

 • Osoby z zaburzeniami słuchu w świecie wirtualnym.

 • Komunikacja interpersonalna osób niesłyszących.

SENSowi EKSPERCI

Dr Natalia Marciniak-Madejska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii związany społecznie i zawodowo ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami od 2002 roku. Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2017-2021. Od 2019 roku Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych w SENSE consulting sp. z o.o. Ekspertka w dziedzinie inkluzji społecznej, normalizacji, dostępności, uniwersalnego projektowania. Prowadziła szerokie badania dotyczące dostępności przestrzeni publicznej oraz sytuacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Autorka uniwersalnie zaprojektowanych innowacji społecznych z zakresu ICT. Prezeska 2 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Marcin Halicki

Socjolog, prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. Od 1999 roku pracujący na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce. Od 2012 roku przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Członek Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Współautor „Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań́ na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020”.

 

 

Adam Madejski

Pedagog ze specjalizacją resocjalizacja posiadający doświadczenie wyniesione z praktyki resocjalizacyjnej oraz pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od 2013 roku zarządza warsztatem terapii zajęciowej „Przylesie” należącego do Stowarzyszenia Na Tak, wspomagającego osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i sprzężoną. Od 2006 roku sekretarz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z wychowankami domów dziecka, pieczy zastępczej i ośrodków aktywizacji społeczności lokalnej. Koordynator merytoryczny i kierownik projektu „SelFind”, którego produktem jest pakiet 3 aplikacji wspomagających samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Marek Jakubowski

Pedagog specjalny i tyflopedagog. Nauczyciel w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania. Laureat 4 nagród ministerialnych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i tyflokartografii. Autor polskiej czcionki  pisma brajla i patentów z dziedziny tyflografiki. Autor publikacji z dziedziny tyflografiki i tyflokartografii. Wydał przeszło 50  edukacyjnych, tyflograficznych pozycji książkowych dla niewidomych i słabowidzących. Współautor pierwszego polskiego „Atlasu Polski dla niewidomych i słabo widzących”. Współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym. Laureat Orderu Uśmiechu.

Eunika Lech

Prezes Ogólnopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” oraz Sekretarz Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (kadencja 2012-2016). Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z zakresu surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, diagnozy dziecka z niepełnosprawnością oraz języka migowego. Dyplomowany mediator sądowy, tłumacz przysięgły Polskiego Języka Migowego. Konsultant merytoryczny „Leksykonu języka migowego”, współautor Informatora dla osób niepełnosprawnych, autorka publikacji na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchową.

Katarzyna Maćkiewicz

Architekt z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie architektury. Jest aktywnym członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Posiada licencję amerykańskiego systemu certyfikacji budownictwa zrównoważonego LEED AP w specjalności ID+C (Interior Design and Construction). Promotorka systemu certyfikacji budynków WELL Building Standard, który w całości koncentruje się na zdrowiu i komforcie człowieka. Obszar jej zawodowych zainteresowań związany jest przede wszystkim z budynkami i przestrzeniami realizowanymi według zasad zrównoważonego rozwoju, którego jednym z trzech filarów jest człowiek i dostosowanie do jego potrzeb. Współautorka „Niezbędnika urzędu dostępnego”.

Skontaktuj się z nami!

Dr Natalia Marciniak Madejska n.madejska@senseconsulting.pl +48 533605261