Projektowanie uniwersalne - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

IDEA

Cenimy dostępność, bo jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich!

Celem szkolenia „Projektowanie uniwersalne. Założenia. Narzędzia. Praktyka” jest przygotowanie kadry dydaktycznej do zaplanowania i wdrożenia zajęć w program studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne. Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania procesów produktów i usług.

PRELEGENCI

Cenimy różnorodność, bo w różnorodności tkwi nasza siła!

Dysponujemy kadrą różnorodnych ekspertów, specjalizujących się w wąskich obszarach związanych z dostępnością. Łączymy wiedzę osadzoną w nauce z praktyką codziennego funkcjonowania osób z ograniczoną sprawnością. Nasz team budują naukowcy, praktycy i osoby z niepełnosprawnościami.

PROGRAM

Cenimy elastyczność, bo jesteśmy wrażliwi na Twoje potrzeby!

CENA

Dostępność to nasza główna idea, dlatego robimy wszystko, by nasza cena też była dostępna!

Cena za osobę za dzień szkoleniowy: 299,00 zł

Zrealizujemy szkolenie w budżecie, jakim dysponujesz. Możemy dowolnie kształtować program szkolenia pod Twoje potrzeby i możliwości. Przy organizacji szkoleń zamkniętych dla grupy, cena kształtuje się indywidualnie.

Dlaczego PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE?

Dr Natalia Marciniak-Madejska

Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych

n.madejska@senseconsulting.pl

+48 533605261

 • Dlaczego dostępność uczelni wyższej jest ważna: zasady równości szans i niedyskryminacji.

 • Świat przyjazny dla każdego: sześć obszarów dostępności i siedem zasad projektowania uniwersalnego.

 • Niwelowanie barier funkcjonowania społecznego osób z ograniczeniem sprawności: mechanizm racjonalnych usprawnień.

 • Prawne ramy dostępności:

 • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych jako rama działań z zakresu włączenia społecznego.

 • Poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług jako cel programu Dostępność Plus.

 • Wymogi dla instytucji publicznych płynące z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Wyrównanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami według ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo | o szkolnictwie wyższym.

 • Projektowanie włączające: metody i narzędzia.

 • Niepełnosprawność: klasyfikacja, skutki, status społeczny.

 • Terminologia niedyskryminująca.

 • Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

 • Dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna – wprowadzenie.

 • Zasady dostępności przestrzeni publicznej zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 • Zasady dostępności wpisane w ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Wytyczne dla dostępności informacji.

 • Programy i narzędzia jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych służące inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową – potrzeby, możliwości, ograniczenia.

 • Dostępność dla osób z problemami w poruszaniu się.

 • Bariery architektoniczne i narzędzia służące ich niwelowaniu.

 • Dostępność cyfrowa: narzędzia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Informacja i komunikacja – potrzeby osób poruszających się na wózku.

 • Osoby ze spektrum autyzmu (ASD) w przestrzeni i w instytucji publicznej.

 • Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi – komunikacja i wsparcie edukacyjne.

 • W jaki sposób reagować na nietypowe zachowania osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • Narzędzia przeznaczone dla osób korzystających z alternatywnych form komunikacji.

 • Dobre praktyki w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością korzystającymi z technologii wspomagającej i AAC.

 • Osoby z niepełnosprawnością wzrokową – potrzeby, możliwości, ograniczenia.

 • Projektowanie uniwersalne a osoby z niepełnosprawnością wzroku:

 • Osoby z problemami wzroku w przestrzeni publicznej.

 • Dostępny komputer i dostępny Internet dla osób niewidzących i słabowidzących.

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w zapewnianiu dostępności informacji osobom z zaburzeniami wzroku.

 • Osoby niesłyszące i słabosłyszące – potrzeby, możliwości, ograniczenia.

 • Otoczenie przyjazne osobom z niepełnosprawnością słuchu:

 • Osoby niesłyszące i słabosłyszące w przestrzeni publicznej.

 • Osoby z zaburzeniami słuchu w świecie wirtualnym.

 • Komunikacja interpersonalna osób niesłyszących.

SENSowi EKSPERCI

Prof. UAM Danuta Kopeć

Prof. UAM Danuta Kopeć

Doktor habilitowany, Profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Podyplomowych studiów nad edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest także koordynatorem Wydziału Pedagogiki Specjalnej do spraw praktyk studenckich w ośrodkach dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na pedagogice osób z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, a także na pedagogice osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Marcin Halicki

Marcin Halicki

Socjolog, prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. Od 1999 roku pracujący na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce. Od 2012 roku przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Członek Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Współautor „Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań́ na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020”.

Anna Cygan

Anna Cygan

Pedagog specjalny i filolog angielski. Specjalistka z szeroką wiedzą w zakresie technologii wspomagającej osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością. Konsultuje i indywidualnie dobiera technologię wspomagającą samodzielne funkcjonowanie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dorota Kawczyńska

Dorota Kawczyńska

Socjolog osobiście doświadczający niepełnosprawności wzrokowej. Związana z Polskim Związkiem Niewidomych oraz poznańską firmą Harpo sp. z o.o. pomagającą osobom z niepełnosprawnościami poprzez rozwijanie i dystrybucję nowoczesnych technologii wspomagających. Zawodowo wspiera osoby niewidome i słabowidzące w dostosowaniu sprzętu elektronicznego do indywidualnych potrzeb. Prowadzi warsztaty i szkolenia z obsługi specjalistycznego sprzętu elektronicznego, komputerowego oraz telefonów wraz ze specjalistycznymi aplikacjami w ramach kompleksowej rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

Eunika Lech

Eunika Lech

Prezes Ogólnopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” oraz Sekretarz Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (kadencja 2012-2016). Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z zakresu surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, diagnozy dziecka z niepełnosprawnością oraz języka migowego. Dyplomowany mediator sądowy, tłumacz przysięgły Polskiego Języka Migowego. Konsultant merytoryczny „Leksykonu języka migowego”, współautor Informatora dla osób niepełnosprawnych, autorka publikacji na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchową.

Dr Natalia Marciniak-Madejska

Dr Natalia Marciniak-Madejska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii związany społecznie i zawodowo ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami od 2002 roku. Od 2019 roku Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych w SENSE consulting sp. z o.o. Ekspertka w dziedzinie inkluzji społecznej, dostępności, uniwersalnego projektowania. Prowadziła szerokie badania dotyczące dostępności przestrzeni publicznej oraz sytuacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Skontaktuj się z nami!