ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Regulamin CRK SENSE

Regulamin sprzedaży Usług

w ramach Centrum Rozwoju Kariery SENSE [dalej CRK]

§ 1 Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych                        w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia na Stronie.
 2. Uczestnik– osoba fizyczna, biorąca udział w Warsztacie/ Konsultacji.
 3. Sprzedawca– podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Strony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 4. Organizator – oznacza SENSE consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem       KRS 0000309859, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 778-145-68-26 oraz numerem REGON 300885673.
 5. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://senseconsulting.pl/regulamin-crk-sense/
 6. Strona– strona internetowa dostępna pod adresem: https://senseconsulting.pl/centrum-kariery/
 7. Usługa– każda usługa realizowana w ramach Centrum Rozwoju Kariery opisana na Stronie.
 8. Warsztaty – spotkania grupowe, stacjonarne lub on-line, będące Usługą w ramach CRK do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy; wszystkie dostępne Warsztaty opisane są na Stronie: https://senseconsulting.pl/warsztaty-grupowe-tematy/
 9. Konsultacje – spotkania indywidualne, stacjonarne lub on-line, będące Usługą w ramach CRK do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy; wszystkie dostępne konsultacje opisane są na Stronie: https://senseconsulting.pl/konsultacje-doradca-zawodowy/
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Serwis Przelewy24 (Serwis)– internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.
 12. Cennik – oznacza obowiązujący cennik uczestniczenia w Warsztatach/ Konsultacjach dostępny na stronie…
 13. Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie: https://senseconsulting.pl/konsultacje-doradca-zawodowy/ oraz https://senseconsulting.pl/warsztaty-grupowe-tematy/

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Warsztatach i Konsultacjach zdalnych realizowanych przez SENSE consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Warsztacie lub Konsultacji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane na Stronie stanowią, wyłączną własność  SENSE consulting sp. z o o. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm).
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej lub wysłanej drogą elektroniczną zgody Usługodawcy. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach/webinariach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika.
 3. (Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą zgłaszane do prawnika Sprzedającego i rozpocznie się postępowanie w celu uzyskania odszkodowania)

§ 4 Zakupy

 1. W celu zakupu Warsztatu lub Konsultacji Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 1. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane osobowe oraz wybierając sposób płatności,
 2. wypełniając formularz – wskazać interesujący go Warsztat lub Konsultacje spośród dostępnych kliknąć w przycisk Zapisz się” ,
 3. wypełniając formularz – wskazać formę płatności,
 4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wskazaną klauzulą (RODO)
 5. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 6. kliknąć w przycisk „Zapisz się”
 1. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz się”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu Przelewy24 celem dokonania zapłaty za zamówienie.
 2. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego w odrębnym e-mailu), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Warunkiem wystawienia faktury jest podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu zamówienia.
 1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę sprzedaży uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze strony potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu Warsztatu/Usługi. Email może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym.
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.
 1. Udział w Warsztacie/ Konsultacji online może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikom dostęp do sieci Internet.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do korzystania z Usług Sprzedającego, Kupujący może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia od Sprzedawcy, kontaktując się z nim pod adresem e-mail: biuro@senseconsulting.pl

§ 5 Wymagania techniczne, sposób prowadzenia Warsztatów/ Konsultacji

  1. Usługi stacjonarne świadczone są w siedzibie Organizatora.
  2. Usługi online świadczone są drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo.
  3. W celu odbioru transmisji Warsztatu/ Konsultacji online sprzęt z którego korzysta Uczestnik, powinien spełniać wymagania sprzętowe:
   1. komputer przenośny, komputer stacjonarny, tablet lub telefonem z dostępem do Internetu,
   2. procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   3. 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej),
   4. niezbędne oprogramowanie:
  4. system operacyjny taki jak Windows XP (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, Internet Explorer
  5. system operacyjny dla telefonów: Android, IOS, Windows Phone
 • najaktualniejsza wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera
  1. wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: 7 Mbps.
  2. kamerka internetowa i mikrofon – jeśli chce być widoczny i porozumiewać się głosowo z prowadzącym Warsztat/Konsultację online
 1. W celu odbioru transmisji sygnału audio i video online, Uczestnik klika w link, który zostanie udostępniony przez Prowadzącego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Jeśli Prowadzący w trakcie transmisji Warsztatu/ Konsultacji udostępnia funkcje czatu, Uczestnik może kontaktować się z Prowadzącym Warsztat/ Konsultację przez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych.

§ 6 Obowiązki Uczestnika lub Kupującego

 1. Uczestnik i Kupujący są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie usługi (Warsztatu) o treści:

Wyrażam nieodpłatną i bezterminową zgodę na rejestrowanie/nagrywanie usługi przez Sense Consulting sp. z. o.o. mojego wizerunku, bez względu na sposób utrwalenia jego, na potrzeby związane z monitoringiem wykonania usługi. Nagranie usługi nie będzie przez SENSE consulting rozpowszechniane i udostępniane. Udzielona przeze mnie zgoda obejmuje również zezwolenie na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości, o ile jednak nie zmieni się cel ich przetwarzania.

 1. Konsultacja online nie będzie nagrywana.
 2. Zabrania się Kupującemu wykorzystywania Warsztatów/ Konsultacji w formie online w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Kupującym zabrania się utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania, w całości lub w części, treści udostępnianych w ramach Warsztatów/Konsultacji. Organizator ani w sposób wyraźny ani dorozumiany, nie przenosi na Uczestnika majątkowych praw autorskich do tych treści jak również nie udziela do nich żadnych licencji.
 4. Kupujący ma obowiązek zgłoszenia swojej nieobecności na Warsztacie/ Konsultacji maksymalnie na dzień przed dniem realizacji usługi. W tym wypadku kupujący ma możliwość wzięcia w Warsztacie/ Konsultacji w kolejnym proponowanym terminie zgodnie z opublikowanym harmonogramem (w przypadku Warsztatów) lub w terminie wyznaczonym po indywidualnym umówieniu się z doradcą zawodowym (w przypadku Konsultacji).

§ 7 Odpowiedzialność za wykonanie umowy (Obowiązki Organizatora)

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umowy w takim zakresie,  w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak przerwy w dostawie mediów czy zdarzenia losowe.
 2. Jeśli świadczenie, do którego jest zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe, Organizator ma obowiązek w ciągu 48 h od zaistnienia zdarzenia wyznaczyć nowy termin realizacji Usługi z terminem realizacji nie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia w którym miała się odbyć usługa pierwotnie. Jeśli w nowo wyznaczonym terminie świadczenie ponownie się nie odbędzie, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu poniesionej opłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie (anulowania Uczestnictwa) do dnia rozpoczęcia Warsztatu/Konsultacji, jeśli w trakcie rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Warsztacie/ Konsultacji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 8 Rezygnacja z Uczestnictwa

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji  o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą (SENSE consulting Sp. z o.o., ul. Św. Michała 43, 61 119 Poznań lub pocztą elektroniczną ( adres mailowy: biuro@senseconsulting.pl ).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamacje w formie pisemnej listem poleconym lub mailem, na tradycyjny lub elektroniczny adres SENSE consulting sp. z o.o.
 2. Kupujący ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wykonania usługi.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. dane kontaktowe do uczestnika zgłaszającego reklamacje, tj. minimum imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres do korespondencji
  2. nazwę i datę usługi, której reklamacja dotyczy
 • przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problemu
 1. uzasadnienie reklamacji
 2. proponowany sposób rozwiązania sprawy – oczekiwania wobec SENSE consulting sp. z o.o.:

– bezpłatne powtórzenie warsztatu/ konsultacji w wyniku niezadowolenia uczestnika

– zwrot kosztów usługi wyłącznie w przypadku niestawienia się osoby prowadzącej warsztat/konsultacje w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomienia uczestnika o zmianie terminu/ odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

 1. Przedmiotem reklamacji nie może być działanie lub zaniechanie Organizatora zgodne z Regulaminem.
 1. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez SENSE consulting sp. z o.o. informacji o powstałej nieprawidłowości. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania  i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.
 4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Pełna treść Polityki Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. jako Usługodawcy z dnia 24.05.2018r. znajduje się na stronie: https://senseconsulting.pl/wpcontent/uploads/2018/09/Polityka_prywatnosci.pdf

§ 11  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie (stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – załącznik nr 1.

 Pobierz Załącznik nr 1