ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Czym jest ulga B+R?

Ulga B+R jest instrumentem podatkowym, który umożliwia podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć jako działalność obejmującą badania naukowe i/lub prace rozwojowe. Podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do wytworzenia nowych zastosowań.

Najprościej rzecz ujmując każde przedsiębiorstwo, które udoskonala swoje technologie (w tym technologie produkcji), produkty, usługi lub tworzy nowe od podstaw może spełnić przesłanki do prowadzenia działań B+R kwalifikujących się do ulgi.

Nie ma konieczności bycia centrum badawczym, natomiast w ramach wprowadzania ulgi B+R należy mieć stworzony zespół osób, które będą nadzorowały prace badawczo-rozwojowe w firmie.

Ulga B+R – co z nią zyskujesz?

2 w 1

Wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę po pierwsze jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodu, a po drugie ten sam wydatek odliczany jest od podstawy opodatkowania.

Wsparcie dotacji

Jeżeli przedsiębiorstwo korzysta z dotacji, część wydatków nie pokryta dotacją, może być uznana za koszt kwalifikowalny.

Działalność rozwojową

Wiele przedsiębiorstw niezależnie od ulgi prowadzi działania polegające na ulepszaniu swoich produktów. Czynności takie mogą być uznane za działalność rozwojową uprawniającą do skorzystania z ulgi.

Jakie koszty można rozliczyć w ramach ulgi B+R?

Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia - umowy o pracę i umowy cywilnoprawne wraz z kosztem składek na ubezpieczenie społeczne, które pokrywa pracodawca.

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R.

Wykorzystanie aparatury

Korzystanie z aparatury naukowo-badawczej.

Wartości niematerialne i prawne

Nabycie ekspertyz, opinii i usług doradczych. Usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez jednostki naukowe.

Surowce

Nabycie surowców i materiałów bezpośrednio związanych z działalnością B+R.

Patenty

Koszty uzyskania i utrzymania patentu prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Przykładowa kalkulacja Ulga B+R

ZAŁOŻENIA Ulga B+R

0

MILIONY ZŁOTYCH

Przychód podatnika

0

MILIONY ZŁOTYCH

Koszty uzyskania przychodów

w tym koszty kwalifikowalne:

  • Koszty pracowników: 100 tys. zł
  • Nabycie materiałów i surowców: 30 tys. zł
  • Koszty ekspertyz: 20 tys. zł
  • Odpisy amortyzacyjne: 100 tys. zł

KALKULACJA PODATKU Ulga B+R

PRZED ZASTOSOWANIEM ULGI

> Zastosowana stawka podatku 19%
> Brak ulgi
.
.
.
.

3 mln – 2 mln = 1 mln
.
1 mln x 19% = 190 tys. zł podatku do zapłaty

PO ZASTOSOWANIU ULGI

Wyliczenie ulgi:
>Koszty pracowników 100% - 100 tys. zł
> Nabycie materiałów 100% - 30 tys. zł
> Koszty ekspertyz 100% - 20 tys. zł
> Odpisy amortyzacyjne – 100% - 100 tys. zł
RAZEM: 250 tys. zł

3 mln – 2 mln = 1 mln
1 mln – 250 tys. zł = 750 tys. zł
750 tys. zł x 19% = 142,50 tys. zł podatku do zapłaty

Ulga B+R – to co musisz wiedzieć!

W celu potwierdzenia prowadzonej działalności B+R należy zawnioskować do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Taki dokument pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji karno-skarbowych.

Odliczenia kosztów kwalifikowanych można dokonać w zeznaniach za 6 lat następujących kolejno po sobie.

Ci z Państwa, którzy zamierzają skorzystać z ulgi B+R będą zobowiązani w ewidencji rachunkowej wyodrębnić koszty działalności badawczo - rozwojowej, bez konieczności rozdzielania ich na poszczególne projekty.


Ulga B+R krok po kroku

Jak wygląda model współpracy z nami w ramach działań ukierunkowanych na pozyskanie ulgi badawczo-rozwojowej w Twojej firmie.

Sprawdź co możesz zyskać!