Nasza oferta - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top
logo SENSE consulting

DOTACJE UNIJNE na 1 dziecko:

ŻŁOBKI >30 tyś. zł / PRZEDSZKOLA >20 tyś. zł

ŻŁOBEK

DOTACJA DLA CIEBIE W 3 KROKACH!

Sprawdź aktualne konkursy

PRZEDSZKOLE

DOTACJA DLA CIEBIE W 3 KROKACH!

woj. śląskie
– 30.10

ŻŁOBKI

woj. lubuskie
– 4.10

PRZEDSZKOLA

woj. dolnośląskie
– 10.10

PRZEDSZKOLA

woj. podkarpackie
– 13.11

PRZEDSZKOLA

woj. śląskie
– 18.11

PRZEDSZKOLA

ŻŁOBEK

SPRAWDŹ CZY MOŻESZ APLIKOWAĆ

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W kontekście potencjału i doświadczenia przemyśl czy posiadasz:

 • DOŚWIADCZENIE w zakresie opieki żłobkowej, czy wsparcia dla osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
 • POTENCJAŁ FINANSOWY – jeśli jesteś placówką niepubliczną, to zweryfikuj, czy Twoje roczne obroty za poprzedni zamknięty rok obrotowy (zsumowane z obrotami Partnera – jeśli zdecydujesz się na projekt partnerski) są wyższe lub równe planowanym rocznym wydatkom w projekcie.

ŻŁOBEK

ZOBACZ CO MOŻESZ SFINANSOWAĆ

Chcesz utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego? Dotacja umożliwi Ci:

1. UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3

w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi do lat 3 (tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna), w tym:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3, np.:

 • PRACE ADAPTACYJNE/MODERNIZACYJNE, tj. m.in. malowanie, tapetowanie, kładzenie podłogi, montaż sanitariatów, przebudowa i modernizacja istniejącej instalacji (wod.-kan., elektrycznej, c.o., gazowej), zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
 • ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA, tj. m.in. regałów, szaf, łóżek, leżaków, stołów, krzeseł, pościeli, naczyń, toalet, umywalek, lodówki, zmywarki
 • ZAKUP DROBNEGO WYPOSAŻENIA I INNYCH ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI, tj. m.in. pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zabawki, artykuły plastyczne, wyposażenie do organizacji posiłków (w tym naczynia, śliniaki, butelki)
 • ZAKUP SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO i TIK, tj. m.in. radio z odtwarzaczem CD, telewizor, komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka, kserokopiarka
 • ORGANIZACJA PLACU ZABAW, tj. m.in. przygotowanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia, piaskownice, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie.

DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA PRZEZ 12 LUB 24 MIESIĄCE (w zależności od województwa), np.:

 • WYNAGRODZENIE PERSONELU zatrudnionego w miejscu opieki na dziećmi oraz innych osób, jeśli ich zatrudnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca wychowania dzieci (w tym psychologów, logopedów, personelu medycznego)
 • ZAJĘCIA DODATKOWE
 • WYŻYWIENIE dzieci
 • UBEZPIECZENIE NNW
 • CZYNSZ za budynek żłobka
 • KOSZTY EKSPLOATACYJNE, tj. m.in. Internet, wywóz nieczystości.

2. WSPARCIE TWORZENIA MIEJSC OPIEKI
poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna.

3. NABYCIE/PODNOSZENIE WYMAGANYCH PRAWEM KOMPETENCJI KADR
niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego, w tym poprzez:

 • warsztaty oraz szkolenia
 • kursy uzupełniające.

4. AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, m.in. poprzez:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze
 • pośrednictwo pracy
 • kursy/szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • staże u pracodawców służące nabyciu doświadczenia zawodowego.

5. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia.

ŻŁOBEK

ZACZNIJ REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I... ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

PRZEDSZKOLE

SPRAWDŹ CZY MOŻESZ APLIKOWAĆ

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W kontekście potencjału i doświadczenia przemyśl czy posiadasz:

 • DOŚWIADCZENIE w zakresie edukacji przedszkolnej, czy szeroko pojętej pracy z dziećmi, które pozwoli Ci efektywnie realizować projekt
 • POTENCJAŁ FINANSOWY – jeśli jesteś placówką niepubliczną, to zweryfikuj, czy Twoje roczne obroty za poprzedni zamknięty rok obrotowy (zsumowane z obrotami Partnera – jeśli zdecydujesz się na projekt partnerski) są wyższe lub równe planowanym rocznym wydatkom w projekcie.

PRZEDSZKOLE

ZOBACZ CO MOŻESZ SFINANSOWAĆ

Chcesz utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego? Dotacja umożliwi Ci:

1. UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego lub nowej bazie lokalowej, w tym:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NA MIEJSCA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, np.:

 • PRACE ADAPTACYJNE/MODERNIZACYJNE, tj. m.in. malowanie, tapetowanie, kładzenie podłogi, montaż sanitariatów, przebudowa i modernizacja istniejącej instalacji (wod.-kan., elektrycznej, c.o., gazowej), zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
 • ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA, tj. m.in. regałów, szaf, łóżek, leżaków, stołów, krzeseł, pościeli, naczyń, toalet, umywalek, lodówki, zmywarki
 • ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ZABAWEK I SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO, tj. m.in. słuchowisk z bajkami, gier edukacyjnych, kredek, farb, brystoli
 • ZAKUP SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO i TIK, tj. m.in. radio z odtwarzaczem CD, telewizor, komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka, kserokopiarka
 • ORGANIZACJA PLACU ZABAW, tj. m.in. przygotowanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia, piaskownice, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie.

DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PRZEZ 12 LUB 24 MIESIĄCE (w zależności od województwa), np.:

 • WYNAGRODZENIE OPIEKUNÓW/NAUCZYCIELI I PERSONELU zatrudnionego w ośrodkach sprawujących opiekę nad dziećmi;
 • WYŻYWIENIE dzieci
 • UBEZPIECZENIE NNW
 • CZYNSZ za budynek przedszkola
 • KOSZTY EKSPLOATACYJNE, tj. m.in. Internet, wywóz nieczystości.

2. ROZSZERZANIE OFERTY PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH O ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE SZANSE EDUKACYJNE DZIECI,
realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, a także podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/ warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci, w tym:

WYNAGRODZENIE PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA, np.:

 • logopedy
 • psychologa
 • nauczyciela językowego
 • nauczyciela gimnastyki
 • nauczyciela zajęć muzycznych.

3. PODWYŻSZANIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w zakresie wykonywanej pracy, w tym poprzez:

 • warsztaty oraz szkolenia
 • kursy uzupełniające
 • studia podyplomowe.

2. WSPARCIE TWORZENIA MIEJSC OPIEKI
poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna.

3. NABYCIE/PODNOSZENIE WYMAGANYCH PRAWEM KOMPETENCJI KADR
niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego, w tym poprzez:

 • warsztaty oraz szkolenia
 • kursy uzupełniające.

4. AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, m.in. poprzez:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze
 • pośrednictwo pracy
 • kursy/szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • staże u pracodawców służące nabyciu doświadczenia zawodowego.

5. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia.

PRZEDSZKOLE

ZACZNIJ REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I... ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

0

OPŁACALNA WARTOŚĆ PROJEKTU w PLN

0

DOFINANSOWANIE w %

0

WKŁAD w %

0

OPRACOWANIE WNIOSKU w PLN

0

SUCCESS FEE w PLN

  

DOTACJE UNIJNE na 1 dziecko:

ŻŁOBKI >30 tyś. zł / PRZEDSZKOLA >20 tyś. zł