STRATEGIA DEI

Jak możemy pomóc?

Audyt różnorodności

Analiza dokumentów i badania wśród managementu i pracowników pozwala nam zbudować strategię dopasowaną do potrzeb klienta.

CENA OD 15.000 ZŁ

Wypracowanie strategii

Cykl warsztatów i praca własna ekspertów prowadzi do opracowania dokumentu strategicznego i komunikacji strategii w organizacji.

CENA OD 15.000 ZŁ

Wdrożenie

Jesteśmy partnerem w realizacji działań na rzecz budowania szacunku dla różnorodności i dbania o równość i inkluzywność.

CENA OD 25.000 ZŁ

STRATEGIA DEI - ZBUDUJ JĄ Z NAMI!

Strategia DEI (diversity, equity, inclusion) to wpisujący się w megatrendy element strategii biznesowej, który kładzie nacisk na różnorodność, równość i integrację w miejscu pracy. Celem tej strategii jest stworzenie otwartego, wspierającego i włączającego środowiska, gdzie każda osoba pracująca, czuje się wartościowa i akceptowana.

Strategia DEI koncentruje się na eliminowaniu barier i dyskryminacji, promując i budując równy dostęp do możliwości i zasobów dla wszystkich osób w organizacji. Stworzenie i wdrożenie takiej strategii umożliwia lepsze zrozumienie i wykorzystanie różnorodnych perspektyw, potencjałów i czerpanie z różnorodności. W efekcie wzrasta innowacyjność i gotowość na zmiany. Jednocześnie wzmacnia się kultura organizacyjna i poczucie przynależności do organizacji.

Nasza strategia spełnia Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju ESG: ESRS S1: Równe traktowanie i równość szans dla wszystkich

NASI WYBRANI KLIENCI

STRATEGIA DEI - DIALOGUE MODEL™

Zapewnienie, że różnorodność jest przyjmowana i celebrowana w organizacji. Rozpoznanie i docenienie różnic między jednostkami (w tym związanymi z płcią, wiekiem, umiejętnościami, zasobami społecznymi i zawodowymi, sposobem komunikacji, rodzicielstwem, orientacją seksualną lub tożsamością płciową, stanem zdrowia i sprawności, pochodzeniem, językiem i religią).

Budowanie i promowanie środowiska pracy, w którym każdy pracownik ma szansę realizować swoje cele i czuje się wartościowy, szanowany i uwzględniony, niezależnie od indywidualnych cech.

Akceptacja wszystkich jednostek, przyjmowanie ich unikalności i traktowanie każdego z uczciwością i godnością. Odrzucenie dyskryminacji, uprzedzeń i nietolerancji w każdej formie.

Wykorzystanie różnorodnych perspektyw, doświadczeń i talentów pracowników w celu stymulowania innowacji, kreatywności i sukcesu biznesowego, a także w procesach rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Zachęcanie do otwartości na nowe pomysły, perspektywy i sposoby myślenia. Tworzenie kultury, w której pracownicy czują się komfortowo wyrażając siebie autentycznie, bez obawy przed oceną.

Wzrost wskaźnika DISI SCORE® dzięki regularnym audytom działań na rzecz DEI, uwzględniając opinie pracowników i interesariuszy w celu zidentyfikowania obszarów do doskonalenia.

Dążenie do jedności i spójności w organizacji. Tworzenie poczucia przynależności i wspólnoty między wszystkimi pracownikami. Spójna polityka płac i benefitów, bez względu na płeć, wiek, narodowość.

Wzmocnienie pracowników, aby byli ambasadorami różnorodności i inkluzji w miejscu pracy.

JAK PRACUJEMY?

Strategia DEI tworzona jest w cyklu naprzemiennych działań: pracy własnej eksperta z konsultacjami w formie wywiadów i warsztatów facylitowanych.

W DIALOGU Z MANAGEMENTEM I PRACOWNIKAMI:

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

Obserwuj nas

ZOSTAW NAM WIADOMOŚĆ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ KONTAKTOWY

  Imię i nazwisko
  Adres e-mail
  Numer telefonu
  Numer NIP
  Nazwa reprezentowanej firmy
  Zajmowane stanowisko
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymywanie wiadomości marketingowych przez firmę SENSE consulting Sp. z o.o. na wskazany adres mailowy Polityka prywatności

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

  T: +48 533 574 387

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947