ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. jako Usługodawcy z dnia 24.05.2018r.

 

§1. Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem
  przez Użytkownika ze stron WWW Administratora.
 2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub
  zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest SENSE
  consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309859, reprezentowana przez
  Prezesa Zarządu).
 4. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora: rodo@senseconsulting.pl
 5. Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

 1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów
  WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania i / lub zamówienia złożonych przez formularz kontaktowy,
  w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej.
 2. Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach wskazanych w
  punkcie 1 powyżej.
 3. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w
  punkcie 1 powyżej.
 4. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach
  może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom: partnerom, z którymi
  współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak na
  przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zapytania do Użytkownika – podczas obsługi zapytania /
  zamówienia – drogą telefoniczną i / lub mailową o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w
  celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód
  Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.

§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

 1.  Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują część lub
  wszystkie z wymienionych niżej danych:
  a. dane Użytkownika:
  i. imię i nazwisko,
  ii. numer telefonu kontaktowego,
  iii. adres e-mail do kontaktu,
  b. www domeny,
  c. adresy IP.
 2. Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w
  szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji
  użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia,
  rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę
  internetową dostosowaną do jego potrzeb.
 4. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych
  statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google
  Inc z siedzibą w USA).
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając
  warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany
  ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą
  zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
  ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na
  urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
  są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
  internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
  internetowej serwisu.
 8. Administrator dokona zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestracji w zakresie i na
  warunkach wymaganym przez RODO lub inne obowiązujące przepisy.
  §4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych,
  b. sprostowania danych osobowych,
  c. usunięcia danych osobowych,
  d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e. przenoszenia danych osobowych,
  f. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
  2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: rodo@senseconsulting.pl
  3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie,
  przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość
  lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej
  informacji handlowej.

§5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi
złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający
Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na
potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć
wniosek o usunięcie danych.

§6. Obowiązki Administratora

Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych
osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:

 1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
  nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego
  upoważnienie,
 3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej
  staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po
  zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych
  konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w
  tajemnicy tych danych,
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych
  danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych
  Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych
  Osobowych,
 6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych
  osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z
  dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków
  technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy