AKADEMIA MENEDŻERA

Autorski program rozwoju kompetencji szefów

CZYM JEST AKADEMIA MENEDŻERA?

Nowoczesne przedsiębiorstwa rozwijają się dzięki efektywnie pracującym zespołom prowadzonym do celu przez kompetentną kadrę menedżerską. Aby być dobrym menedżerem, nie wystarczy już wiedza specjalistyczna i bogate doświadczenie w branży. Konieczne są również wysokie umiejętności interpersonalne usprawniające współpracę w zespole, pozwalające skutecznie motywować i inspirować pracowników.

  Polityka prywatności

  UDZIAŁ W AKADEMII MENEDŻERA POMOŻE CI:

  Zyskać narzędzia do codziennej pracy zarządczej
  Rozwinąć kompetencje osobiste
  Poczuć się pewniej w roli lidera
  Wzmocnić swój autorytet
  Rozwinąć umiejętności współdziałania w zespole
  Wzmocnić konkurencyjność Twojej organizacji

  CZEGO UCZYMY W AKADEMII MENEDŻERA?

  Zanim rozpoczniemy Akademię Menedżera, przeprowadzimy profesjonalną diagnozę potrzeb Twojej organizacji. Wyniki diagnozy pomogą Ci zdecydować, które spośród poniższych tematów szkoleń są Tobie i Twoim pracownikom najbardziej potrzebne.

    MENEDŻER SKUTECZNY W DZIAŁANIU

  MODUŁ I: MENEDŻER SKUTECZNY W DZIAŁANIU

  Do kluczowych kompetencji efektywnego menedżera należy umiejętność właściwego dzielenia zadań w obrębie zarządzanego zespołu. Na tę umiejętność składa się właściwe wykonywanie szeregu czynności, takich jak:

  • delegowanie zadań (uwzględniając kompetencje adresatów zadania),
  • odbiór wykonanej pracy,
  • udzielanie informacji zwrotnej.

  Skuteczne delegowanie zadań wymaga uzyskania przekonania o kompetencjach pracowników i zdolności do ich realizacji. Pozwala także nie tylko budować efektywny i dobrze zorganizowany zespół, ale zwiększa także zaangażowanie pracowników. Rzetelna i merytoryczna informacja zwrotna stanowi czynnik motywujący i sprzyjający rozwojowi pracownika. Prawidłowo oddelegowane zadanie to także przestrzeń, którą uzyskuje menedżer. Pozwala mu to uwalniać własne zasoby: czas, energię, kreatywność i wykorzystywać je dla rozwijania nowych obszarów działania i podnoszenia własnej efektywności.

  Ramowy program szkolenia

  • Umiejętność dzielenia zadań – jak skutecznie delegować zadania i obowiązki?
  • Pokonać opór. Zdobycie wiedzy z zakresu mechanizmów wpływających na zachowanie członków zespołu w procesie delegowania zadań.
  • Zarządzanie zadaniami pracowników. Poznanie narzędzi wspierających delegowanie zadań.
  • Ocena pracy i feedback. Jak dobrze rozliczać pracowników z wykonanych zadań i udzielać im konstruktywnej informacji zwrotnej?
  • Jak motywować feedbackiem? Rozwinięcie umiejętności wykorzystania informacji zwrotnej dla motywowania pracowników.

  Bycie liderem jest sztuką przekonania kogoś, by zrobił, co chcemy, ponieważ sam tego chce (Dwight D. Eisenhower). Umiejętność motywowania to jedna z podstawowych kompetencji każdego menedżera, który chce być przywódcą i osiągać założone cele na poziomie organizacji, zespołu, którym kieruje, oraz własnym i każdego ze swoich pracowników. Motywowanie rządzi się określonymi zasadami, których zastosowanie, w powiązaniu z praktycznymi przykładami czynników motywujących, doprowadzi każdego menedżera do zamierzonych efektów. Ocena pracy pracowników to element niezbędny do zastosowania motywatorów dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Chcąc inspirować swoich ludzi w codziennej pracy, menedżer-przywódca musi na bieżąco śledzić efekty podejmowanych przez nich działań. Zlecając dane zadanie, powinien jasno określić jego cele, przy realizacji oferować niezbędne wsparcie, weryfikując efekty, okazać uznanie albo przekazać konstruktywne uwagi. Dlatego też motywowanie i oceniane to komplementarne składniki każdego dobrego przepisu na lidera-menedżera.

  Ramowy program szkolenia:

  • Teoria motywacji. Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu motywacji.
  • Czynniki motywujące i demotywujące. Omówienie czynników, które motywują i demotywują, wraz z wynikami badań przeprowadzonych w ramach Polskiej Mapy Motywacji.
  • Ocenianie a motywowanie. Jaki słów używać podczas oceny pracy, aby wspierać i motywować pracownika do osiągania lepszych wyników? Pokazanie związków pomiędzy ocenianiem i motywowaniem pracowników.
  • Narzędzia menedżera. Poznanie form, metod i kryteriów oceniania na przykładzie różnych arkuszy oceny.
  • Prawidłowy przebieg rozmowy oceniająco-motywującej. Jak skutecznie przygotować się do rozmowy?

  Na ogromnych połaciach tajgi i tundry, w dalekiej Syberii zamieszkują ludy Oroków, Itelmenów i Czuwańców. Ludy te od lat żyją w niedającym się rozwiązać konflikcie, którego źródeł trudno jest się doszukać. Legendy mówią, że praprzyczyną konfliktu jest „Wielka Księga Mądrości”, do której każdy z ludów rości sobie prawa… Bardziej prawdopodobne wydaje się być jednak, że powodem skonfliktowania są bogate w diamenty i złoto terytoria, które co jakiś czas (po serii krwawych walk) przechodzą we władanie innego ludu… Jaką rolę w konflikcie odgrywa Jerofiej Chabarow i Nicefor Czernichowski…?
  Szkolenie OPERACJA SETH to gra symulacyjna poruszająca zagadnienia związane z pracą zespołową, komunikacją interpersonalną i twórczym rozwiązywaniem konfliktów. Nowatorska formuła gry oraz dynamiczny scenariusz pozwalają na wykreowanie i odwzorowanie realnych sytuacji, z jakimi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Dzięki temu, uczestnicy uczą się odpowiednich reakcji na możliwe sytuacje, a także poszerzają umiejętności przewidywania, planowania, współpracy oraz rozwijają kreatywność i zdolność do podejmowania trafnych decyzji. Szkolenie ma na celu poprawę jakości kontaktów w zespole – w relacjach z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi.

  Ramowy program szkolenia:

  • Techniki i zasady skutecznej komunikacji w zespole –  jak komunikować się z grupą i zadbać o stały przepływ informacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu?
  • Zarządzanie talentami. Wskazanie metod wykorzystania kreatywności pracy zespołu.
  • Jak zmniejszyć ilość i siłę destrukcyjnych konfliktów? Nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktem.
  • Jak zbudować zgrany zespół? Narzędzia i zasady budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu.

  MODUŁ II: SIŁA PRZYWÓDZTWA

  Umiejętności interpersonalne są kluczowymi wyznacznikami sukcesu w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie koncentruje się na ich nazwaniu, obserwowaniu, modyfikowaniu i doskonaleniu. Podczas dwóch dni wspólnej pracy, nauki i zabawy edukacyjnej uczestnicy wspólnie wypracują dobre praktyki dobrej perswazji menedżerskiej. Zastanowią się, jak doskonalić własne umiejętności interpersonalne, autoprezentacyjne i perswazyjne, aby skuteczniej współpracować i budować wizerunek szefa z ludzką twarzą. Warsztat pozwoli na refleksję nad własnymi kompetencjami oraz obszarami do usprawnienia.

  Ramowy program szkolenia

  • Zasady skutecznej komunikacji szef-pracownik – usprawnienie własnego warsztatu pracy w zakresie dobrej komunikacji i korzystnego postrzegania przełożonego przez podwładnych. Jak efektywnie delegować zadania, nadzorować i sprawdzać rezultaty?
  • Styl komunikacji a sytuacje – poznanie mechanizmów postrzegania i rozumienia zjawisk wpływu społecznego w relacjach przełożony-podwładny
  • Sztuka autoprezentacji. W jaki sposób budować silny autorytet wśród pracowników? Co powinno zawierać expose szefa, by było skuteczne? Jak konstruktywnie krytykować, aby jeszcze bardziej zmotywować pracownika do poprawy i rozwoju?
  • Manipulacja a wpływ społeczny. Jak kształtować postawy etyczne i skutecznie zapobiegać zjawisku manipulacji w biznesie?

  Wykształcenie w sobie dobrych nawyków to efekt procesu ciągłego uczenia się, świadomego powtarzania czynności, konsekwencji i wysokiej motywacji. Skuteczność w działaniu może stać się naszym nawykiem, jeśli będziemy aktywnie i wytrwale dążyć do realizacji wyznaczonych celów. Aby osiągnąć sukces, konieczna jest umiejętność efektywnego planowania naszych działań, utrzymywania równowagi we wszystkich obszarach naszego życia, a także pielęgnowania relacji z otoczeniem przy jednoczesnym budowaniu własnej wartości. Dzięki osiągnięciu wysokiej skuteczności, będziemy czerpać więcej radości i korzyści z naszych działań.

  Ramowy program szkolenia

  • Proaktywność. Jak zwiększyć efektywność i skuteczność swoich działań?  
  • Usprawnienie pracy własnej i zespołu. Jak w efektywny sposób organizować pracę własną i innych?
  • Nabycie umiejętności planowania własnego rozwoju i określania celów. Jak stworzyć własny plan rozwoju osobistego?
  • Priorytetyzacja zadań. Jak skutecznie zarządzać swoimi zadaniami w pracy i ustalać priorytety?
  • Zarządzanie sobą w czasie. Jak podnieść efektywność wykorzystania własnego czasu?

  Stres to powszechne i naturalne zjawisko. Z jednej strony mobilizuje i pozwala się rozwijać, z drugiej, zbyt silne napięcie może negatywnie wpływać na posiadaną wiedzę i kompetencje, obniża automotywację, a jego długotrwałe utrzymywanie może skutkować wystąpieniem syndromu wypalenia zawodowego. Radzenie sobie ze stresem jest jedną z kluczowych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Głównym założeniem treningu jest zapoznanie uczestników z różnymi metodami radzenia sobie ze stresem oraz uświadomienie własnego stylu postępowania w trudnych sytuacjach. Służyć temu będą narzędzia pozwalające odreagować stres, zminimalizować jego siłę czy ryzyko wystąpienia. Umiejętność rozpoznania źródeł stresu pozwoli uczestnikom na zarządzanie emocjami z nim związanymi, uwolni energię hamującą rozwój i przełoży się na wzrost automotywacji. Uzyskaną wiedzę i doświadczenie uczestnicy będą mogli również wykorzystać w procesie wspierania swoich pracowników w ich rozwoju zawodowym.

  Ramowy program szkolenia

  • Stres negatywny i pozytywny. Poszerzenie wiedzy na temat przyczyn, objawów i skutków stresu.
  • Autodiagnoza poziomu stresu – Jak szybko rozpoznać własne źródło stresu?
  • Work life balance. Analiza własnego stylu radzenia sobie ze stresem zawodowym. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
  • Czynniki motywujące i demotywatory. Jak zwinnie zarządzać sytuacjami stresowymi? Wypracowanie pomysłów na zmiany zmierzające do skuteczniejszego działania w aspekcie czynników stresujących.
  • Metody radzenia sobie ze stresem krótkotrwałym i długoterminowym. Poznanie różnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

  SIŁA PRZYWÓDZTWA 

  KOMU DEDYKUJEMY AKADEMIĘ MENEDŻERA?

  Program Akademii Menedżera jest skierowany do przedsiębiorców, dyrektorów oraz zatrudnianych przez nich, doświadczonych szefów, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w wybranym obszarach
  Świeżo upieczonym lub przewidzianych do awansu przyszłych szefów, dla których przygotowaliśmy pełne kompendium wiedzy, narzędzi i ćwiczeń pomagających w skutecznej adaptacji do nowych obowiązków

  AKADEMIA MENEDŻERA - CZY SIĘ NA TYM ZNAMY?

  człowiek przy tablicy
  Od 14 lat szkolimy biznes: duże, średnie i małe przedsiębiorstwa
  Nasi eksperci to trenerzy, a równocześnie praktycy biznesu, znający specyfikę Waszej branży
  Każdą Akademię rozpoczynamy od DIAGNOZY potrzeb i kończymy FOLLOW UP pomagającym wdrożyć efekty szkoleniowe

  SIŁĄ AKADEMII MENEDŻERA SĄ NASI TRENERZY

  Od 14 lat budujemy silny i skuteczny team ekspertów. Wiemy jak ważne są procesy rozwojowe, które nam powierzacie. Z tego powodu każdy nasz trener jest częścią zespołu SENSE. Mamy wspólne wartości, standardy, razem pracujemy nad lepszymi usługami. Budujemy z Wami relacje i dbamy o wizerunek projektów. Jesteśmy po to, by skutecznie pomagać Wam w rozwoju.

  Małgorzata Mrug

  Cezary Wojtczak

  Karolina Kowalska-Dziubek

  Hanna Król

  Beata Tylus

  Paula Borek

  Bogumił Głuszkowski

  Monika Mardas-Brzezińska

  METODYCZNIE I ELASTYCZNIE ZARZĄDZAMY PROJEKTAMI

  Przygotowujemy komunikację projektu dbając o wizerunek pracodawcy i o to, by zespół objęty wsparciem czuł się wyjątkowo
  Spotykamy się na KICK OFFIE przed rozpoczęciem warsztatów, by powiedzieć co będzie się działo, jak będziemy pracować, PO CO ten projekt i jakich efektów możecie się spodziewać
  Pomiędzy warsztatami, dajemy ZADANIA utrwalające wiedzę i pozwalające ćwiczyć umiejętności
  Po zakończonej Akademii organizujemy FOLLOW UP będący podsumowaniem wspólnej pracy… i przekazujemy UPOMINKI przypominające Wam najfajniejsze chwile Akademii

  ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE NA AKADEMIĘ MENEDŻERA

  Akademia Menedżera w pełnej wersji uszyta jest dla 12 osób. Skorzystaj z jasnego i przejrzystego modelu finansowania!

  Kupując Akademię otrzymasz nasze wsparcie w aplikowaniu o 80% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w cenie! Jesteśmy liderami w pozyskiwaniu środków – od 5 lat zajmujemy 1 miejsce w kraju w zakresie liczby i wartości pozyskanych dotacji.

  4 DNI SZKOLENIOWE

  24 GODZINY

  2 BLOKI TEMATYCZNE

  12 OSÓB

  Dofinansowania
  1 MODUŁ
  25 000,00 ZŁ
  1 MODUŁ
  25 000,00 ZŁ
  1 OSOBA
  520,00 ZŁ
  1 OSOBA
  520,00 ZŁ

  Szkoleniemotywowanie pracowników. Co to takiego?

  Dlaczego warto organizować szkolenia z motywowania pracowników? Należy zacząć przede wszystkim od większej efektywności, którą można uzyskać dzięki odpowiedniemu zmotywowaniu kadry. Pracownicy muszą mieć konkretne cele, potrzeby pracy, poczucie misji, a także możliwość działania w zgodzie ze sobą i specyfiką firmy. To najlepszy powód, by postawić na tego typu szkoleniamotywowanie pracowników sprawdzi się zarówno w przypadku pomniejszych działów, jak i osób, które organizują pracę w zespole. Kursy z tego zakresu uczą nie tylko o tym, jak motywować, lecz także o delegowaniu zadań, sztuce perswazji czy wpływaniu na cele wyznaczane pracownikom. Dzięki temu można poprawić zarówno skuteczność, jak i atmosferę pracy, dowiadują się, jak myślą pracownicy. To z kolei pozwala na lepsze porozumienie z zespołem, a tym samym większe możliwości w zakresie realizacji określonych przez firmę celów.

   

  Szkoleniemotywowanie pracowników. Dla kogo będzie to dobre rozwiązanie?

  Akademia Menedżera to cykl obejmujący kursy skierowane do wszystkich osób zarządzających, które chcą poprawić atmosferę w swojej firmie, jednocześnie wpływając pozytywnie na wyniki sprzedażowe. Nasza firma oferuje swoje szkolenia głównie do przedsiębiorców i doświadczonych osób decyzyjnych, które skupiają się na ciągłym poprawianiu swoich kompetencji. Warto jednak skorzystać z naszych usług także wtedy, gdy dopiero zaczyna się na danym stanowisku czy w konkretnym dziale. Prowadzone przez nas szkolenia z motywowania pracowników opierają się nie tylko na przekazywaniu ogólnych informacji, lecz także analizie konkretnej sytuacji danej firmy oraz sposobu jej działania.

   

  Kiedy warto skorzystać ze szkolenia? Motywowanie pracowników

  Szkolenia przeznaczone są dla dyrektorów, przedsiębiorców i przyszłych szefów, którzy mają problemy z motywacją pracowników lub chcą ich uniknąć w przyszłości. Warto z nich skorzystać jednak w każdej firmie, aby pomóc zidentyfikować nowe cele i odnaleźć napęd do działania. Odpowiednio zmobilizowani pracownicy są w stanie dać z siebie znacznie więcej, co przełoży się na wyniki całej firmy. Szkolenia z motywowania pracowników są stworzone nie tylko dla firm z problemami, lecz także dla wszystkich nowoczesnych przedsiębiorstw, które dbają o dobrą atmosferę w całym zespole.

  Szkolenia motywacyjne pracowników wykonywane w ramach Akademii Menedżera pozwalają poznać lepiej swoją kadrę oraz zrozumieć motywy działania zatrudnionych osób. To pozwala nie tylko poprawić jakość pracy czy też sprawność finansową całej firmy, lecz także zapewnić odpowiedni kontakt pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą oraz pomiędzy osobami w konkretnych działach.

   

  Jak szkolenia motywowanie pracowników wpływają na firmę?

  Szkolenia motywacyjne pracowników w istotny sposób oddziałują na działanie całej firmy. Pozwalają dobrze zrozumieć motywy działania zatrudnionych osób, dzięki czemu umożliwiają budowanie korzystnych nawyków, wspieranie skutecznych metod pracy oraz zwiększenie tempa wykonywania zadań. Dodatkowo szkolenia z motywowania pracowników pozwalają również obniżyć poziom stresu w miejscu pracy. W efekcie można znacząco poprawić morale w zespole, a dodatkowo sprawić, że pracownicy chętniej wykonują zadania i mają znacznie więcej sił do pracy. Odpowiednio zadbany pracownik to podstawa sprawności całej firmy – kursy motywacyjne pozwalają zadbać o efektywność na każdym kroku.

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  Obserwuj nas

  NASI WYBRANI KLIENCI

  NASI WYBRANI KLIENCI

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

  T: +48 533 574 387

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947