AKADEMIA MENEDŻERA

Autorski program rozwoju kompetencji szefów

CZYM JEST AKADEMIA MENEDŻERA?

Nowoczesne przedsiębiorstwa rozwijają się dzięki efektywnie pracującym zespołom prowadzonym do celu przez kompetentną kadrę menedżerską. Aby być dobrym menedżerem, nie wystarczy już wiedza specjalistyczna i bogate doświadczenie w branży. Konieczne są również wysokie umiejętności interpersonalne usprawniające współpracę w zespole, pozwalające skutecznie motywować i inspirować pracowników.

Skontaktuj się z nami

 

Wyślij

UDZIAŁ W AKADEMII MENEDŻERA POMOŻE CI:

Zyskać narzędzia do codziennej pracy zarządczej
Rozwinąć kompetencje osobiste
Poczuć się pewniej w roli lidera
Wzmocnić swój autorytet
Rozwinąć umiejętności współdziałania w zespole
Wzmocnić konkurencyjność Twojej organizacji

CZEGO UCZYMY W AKADEMII MENEDŻERA?

Zanim rozpoczniemy Akademię Menedżera, przeprowadzimy profesjonalną diagnozę potrzeb Twojej organizacji. Wyniki diagnozy pomogą Ci zdecydować, które spośród poniższych tematów szkoleń są Tobie i Twoim pracownikom najbardziej potrzebne.

  MENEDŻER SKUTECZNY W DZIAŁANIU

MODUŁ I: MENEDŻER SKUTECZNY W DZIAŁANIU

Do kluczowych kompetencji efektywnego menedżera należy umiejętność właściwego dzielenia zadań w obrębie zarządzanego zespołu. Na tę umiejętność składa się właściwe wykonywanie szeregu czynności, takich jak:

 • delegowanie zadań (uwzględniając kompetencje adresatów zadania),
 • odbiór wykonanej pracy,
 • udzielanie informacji zwrotnej.

Skuteczne delegowanie zadań wymaga uzyskania przekonania o kompetencjach pracowników i zdolności do ich realizacji. Pozwala także nie tylko budować efektywny i dobrze zorganizowany zespół, ale zwiększa także zaangażowanie pracowników. Rzetelna i merytoryczna informacja zwrotna stanowi czynnik motywujący i sprzyjający rozwojowi pracownika. Prawidłowo oddelegowane zadanie to także przestrzeń, którą uzyskuje menedżer. Pozwala mu to uwalniać własne zasoby: czas, energię, kreatywność i wykorzystywać je dla rozwijania nowych obszarów działania i podnoszenia własnej efektywności.

Ramowy program szkolenia

 • Umiejętność dzielenia zadań – jak skutecznie delegować zadania i obowiązki?
 • Pokonać opór. Zdobycie wiedzy z zakresu mechanizmów wpływających na zachowanie członków zespołu w procesie delegowania zadań.
 • Zarządzanie zadaniami pracowników. Poznanie narzędzi wspierających delegowanie zadań.
 • Ocena pracy i feedback. Jak dobrze rozliczać pracowników z wykonanych zadań i udzielać im konstruktywnej informacji zwrotnej?
 • Jak motywować feedbackiem? Rozwinięcie umiejętności wykorzystania informacji zwrotnej dla motywowania pracowników.

Bycie liderem jest sztuką przekonania kogoś, by zrobił, co chcemy, ponieważ sam tego chce (Dwight D. Eisenhower). Umiejętność motywowania to jedna z podstawowych kompetencji każdego menedżera, który chce być przywódcą i osiągać założone cele na poziomie organizacji, zespołu, którym kieruje, oraz własnym i każdego ze swoich pracowników. Motywowanie rządzi się określonymi zasadami, których zastosowanie, w powiązaniu z praktycznymi przykładami czynników motywujących, doprowadzi każdego menedżera do zamierzonych efektów. Ocena pracy pracowników to element niezbędny do zastosowania motywatorów dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Chcąc inspirować swoich ludzi w codziennej pracy, menedżer-przywódca musi na bieżąco śledzić efekty podejmowanych przez nich działań. Zlecając dane zadanie, powinien jasno określić jego cele, przy realizacji oferować niezbędne wsparcie, weryfikując efekty, okazać uznanie albo przekazać konstruktywne uwagi. Dlatego też motywowanie i oceniane to komplementarne składniki każdego dobrego przepisu na lidera-menedżera.

Ramowy program szkolenia:

 • Teoria motywacji. Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu motywacji.
 • Czynniki motywujące i demotywujące. Omówienie czynników, które motywują i demotywują, wraz z wynikami badań przeprowadzonych w ramach Polskiej Mapy Motywacji.
 • Ocenianie a motywowanie. Jaki słów używać podczas oceny pracy, aby wspierać i motywować pracownika do osiągania lepszych wyników? Pokazanie związków pomiędzy ocenianiem i motywowaniem pracowników.
 • Narzędzia menedżera. Poznanie form, metod i kryteriów oceniania na przykładzie różnych arkuszy oceny.
 • Prawidłowy przebieg rozmowy oceniająco-motywującej. Jak skutecznie przygotować się do rozmowy?

Na ogromnych połaciach tajgi i tundry, w dalekiej Syberii zamieszkują ludy Oroków, Itelmenów i Czuwańców. Ludy te od lat żyją w niedającym się rozwiązać konflikcie, którego źródeł trudno jest się doszukać. Legendy mówią, że praprzyczyną konfliktu jest „Wielka Księga Mądrości”, do której każdy z ludów rości sobie prawa… Bardziej prawdopodobne wydaje się być jednak, że powodem skonfliktowania są bogate w diamenty i złoto terytoria, które co jakiś czas (po serii krwawych walk) przechodzą we władanie innego ludu… Jaką rolę w konflikcie odgrywa Jerofiej Chabarow i Nicefor Czernichowski…?
Szkolenie OPERACJA SETH to gra symulacyjna poruszająca zagadnienia związane z pracą zespołową, komunikacją interpersonalną i twórczym rozwiązywaniem konfliktów. Nowatorska formuła gry oraz dynamiczny scenariusz pozwalają na wykreowanie i odwzorowanie realnych sytuacji, z jakimi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Dzięki temu, uczestnicy uczą się odpowiednich reakcji na możliwe sytuacje, a także poszerzają umiejętności przewidywania, planowania, współpracy oraz rozwijają kreatywność i zdolność do podejmowania trafnych decyzji. Szkolenie ma na celu poprawę jakości kontaktów w zespole – w relacjach z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi.

Ramowy program szkolenia:

 • Techniki i zasady skutecznej komunikacji w zespole –  jak komunikować się z grupą i zadbać o stały przepływ informacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu?
 • Zarządzanie talentami. Wskazanie metod wykorzystania kreatywności pracy zespołu.
 • Jak zmniejszyć ilość i siłę destrukcyjnych konfliktów? Nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktem.
 • Jak zbudować zgrany zespół? Narzędzia i zasady budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu.

MODUŁ II: SIŁA PRZYWÓDZTWA

Umiejętności interpersonalne są kluczowymi wyznacznikami sukcesu w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie koncentruje się na ich nazwaniu, obserwowaniu, modyfikowaniu i doskonaleniu. Podczas dwóch dni wspólnej pracy, nauki i zabawy edukacyjnej uczestnicy wspólnie wypracują dobre praktyki dobrej perswazji menedżerskiej. Zastanowią się, jak doskonalić własne umiejętności interpersonalne, autoprezentacyjne i perswazyjne, aby skuteczniej współpracować i budować wizerunek szefa z ludzką twarzą. Warsztat pozwoli na refleksję nad własnymi kompetencjami oraz obszarami do usprawnienia.

Ramowy program szkolenia

 • Zasady skutecznej komunikacji szef-pracownik – usprawnienie własnego warsztatu pracy w zakresie dobrej komunikacji i korzystnego postrzegania przełożonego przez podwładnych. Jak efektywnie delegować zadania, nadzorować i sprawdzać rezultaty?
 • Styl komunikacji a sytuacje – poznanie mechanizmów postrzegania i rozumienia zjawisk wpływu społecznego w relacjach przełożony-podwładny
 • Sztuka autoprezentacji. W jaki sposób budować silny autorytet wśród pracowników? Co powinno zawierać expose szefa, by było skuteczne? Jak konstruktywnie krytykować, aby jeszcze bardziej zmotywować pracownika do poprawy i rozwoju?
 • Manipulacja a wpływ społeczny. Jak kształtować postawy etyczne i skutecznie zapobiegać zjawisku manipulacji w biznesie?

Wykształcenie w sobie dobrych nawyków to efekt procesu ciągłego uczenia się, świadomego powtarzania czynności, konsekwencji i wysokiej motywacji. Skuteczność w działaniu może stać się naszym nawykiem, jeśli będziemy aktywnie i wytrwale dążyć do realizacji wyznaczonych celów. Aby osiągnąć sukces, konieczna jest umiejętność efektywnego planowania naszych działań, utrzymywania równowagi we wszystkich obszarach naszego życia, a także pielęgnowania relacji z otoczeniem przy jednoczesnym budowaniu własnej wartości. Dzięki osiągnięciu wysokiej skuteczności, będziemy czerpać więcej radości i korzyści z naszych działań.

Ramowy program szkolenia

 • Proaktywność. Jak zwiększyć efektywność i skuteczność swoich działań?  
 • Usprawnienie pracy własnej i zespołu. Jak w efektywny sposób organizować pracę własną i innych?
 • Nabycie umiejętności planowania własnego rozwoju i określania celów. Jak stworzyć własny plan rozwoju osobistego?
 • Priorytetyzacja zadań. Jak skutecznie zarządzać swoimi zadaniami w pracy i ustalać priorytety?
 • Zarządzanie sobą w czasie. Jak podnieść efektywność wykorzystania własnego czasu?

Stres to powszechne i naturalne zjawisko. Z jednej strony mobilizuje i pozwala się rozwijać, z drugiej, zbyt silne napięcie może negatywnie wpływać na posiadaną wiedzę i kompetencje, obniża automotywację, a jego długotrwałe utrzymywanie może skutkować wystąpieniem syndromu wypalenia zawodowego. Radzenie sobie ze stresem jest jedną z kluczowych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Głównym założeniem treningu jest zapoznanie uczestników z różnymi metodami radzenia sobie ze stresem oraz uświadomienie własnego stylu postępowania w trudnych sytuacjach. Służyć temu będą narzędzia pozwalające odreagować stres, zminimalizować jego siłę czy ryzyko wystąpienia. Umiejętność rozpoznania źródeł stresu pozwoli uczestnikom na zarządzanie emocjami z nim związanymi, uwolni energię hamującą rozwój i przełoży się na wzrost automotywacji. Uzyskaną wiedzę i doświadczenie uczestnicy będą mogli również wykorzystać w procesie wspierania swoich pracowników w ich rozwoju zawodowym.

Ramowy program szkolenia

 • Stres negatywny i pozytywny. Poszerzenie wiedzy na temat przyczyn, objawów i skutków stresu.
 • Autodiagnoza poziomu stresu – Jak szybko rozpoznać własne źródło stresu?
 • Work life balance. Analiza własnego stylu radzenia sobie ze stresem zawodowym. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
 • Czynniki motywujące i demotywatory. Jak zwinnie zarządzać sytuacjami stresowymi? Wypracowanie pomysłów na zmiany zmierzające do skuteczniejszego działania w aspekcie czynników stresujących.
 • Metody radzenia sobie ze stresem krótkotrwałym i długoterminowym. Poznanie różnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

SIŁA PRZYWÓDZTWA 

KOMU DEDYKUJEMY AKADEMIĘ MENEDŻERA?

Program Akademii Menedżera jest skierowany do przedsiębiorców, dyrektorów oraz zatrudnianych przez nich, doświadczonych szefów, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w wybranym obszarach
Świeżo upieczonym lub przewidzianych do awansu przyszłych szefów, dla których przygotowaliśmy pełne kompendium wiedzy, narzędzi i ćwiczeń pomagających w skutecznej adaptacji do nowych obowiązków

CZY SIĘ NA TYM ZNAMY?

Od 14 lat szkolimy biznes: duże, średnie i małe przedsiębiorstwa
Nasi eksperci to trenerzy, a równocześnie praktycy biznesu, znający specyfikę Waszej branży
Każdą Akademię rozpoczynamy od DIAGNOZY potrzeb i kończymy FOLLOW UP pomagającym wdrożyć efekty szkoleniowe

SIŁĄ AKADEMII SĄ NASI TRENERZY

Od 14 lat budujemy silny i skuteczny team ekspertów. Wiemy jak ważne są procesy rozwojowe, które nam powierzacie. Z tego powodu każdy nasz trener jest częścią zespołu SENSE. Mamy wspólne wartości, standardy, razem pracujemy nad lepszymi usługami. Budujemy z Wami relacje i dbamy o wizerunek projektów. Jesteśmy po to, by skutecznie pomagać Wam w rozwoju.

Małgorzata Mrug

Cezary Wojtczak

Karolina Kowalska-Dziubek

Hanna Król

Beata Tylus

Paula Borek

Bogumił Głuszkowski

Monika Mardas-Brzezińska

METODYCZNIE I ELASTYCZNIE ZARZĄDZAMY PROJEKTAMI

Przygotowujemy komunikację projektu dbając o wizerunek pracodawcy i o to, by zespół objęty wsparciem czuł się wyjątkowo
Spotykamy się na KICK OFFIE przed rozpoczęciem warsztatów, by powiedzieć co będzie się działo, jak będziemy pracować, PO CO ten projekt i jakich efektów możecie się spodziewać
Pomiędzy warsztatami, dajemy ZADANIA utrwalające wiedzę i pozwalające ćwiczyć umiejętności
Po zakończonej Akademii organizujemy FOLLOW UP będący podsumowaniem wspólnej pracy… i przekazujemy UPOMINKI przypominające Wam najfajniejsze chwile Akademii

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE

Akademia Menedżera w pełnej wersji uszyta jest dla 12 osób. Skorzystaj z jasnego i przejrzystego modelu finansowania!

Kupując Akademię otrzymasz nasze wsparcie w aplikowaniu o 80% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w cenie! Jesteśmy liderami w pozyskiwaniu środków – od 5 lat zajmujemy 1 miejsce w kraju w zakresie liczby i wartości pozyskanych dotacji.

4 DNI SZKOLENIOWE

24 GODZINY

2 BLOKI TEMATYCZNE

12 OSÓB

Dofinansowania
1 MODUŁ
25 000,00 ZŁ
1 MODUŁ
25 000,00 ZŁ
1 OSOBA
520,00 ZŁ
1 OSOBA
520,00 ZŁ

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

Obserwuj nas

NASI WYBRANI KLIENCI

NASI WYBRANI KLIENCI

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI