SZKOLENIA Z DOSTĘPNOŚCI

Jak możemy pomóc?

ROZWIŃ KOMPETENCJE Z DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ.

Szukasz organizacji, która przeprowadzi szkolenia z dostępności dla Ciebie i Twoich współpracowników?

W minionym roku spędziliśmy na salach szkoleniowych ponad 1000 godzin, w trakcie których uczyliśmy Was jak kreować dostępne usługi, produkty, otoczenie i systemy informatyczne.

NASI WYBRANI KLIENCI

SZKOLIMY RÓŻNE BRANŻE - SPRAWDŹ DEDYKOWANE SZKOLENIA

Rozumiemy indywidualne potrzeby branż dlatego stworzyliśmy sektorowe rozwiązania

5 OBSZARÓW WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI

Łącz je dowolnie lub przeszkol swój zespół kompleksowo w wybranym obszarze. Jeśli potrzebujesz podpowiedzi – zadzwoń do nas, a my pomożemy Ci ułożyć plan szkoleń dla Twojej organizacji. 

OBSZAR 1. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Opis szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Sesje miniwykładów przeplatane są ćwiczeniami, dzięki czemu zdobędziesz wiedzę i umiejętności poprawnego zachowania się w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością. Program obejmuje zagadnienia związane ze społecznym modelem niepełnosprawności, wskazując na kluczowe elementy nowoczesnego podejścia do kwestii niepełnosprawności. Podczas szkolenia uczestnicy symulować będą sytuacje życiowe z udziałem osób z niepełnosprawnościami, by na żywo trenować savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Zmiany w rozumieniu niepełnosprawności na przestrzeni wieków.
 • Nowoczesne podejście do niepełnosprawności w modelu społecznym.
 • Terminologia niedyskryminująca.
 • Kluczowe potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu i zaburzeniami psychicznymi.
 • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – na przykładach z codziennego życia.

 

Opis szkolenia:

Słabnące z wiekiem zmysły wzorku i słuchu powodują, że rozwiązania wspierające funkcjonowanie osób z zaburzeniami sensorycznymi są dziś ważne dla nas wszystkich. Podczas szkolenia dowiesz się, jakie codzienne wyzwania stawia świat osób „pełnosprawnych” osobom z niepełnosprawnością wzorku i słuchu. Poznasz kulturę osób głuchych i specyfiką komunikacji z nimi. Dowiesz się w jaki sposób towarzyszyć osobom niewidomym i słabowidzącym. Poznasz nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające samodzielność i aktywność osób z tymi dwoma typami niepełnosprawności.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Jak zmienia się świat, gdy przestajesz go widzieć – o potrzebach osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kultura głuchych – jak komunikować się z osobami niesłyszącymi.
 • Top 10 wpadek w kontaktach z osobami z zaburzeniami wzorku i słuchu – jak ich uniknąć.
 • Nowoczesne technologie w służbie osobom z niepełnosprawnościami – rozwiązania dla osób niewidomych i niesłyszących.

 

Opis szkolenia:

Doświadczanie różnorodności jest nam potrzebne, by rozwijać się i stanowić fundament świadomego i otwartego społeczeństwa. Poprzez uświadamianie i edukację zainspirujemy Was do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnością. Przełamiemy stereotypy i nauczymy się różnorodności. Sprawiamy, że staniecie się jeszcze bardziej otwarci poprzez „wejście w rolę” osoby z niepełnosprawnością.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Ja w różnorodnym społeczeństwie.
 • Stereotypy na temat osób z niepełnosprawnościami – odczarowanie.
 • Potrzeby osób z różnymi typami niepełnosprawności – perspektywa osoby zanurzonej w środowisku.
 • Przyczyny niepełnosprawności narządu ruchu.
 • Rodzaje wózków oraz innych narzędzi zwiększających samodzielność osób z niepełnosprawnościami
 • Dostępność architektoniczna w praktyce – warsztat w terenie z wykorzystaniem wózka aktywnego.
 • Moja historia przełamywania barier i budowania pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością.

 

Opis szkolenia:

Wiedza o neuroróżnorodności staje się dziś ważnym aspektem planowania edukacji, współpracy w zespole, polityki personalnej, świadomego kształtowania produktywności, innowacyjności i konkurencyjności firm. To już nie tylko wątek tworzenia inkluzywnych rozwiązań, ale przede wszystkim świadomego zarządzania potencjałem ludzkim. By móc to robić efektywnie konieczna jest wiedza o tym jak komunikować się, jak współpracować i jak zarządzać różnorodnymi grupami odbiorców, klientów czy współpracowników, wśród których znajdują się lub niebawem znajdą się osoby neroróżnorodne.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Neuroróżnorodność: czym jest i jak dzisiaj jest postrzegana.
 • Społeczne i kulturowe aspekty neuroróżnorodności i niepełnosprawności poznawczej.
 • Neuroróżnorodność i niepełnosprawność poznawcza – różnice i kontekst biologiczny.
 • Neuromniejszości.
 • Komunikacja i umiejętności społeczne osób neuronietypowych i z niepełnosprawnością poznawczą.
 • Wsparcie osób neuroatypowych:
  1. Uwaga i funkcje wykonawcze: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
  2. Kontrola emocji: zespół Tourette’a, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
  3. Spektrum autzmu.
  4. Niepełnosprawność intelektualna.
  5. Wrażliwość sensoryczna: atypowe przetwarzanie sensoryczne i wysoka wrażliwość.
  6. Czytanie i liczenie: dysleksja i dyskalkulia.
  7. Sprawność ruchowa i manualna: rozwojowe zaburzenie koordynacji i dysgrafia.
 • Równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i stan zdrowia.
 • Projektowanie inkluzywnej przestrzeni pracy i edukacji.
 • Komunikacja i zarządzanie w różnorodnym zespole.
 • Zarządzanie konfliktem w różnorodnym zespole.

 

Opis szkolenia:

Mental health jest dziś trendem i ważnym przedmiotem troski o współpracowników czy uczniów. Kryzysy psychiczne dotyczą coraz większej liczby polskiego społeczeństwa, a dzięki rozwiązaniom dostępnościowym osoby z zaburzeniami psychicznymi coraz częściej aktywnie biorą udział w życiu społeczno-zawodowym. Rolą organizatora usług (niezależnie od tego, czy są to usługi edukacyjne, medyczne, społeczne czy zawodowe) jest tworzenie warunków do efektywnego współdziałania i wsparcia osób w kryzysie psychicznym.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Charakterystyka rodzajów w zaburzeń psychicznych i ogólnorozwojowych według klasyfikacji ICD-10.
 • Rozpoznawania sygnałów dotyczących dobrostanu psychicznego.
 • Możliwości pomocy i wsparcia osób w kryzysie psychicznym w procesie obsługi klienta, edukacyjnym czy zawodowym.
 • Zapewnianie dostępności cyfrowej i architektonicznej osobom w kryzysie zdrowia psychicznego.
 • Zapewnienie dobrostanu psychicznego osobom z wyzwaniami psychicznymi.
 • Tworzenie środowiska pracy i edukacji sprzyjającego zachowaniu zdrowej efektywności.
 • Prowadzenia interwencyjnych rozmów z osobami w kryzysie zdrowia psychicznego – pierwszej pomocy psychologicznej
 • Narzędzia pomagające w budowaniu równowagi i odporności psychicznej.
 • Tworzeniu i wdrażanie polityki ochrony zdrowia psychicznego.

 

  OBSZAR 2. KOMUNIKACJA Z OSOBAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

  Opis szkolenia:

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Sesje miniwykładów przeplatane są ćwiczeniami, dzięki czemu zdobędziesz wiedzę i umiejętności poprawnego zachowania się w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością. Program obejmuje zagadnienia związane ze społecznym modelem niepełnosprawności, wskazując na kluczowe elementy nowoczesnego podejścia do kwestii niepełnosprawności. Podczas szkolenia uczestnicy symulować będą sytuacje życiowe z udziałem osób z niepełnosprawnościami, by na żywo trenować savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

   

  Ramowy program szkolenia:

  • Nowoczesne podejście do niepełnosprawności w modelu społecznym.
  • Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach.
  • Budowanie motywacji współpracowników do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
  • Terminologia niedyskryminująca.
  • Kluczowe potrzeby komunikacyjne osób z różnymi typami niepełnosprawności i szczególnych potrzeb.
  • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – na przykładach z codziennego życia placówki medycznej.
  • Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów i przeciwdziałanie im w działalności praktycznej z osobami z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

  Opis szkolenia:

  Zwiększanie dostępności usług wymaga, aby osoby pracujące w pierwszej linii kontaktu z klientem stale doskonaliły swoje kompetencje z zakresy komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Znajomość potrzeb osób z różnymi typami dysfunkcji oraz zasad skutecznej komunikacji z nimi pozwala dostosować formę i metody obsługi klienta do jego indywidualnych potrzeb.

   

  Ramowy program szkolenia:

  • Nowoczesne podejście do obsługi klienta.
  • Różnorodność klienta: społeczny model niepełnosprawności.
  • Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach.
  • Budowanie motywacji personelu do przestrzegania zasad komunikacji i obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.
  • Terminologia niedyskryminująca.
  • Kluczowe potrzeby komunikacyjne osób z różnymi typami niepełnosprawności i szczególnych potrzeb (w tym seniorzy i obcokrajowcy).
  • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – na przykładach z codziennego życia organizacji.
  • Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów i przeciwdziałanie im w działalności praktycznej z osobami z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.
  • Technologie wspomagające obsługę klienta ze szczególnymi potrzebami.
  • Prosty język i dostępne formularze jako narzędzia dostępnej obsługi klienta.

   

  Opis szkolenia:

  Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.

  AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie. Użytkownikiem AAC może być każda osoba, która ma problemy w zakresie ekspresji i/lub rozumienia mowy: dzieci, osoby, które używają mowy, ale ich artykulacja jest niezrozumiała dla otoczenia, osoby, które nie mogą mówić (np. osoby z afazją motoryczną) lub nie używają mowy do komunikacji, często mając także problemy z rozumieniem mowy (osoby z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, afazją sensoryczną) lub które nie znają danego języka (cudzoziemcy).

   

  Ramowy program szkolenia:

  • Czym jest komunikacja z osobami niekomunikującymi się werbalnie?
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca – podstawowe różnice.
  • 5 zasad budowania dobrego otoczenia komunikacyjnego.
  • Technologie wspomagające porozumiewanie się – praca warsztatowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Opis szkolenia:

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kategorią społeczną osób głuchych, niewidomych i głuchoniewidomych. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności związane z komunikowaniem się i wspieraniem tych osób pozwala poczuć się komfortowo w kontakcie, odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby i sprzyja ich włączeniu społecznemu.

   

  Ramowy program szkolenia:

  • Niepełnosprawność wzorku – geneza i wyzwania.
  • Niepełnosprawność słuchu – geneza i wyzwania.
  • Kultura głuchych.
  • Identyfikacja potrzeb osób głuchych i niewidomych.
  • Komunikacyjny savoir-vivre w kontakcie z osobą niewidomą.
  • Jak porozumiewać się z osobą głuchą?
  • Sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych.

  Opis szkolenia:

  Szkolenie ma na celu przybliżenie grupie docelowej umiejętną obsługę i kontakt z osobami niedosłyszącymi oraz niesłyszącymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób posługujących się językiem migowym. Przez grupę docelową należy rozumieć osoby, które w kontaktach bezpośrednich są zobligowane do obsługi osób niedosłyszących i niesłyszących. Nie występują żadne ograniczenia czy przeciwwskazania dotyczące przyjęcia na szkolenie z w/w zakresu.

   

  Ramowy program szkolenia:

  • Pierwszy kontakt, Podstawowe zwroty, kilka słów o sobie (imię, nazwisko, znak migowy).
  • Daktylografia (ćwiczenia alfabetu, liczby).
  • Rodzina, dom (dzierżawczość).
  • Wygląd i osobowość (charakter, uczucia, kolory, stopniowanie przymiotników).
  • W urzędzie/ w banku/ w szkole (pytania).
  • U lekarza/ „w razie wypadku” (czas przeszły).
  • Zakupy/ liczby/ pieniądze (liczebniki inkorporowane, ubrania, jedzenie).
  • Codzienność (miesiące, dni tygodnia, godziny, pory dnia, pory roku).
  • Transport/ podróże/ sport (miasta, przestrzeń).
  • Czas wolny/ wycieczka/ pogoda (czas przyszły).
  • Praca (zawody, rozmowa o pracę).
   OBSZAR 3. STANDARDY DOSTĘPNOŚCI

   Opis szkolenia:

   Szkolenie to poświęcone jest zróżnicowanym wymaganiom osób ze szczególnymi potrzebami w korzystaniu z produktów, usług i otoczenia. Podczas szkolenia uczestnicy wejdą w buty osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem kombinezonu starości, wózka inwalidzkiego, okularów symulujących dysfunkcje. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, jaki jest wpływ projektowania środowiska zbudowanego, transportu, sfery cyfrowej i organizacji usług na życie poszczególnych osób i ich relacji w społeczeństwie. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady projektowania uniwersalnego i najlepsze praktyki ze świata i z kraju.

    

   Ramowy program szkolenia:

   • Dlaczego uniwersalne projektowanie jest ważne: zasady równości szans i niedyskryminacji.
   • Projektowanie uniwersalne a ergonomia.
   • Zasady projektowania uniwersalnego.
   • Szerokie grupy odbiorców projektowania uniwersalnego.
   • Warsztaty z wykorzystaniem kombinezonu starości, wózka inwalidzkiego, okularów symulujących dysfunkcje.
   • Dobre praktyki – uwarunkowania projektowania uniwersalnego w budynkach użyteczności publicznej i obiektach prywatnych właścicieli.

   Opis szkolenia:

   Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zasad projektowania dostępnej przestrzeni publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) w oparciu o analizę obecnych uregulowań prawnych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

    

   Ramowy program szkolenia:

   • Zasady projektowania uniwersalnego (8 zasad wraz z przykładami ich zastosowań).
   • Grupy użytkowników i ich potrzeby w kontekście przestrzeni budynku i jego otoczenia.
   • Dostępność w kontekście obowiązujących przepisów (ustawy i rozporządzenia, zapisy planistyczne) dodatkowe normy (ISO 21542:2021, Satndardy ADA) i dodatkowe opracowania.
   • Przestrzenie w budynku i jego najbliższej okolicy.
   • Wayfinding – system odnajdywania drogi w budynkach.
   • Dobre praktyki ze świata i istotnej roli projektanta systemu wayfinding z architektem i konsultantem ds. dostępności.

   Opis szkolenia:

   Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje sprawnej ewakuacji i ratowania życia w przypadku zagrożenia. Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami wymaga zaznajomienia się ze specjalnymi procedurami, które mówią o tym, jak postępować w czasie wybuchu pożaru lub innego rodzaju zagrożenia w miejscu pracy czy w domu.

    

   Ramowy program szkolenia:

   • Obowiązki z zakresu bezpiecznej ewakuacji.
   • Ergonomiczne aspekty ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych z uwzględnieniem krzeseł ewakuacyjnych, materacy oraz mat ratowniczych.
   • Wydłużenie dostępnego czasu ewakuacji poprzez rozwiązania biernej ochrony przeciwpożarowej.
   • Praktyczne metody ewakuacji osób z niepełnosprawnością z budynku w czasie zagrożenia.
   • Planowanie działań ewakuacyjnych.
   • Symulacja ewakuacji osób z różnymi typami niepełnosprawności.

   Opis szkolenia:

   Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej zasad projektowania produktów cyfrowych i multimediów, uwzględniających potrzeby grup odbiorców narażonych na wykluczenie cyfrowe oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie obejmuje warsztat audytu strony z check listą WCAG 2.1. Komputery może zapewnić wykonawca w ramach dodatkowej usługi.

    

   Ramowy program szkolenia:

   • Standardy dostępności cyfrowej.
    • Wprowadzenie do WCAG 2.1.
    • WCAG 2.1 a UX – porównanie obu pojęć.
    • Omówienie na przykładzie ich platformy wytycznych na poziomie AA
   • Redagowanie treści na stronach internetowych w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.
    • Teksty alternatywne
    • Język łatwy.
    • PLI, FOG.
   • WCAG 2.1 na portalach zewnętrznych, w social mediach
   • Dostępne dokumenty i multimedia na stronach www.

    

   • Założenia ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
   • Deklaracja dostępności.

   Opis szkolenia:

   Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej opracowania dokumentów oraz materiałów audio-video w mediach cyfrowych, uwzględniających potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie obejmuje warsztat tworzenia dostępnych dokumentów i materiałów audio-video. Komputery może zapewnić wykonawca w ramach dodatkowej usługi.

    

   Ramowy program szkolenia:

   • Ograniczenia i potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami w korzystaniu z dokumentów i materiałów audio-video (filmy, dźwięk).
   • Założenia ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
   • Tworzenie dostępnych dokumentów:
    • Word
    • Excel
    • PowerPoint
    • Pdf
   • Dostępne multimedia w social mediach i na www.
   • Transkrypcja, audiodeskrypcja.
   • Przygotowanie standardów dostępnych dokumentów w Państwa organizacji.
    OBSZAR 4. PROJEKTOWANIE DOSTĘPNYCH ROZWIĄZAŃ

    Opis szkolenia:

    Szkolenie ma charakter warsztatu realizowanego w podejściu design thinking. Dzięki zastosowaniu metodyki kreatywnego rozwiązywania problemów, nauczysz się projektować produkty i usługi uwzględniające potrzeby użytkowników na każdym etapie projektowania. Zostaniesz wyposażony w techniki i narzędzia służące badaniu potrzeb użytkowników, burzy mózgów, selekcji pomysłów, prototypowania oraz wdrażania produktów na rynek. Dowiesz się, jak design thinking zmienia podejście do projektowania i będziesz gotów robić to w swojej pracy na co dzień!

     

    Ramowy program szkolenia:

    • Techniki kreatywne w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i rozwiązywaniu problemów.
    • Metoda design thinking w procesie projektowania usług i produktów dla osób z niepełnosprawnościami.
    • Value Proposition Canvas.
    • Warsztat kreowania i prototypowania rozwiązań – praca grupowa.

    Opis szkolenia:

    Projektowanie uniwersalne produktów i usług oznacza projektowanie dla każdego – bez względu na jego indywidualne cechy i preferencje. Szkolenie dotyczy wdrażania produktów i usług na rynki krajowe i zagraniczne wg nowoczesnych metod biznesowych.

     

    Ramowy program szkolenia:

    • Rynek produktów dostępnych.
    • Projektowanie uniwersalne – dla kogo? Dla wszystkich!
    • Praktyka wprowadzania nowych produktów na rynek – poszczególne etapy.
    • Narzędzia rozwoju innowacji produktowych i ich oceny.
    • Kluczowe narzędzia planowania rozwoju nowych produktów na rynku.
    • Wdrażanie nowych produktów i monitoring ich pozycji rynkowej.

    Opis szkolenia:

    Audyt dostępności jest pierwszym krokiem weryfikacji, jakie bariery w przestrzeni i w komunikacji może napotkać osoba ze szczególnymi potrzebami w danym miejscu, zakładzie pracy, obiekcie. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w narzędzia do samodzielnego przeprowadzania audytów. Prezentacja szerokiego wachlarza wytycznych pozwoli szukać rozwiązań dla różnych typów zidentyfikowanych barier.

     

    Ramowy program szkolenia:

    • Metody audytowania i oceny
    • Omówienie najważniejszych zasad i elementów list kontrolnych wykorzystywanych podczas przeprowadzania audytu.
    • Warsztaty terenowe w grupach – przeprowadzenie audytu z wykorzystaniem list kontrolnych.
    • Omówienie wyników audytu.
    • Opracowanie i przedstawienie wytycznych.

    Opis szkolenia:

    Aby świadczyć usługi medyczne za pomocą narzędzi teleinformatycznych, personel medyczny wykorzystuje w komunikacji z pacjentem zasady prostego języka. Tekst należy przygotować tak, aby jego treść była przystępna (zrozumiała) dla tzw. masowego odbiorcy. Zmiany wprowadzane podczas upraszczania tekstu dotyczą słownictwa, budowy zdania oraz kompozycji tekstu. Mają one zapewnić szybki dostęp do potrzebnych informacji.

     

    Ramowy program szkolenia:

    • Plain language i Easy-to-read – o standardach w pisaniu prostych tekstów.
    • Temat – czego w budowaniu tytułów uczą nas dwulatki?
    • Upraszczanie – jak indeks mglistości FOG wykorzystać w budowaniu tekstów łatwych?
    • Język korzyści – omówienie zasad na konkretnych przykładach i wykonanie serii ćwiczeń ustnych i pisemnych.
    • Struktura tekstu – jaką budować przejrzyste teksty wykorzystując proste makiety.
    • Ilustrowanie – skąd brać grafiki i jak je wykorzystać, by Twój tekst był czytelniejszy dla tych, dla których czytanie to wyzwanie.
    • Dostępność – jak budować treści on-line, by były dostępne dla większej liczby użytkowników i wzmacniały pozycjonowanie w internecie.
    • Autodiagnoza własnych tekstów.

    Opis szkolenia:

    Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje związane z identyfikacją i prawidłowym opisem procesów, także tych, w których projektowanie uniwersalne i umiejętność komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami jest ważna dla zapewnienia dostępności.

     

    Ramowy program szkolenia:

    • Czym jest zarządzanie procesami.
    • Jak mapować i jak mierzyć proces.
    • Cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania.
    • Analiza i planowanie działań.
    • Jak sprawdzać, czy osiągamy plan.
    • Korygowanie planów i działań na przyszłość.
    • Rola lidera w zarządzaniu procesowym
    • Wartości organizacji i wartości osobiste.
    • Proces operacjonalizacji wartości – do poziomu konkretnych zachowań.
    • Współpraca oparta na wartościach.
    • Komunikacji Bez Przemocy wg M. Rosenberga – NVC.
     OBSZAR 5. WOKÓŁ WYMOGÓW USTAWY O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI

     Opis szkolenia:

     Celem szkolenia jest omówienie obowiązków instytucji w zakresie realizacji przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem procedury skargowej. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne zobowiązane są zapewnić minimum dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także przygotować się na ewentualne procedury postępowania skargowego w przypadku nie zapewniania dostępności.

      

     Ramowy program szkolenia:

     • Czym jest standard minimum i jak go zapewnić?
     • Minimalne wymagania dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.
     • Praktyczne zastosowanie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
     • Identyfikacja podmiotów składających wnioski o zapewnienie dostępności. Kto i w jakim czasie może zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności.
     • Omówienie przykładowego wniosku o zapewnienie dostępności. Jak elementy powinien zawierać wniosek, jak stworzyć dostępny wniosek.
     • Mechanizm skargowy – procedury: jak przygotować i wdrożyć procedurę mechanizmu skargowego w swoim urzędzie? – Sposoby odpowiadania na złożony wniosek.

     Opis szkolenia:

     Do 30 września 2020 roku instytucje władzy publicznej zobowiązane zostały do wyznaczenia funkcji koordynatora dostępności na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie wyposaża w niezbędną wiedzę i narzędzia, które pomogą koordynatorom skutecznie wypełniać swoją rolę oraz zbudować Twoją pewność siebie w pełnieniu tej specjalistycznej funkcji.

      

     Ramowy program szkolenia:

     • Koordynator dostępności: rola, zadania, stanowisko pracy.
     • Raport o zapewnieniu dostępności.
     • Procedura skargowa.
     • Dostępne zamówienia publiczne.
     • Audyt dostępności. Jak wdrażać ustawę przy niskim budżecie.
     • Terminologia niedyskryminująca. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
     • Dostępność w świetle prawa międzynarodowego i krajowego.
     • Niepełnosprawność: klasyfikacja, skutki , status społeczny.
     • System orzeczniczy w Polsce.
     • Potrzeby osób z różnymi typami niepełnosprawności.
     • Zasady projektowania uniwersalnego.
     • Wytyczne dla dostępności architektonicznej. Jak wdrażać ustawę w budynkach zabytkowych, w których nie ma możliwości modernizacji.
     • Wytyczne dla dostępności stron www. Standard WCAG 2.1. Deklaracja dostępności serwisu internetowego.

     Opis szkolenia:

     Od 6 września 2021 r. podmioty publiczne, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami muszą stosować w zawieranych umowach zapisy mające na celu spełnienie warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy.

      

     Ramowy program szkolenia:

     • Dostępność w zamówieniach publicznych – akty prawne, standardy.
     • Omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej, na przykładzie standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
     • Przykłady aktów prawnych związanych z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
     • Interpretacja art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
     • Wybrane studium przypadku związane z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

     Opis szkolenia:

     Koordynator dostępności to stanowisko w organizacjach odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań zapewniających dostępność. Poza wiedzą i umiejętnościami obejmującymi zagadnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, powinien posiadać też kompetencje zarządzania projektem, dobrej komunikacji z zespołem i koordynacji działań ludzi. Bo koordynator rzadko działa w pojedynkę.

      

     Ramowy program szkolenia:

     • Wprowadzenie do zarządzania projektami.
     • Koordynator i Antykoordynator – o błędach ku przestrodze.
     • Proces grupowy w zespole projektowym – co to znaczy? Jak działać?
     • Ustalenie zasad współpracy w projekcie – Exposé Koordynatora Dostępności
     • Autoprezentacja Koordynatora – jak budować swój własny wizerunek.
     • Delegowanie zadań współpracownikom i ich egzekwowanie.
     • Język korzyści – czyli o tym jak mówić o projekcie, by inni chcieli się w niego zaangażować.
     • Informacja zwrotna jak ją wygłaszać w roli Koordynatora Dostępności
     • Twórcze prowadzenie spotkań projektowych.

     Opis szkolenia:

     Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością  jest określone odrębnymi przepisami – Ustawa o Rehabilitacji i Kodeks Pracy. Podczas szkolenia dowiedzą się, jakie przywileje mają pracodawcy decydujący się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, jak to wpływa na codzienną organizację pracy oraz jak pozyskać dofinansowanie z PFRON.

      

     Ramowy program szkolenia:

     • Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób z niepełnosprawnością: Kodeks Pracy, Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich perspektyw).
     • Instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności.
     • Rodzaje i stopnie niepełnosprawności.
     • Dostępny dla kandydatów z niepełnosprawnością proces rekrutacyjny.
     • Umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością.
     • Czas pracy, przerwa w pracy, urlop pracownika z niepełnosprawnością.
     • Oddelegowanie pracownika z niepełnosprawnością na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
     • Przedsiębiorstwa zatrudniające na etat 25 osób i powyżej (warunki otrzymania dofinansowań).
     • Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek.
     • Wielkość dofinansowań, o jakie może ubiegać się pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością.
     • Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane ze sprawozdawczością pracodawcy do PFRON.
     • Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie z PFRON.
     • Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością: dofinansowanie wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością, zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia pracowników z niepełnosprawnością refundowane ze środków PFRON.

      Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

      NAJLEPSI EKSPERCI Z CAŁEJ POLSKI

      Wśród współpracujących z nami ekspertów są osoby kształtujące dostępne środowisko dla osób o szczególnych potrzebach z całej Polski.” Na: Nasi eksperci to osoby kształtujące dostępne środowisko dla osób o szczególnych potrzebach z całej Polski.
      Zdjęcie kobiety 36 lat Natalia Marciniak-Madejska
      SENSE CONSULTING

      Dr Natalia Marciniak-Madejska

      POLITECHNIKA POZNAŃSKA

      Dr hab. Marcin Butlewski

      POLITECHNIKA ŚLĄSKA

      Dr Iwona Benek

      FUNDACJA AKTYWIZACJA

      Dariusz Gosk

      FUNDACJA IMAGO

      Dr Anna Janus

      FUNDACJA IMAGO

      Barbara Górka

      KANCELARIA ADWOKACKA

      Mgr Marian Suchanowski

      FUNDACJA TON

      Mgr Eunika Lech

      Obserwuj nas

      ZOSTAW NAM WIADOMOŚĆ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ KONTAKTOWY

       Imię i nazwisko
       Adres e-mail
       Numer telefonu
       Numer NIP
       Nazwa reprezentowanej firmy
       Zajmowane stanowisko
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymywanie wiadomości marketingowych przez firmę SENSE consulting Sp. z o.o. na wskazany adres mailowy Polityka prywatności

       Julia Ratajewska

       Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

       T: +48 533 360 947