DOSTĘPNA UCZELNIA

Buduj z nami wizerunek podmiotu odpowiedzialnego społecznie!

3.1 FERS DOTACJE DLA UCZELNI 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ponownie stawia na rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, dając uczelniom wyjątkową szansę na rozwój i zwiększenie swojej dostępności.

Drodzy Rektorzy, Dziekani, Społeczności Akademicka!

Jesteśmy unikatowym Partnerem dla Uczelni w rozwoju inwestycji, nowych programów kształcenia oraz kompleksowego podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych i administracyjnych. Od 5 lat zajmujemy 1 miejsce w rankingu skuteczności pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pod względem liczby i wartości projektów. Audyt, szkolenia, procedury i dokumenty są podstawą do budowania Uczelni Dostępnej, której filarem są LUDZIE. Jako pierwsi w kraju zbudowaliśmy ofertę Projektowania Uniwersalnego dla Uczelni łączącą przekrojowe i wszechstronne myślenie o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, a także szeroko pojętymi ograniczeniami w dostępności. Mając to na uwadze składamy Państwu ofertę WSPÓŁPRACY.

NASZĄ MISJA JEST POMOC UCZELNIOM W STANIU SIĘ DOSTĘPNĄ.

NASI WYBRANI KLIENCI

CENTRUM DOSTĘPNOŚCI SENSE

Propozycja wsparcia uczelni wyższej w realizacji wyzwania związanego z likwidacją barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym, odpowiadająca na potrzeby i oczekiwania osób z niepełnosprawnościami.

AUDYT DOSTĘPNOŚCI UCZELNI

Audyt Dostępności to ekspercka usługa. Pracujemy METODYCZNIE – wykorzystujemy wiedzę, UX oraz sprawdzone narzędzia, tak by wskazać Wam CO wymaga zmiany i JAK je wdrożyć, by Wasza przestrzeń, usługi i produkty były dostępne.

AUDYT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

To kompleksowe badanie dostępności przestrzeni i obiektów. Audyt uwzględnia 4 obszary: parking, dojście do obiektu, wejście główne i obiekt.

AUDYT DOSTĘPNOŚCI
CYFROWEJ

To badanie dostępności serwisu i jego zgodności ze standardem WCAG 2.1. Weryfikujemy postrzeganie, funkcjonalność, czytelność i kompatybilność strony.

AUDYT DOSTĘPNOŚCI INFOMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

To szeroki zakres usług badających pisma, formularze, tablice ogłoszeń, oznakowanie przestrzeni i inne formy komunikacji z odbiorcami Twoich produktów i usług.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I KADRY ADMINISTRACYJNEJ

Przygotowaliśmy pakiet szkoleń, które możesz składać jak puzzle – 1 temat to 8h lub 16h. To Państwo decydują w jakim zakresie i w jakim obszarze chcesz zwiększyć kompetencje swoje i pracowników!

Opis szkolenia:

 

Szkolenie to poświęcone jest zróżnicowanym wymaganiom osób ze szczególnymi potrzebami w korzystaniu z produktów, usług i otoczenia. Dedykujemy go szerokiemu gronu dydaktyków niezależnie od obszaru specjalizacji. Podczas warsztatów omówimy i doświadczymy różnych ograniczeń w zakresie mobilności i percepcji, a także poznamy wpływ projektowania środowiska zbudowanego, transportu, sfery cyfrowej i organizacji usług na życie poszczególnych osób i ich relacji w społeczeństwie.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Dlaczego uniwersalne projektowanie jest ważne: zasady równości szans i niedyskryminacji.

 • Świat przyjazny dla każdego: siedem zasad projektowania uniwersalnego.

 • Niwelowanie barier funkcjonowania społecznego osób z ograniczeniem sprawności: mechanizm racjonalnych usprawnień.

 • Niepełnosprawność: klasyfikacja, skutki, status społeczny.

 • Terminologia niedyskryminująca.

 • Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Opis szkolenia:

 

Szkolenie ma charakter warsztatowym. Jego celem jest przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z przygotowaniem Raportu o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym minimalnych wymagań dostępności, dostępu alternatywnego, terminu złożenia i zawartości raportu. Wskazanie konkretnych przykładów z praktyki jednostek oświatowych w zakresie zapewnienia dostępności.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Prawne ramy dostępności placówek oświatowych:
  1. Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych jako rama działań z zakresu włączenia społecznego.
  2. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług jako cel programu Dostępność Plus.
  3. Wymogi dla instytucji publicznych płynące z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Ewakuacja – zasady zapewnienia bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami.
 • Placówka dostępna – zasady organizowania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami.
 •  

Opis szkolenia:

 

Od 30 września 2020 roku instytucje władzy publicznej zobowiązane zostały do wyznaczenia funkcji koordynatora dostępności na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podczas szkolenia przekazujemy Ci wiedzę, której potrzebujesz, wyposażamy Cię w narzędzia, które pomogą Ci w pracy oraz budujemy Twoją pewność siebie w pełnieniu tej specjalistycznej funkcji.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Funkcja koordynatora ds. dostępności w placówkach oświatowych:
  1. Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  2. Funkcja konsultacyjna.
  3. Narzędzia pracy.
  4. Wsparcie sieciowe – kontakt z instytucjami zewnętrznymi.

 • Budowa planu dostępności – praca zespołowa.

Więcej informacji o kursie

Opis szkolenia:

 

Wdrażanie dostępności w placówce oświaty powinno odbywać się na każdej płaszczyźnie. Aby móc być uczelnią dostępną nie wystarczy zadbać o wdrożenie rozwiązań architektonicznych. To przecież za wszystkim w końcu stoi człowiek. Podczas szkolenia z dostępności informacji wskażemy w jakich obszarach działań uczelni powinno stosować się standard dostępności. Każda strona internetowa, czy profil w mediach społecznościowych, a nawet materiały video wymagają wdrożenia konkretnych rozwiązań, które ułatwią osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się po naszych kanałach komunikacji.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Formularze i dokumentacja dostępna dla osób z różnymi typami niepełnosprawności.

 • Dostępne materiały audio-video – w każdym multimedium.

 • Dostępne social media.

 • Dostępne strony internetowe.

Opis szkolenia:

 

Przedsiębiorcy oraz ich kadry często nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu dostępności, technologii kompensacyjnych, czy projektowania uniwersalnego, co znacznie ogranicza ilość obecnych na rynku produktów oraz usług dostosowanych do odbiorców o zróżnicowanych potrzebach. Dużą szansą na poprawę tej sytuacji jest poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat wprowadzania technologicznych zmian, warunkujących dostępność usług oraz produktów dla szerokiego grona odbiorców.

 

Ramowy program szkolenia:

 • Sprzęt wspomagający niezależne funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnościami.

 • Alternatywne formy komunikacji z pacjentem/wychowankiem z ograniczoną mobilnością, z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, z zaburzeniami intelektualnymi.

 • Narzędzia wbudowane w systemie Windows i iOS przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową i innymi deficytami.

 • Narzędzia przeznaczone dla osób nie mogących obsługiwać tradycyjnej myszki, klawiatury lub ekranu dotykowego.

 • Dobre praktyki w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością korzystającymi z technologii wspomagającej i AAC.

 • Technologie asystujące i kompensacyjne – praca warsztatowa przy stanowiskach ze sprzętem.

 • Dostępne strony internetowe.

Opis szkolenia:

 

Szkolenie ma charakter warsztatu realizowanego w podejściu design thinking. Dzięki zastosowaniu metodyki kreatywnego rozwiązywania problemów, nauczysz się projektować produkty i usługi uwzględniające potrzeby użytkowników na każdym etapie projektowania. Zostaniesz wyposażony w techniki i narzędzia służące badaniu potrzeb użytkowników, burzy mózgów, selekcji pomysłów, prototypowania oraz wdrażania produktów na rynek. Dowiesz się, jak design thinking zmienia podejście do projektowania i będziesz gotów robić to w swojej pracy na co dzień!

 

Ramowy program szkolenia:

 • Projektowanie uniwersalne w praktyce – warsztat metodą design thinking.

 • Metoda design thinking w procesie projektowania usług i produktów dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Warsztat kreowania i prototypowania rozwiązań – praca grupowa.

  DORADZTWO I USŁUGI EKSPERCKIE

  Wdrażanie dostępności to ważny krok w stronę społeczeństwa włączającego. Dla instytucji publicznych to dziś obowiązek, dla przedsiębiorców – dobra praktyka zwiększająca przewagę konkurencyjną. My wiemy, jak robić to mądrze. Wdrażamy rozwiązania „quick and low cost win”, które wymagają niewielkiego nakładu pracy i finansów. Możemy też pomóc zaprojektować rozwiązania „gold win”, który wzmocni wizerunek Państwa uczelni.

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  Obserwuj nas

  ZOSTAW NAM WIADOMOŚĆ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ KONTAKTOWY

   Imię i nazwisko
   Adres e-mail
   Numer telefonu
   Numer NIP
   Nazwa reprezentowanej firmy
   Zajmowane stanowisko
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymywanie wiadomości marketingowych przez firmę SENSE consulting Sp. z o.o. na wskazany adres mailowy Polityka prywatności

   Julia Ratajewska

   Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

   T: +48 533 360 947