Z@LOGUJ SIĘ DO RYNKU PRACY

Szukasz pracy? Zgłoś się do nas!

Z@LOGUJ SIĘ DO RYNKU PRACY

SZUKASZ PRACY? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W SENSE

Głównymi obszarami działania SENSE są pozyskiwanie dotacji, rozwój kompetencji a także wdrażanie dostępnych rozwiązań w organizacjach.

Ważne jednak, że od ponad 7 lat, angażujemy się także w działania prospołeczne, których celem jest aktywizacja zawodowa oraz społeczno-zawodowa osób wchodzących na rynek pracy. Nasi eksperci mają wszystkie zasoby by pomóc osobom poszukującym zatrudnienia w analizie ich potencjału, określeniu ścieżek rozwoju zawodowego oraz skutecznym pozyskaniu zatrudnienia. Projekty aktywizujące są synergią naszych kompetencji:

dzięki umiejętności pozyskiwania dofinansowania zapewniamy środki na realizację projektów aktywizujących tym samym osoby objęte wsparciem nie muszą płacić za naszą pomoc

dzięki umiejętności podnoszenia kompetencji organizujemy kursy zawodowe i zapewniamy nowe kwalifikacje

dzięki statusowi Agencji Zatrudnienia i współpracy z biznesem zapewniamy możliwość uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych

Wciągu ostatnich 6 lat zrealizowaliśmy aż 16 projektów pozyskując środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, pomogliśmy dotąd w rozwoju zawodowym blisko 2000 osób zamieszkującym województwa: wielkopolskie, małopolskie, dolnośląskie, śląskie i lubuskie. Już ponad 1000 osób z naszym wsparciem podjęło wymarzoną pracę. Zaufały nam osoby w różnym wieku, z różnorodnym bagażem doświadczeń.

16 projektów to 16 naszych rozmaitych i bardzo cennych doświadczeń. Z sukcesem aktywizowaliśmy zarówno młodzież, stawiającą pierwsze kroki zawodowe, jak i osoby dojrzałe, z odwagą zmieniające kierunek swojej ścieżki zawodowej. Nasze projekty to tysiące godzin doradzania i wspierania Uczestników w tym bardzo ważnym procesie poznawania siebie i odkrywania potencjału zawodowego.

Stawiamy na profesjonalne szkolenia i nabywanie nowych kwalifikacji, na budowanie nowych doświadczeń zawodowych, czemu zawsze towarzyszy wzmacnianie motywacji i wiary w sukces.

_MG_5183
Projekt bez tytułu (94)

O PROJEKCIE Z@LOGUJ SIĘ DO RYNKU PRACY

Przyszedł czas na projekt  Z@LOGUJ SIĘ DO RYNKU PRACY, który także realizujemy dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, tym razem  w ramach programu POWER, Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Do udziału zapraszamy 130 osób z województwa wielkopolskiego i tu zrealizujemy nasz projekt.

Będzie to działanie oparte na wielomiesięcznych doświadczeniach i obserwacji zmieniającej się rzeczywistości w obliczu pandemii COVID-19, która znacząco wpłynęła na rynek pracy. Zamierzamy koncentrować się na  promowaniu nowych postaw i rozwoju umiejętności przyszłych pracowników potrzebnych w sytuacji dynamicznych zmian.

To już ostatnia taka inicjatywa w rozdaniu funduszy europejskich w ramach perspektywy 2014-2020. Można powiedzieć, iż będzie to kropka nad i tego rozdania.

Serdecznie Was zapraszamy do zapoznania się naszą propozycją.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU – CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

CELEM GŁÓWNYM  projektu jest zwiększenie w okresie 1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2023 r., możliwości zatrudnienia i jego utrzymania w wyniku aktywizacji zawodowej 78 kobiet i 52 mężczyzn w wieku 18 – 29 lat, zamieszkujących województwo wielkopolskie, w tym osób: z niepełnosprawnością, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER), należących do grup: biernych zawodowo i bezrobotnych, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Pośród tej grupy, minimum 104 osoby utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Projekt bez tytułu (95)

GRUPA DOCELOWA – DO KOGO KIERUJEMY NASZ PROJEKT?

Do Z@LOGOWANIA SIĘ DO RYNKU PRACY w naszym projekcie zapraszamy Cię jeśli:

Należysz do kategorii NEET, co oznacza że

  • nie masz pracy
  • nie uczysz się
  • nie bierzesz aktualnie udziału w żadnym szkoleniu

Jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną,

ale niezarejestrowaną w urzędzie pracy

Utraciłeś pracę w efekcie działania pandemii COVID-19

co oznacza, że rozwiązano lub nie przedłużono Twojej umowy w okresie działania pandemii, tj. po 1 marca 2020 r.

ILE OSÓB MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

Łączna liczba miejsc w projekcie
W tym miejsca dla kobiet
W tym miejsca dla mężczyzn

PLANOWANE W PROJEKCIE DZIAŁANIA

W ramach projektu przewidujemy następujące wsparcie Uczestników:

Projekt bez tytułu (96)

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU – CO BĘDZIE NASZYM SUKCESEM?

Nasz projekt uznamy za zrealizowany z sukcesem i założeniami, jeśli:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I Z@LOGUJ DO RYNKU PRACY!

Pamiętaj, że celem zgłoszenia się do projektu musisz przedłożyć także:

  • zaświadczenie z ZUS, potwierdzające brak zgłoszenia do rejestru z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia
  • dokument potwierdzający utratę pracy w wyniku COVID-19, np. umowa o pracę/świadectwo pracy (jeśli dotyczy)

AKTUALNOŚCI I HARMONOGRAM WSPARCIA

Tutaj odnajdziecie bieżące informacje, co aktualnie dzieje się w projekcie.

WARTOŚĆ PROJEKTU

WARTOŚĆ PROJEKTU
1 596 400,00 zł
W TYM KWOTA OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA Z UE
1 345 445,92 zł

BIURO PROJEKTU

Jesteśmy w samym sercu Poznania, a dokładniej przy ul. Podgórze 11 lok. 31, 61-749 Poznań, dostępnie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

KONTAKT DO NAS:

biuro@senseconsulting.pl