Scroll to top

PRACA 360°

Zespół SENSE praca działając jako Agencja Zatrudnienia każdego roku pomaga setkom osób w powrocie na rynek pracy. W ciągu trzech lat, realizując projekty unijne, zainwestowaliśmy ponad 22 mln zł łącząc kandydatów i pracodawców, stwarzając im szansę na wieloletnią współpracę.

Jesteś bez pracy, a masz gotowość do jej podjęcia?

Szukasz pracowników do swojego zespołu?

NASZE PROJEKTY

Niemal 700 os. przeszkoliliśmy dając im kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców, a 400 os. wysłaliśmy na staż, by uzupełnić praktyczne przygotowanie do zawodu.

Jesteśmy empatyczni i rozumiemy potrzeby obu stron, dzięki temu skutecznie realizujemy naszą misję.

PRO-ZAWÓD

Projekt dla osób 30+, z województwa wielkopolskiego

POLUB ROZWÓJ ZAWODOWY!

Projekt dla osób 29-, z województwa lubuskiego

KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0

Projekt dla osób 30+, z województwa małopolskiego

NIE BĄDŹ ELWER, IDŹ DO PRACY!

Projekt dla osób 30+, z województwa śląskiego

ŚLĄSK STAWIA NA MŁODYCH

Projekt dla osób 29-, z województwa śląskiego

PRO -ZAWÓD

PRO-ZAWÓD to program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na rynku pracy w Wielkopolsce.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 037 284,95  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 985 420,70 ZŁ

tel.: 61 843 26 11 lub 534 098 072
prozawod@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Naszym celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, w okresie od 01.08.2018 do 29.02.2020, 130 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, powyżej 30 roku życia, zamieszkałymi na terenie województwa wielkopolskiego.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki:

 • masz ukończony 30 rok życia
 • zamieszkujesz w województwie wielkopolskim
 • nie masz żadnej pracy
 • i chcesz tę sytuację zmienić.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 130 osób, w tym:

 • 65 kobiet i 65 mężczyzn
 • 107 bezrobotnych, czyli tych spośród Was, którzy szukają pracy, w tym 46 osób, które bez pracy są ponad 12 miesięcy
 • 23 biernych zawodowo, czyli tych spośród Was, którzy dotychczas pracy nie szukali
 • 6 osób z niepełnosprawnościami
 • 22 osoby powyżej 50 roku życia.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Z tego powodu możesz liczyć na indywidualne podejście.

Nasza pomoc obejmuje 5 etapów:

1) Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, efektem którego będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania określającego predyspozycje zawodowe Uczestnika projektu i ścieżkę dalszego rozwoju.
2) Indywidualne wsparcie motywacyjne – spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, które mają na celu mobilizację Uczestnika do aktywnego poszukiwania pracy, przełamywania wewnętrznych barier, wytyczania zawodowych celów.
3) Udział w kursach i szkoleniach umożliwiających zdobycie kompetencji i kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.
4) Kompleksowe wsparcie pośrednika pracy w zdobyciu zatrudnienia.
5) 3-miesięczny płatny staż zawodowy – wsparcie fakultatywne.

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć*
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu zawodowego.

*wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 1017,40 zł netto za 150 h szkolenia / 1 miesiąc odbytego stażu.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Szacujemy, że dzięki udziałowi w projekcie:

 • 40 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 72 osoby znajdzie zatrudnienie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób. Poniżej kalendarz rekrutacji na najbliższy kwartał:

Aktualny harmonogram wsparcia

 • 9 grupa: do 15.07.2019
 • 10 grupa: do 31.07.2019
 • 11 grupa: do 18.08.2019

Z uwagi na liczne zainteresowanie, prosimy chętnych o niezwłoczny kontakt.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność w województwie wielkopolskim,
 • poszukujecie kandydata na staż,
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 722 399 924
email: prozawod@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Z dworca Głównego PKP:

Tramwajem nr 6 lub 8 do pętli Zawady. Następnie ulicą Małachowskiego w górę koło Biedronki ok 300 m do ul. Świętego Michała. Następnie w lewo ok. 200 m wzdłuż biurowca.

Biuro znajduje się na parterze małego budynku bocznego. Prosimy szukać tabliczek z logo.

Od Dworca Poznań Wschód – ok. 800 m (konieczność obejścia ulicami Św. Michała, Główną i Harcerską (brak bezpośredniego przejścia w prostej linii)

POLUB ROZWÓJ ZAWODOWY!

POLUB ROZWÓJ ZAWODOWY to wsparcie i szansa dla osób do 29 roku życia, chcących zaktywizować się zawodowo na Lubuskim rynku pracy. Jest to też oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 037 092,62  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 985 237,98 ZŁ

Okres trwania projektu: 1.10.2018 do 30.11.2019

tel.: 61 843 26 11 lub 722 399 924
polubrozwoj@senseconsulting.pl

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu wsparcie osób młodych, w przypadku których problemy społeczne i bariery edukacyjno-zawodowe są największe, a wyposażenie ich w zestaw kompetencji oczekiwanych przez pracodawców jest szansą na trwałą integrację z rynkiem pracy. Projekt obejmie łącznie 70 osób młodych od 18 do 29 roku życia z grupy NEET*  oraz 7 osób pracujących w ramach umów cywilnoprawnych i/lub krótkoterminowych, zamieszkujących województwo lubuskie.

NEET: określenie osoby, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli
– nie pracuje – jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
– nie kształci się – nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
– nie szkoli się – w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu,
nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. 

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

To projekt dla Ciebie jeśli:

 • jesteś w wieku 18-29 lat
 • mieszkasz w województwie lubuskim
 • nie masz pracy lub jesteś zatrudniony na umowę krótkoterminową / cywilnoprawną
 • nie uczysz się
 • nie bierzesz aktualnie udziału w żadnym szkoleniu.

Łącznie mamy w projekcie miejsca dla 70 osób, w tym dla 43 kobiet i 27 mężczyzn, a wśród nich:

 • min. 7 osób niepełnosprawnych
 • 46 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • 7 osób to zatrudnieni na umowach krótkoterminowych i w ramach umów cywilnoprawnych.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje pięć działań, w ramach wsparcia obligatoryjnego i fakultatywnego:

WSPARCIE OBLIGATORYJNIE:

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) podczas spotkania z doradcą zawodowym.

2. Wsparcie pośrednika pracy w zakresie umiejętności poszukiwania pracy i zarządzania karierą lub wsparcie trenera pracy dla osób niepełnosprawnych.

3. Udział w szkoleniu zawodowym – zdobycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatem.

WSPARCIE FAKULTATYWNE:

4. Indywidualne poradnictwo zawodowe i/lub motywacyjne zgodnie z diagnozą wynikającą z IPD.

5. Nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w 3-miesięcznym stażu.

Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy, bez stażu 3 miesiące.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć¹
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe²
 • oraz ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu

¹ wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 6,78 zł netto za godzinę szkolenia;

² 6,78 zł netto za godzinę stażu (z dodatkowo opłacanymi składkami społecznymi odprowadzanymi przez SENSE consulting do ZUS).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Szacujemy, że dzięki udziałowi w projekcie:

 • 28 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • 37 osoby znajdzie zatrudnienie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób. Poniżej kalendarz rekrutacji na najbliższy kwartał:

 • 7 grupa: do 15.07.2019

Z uwagi na liczne zainteresowanie, prosimy chętnych o niezwłoczny kontakt.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie NEET Uczestnika Projektu (PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach ale także o pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu. Zrealizowaliśmy już kilka podobnych projektów z licznymi sukcesami. Zaufajcie naszemu doświadczeniu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność gospodarczą w województwie lubuskim,
 • poszukujecie kandydata na staż,
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 722 399 924
email: polubrozwoj@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Z Sulechowa:

Pociągiem PKP (TLK) do Dworca Głównego ok. pół godziny drogi, następnie pieszo w kierunku pomnika Bohaterów Westerplatte 700 m.

Z Nowej Soli:

Pociągiem PKP (TLK)  ok 23 minuty podróży, następnie 90 m pieszo ulicą Bolesława Chrobrego do ul Fryderyka Chopina, następnie ok. 600 m tą ulicą w kierunku hoteliku  Senator.

Od pomnika Bohaterów Westerplatte – ok. 200 m.

Od Dworca PKS – ok. 300 m.

 

Biuro znajduje się w zabytkowym budynku po wiatraku, na wysokim parterze (wejście po schodach).

20 m od przejścia dla pieszych i 60 m od wejścia do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0

KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0 to oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu, a także wsparcie i szansa dla osób chcących wdrożyć się i utrzymać na małopolskim rynku pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 912 379,37  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 625 522,46 ZŁ

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
kierunek2.0@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia 140 osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących teren województwa małopolskiego, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z powodu długotrwałego bezrobocia lub bierności zawodowej.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki:

 • masz ukończony 30 rok życia (możesz mieć 50 lat i więcej)
 • zamieszkujesz w województwie małopolskim
 • nie masz żadnej pracy
 • i chcesz tę sytuację zmienić.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 140 osób, w tym:

 • 77 kobiet i 63 mężczyzn
 • 100 bezrobotnych, czyli tych spośród Was, którzy szukają pracy
 • 40 biernych zawodowo, czyli tych spośród Was, którzy dotychczas pracy nie szukali
 • 21 osób z niepełnosprawnościami, w tym 10 kobiet i 11 mężczyzn
 • 36 osób powyżej 50 roku życia.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby.

Nasza pomoc obejmuje 6 etapów – wybierasz min. 3:

1 etap: obligatoryjny, to indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym oraz ustalenie ścieżki dalszego rozwoju

2 etap: obligatoryjny, to wsparcie w postaci spotkań z psychologiem i/ lub doradcą zawodowym

3 etap: obligatoryjny, to udział w min. 80% zajęć wybranego kursu czy szkolenia, które umożliwiają zdobycie kompetencji i kwalifikacji, m.in.: grafik komputerowy, księgowy, kadry i płace, i wiele innych

4 etap: fakultatywny, to 3-miesięczny płatny staż zawodowy*

5 etap: obligatoryjny, to kompleksowe wsparcie pośrednika pracy w zdobyciu pracy.

6 etap: fakultatywny, to wsparcie mobilności geograficznej, w postaci możliwości przyznania dodatku relokacyjnego, w wysokości 8070,00 zł (o szczegóły nt. wsparcia zapytaj w Biurze projektu)

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe za aktywny udział w zajęciach*
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • ubezpieczenie NNW na czas stażu zawodowego
 • stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto za miesiąc + składki społeczne ZUS

*wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 6,65 zł netto za godzinę szkolenia / stażu (w przypadku stażu + składki społeczne odprowadzane przez SENSE consulting do ZUS).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

Szacujemy, iż dzięki projektowi:

 • 28 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 30 osób znajdzie pracę.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób. Poniżej kalendarz rekrutacji na najbliższy kwartał:

Aktualne daty naborów:

 • 10 grupa: do 30.06.2019

Na powyższy termin mamy ostatnie wolne miejsca. Uczestniku, nie czekaj na kolejne terminy, zadzwoń.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność w województwie małopolskim
 • poszukujecie kandydata na staż
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
email: kierunek2.0@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Z Dworca Głównego PKP:

Pieszo na przystanek autobusowy koło Politechniki, do wyboru autobusy linii 192, 501, 511 w kierunku Ronda Mogilskiego. gdzie należy wysiąść i przejść ul. Mogilską do Cystersów, następnie skręcić w prawo w ul. Cystersów (spacer łącznie ok. 1000m).

Odległości:

Galeria Plaza – 1,5 km

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1,6 km

Tauro Arena – 2,5 km

Rynek Główny – 3 km

 

Biuro znajduje się w budynku w głębi, nie przy samej ulicy.

NIE BĄDŹ ELWER, IDŹ DO PRACY!

NIE BĄDŹ ELWER, IDŹ DO PRACY! to wsparcie i szansa dla osób chcących wdrożyć się i utrzymać na śląskim rynku pracy. Jest to też oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 714 797,89  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 629 057,99 ZŁ

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
niebadzelwer@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt jest realizowany w okresie 1.03.2018-29.02.2020 i ma na celu wzrost aktywności zawodowej 76 kobiet i 64 mężczyzn, defaworyzowanych na śląskim rynku pracy.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli:

 • masz skończone 30 lat (możesz mieć 50 lat i więcej)
 • zamieszkujesz w województwie śląskim
 • nie możesz znaleźć pracy lub jeszcze nie szukałeś
 • i chcesz tę sytuację zmienić.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 140 osób, w tym 76 kobiet i 64 mężczyzn. Grupę tę mają tworzyć:

 • 118 bezrobotnych
 • 22 osoby bierne zawodowo
 • 14 uczestników to osoby z niepełnosprawnościami
 • 28 osób powyżej 50 roku życia.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje 5 etapów – wybierasz min. 4:

1 etap: obligatoryjny, to indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym oraz ustalenie ścieżki dalszego rozwoju

2 etap: obligatoryjny, to wsparcie w postaci spotkań z psychologiem i/ lub doradcą zawodowym

3 etap: obligatoryjny, to udział w min. 80% zajęć wybranego kursu czy szkolenia, które umożliwiają zdobycie kompetencji i kwalifikacji, m.in.: grafik komputerowy, księgowy, kadry i płace, i wiele innych

4 etap: fakultatywny, to 3-miesięczny płatny staż zawodowy*

5 etap: obligatoryjny, to indywidualne i kompleksowe wsparcie pośrednika pracy.

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć¹
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe²
 • oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu zawodowego.

¹ wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 6,65 zł netto za godzinę szkolenia;

² 1850 zł netto na miesiąc (z dodatkowo opłacanymi składkami społecznymi odprowadzanymi przez SENSE consulting do ZUS).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

 • przynajmniej 77 osób znajdzie zatrudnienie lub otworzy działalność gospodarczą po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 47 osób uzyska nowe kwalifikacje zawodowe opuszczając projekt.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób. Poniżej kalendarz rekrutacji:

 • 13  grupa – OSTATNI NABÓR: do 30.06.2019

Zapraszamy szczególnie osoby po 50-tym roku życia.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność gospodarczą w województwie śląskim
 • poszukujecie kandydata na staż
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
email: niebadzelwer@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Od Dworca Głównego PKP:

Pieszo ok. 600 m przez plac Szewczyka, następnie ulicą Stawową do ul. Mickiewicza, w którą należy skręcić w lewo.

Odległości:

Spodek – 1,1 km

Planetarium Śląskie – 4,5 km

Chorzów Dw. Batory – 5,7 km

ŚLĄSK STAWIA NA MŁODYCH

ŚLĄSK STAWIA NA MŁODYCH to wsparcie i szansa dla osób poniżej 30 roku życia, chcących zaktywizować się zawodowo na śląskim rynku pracy. Jest to też oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 456 871,68  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 384 028,09 ZŁ

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
slaskstawianamlodych@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 112 osób młodych od 18 do 29 roku życia z grupy NEET zamieszkujących województwo śląskie.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

To projekt dla Ciebie jeśli:

 • jesteś w wieku 18-29 lat
 • mieszkasz w województwie śląskim
 • nie masz pracy
 • nie uczysz się
 • nie bierzesz aktualnie udziału w żadnym szkoleniu

Łącznie mamy w projekcie miejsca dla 112 osób, w tym dla 68 kobiet i 44 mężczyzn, a wśród nich:

 • min. 7 osób niepełnosprawnych
 • 45 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje pięć działań, spośród których skorzystasz z min. 4:

1. obowiązkowe zdefiniowanie i wyznaczenie w IPD (Indywidualnym Planie Działania) ścieżki realizacji celu zawodowego wraz ze wsparciem doradczym i psychologicznym

2. obowiązkowe wsparcie w postaci spotkań z psychologiem i/ lub doradcą zawodowym

3. obowiązkowe skorzystanie z min. 8% wyposażenia w kwalifikacje zawodowe w postaci szkoleń, podzielonych na trzy obszary: kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, kursy z branży IT

4. obowiązkowe: dobór przez pośrednika zawodowego oferty pracy odpowiadającej oczekiwaniom uczestnika i pracodawcy

5. fakultatywnie: nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w 3-miesięcznym stażu.

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć¹
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe²
 • oraz ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdu

¹ wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 6,65 zł netto za godzinę szkolenia;

² 997,40 zł netto na miesiąc (z dodatkowo opłacanymi składkami społecznymi odprowadzanymi przez SENSE consulting do ZUS).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

 • przynajmniej 48% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach zawodowych znajdzie zatrudnienie po jego opuszczeniu
 • przynajmniej 35% osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie znajdzie pracę po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 17% pośród osób z niepełnosprawnościami podejmie efektywne zatrudnienie
 • przynajmniej 43% osób nie kwalifikujących się do ww. grup znajdzie pracę
 • minimum 101 osób podniesie kwalifikacje/lub kompetencje w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Nabór 12 grupy zakończyliśmy 30.04.2019

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie NEET Uczestnika Projektu (PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność gospodarczą w województwie śląskim
 • poszukujecie kandydata na staż
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
email: slaskstawianamlodych@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Od Dworca Głównego PKP:

Pieszo ok. 600 m przez plac Szewczyka, następnie ulicą Stawową do ul. Mickiewicza, w którą należy skręcić w lewo.

Odległości:

Spodek – 1,1 km

Planetarium Śląskie – 4,5 km

Chorzów Dw. Batory – 5,7 km

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?