Scroll to top

PRACA 360°

Zespół SENSE praca działając jako Agencja Zatrudnienia każdego roku pomaga setkom osób w powrocie na rynek pracy. W ciągu trzech lat, realizując projekty unijne, zainwestowaliśmy ponad 22 mln zł łącząc kandydatów i pracodawców, stwarzając im szansę na wieloletnią współpracę.

Jesteś bez pracy, a masz gotowość do jej podjęcia?

Szukasz pracowników do swojego zespołu?

NASZE PROJEKTY

Niemal 700 os. przeszkoliliśmy dając im kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców, a 400 os. wysłaliśmy na staż, by uzupełnić praktyczne przygotowanie do zawodu.

Jesteśmy empatyczni i rozumiemy potrzeby obu stron, dzięki temu skutecznie realizujemy naszą misję.

Zrób to z POWERem! ->
Projekt dla osób 18-29 z województwa małopolskiego

OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ ->
Projekt dla osób 30+ z woj. wielkopolskiego na otwarcie własnej działalności gospodarczej

MOJA STREFA WPŁYWU 2.0 ->
Projekt dla osób 18-29, z województwa śląskiego

PRO-ZAWÓD ->
Projekt dla osób 30+, z województwa wielkopolskiego

POLUB ROZWÓJ ZAWODOWY! ->
Projekt dla osób 29-, z województwa lubuskiego

KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0 ->
Projekt dla osób 30+, z województwa małopolskiego

NIE BĄDŹ ELWER, IDŹ DO PRACY! ->
Projekt dla osób 30+, z województwa śląskiego

ŚLĄSK STAWIA NA MŁODYCH ->
Projekt dla osób 29-, z województwa śląskiego

Zrób to z POWERem!

Zrób to z POWERem! to wsparcie i szansa dla osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, chcących zaktywizować się zawodowo na małopolskim rynku pracy. To również oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 937 031,50 ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 890 179,92 ZŁ

Okres trwania projektu: 01.10.2019 – 30.11.2020

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel. 531 823 066 lub 535 371 717
e-mail: ztp@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Tobie zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 60 osób młodych od 18 do 29 roku życia, należących do grup osób: bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), z grupy NEET, bądź zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących na umowę cywilno-prawną zamieszkujących województwo małopolskie.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

To projekt dla Ciebie jeśli:

 • jesteś w wieku 18-29 lat
 • mieszkasz w województwie małopolskim
 • nie masz pracy
 • nie uczysz się
 • nie bierzesz aktualnie udziału w żadnym szkoleniu
 • jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną (nie zarejestrowaną w urzędzie pracy)
 • jesteś rodzicem chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem
 • jesteś osobą z niepełnosprawnością
 • jesteś cudzoziemcem poszukującym pracy, bądź zatrudnionym na umowę cywilno-prawną, krótkoterminową,
 • jesteś osobą zamieszkującą tereny wiejskie.

Łącznie mamy w projekcie miejsca dla 60 osób, w tym dla 36 kobiet i 24 mężczyzn, a wśród nich:

 • 54 osoby bierne zawodowo, w tym min. 3 osoby z niepełnosprawnościami
 • 6 osób będących cudzoziemcami biernych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, bądź na umowę krótkoterminową.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje:
1. obowiązkowe zdefiniowanie i wyznaczenie w IPD (Indywidualnym Planie Działania) ścieżki realizacji celu zawodowego wraz ze wsparciem doradczym
2. obowiązkowe wsparcie w postaci spotkań z doradcą zawodowym i/lub coach’em i/lub psychologiem lub
3. obowiązkowe: dobór przez pośrednika zawodowego oferty pracy odpowiadającej oczekiwaniom uczestnika i pracodawcy
4. fakultatywne skorzystanie z wyposażenia w kwalifikacje zawodowe w postaci szkoleń, kursów zawodowych zidentyfikowanych na podstawie przeprowadzonego IPD Uczestnika Projektu i/lub
5. fakultatywnie: nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w śr.4-miesięcznym stażu (dla 30 osób) lub wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia, bądź dodatku relokacyjnego
1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to ok. 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

 • przynajmniej 48 osoby pomiędzy 18 a 29 rokiem życia uzyskały kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 42 % uczestników projektu pochodzących z grupy osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) znajdzie pracę po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 57% uczestników projektu nie kwalifikujących się do ww. grup znajdzie pracę
 • przynajmniej 27% uczestników pracujących w momencie przystąpienia do projektu podniesie swoją sytuacja na rynku pracy

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 8 do 10 osób.
Poniżej kalendarz rekrutacji:
1 grupa: do 25.11.2019
2 grupa: do 16.12.2019
3 grupa: do 20.01.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia wkrótce!

WYMAGANE DOKUMENTY

Formularz rekrutacyjny (PDF) (DOC)

Oświadczenie uczestnika z grupy NEET (PDF)

Umowa uczestnictwa w projekcie (PDF)

Regulamin uczestnictwa w projekcie (PDF)

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Pieszo na przystanek autobusowy koło Politechniki, do wyboru autobusy linii 192, 501, 511 w kierunku Ronda Mogilskiego. gdzie należy wysiąść i przejść ul. Mogilską do Cystersów, następnie skręcić w prawo w ul. Cystersów (spacer łącznie ok. 1000m).

Odległości:
Galeria Plaza – 1,5 km
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1,6 km
Tauro Arena – 2,5 km
Rynek Główny – 3 km

OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ

OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ to program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w Wielkopolsce. Kierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia.

Wszystkie działania w projekcie są realizowane z troską o równe szanse, oraz dbałością o niedyskryminację  i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 073 720,00  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 970 034,00 ZŁ

tel.: 61 843 26 11
przedsiebiorczosc@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój, w okresie 6.2019 – 2.2021, przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz budowa kreatywnych postaw zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy dla 44 os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Wielkopolski i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie to ma być udzielone poprzez:

 • diagnozę predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • bezzwrotną pomoc finansową i pomostową dla min. 35 nowo utworzonych firm.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki:

 • masz ukończony 30 rok życia
 • zamieszkujesz w województwie wielkopolskim
 • nie pracujesz, a równocześnie masz pomysł na własny biznes i wsparcie z naszej strony jest Ci niezbędne do otwarcia, prowadzenia i rozwoju ww. biznesu w woj. wielkopolskim

 

WAŻNA INFORMACJA

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także: rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW 2014-2020 i WRPO 2014+, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej; osoby, które łączy lub łączył – z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów – związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; osoby, wobec których orzeczono karę zakazu dostępu do środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz osoby pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 44 osób, w tym:

 • 26 kobiet i 18 mężczyzn
 • 22 bezrobotnych czyli tych, którzy szukają pracy, w tym 6 osób, które bez pracy są ponad 12 miesięcy
 • 12 biernych zawodowo czyli tych, którzy są bezz pracy i dotychczas jej nie szukali
 • 4 osób z niepełnosprawnościami
 • 4 osób powyżej 50 roku życia
 • 22 osób o niskich kwalifikacjach

CO CI OFERUJEMY?

Na naszą pomoc składają się:

 

1. REKRUTACJA  2 etapowa:

ETAP 1: FORMULARZ REKRUTACYJNY

Kwalifikacja do udziału w projekcie dla os. spełniających kryteria formalne, z najlepszym pomysłem na biznes. Spośród wszystkich kandydatów wybierzemy 47 os.

ETAP 2: DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INDYWIDUALNYCH POTRZEB SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

Osoby, które zakwalifikowały się do tego etapu spotkają się z doradcą zawodowym w celu weryfikacji ich przygotowania, gotowości i predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku spotkań i oceny powstanie lista 44 zakwalifikowanych uczestników projektu, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu. Pozostałe osoby będą oczekiwać na liście rezerwowej.

 

2. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakwalifikowani uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach wyrównujących szanse, a także w doradztwie przygotowującym do opracowania biznes planu oraz świadomego i samodzielnego prowadzenia biznesu.

 1. SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 2 grupy x 22 os. x 5 dni x 8 godz.
 2. INDYWIDUALNE DORADZTWO BIZNESOWE: 44 osoby x 5h/os.
 3. DORADZTWO GRUPOWE 4 grupy x 11 osób x 4 godz.

Udział w szkoleniu zakończony będzie testem wiedzy (wymagany będzie min. 30% wzrost wiedzy w stosunku do wiedzy wyjściowej). Wsparcie szkoleniowo-doradcze wyniesie łącznie 49h/os., a uczestnicy projektu (UP) otrzymają zaświadczenia niezbędne przy ubieganiu się o dotację.

Wymagana frekwencja na szkoleniach i doradztwie to min. 80% godzin. Większa nieobecność może skutkować wykluczeniem z dalszego udziału w projekcie.

 

Istnieje możliwość zwolnienia z udziału we WSPARCIU SZKOLENIOWO-DORADCZYM dla os., które korzystały ze szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej w projektach PO KL 2007-2013 lub w RPO 2014+ oraz os., u których doradca zawodowy potwierdzi, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez konieczności szkolenia.

 

3. BEZZWROTNA DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uczestnicy projektów, którzy ukończą WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE składają WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

 

Wzory WNIOSKU, Regulamin przyznawania środków finansowych oraz wzór umowy zostaną upublicznione nie później niż na 5 dni roboczych po zakończeniu WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO.

Projekt przewiduje przyznanie dotacji dla 35 uczestników projektów z najwyższą oceną przygotowanych biznes planów.

Wysokość przyznawanej dotacji: do 24.000 zł netto, tj. bez podatku VAT*

* Dotacja nie może zostać przeznaczona na sfinansowanie podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych przez uczestnika projektu lub sfinansowanie VAT należnego w przypadku zakupu towarów, dla których zgodnie z ustawą o VAT podatnikiem jest uczestnik projektu.

 

Do wypłaty dotacji niezbędne są:

– założenie działalności gospodarczej

– wniesienie zabezpieczenia realizacji umowy w postaci weksla

– uzyskanie wpisu do CEIDG/KRS oraz zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego.

 

Środki wykorzystane na pokrycie wydatków niezbędnych do prowadzenia firmy.

Uczestnicy otrzymają ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS i pisemną informację o możliwości skorzystania ze wsparcia pomostowego w postaci specjalistycznych usług doradczych.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

– korzystania ze środków w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań

– poddania się kontroli i monitoringowi prawidłowości korzystania ze środków

– zwrotu środków w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami umowy

– informowania SENSE o statusie prowadzonej działalności w okresie 12, 24 i 36m-cy od daty jej rozpoczęcia

– prowadzenia działalności przez min. 12m-cy od dnia rozpoczęcia zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS.

 

Projekt zakłada stworzenie min.15% nowych miejsc pracy w ramach Inteligentnych Specjalizacji.

 

WSPARCIE POMOSTOWE

To fakultatywny etap udziału w projekcie, i jest zależny od indywidualnych potrzeb Uczestników. Otrzyma je maksymalnie 35 osób, które uzyskały dotacje na rozpoczęcie działalności w projekcie.

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO składa się razem z WNIOSKIEM O ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wsparcie pomostowe wynosi maksymalnie 1829 zł netto (tj. bez podatku VAT) i jest wypłacane od 6 do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem finansowego wsparcia pomostowego, jest ułatwienie początkującym przedsiębiorcom pokrycia niezbędnych opłat w związku z prowadzeniem działalności (np. składek ZUS, kosztów wynajmu lokalu).

Wydatki te nie będą tożsame z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

 

Ponadto, w ramach wsparcia pomostowego świadczone będą INDYWIDUALNE USŁUGI DORADCZE O CHARAKTERZE SPECJALISTYCZNYM : 35 os. x średnio 2 usługi. Każdy uczestnik po otrzymaniu dotacji ma prawo ubiegać się o doradztwo specjalistyczne, które pomoże mu w rozwiązywaniu konkretnych problemów w ramach nowopowstałej działalności.

 

Uczestnicy Projektu otrzymają ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS.

Wszelkie pytania o kwestie, które w podanych informacjach będą dla Państwa niejasne prosimy kierować tylko i wyłącznie drogą mailową na wskazany adres e-mail dedykowany temu projektowi. Odpowiedzi na nie będziemy upubliczniali na tej stronie w zakładce FAQ. Dziękujemy.

ZAPEWNIMY CI

BEZPŁATNY udział w projekcie.

Zapewniamy kompleksową i zindywidualizowaną opiekę: opłacamy doradców, trenerów, a także miejsca realizacji wsparcia oraz poczęstunek.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Szacujemy, że dzięki udziałowi w projekcie:

 • 35 os. rozpocznie i będzie prowadzić przez minimum 12 miesięcy działalność gospodarczą
 • utworzonych zostanie min. 40 miejsc pracy, w tym min. 6 w ramach działalności prowadzonych w Inteligentnych Specjalizacjach

LISTA RANKINGOWA

26.11.2019

Szanowni Państwo / Drodzy Kandydaci do projektu “Obudź w sobie przedsiębiorcę”.

 

Informujemy, że zakończyliśmy etap II rekrutacji do udziału w projekcie “Obudź w sobie przedsiębiorcę”. Poniżej ostateczna lista wszystkich Kandydatów zakwalifikowanych do III etapu tj. wsparcia szkoleniowo-doradczego.

20191126_ostateczna Lista rankingowa po II etapie rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona w dniu 09 września 2019, o godzinie 16:00.

Obecnie realizowana jest komisyjna ocena punktowa formularzy. Dokładny harmonogram tego etapu znajduje się w załączniku w zakładce “Harmonogram Projektu”.

HARMONOGRAM PROJEKTU

22.11.2019

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy następujące harmonogramy:

Harmonogram szkolenia ABC przedsiębiorczości (dla osób, któe zakwalifikowały się do udziału w III etapie projektu) oraz Harmonogram całego projektu

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY

DOKUMENTY DO III ETAPU PROJEKTU (ETAP SZKOLENIOWO-DORADCZY):

Regulamin wsparcia szkoleniowo-doradczego (PDF)

Załącznik do regulaminu – umowa udziału (PDF)

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Formularz rekrutacyjny (DOC)

Formularz rekrutacyjny – aktualizacja z dn. 02.09.2019 (DOC)

Wykaz zmian do formularza rekrutacyjnego   (PDF)

 

Regulamin rekrutacji (PDF)

Regulamin rekrutacji, aktualizacja z dnia 02.09.2019 (PDF)

Wykaz zmian do regulaminu (PDF)

WAŻNE – informujemy, iż w związku z wprowadzoną zmianą nie ma konieczności aktualizowania formularzy rekrutacyjnych przez osoby, które w ramach naboru przesłały już dokumentację przed wprowadzeniem niniejszej zmiany.

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego – wykaz branż strategicznych dla Wielkopolski (PDF)

Karta oceny formularza rekrutacyjnego (DOC)

WAŻNE INFORMACJE

AKTUALIZACJA Z DN. 16.10.2019

Drodzy Kandydaci,

uprzejmie informujemy, że trwa procedura oceny odwołań od wyników I etapu rekrutacji. Zgodnie z Regulaminem o jej wynikach poinformujemy w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury. Wówczas też zaktualizujemy harmonogram projektu.

——————-

AKTUALIZACJA Z DN. 08.10.2019

Drodzy Kandydaci!

 

W odpowiedzi na Państwa pytania, dotyczące wyników oceny formalnej i punktowej  I etapu rekrutacji do projektu „OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ”, wyjaśniamy zapisy Regulaminu i procedury odwoławczej:

 1. Nie ma możliwości ponownego złożenia uzupełnień braków formalnych ani też doprecyzowywania treści niezawartych w formularzach zgłoszeniowych. Jedyną taką możliwość otrzymali Państwo w nieprzekraczalnym terminie 25 września.
 2. Odwołania od wyników oceny z którymi się Państwo nie zgadzają, należy składać wraz z uzasadnieniem i odniesieniem do konkretnych zapisów, zawartych przez Komisję Rekrutacyjną w Kartach Oceny (karty stanowią załączniki do maili przesłanych Państwu w dniu 4 października 2019).
 3. Na odwołanie macie Państwo czas do piątku 11.10.2019 (5 dni roboczych od 4.10.2019), w tym czasie przyjmujemy Państwa wnioski w formie papierowej oraz elektronicznej, przy czym w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną (e-mail) jesteście Państwo zobowiązani do dostarczenia wersji papierowej (oryginalnej) do biura projektu (św. Michała 43, 61-119 Poznań), w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od wysyłki maila.
 4. W przypadku chęci skorzystania z osobistych konsultacji w Biurze Projektu, prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną pod numerem +48 61 843 26 11 lub mailową na adres: przedsiebiorczosc@senseconsulting.pl. Na spotkanie zapraszamy Kandydatów lub osoby przez nich oddelegowane i posiadające pisemne upoważnienie do wglądu w dokumentację Kandydata, złożoną w ramach projektu.

 

Informujemy, że zostały do Państwa rozesłane maile z powyższą treścią w dniu 08.10.2019.

FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi_aktualizacja z dnia 20190828

WAŻNE! Szanowni Państwo, z uwagi na dużą ilość wpływających zapytań, które wymagają konsultacji z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ odpowiedzi mogą być udzielane z opóźnieniem. Prosimy o cierpliwość, odpowiemy na każdego maila.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11
email: przedsiebiorczosc@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić w ramach dostępności.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Na dzień 24.07.2019 funkcjonuje zmieniony rozkład jazdy i do przystanku “Św Michała” dojeżdżają tramwaje nr 17 i 8. Prosimy sprawdzać na stronie mpk.poznan.pl ich trasę przejazdu oraz rozkład godzinowy.

Standartowo dojeżdżają tramwaje nr 6 lub 8 do pętli Miłostowo, albo 7 do pętli Zawady.

Biuro znajduje się na parterze mniejszego budynku (budynek B), obok głównego budynku biurowca (budynek A). Prosimy szukać tabliczek z logotypem SENSE consulting. Budynek ten stoi naprzeciw sklepu Harley Davidson, oraz blisko szlabanów przejazdu kolejowego stacji Poznań Wschód. Od stacji nie ma dojścia bezpośredniego, należy obejść ok. 800 m ulicami Harcerską, Główną i Św. Michała.

 

MOJA STREFA WPŁYWU 2.0

MOJA STREFA WPŁYWU 2.0 to wsparcie i szansa dla osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, chcących zaktywizować się zawodowo na śląskim rynku pracy. To również oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 027 084,50  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 925 730,27 ZŁ

tel.:  533 360 947
msw2@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 120 osób młodych od 18 do 29 roku życia, należących do grup osób: bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), z grupy NEET, bądź zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących na umowę cywilno-prawną zamieszkujących województwo śląskie.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki

 • jesteś w wieku 18-29 lat
 • mieszkasz w województwie śląskim
 • nie masz pracy
 • nie uczysz się
 • nie bierzesz aktualnie udziału w żadnym szkoleniu
 • pracujesz na umowę krótkoterminową, bądź na umowę cywilno-prawną
 • jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną (nie zarejestrowaną w urzędzie pracy)
 • Łącznie mamy w projekcie miejsca dla 120 osób, w tym dla 74 kobiet i 48 mężczyzn, a wśród nich:
 • 72 osoby biernych zawodowo i 36 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym:
 • – 12 osób z niepełnosprawnościami- 68 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych- 13 osób długotrwale bezrobotnych- 15 osób biernych zawodowo i bezrobotnych nienależących do ww. grup
 • 12 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub umowy cywilno-prawne

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje:

 1. obowiązkowe zdefiniowanie i wyznaczenie w IPD (Indywidualnym Planie Działania) ścieżki realizacji celu zawodowego wraz ze wsparciem doradczym i coach’ingowym
 2. obowiązkowe wsparcie w postaci spotkań z doradcą zawodowym i/lub coach’em
 3. obowiązkowe skorzystanie z wyposażenia w kwalifikacje zawodowe w postaci szkoleń, podzielonych na trzy obszary: kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, kursy z branży IT
 4. obowiązkowe: dobór przez pośrednika zawodowego oferty pracy odpowiadającej oczekiwaniom uczestnika i pracodawcy
 5. fakultatywnie: nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w 3-miesięcznym stażu (dla 83 osób) lub subsydiowanego zatrudnienia (dla 6 osób)

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to ok. 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Tobie:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć (ok. 1017,40 zł miesięcznie przy 150 godzinach kursu).
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe (ok. 1017,40 zł miesięcznie)
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

u pracy i zatrudnienia i wynosi 1017,40 zł netto za 150 h szkolenia / 1 miesiąc odbytego stażu.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces, jeśli:

 • przynajmniej 72 osoby pomiędzy 18 a 29 rokiem życia uzyskały kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 39 % uczestników projektu pochodzących z grupy osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) znajdzie pracę po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 54% uczestników projektu nie kwalifikujących się do ww. grup znajdzie pracę
 • przynajmniej 27% uczestników pracujących w momencie przystąpienia do projektu podniesie swoją sytuacja na rynku pracy

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób. Poniżej kalendarz rekrutacji:

 • 1 grupa: do 18.10.2019
 • 2 grupa: do 8.11.2019
 • 3 grupa: do 29.11.2019

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność w województwie śląskim,
 • poszukujecie kandydata na staż,
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 533 360 947
email: msw2@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Od Dworca Głównego PKP: pieszo ok. 350 m. (należy kierować się na ul. Słowackiego na północ w stronę 3 Maja, skręcić w lewo w Opolską); znajdujemy się w budynku obok Regionalnej Izby Rzemieślniczej.

Odległości:

Spodek – 1,3 km

Planetarium Śląskie – 4,6 km

Chorzów Dw. Batory – 5,4 km

 

PRO -ZAWÓD

PRO-ZAWÓD to program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na rynku pracy w Wielkopolsce.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 037 284,95  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 985 420,70 ZŁ

tel.: 61 843 26 11 lub 534 098 072
prozawod@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Naszym celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, w okresie od 01.08.2018 do 29.02.2020, 130 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, powyżej 30 roku życia, zamieszkałymi na terenie województwa wielkopolskiego.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki:

 • masz ukończony 30 rok życia
 • zamieszkujesz w województwie wielkopolskim
 • nie masz żadnej pracy
 • i chcesz tę sytuację zmienić.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 130 osób, w tym:

 • 65 kobiet i 65 mężczyzn
 • 107 bezrobotnych, czyli tych spośród Was, którzy szukają pracy, w tym 46 osób, które bez pracy są ponad 12 miesięcy
 • 23 biernych zawodowo, czyli tych spośród Was, którzy dotychczas pracy nie szukali
 • 6 osób z niepełnosprawnościami
 • 22 osoby powyżej 50 roku życia.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Z tego powodu możesz liczyć na indywidualne podejście.

Nasza pomoc obejmuje 5 etapów:

1) Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, efektem którego będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania określającego predyspozycje zawodowe Uczestnika projektu i ścieżkę dalszego rozwoju.
2) Indywidualne wsparcie motywacyjne – spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, które mają na celu mobilizację Uczestnika do aktywnego poszukiwania pracy, przełamywania wewnętrznych barier, wytyczania zawodowych celów.
3) Udział w kursach i szkoleniach umożliwiających zdobycie kompetencji i kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.
4) Kompleksowe wsparcie pośrednika pracy w zdobyciu zatrudnienia.
5) 3-miesięczny płatny staż zawodowy – wsparcie fakultatywne.

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć*
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu zawodowego.

*wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 1017,40 zł netto za 150 h szkolenia / 1 miesiąc odbytego stażu.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Szacujemy, że dzięki udziałowi w projekcie:

 • 40 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 72 osoby znajdzie zatrudnienie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób. Poniżej kalendarz rekrutacji na najbliższy kwartał:

Aktualny harmonogram wsparcia

 • 13 grupa: do 09.11.2019

Z uwagi na liczne zainteresowanie, prosimy chętnych o niezwłoczny kontakt.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność w województwie wielkopolskim,
 • poszukujecie kandydata na staż,
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 722 399 924
email: prozawod@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Z dworca Głównego PKP:

Tramwajem nr 6 lub 8 do pętli Zawady. Następnie ulicą Małachowskiego w górę koło Biedronki ok 300 m do ul. Świętego Michała. Następnie w lewo ok. 200 m wzdłuż biurowca.

Biuro znajduje się na parterze małego budynku bocznego. Prosimy szukać tabliczek z logo.

Od Dworca Poznań Wschód – ok. 800 m (konieczność obejścia ulicami Św. Michała, Główną i Harcerską (brak bezpośredniego przejścia w prostej linii)

POLUB ROZWÓJ ZAWODOWY!

POLUB ROZWÓJ ZAWODOWY to wsparcie i szansa dla osób do 29 roku życia, chcących zaktywizować się zawodowo na Lubuskim rynku pracy. Jest to też oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 037 092,62  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 985 237,98 ZŁ

Okres trwania projektu: 1.10.2018 do 30.11.2019

tel.: 61 843 26 11 lub 722 399 924
polubrozwoj@senseconsulting.pl

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu wsparcie osób młodych, w przypadku których problemy społeczne i bariery edukacyjno-zawodowe są największe, a wyposażenie ich w zestaw kompetencji oczekiwanych przez pracodawców jest szansą na trwałą integrację z rynkiem pracy. Projekt obejmie łącznie 70 osób młodych od 18 do 29 roku życia z grupy NEET*  oraz 7 osób pracujących w ramach umów cywilnoprawnych i/lub krótkoterminowych, zamieszkujących województwo lubuskie.

NEET: określenie osoby, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli
– nie pracuje – jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
– nie kształci się – nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
– nie szkoli się – w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu,
nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. 

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

To projekt dla Ciebie jeśli:

 • jesteś w wieku 18-29 lat
 • mieszkasz w województwie lubuskim
 • nie masz pracy lub jesteś zatrudniony na umowę krótkoterminową / cywilnoprawną
 • nie uczysz się
 • nie bierzesz aktualnie udziału w żadnym szkoleniu.

Łącznie mamy w projekcie miejsca dla 70 osób, w tym dla 43 kobiet i 27 mężczyzn, a wśród nich:

 • min. 7 osób niepełnosprawnych
 • 46 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • 7 osób to zatrudnieni na umowach krótkoterminowych i w ramach umów cywilnoprawnych.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje pięć działań, w ramach wsparcia obligatoryjnego i fakultatywnego:

WSPARCIE OBLIGATORYJNIE:

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) podczas spotkania z doradcą zawodowym.

2. Wsparcie pośrednika pracy w zakresie umiejętności poszukiwania pracy i zarządzania karierą lub wsparcie trenera pracy dla osób niepełnosprawnych.

3. Udział w szkoleniu zawodowym – zdobycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatem.

WSPARCIE FAKULTATYWNE:

4. Indywidualne poradnictwo zawodowe i/lub motywacyjne zgodnie z diagnozą wynikającą z IPD.

5. Nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w 3-miesięcznym stażu.

Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy, bez stażu 3 miesiące.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć¹
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe²
 • oraz ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu

¹ wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 6,78 zł netto za godzinę szkolenia;

² 6,78 zł netto za godzinę stażu (z dodatkowo opłacanymi składkami społecznymi odprowadzanymi przez SENSE consulting do ZUS).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Szacujemy, że dzięki udziałowi w projekcie:

 • 28 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • 37 osoby znajdzie zatrudnienie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Informujemy, że rekruutacja do projektu została zakończona.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie NEET Uczestnika Projektu (PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach ale także o pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu. Zrealizowaliśmy już kilka podobnych projektów z licznymi sukcesami. Zaufajcie naszemu doświadczeniu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność gospodarczą w województwie lubuskim,
 • poszukujecie kandydata na staż,
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 722 399 924
email: polubrozwoj@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Z Sulechowa:

Pociągiem PKP (TLK) do Dworca Głównego ok. pół godziny drogi, następnie pieszo w kierunku pomnika Bohaterów Westerplatte 700 m.

Z Nowej Soli:

Pociągiem PKP (TLK)  ok 23 minuty podróży, następnie 90 m pieszo ulicą Bolesława Chrobrego do ul Fryderyka Chopina, następnie ok. 600 m tą ulicą w kierunku hoteliku  Senator.

Od pomnika Bohaterów Westerplatte – ok. 200 m.

Od Dworca PKS – ok. 300 m.

 

Biuro znajduje się w zabytkowym budynku po wiatraku, na wysokim parterze (wejście po schodach).

20 m od przejścia dla pieszych i 60 m od wejścia do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0

KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0 to oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu, a także wsparcie i szansa dla osób chcących wdrożyć się i utrzymać na małopolskim rynku pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 912 379,37  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 625 522,46 ZŁ

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
kierunek2.0@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia 140 osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących teren województwa małopolskiego, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z powodu długotrwałego bezrobocia lub bierności zawodowej.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki:

 • masz ukończony 30 rok życia (możesz mieć 50 lat i więcej)
 • zamieszkujesz w województwie małopolskim
 • nie masz żadnej pracy
 • i chcesz tę sytuację zmienić.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 140 osób, w tym:

 • 77 kobiet i 63 mężczyzn
 • 100 bezrobotnych, czyli tych spośród Was, którzy szukają pracy
 • 40 biernych zawodowo, czyli tych spośród Was, którzy dotychczas pracy nie szukali
 • 21 osób z niepełnosprawnościami, w tym 10 kobiet i 11 mężczyzn
 • 36 osób powyżej 50 roku życia.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby.

Nasza pomoc obejmuje 6 etapów – wybierasz min. 3:

1 etap: obligatoryjny, to indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym oraz ustalenie ścieżki dalszego rozwoju

2 etap: obligatoryjny, to wsparcie w postaci spotkań z psychologiem i/ lub doradcą zawodowym

3 etap: obligatoryjny, to udział w min. 80% zajęć wybranego kursu czy szkolenia, które umożliwiają zdobycie kompetencji i kwalifikacji, m.in.: grafik komputerowy, księgowy, kadry i płace, i wiele innych

4 etap: fakultatywny, to 3-miesięczny płatny staż zawodowy*

5 etap: obligatoryjny, to kompleksowe wsparcie pośrednika pracy w zdobyciu pracy.

6 etap: fakultatywny, to wsparcie mobilności geograficznej, w postaci możliwości przyznania dodatku relokacyjnego, w wysokości 8070,00 zł (o szczegóły nt. wsparcia zapytaj w Biurze projektu)

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe za aktywny udział w zajęciach*
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • ubezpieczenie NNW na czas stażu zawodowego
 • stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto za miesiąc + składki społeczne ZUS

*wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 6,65 zł netto za godzinę szkolenia / stażu (w przypadku stażu + składki społeczne odprowadzane przez SENSE consulting do ZUS).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

Szacujemy, iż dzięki projektowi:

 • 28 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 30 osób znajdzie pracę.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób. Poniżej kalendarz rekrutacji na najbliższy kwartał:

Aktualne daty naborów:

 • 14 grupa: do 31.10.2019
 • 15 grupa: 4 – 15.11.2019

Na powyższy termin mamy ostatnie wolne miejsca. Uczestniku, nie czekaj na kolejne terminy, zadzwoń.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność w województwie małopolskim
 • poszukujecie kandydata na staż
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
email: kierunek2.0@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Z Dworca Głównego PKP:

Pieszo na przystanek autobusowy koło Politechniki, do wyboru autobusy linii 192, 501, 511 w kierunku Ronda Mogilskiego. gdzie należy wysiąść i przejść ul. Mogilską do Cystersów, następnie skręcić w prawo w ul. Cystersów (spacer łącznie ok. 1000m).

Odległości:

Galeria Plaza – 1,5 km

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1,6 km

Tauro Arena – 2,5 km

Rynek Główny – 3 km

 

Biuro znajduje się w budynku w głębi, nie przy samej ulicy.

NIE BĄDŹ ELWER, IDŹ DO PRACY!

NIE BĄDŹ ELWER, IDŹ DO PRACY! to wsparcie i szansa dla osób chcących wdrożyć się i utrzymać na śląskim rynku pracy. Jest to też oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 714 797,89  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 629 057,99 ZŁ

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
niebadzelwer@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt jest realizowany w okresie 1.03.2018-29.02.2020 i ma na celu wzrost aktywności zawodowej 76 kobiet i 64 mężczyzn, defaworyzowanych na śląskim rynku pracy.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli:

 • masz skończone 30 lat (możesz mieć 50 lat i więcej)
 • zamieszkujesz w województwie śląskim
 • nie możesz znaleźć pracy lub jeszcze nie szukałeś
 • i chcesz tę sytuację zmienić.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 140 osób, w tym 76 kobiet i 64 mężczyzn. Grupę tę mają tworzyć:

 • 118 bezrobotnych
 • 22 osoby bierne zawodowo
 • 14 uczestników to osoby z niepełnosprawnościami
 • 28 osób powyżej 50 roku życia.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje 5 etapów – wybierasz min. 4:

1 etap: obligatoryjny, to indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym oraz ustalenie ścieżki dalszego rozwoju

2 etap: obligatoryjny, to wsparcie w postaci spotkań z psychologiem i/ lub doradcą zawodowym

3 etap: obligatoryjny, to udział w min. 80% zajęć wybranego kursu czy szkolenia, które umożliwiają zdobycie kompetencji i kwalifikacji, m.in.: grafik komputerowy, księgowy, kadry i płace, i wiele innych

4 etap: fakultatywny, to 3-miesięczny płatny staż zawodowy*

5 etap: obligatoryjny, to indywidualne i kompleksowe wsparcie pośrednika pracy.

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć¹
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe²
 • oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu zawodowego.

¹ wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 6,65 zł netto za godzinę szkolenia;

² 1850 zł netto na miesiąc (z dodatkowo opłacanymi składkami społecznymi odprowadzanymi przez SENSE consulting do ZUS).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

 • przynajmniej 77 osób znajdzie zatrudnienie lub otworzy działalność gospodarczą po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 47 osób uzyska nowe kwalifikacje zawodowe opuszczając projekt.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób. Poniżej kalendarz rekrutacji:

 • 13  grupa – OSTATNI NABÓR: do 30.06.2019

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia ( PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność gospodarczą w województwie śląskim
 • poszukujecie kandydata na staż
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
email: niebadzelwer@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Od Dworca Głównego PKP:

Pieszo ok. 600 m przez plac Szewczyka, następnie ulicą Stawową do ul. Mickiewicza, w którą należy skręcić w lewo.

Odległości:

Spodek – 1,1 km

Planetarium Śląskie – 4,5 km

Chorzów Dw. Batory – 5,7 km

ŚLĄSK STAWIA NA MŁODYCH

ŚLĄSK STAWIA NA MŁODYCH to wsparcie i szansa dla osób poniżej 30 roku życia, chcących zaktywizować się zawodowo na śląskim rynku pracy. Jest to też oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 456 871,68  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 384 028,09 ZŁ

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
slaskstawianamlodych@senseconsulting.pl

 

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 112 osób młodych od 18 do 29 roku życia z grupy NEET zamieszkujących województwo śląskie.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

To projekt dla Ciebie jeśli:

 • jesteś w wieku 18-29 lat
 • mieszkasz w województwie śląskim
 • nie masz pracy
 • nie uczysz się
 • nie bierzesz aktualnie udziału w żadnym szkoleniu

Łącznie mamy w projekcie miejsca dla 112 osób, w tym dla 68 kobiet i 44 mężczyzn, a wśród nich:

 • min. 7 osób niepełnosprawnych
 • 45 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje pięć działań, spośród których skorzystasz z min. 4:

1. obowiązkowe zdefiniowanie i wyznaczenie w IPD (Indywidualnym Planie Działania) ścieżki realizacji celu zawodowego wraz ze wsparciem doradczym i psychologicznym

2. obowiązkowe wsparcie w postaci spotkań z psychologiem i/ lub doradcą zawodowym

3. obowiązkowe skorzystanie z min. 8% wyposażenia w kwalifikacje zawodowe w postaci szkoleń, podzielonych na trzy obszary: kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, kursy z branży IT

4. obowiązkowe: dobór przez pośrednika zawodowego oferty pracy odpowiadającej oczekiwaniom uczestnika i pracodawcy

5. fakultatywnie: nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w 3-miesięcznym stażu.

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć¹
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe²
 • oraz ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdu

¹ wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 6,65 zł netto za godzinę szkolenia;

² 997,40 zł netto na miesiąc (z dodatkowo opłacanymi składkami społecznymi odprowadzanymi przez SENSE consulting do ZUS).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

 • przynajmniej 48% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach zawodowych znajdzie zatrudnienie po jego opuszczeniu
 • przynajmniej 35% osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie znajdzie pracę po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 17% pośród osób z niepełnosprawnościami podejmie efektywne zatrudnienie
 • przynajmniej 43% osób nie kwalifikujących się do ww. grup znajdzie pracę
 • minimum 101 osób podniesie kwalifikacje/lub kompetencje w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dnia 30 września zakończyliśmy realizację projektu. Podsumowujemy jeszcze osiągnięte rezultaty, natomiast już dziś możemy potwierdzić, iż nasze efekty to:

 • 70 osób zatrudnionych,
 • 125 osób, które w wyniku udziału w projekcie podniosły swoje kwalifikacje zawodowe.

Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, natomiast wszystkich osobom zaangażowanym w realizację projektu bardzo dziękujemy za wsparcie.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie NEET Uczestnika Projektu (PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność gospodarczą w województwie śląskim
 • poszukujecie kandydata na staż
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
email: slaskstawianamlodych@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Od Dworca Głównego PKP:

Pieszo ok. 600 m przez plac Szewczyka, następnie ulicą Stawową do ul. Mickiewicza, w którą należy skręcić w lewo.

Odległości:

Spodek – 1,1 km

Planetarium Śląskie – 4,5 km

Chorzów Dw. Batory – 5,7 km

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?