Praca - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

PRACA 360°

Zespół SENSE praca działając jako Agencja Zatrudnienia każdego roku pomaga setkom osób w powrocie na rynek pracy. W ciągu trzech lat, realizując projekty unijne, zainwestowaliśmy ponad 22 mln zł łącząc kandydatów i pracodawców, stwarzając im szansę na wieloletnią współpracę.

Jesteś bez pracy, a masz gotowość do jej podjęcia?

Szukasz pracowników do swojego zespołu?

NASZE PROJEKTY

Niemal 700 os. przeszkoliliśmy dając im kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców, a 400 os. wysłaliśmy na staż, by uzupełnić praktyczne przygotowanie do zawodu.

Jesteśmy empatyczni i rozumiemy potrzeby obu stron, dzięki temu skutecznie realizujemy naszą misję.

Zrób to z POWERem! –  ->
Projekt dla osób 18-29 z województwa małopolskiego

OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ ->
Projekt dla osób 30+ z woj. wielkopolskiego na otwarcie własnej działalności gospodarczej

MOJA STREFA WPŁYWU 2.0 ->
Projekt dla osób 18-29, z województwa śląskiego

PRO-ZAWÓD ->
Projekt dla osób 30+, z województwa wielkopolskiego

ZDROWIE W ORGANIZACJI ->
Program eliminowania czynników zagrażających zdrowiu w wielkopolskich przedsiębiorstwach

PRO-ZAWÓD 2.0 ->
Projekt dla osób 29+ z województwa wielkopolskiego

KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0 ->
Projekt dla osób 30+, z województwa małopolskiego

MOJA STREFA WPŁYWU ->
Projekt dla osób 18-29, z województwa wielkopolskiego

Zrób to z POWERem!

Zrób to z POWERem! to wsparcie i szansa dla osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, chcących zaktywizować się zawodowo na małopolskim rynku pracy. To również oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 937 031,50 ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 890 179,92 ZŁ

Okres trwania projektu: 01.10.2019 – 30.11.2020

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel. 531 823 066 lub 535 371 717
e-mail: ztp@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Tobie zapewnić.
FAQ dla uczestników projektów – jak SENSE działa w stanie epidemii

Agnieszka Leszczyszyn-Bryniak

Doradca Zawodowy

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel. 531 823 066
e-mail: a.bryniak@senseconsulting.pl

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 60 osób młodych od 18 do 29 roku życia, należących do grup osób: bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), z grupy NEET, bądź zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących na umowę cywilno-prawną zamieszkujących województwo małopolskie.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

To projekt dla Ciebie jeśli:

 • jesteś w wieku 18-29 lat
 • mieszkasz w województwie małopolskim
 • nie masz pracy
 • nie uczysz się
 • nie bierzesz aktualnie udziału w żadnym szkoleniu
 • jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną (nie zarejestrowaną w urzędzie pracy)
 • jesteś rodzicem chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem
 • jesteś osobą z niepełnosprawnością
 • jesteś cudzoziemcem poszukującym pracy, bądź zatrudnionym na umowę cywilno-prawną, krótkoterminową,
 • jesteś osobą zamieszkującą tereny wiejskie.

Łącznie mamy w projekcie miejsca dla 60 osób, w tym dla 36 kobiet i 24 mężczyzn, a wśród nich:

 • 54 osoby bierne zawodowo, w tym min. 3 osoby z niepełnosprawnościami
 • 6 osób będących cudzoziemcami biernych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, bądź na umowę krótkoterminową.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje:
1. obowiązkowe zdefiniowanie i wyznaczenie w IPD (Indywidualnym Planie Działania) ścieżki realizacji celu zawodowego wraz ze wsparciem doradczym
2. obowiązkowe wsparcie w postaci spotkań z doradcą zawodowym i/lub coach’em i/lub psychologiem lub
3. obowiązkowe: dobór przez pośrednika zawodowego oferty pracy odpowiadającej oczekiwaniom uczestnika i pracodawcy
4. fakultatywne skorzystanie z wyposażenia w kwalifikacje zawodowe w postaci szkoleń, kursów zawodowych zidentyfikowanych na podstawie przeprowadzonego IPD Uczestnika Projektu i/lub
5. fakultatywnie: nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w śr.4-miesięcznym stażu (dla 30 osób) lub wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia, bądź dodatku relokacyjnego
1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to ok. 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

 • przynajmniej 48 osoby pomiędzy 18 a 29 rokiem życia uzyskały kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 42 % uczestników projektu pochodzących z grupy osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) znajdzie pracę po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 57% uczestników projektu nie kwalifikujących się do ww. grup znajdzie pracę
 • przynajmniej 27% uczestników pracujących w momencie przystąpienia do projektu podniesie swoją sytuacja na rynku pracy

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do Projektu rekrutujemy grupy śr. 10 osobowe.

Poniżej kalendarz rekrutacji:

Grupa 1: do  31.12.2019 r.
Grupa 2: do  26.01.2020 r.
Grupa 3: do  06.03.2020 r.
Grupa 4: do  09.06.2020 r.
Grupa 5: do  30.06.2020 r.
Grupa 6: do  21.07.2020 r.
Grupa 7: do  14.08.2020 r.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia dostępny TUTAJ.

WYMAGANE DOKUMENTY

Formularz rekrutacyjny (PDF) (DOC)

Oświadczenie uczestnika z grupy NEET (PDF)

Umowa uczestnictwa w projekcie (PDF)

Regulamin uczestnictwa w projekcie (PDF)

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Pieszo na przystanek autobusowy koło Politechniki, do wyboru autobusy linii 192, 501, 511 w kierunku Ronda Mogilskiego. gdzie należy wysiąść i przejść ul. Mogilską do Cystersów, następnie skręcić w prawo w ul. Cystersów (spacer łącznie ok. 1000m).

Odległości:
Galeria Plaza – 1,5 km
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1,6 km
Tauro Arena – 2,5 km
Rynek Główny – 3 km

OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ

OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ to program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w Wielkopolsce. Kierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia.

Wszystkie działania w projekcie są realizowane z troską o równe szanse, oraz dbałością o niedyskryminację  i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 073 720,00  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 970 034,00 ZŁ

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel.61 843 26 11
e-mail: przedsiebiorczosc@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Tobie zapewnić.
FAQ dla uczestników projektów – jak SENSE działa w stanie epidemii

Beata Stelmaszyńska

Kierownik projektu

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel. 881 725 004
e-mail: b.stelmaszynska@senseconsulting.pl

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój, w okresie 6.2019 – 2.2021, przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz budowa kreatywnych postaw zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy dla 44 os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Wielkopolski i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie to ma być udzielone poprzez:

 • diagnozę predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • bezzwrotną pomoc finansową i pomostową dla min. 35 nowo utworzonych firm.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki:

 • masz ukończony 30 rok życia
 • zamieszkujesz w województwie wielkopolskim
 • nie pracujesz, a równocześnie masz pomysł na własny biznes i wsparcie z naszej strony jest Ci niezbędne do otwarcia, prowadzenia i rozwoju ww. biznesu w woj. wielkopolskim

WAŻNA INFORMACJA

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także: rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW 2014-2020 i WRPO 2014+, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej; osoby, które łączy lub łączył – z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów – związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; osoby, wobec których orzeczono karę zakazu dostępu do środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz osoby pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 44 osób, w tym:

 • 26 kobiet i 18 mężczyzn
 • 22 bezrobotnych czyli tych, którzy szukają pracy, w tym 6 osób, które bez pracy są ponad 12 miesięcy
 • 12 biernych zawodowo czyli tych, którzy są bezz pracy i dotychczas jej nie szukali
 • 4 osób z niepełnosprawnościami
 • 4 osób powyżej 50 roku życia
 • 22 osób o niskich kwalifikacjach

CO CI OFERUJEMY?

Na naszą pomoc składają się:

 

1. REKRUTACJA  2 etapowa:

ETAP 1: FORMULARZ REKRUTACYJNY

Kwalifikacja do udziału w projekcie dla os. spełniających kryteria formalne, z najlepszym pomysłem na biznes. Spośród wszystkich kandydatów wybierzemy 47 os.

ETAP 2: DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INDYWIDUALNYCH POTRZEB SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

Osoby, które zakwalifikowały się do tego etapu spotkają się z doradcą zawodowym w celu weryfikacji ich przygotowania, gotowości i predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku spotkań i oceny powstanie lista 44 zakwalifikowanych uczestników projektu, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu. Pozostałe osoby będą oczekiwać na liście rezerwowej.

2. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakwalifikowani uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach wyrównujących szanse, a także w doradztwie przygotowującym do opracowania biznes planu oraz świadomego i samodzielnego prowadzenia biznesu.

 1. SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 2 grupy x 22 os. x 5 dni x 8 godz.
 2. INDYWIDUALNE DORADZTWO BIZNESOWE: 44 osoby x 5h/os.
 3. DORADZTWO GRUPOWE 4 grupy x 11 osób x 4 godz.

Udział w szkoleniu zakończony będzie testem wiedzy (wymagany będzie min. 30% wzrost wiedzy w stosunku do wiedzy wyjściowej). Wsparcie szkoleniowo-doradcze wyniesie łącznie 49h/os., a uczestnicy projektu (UP) otrzymają zaświadczenia niezbędne przy ubieganiu się o dotację.

Wymagana frekwencja na szkoleniach i doradztwie to min. 80% godzin. Większa nieobecność może skutkować wykluczeniem z dalszego udziału w projekcie.

Istnieje możliwość zwolnienia z udziału we WSPARCIU SZKOLENIOWO-DORADCZYM dla os., które korzystały ze szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej w projektach PO KL 2007-2013 lub w RPO 2014+ oraz os., u których doradca zawodowy potwierdzi, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez konieczności szkolenia.

 

3. BEZZWROTNA DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uczestnicy projektów, którzy ukończą WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE składają WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wzory WNIOSKU, Regulamin przyznawania środków finansowych oraz wzór umowy zostaną upublicznione nie później niż na 5 dni roboczych po zakończeniu WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO.

Projekt przewiduje przyznanie dotacji dla 35 uczestników projektów z najwyższą oceną przygotowanych biznes planów.

Wysokość przyznawanej dotacji: do 24.000 zł netto, tj. bez podatku VAT*

* Dotacja nie może zostać przeznaczona na sfinansowanie podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych przez uczestnika projektu lub sfinansowanie VAT należnego w przypadku zakupu towarów, dla których zgodnie z ustawą o VAT podatnikiem jest uczestnik projektu.

Do wypłaty dotacji niezbędne są:

– założenie działalności gospodarczej

– wniesienie zabezpieczenia realizacji umowy w postaci weksla

– uzyskanie wpisu do CEIDG/KRS oraz zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego.

Środki wykorzystane na pokrycie wydatków niezbędnych do prowadzenia firmy.

Uczestnicy otrzymają ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS i pisemną informację o możliwości skorzystania ze wsparcia pomostowego w postaci specjalistycznych usług doradczych.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

– korzystania ze środków w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań

– poddania się kontroli i monitoringowi prawidłowości korzystania ze środków

– zwrotu środków w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami umowy

– informowania SENSE o statusie prowadzonej działalności w okresie 12, 24 i 36m-cy od daty jej rozpoczęcia

– prowadzenia działalności przez min. 12m-cy od dnia rozpoczęcia zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS.

Projekt zakłada stworzenie min.15% nowych miejsc pracy w ramach Inteligentnych Specjalizacji.

WSPARCIE POMOSTOWE

To fakultatywny etap udziału w projekcie, i jest zależny od indywidualnych potrzeb Uczestników. Otrzyma je maksymalnie 35 osób, które uzyskały dotacje na rozpoczęcie działalności w projekcie.

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO składa się razem z WNIOSKIEM O ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Wsparcie pomostowe wynosi maksymalnie 1829 zł netto (tj. bez podatku VAT) i jest wypłacane od 6 do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem finansowego wsparcia pomostowego, jest ułatwienie początkującym przedsiębiorcom pokrycia niezbędnych opłat w związku z prowadzeniem działalności (np. składek ZUS, kosztów wynajmu lokalu).

Wydatki te nie będą tożsame z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Ponadto, w ramach wsparcia pomostowego świadczone będą INDYWIDUALNE USŁUGI DORADCZE O CHARAKTERZE SPECJALISTYCZNYM : 35 os. x średnio 2 usługi. Każdy uczestnik po otrzymaniu dotacji ma prawo ubiegać się o doradztwo specjalistyczne, które pomoże mu w rozwiązywaniu konkretnych problemów w ramach nowopowstałej działalności.

Uczestnicy Projektu otrzymają ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS.

Wszelkie pytania o kwestie, które w podanych informacjach będą dla Państwa niejasne prosimy kierować tylko i wyłącznie drogą mailową na wskazany adres e-mail dedykowany temu projektowi. Odpowiedzi na nie będziemy upubliczniali na tej stronie w zakładce FAQ. Dziękujemy.

ZAPEWNIMY CI

BEZPŁATNY udział w projekcie.

Zapewniamy kompleksową i zindywidualizowaną opiekę: opłacamy doradców, trenerów, a także miejsca realizacji wsparcia oraz poczęstunek.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Szacujemy, że dzięki udziałowi w projekcie:

 • 35 os. rozpocznie i będzie prowadzić przez minimum 12 miesięcy działalność gospodarczą
 • utworzonych zostanie min. 40 miejsc pracy, w tym min. 6 w ramach działalności prowadzonych w Inteligentnych Specjalizacjach

COVID-19 - WAŻNE INFORMACJE

AKTUALIZACJA Z DN. 24.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
publikujemy niezbędne dokumenty w związku z COVID-19.

ZASADY KONTROLI ZDALNEJ

20200420_Aneks_Regulamin_wsparcie_finansowe_

20200424_podpisany aneks do regulaminu

FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu, zapraszamy TUTAJ.

WAŻNE INFORMACJE - LISTA RANKINGOWA

AKTUALIZACJA Z DN. 17.02.2020

Szanowni Państwo,
publikujemy wyniki komisji oceny wniosków.

Lista rankingowa – aktualizacja z 17.02.2020 r.

W dniu 29.01.2020 zostanie do Państwa wysłane pismo, informujące o szczegółowej ocenie.
Osoby, które nie zakwalifikowały się do dofinansowania są uprawnione do złożenia odwołania.

Wszystkim osobom, które otrzymały dofinansowanie, serdecznie gratulujemy!

LISTA RANKINGOWA

26.11.2019

Szanowni Państwo / Drodzy Kandydaci do projektu “Obudź w sobie przedsiębiorcę”.

Informujemy, że zakończyliśmy etap II rekrutacji do udziału w projekcie “Obudź w sobie przedsiębiorcę”. Poniżej ostateczna lista wszystkich Kandydatów zakwalifikowanych do III etapu tj. wsparcia szkoleniowo-doradczego.

20191126_ostateczna Lista rankingowa po II etapie rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona w dniu 09 września 2019, o godzinie 16:00.

Obecnie realizowana jest komisyjna ocena punktowa formularzy. Dokładny harmonogram tego etapu znajduje się w załączniku w zakładce “Harmonogram Projektu”.

HARMONOGRAM PROJEKTU

14.01.2020

Przekazujemy Państwu aktualny harmonogram projektu. Znajdą go Państwo TUTAJ.


20.12.2019

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy następujące harmonogramy:

HARMONOGRAM WSPARCIA – aktualizacja 15/05/2020

Harmonogram szkolenia ABC przedsiębiorczości (dla osób, które zakwalifikowały się do udziału w III etapie projektu) oraz Harmonogram całego projektu

HARMONOGRAM DORADZTWA GRUPOWEGO MARKETING Z ELEMENTAMI SM

HARMONOGRAM DORADZTWA GRUPOWEGO – USŁUGI INDYWIDUALNE

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11
email: przedsiebiorczosc@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić w ramach dostępności.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Na dzień 24.07.2019 funkcjonuje zmieniony rozkład jazdy i do przystanku “Św Michała” dojeżdżają tramwaje nr 17 i 8. Prosimy sprawdzać na stronie mpk.poznan.pl ich trasę przejazdu oraz rozkład godzinowy.

Standartowo dojeżdżają tramwaje nr 6 lub 8 do pętli Miłostowo, albo 7 do pętli Zawady.

Biuro znajduje się na parterze mniejszego budynku (budynek B), obok głównego budynku biurowca (budynek A). Prosimy szukać tabliczek z logotypem SENSE consulting. Budynek ten stoi naprzeciw sklepu Harley Davidson, oraz blisko szlabanów przejazdu kolejowego stacji Poznań Wschód. Od stacji nie ma dojścia bezpośredniego, należy obejść ok. 800 m ulicami Harcerską, Główną i Św. Michała.

ARCHIWUM DOKUMENTÓW

DOKUMENTY DO III ETAPU PROJEKTU (ETAP SZKOLENIOWO-DORADCZY):

Regulamin wsparcia szkoleniowo-doradczego (PDF)

Załącznik do regulaminu – umowa udziału (PDF)

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Formularz rekrutacyjny (DOC)

Formularz rekrutacyjny – aktualizacja z dn. 02.09.2019 (DOC)

Wykaz zmian do formularza rekrutacyjnego   (PDF)

Regulamin rekrutacji (PDF)

Regulamin rekrutacji, aktualizacja z dnia 02.09.2019 (PDF)

Wykaz zmian do regulaminu (PDF)

WAŻNE – informujemy, iż w związku z wprowadzoną zmianą nie ma konieczności aktualizowania formularzy rekrutacyjnych przez osoby, które w ramach naboru przesłały już dokumentację przed wprowadzeniem niniejszej zmiany.

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego – wykaz branż strategicznych dla Wielkopolski (PDF)

Karta oceny formularza rekrutacyjnego (DOC)

MOJA STREFA WPŁYWU 2.0

MOJA STREFA WPŁYWU 2.0 to wsparcie i szansa dla osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, chcących zaktywizować się zawodowo na śląskim rynku pracy. To również oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 027 084,50  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 925 730,27 ZŁ

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel.534 744 979
e-mail: msw2@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Tobie zapewnić.
FAQ dla uczestników projektów – jak SENSE działa w stanie epidemii

Weronika Niedziela

Specjalistka ds. zatrudnienia

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel.533 616 967
e-mail: w.niedziela@senseconsulting.pl

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 120 osób młodych od 18 do 29 roku życia, należących do grup osób: bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), z grupy NEET, bądź zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących na umowę cywilno-prawną zamieszkujących województwo śląskie.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki

 • jesteś w wieku 18-29 lat
 • mieszkasz w województwie śląskim
 • nie masz pracy
 • nie uczysz się
 • nie bierzesz aktualnie udziału w żadnym szkoleniu
 • pracujesz na umowę krótkoterminową, bądź na umowę cywilno-prawną
 • jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną (nie zarejestrowaną w urzędzie pracy)
 • Łącznie mamy w projekcie miejsca dla 120 osób, w tym dla 74 kobiet i 48 mężczyzn, a wśród nich:
 • 72 osoby biernych zawodowo i 36 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym:
 • – 12 osób z niepełnosprawnościami- 68 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych- 13 osób długotrwale bezrobotnych- 15 osób biernych zawodowo i bezrobotnych nienależących do ww. grup
 • 12 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub umowy cywilno-prawne

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje:

 1. obowiązkowe zdefiniowanie i wyznaczenie w IPD (Indywidualnym Planie Działania) ścieżki realizacji celu zawodowego wraz ze wsparciem doradczym i coach’ingowym
 2. obowiązkowe wsparcie w postaci spotkań z doradcą zawodowym i/lub coach’em
 3. obowiązkowe skorzystanie z wyposażenia w kwalifikacje zawodowe w postaci szkoleń, podzielonych na trzy obszary: kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, kursy z branży IT
 4. obowiązkowe: dobór przez pośrednika zawodowego oferty pracy odpowiadającej oczekiwaniom uczestnika i pracodawcy
 5. fakultatywnie: nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w 3-miesięcznym stażu (dla 83 osób) lub subsydiowanego zatrudnienia (dla 6 osób)

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to ok. 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Tobie:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć (ok. 1017,40 zł miesięcznie przy 150 godzinach kursu).
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • stypendium stażowe (ok. 1017,40 zł miesięcznie)
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

u pracy i zatrudnienia i wynosi 1017,40 zł netto za 150 h szkolenia / 1 miesiąc odbytego stażu.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces, jeśli:

 • przynajmniej 72 osoby pomiędzy 18 a 29 rokiem życia uzyskały kwalifikacje zawodowe po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 39 % uczestników projektu pochodzących z grupy osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) znajdzie pracę po opuszczeniu projektu
 • przynajmniej 54% uczestników projektu nie kwalifikujących się do ww. grup znajdzie pracę
 • przynajmniej 27% uczestników pracujących w momencie przystąpienia do projektu podniesie swoją sytuacja na rynku pracy

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób.

Poniżej kalendarz bieżącej rekrutacji:

  • Grupa 1: do  31.10.2019
  • Grupa 2: do  30.11.2019
  • Grupa 3: do  31.01.2020
  • Grupa 4: do  03.03.2020
  • Grupa 5: do  21.05.2020
  • Grupa 6: do  18.06.2020
  • Grupa 7: do  08.07.2020

Rekrutacja w projekcie będzie prowadzona do 10.2020.

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia TUTAJ.
– aktualizacja 27/05/2020 r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność w województwie śląskim,
 • poszukujecie kandydata na staż,
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 533 360 947
email: msw2@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.
FAQ dla uczestników projektów – jak SENSE działa w stanie epidemii

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Od Dworca Głównego PKP: pieszo ok. 350 m. (należy kierować się na ul. Słowackiego na północ w stronę 3 Maja, skręcić w lewo w Opolską); znajdujemy się w budynku obok Regionalnej Izby Rzemieślniczej.

Odległości:

Spodek – 1,3 km

Planetarium Śląskie – 4,6 km

Chorzów Dw. Batory – 5,4 km

PRO -ZAWÓD

PRO-ZAWÓD to program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na rynku pracy w Wielkopolsce.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 037 284,95  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 985 420,70 ZŁ

tel.: 61 843 26 11 lub 534 098 072
prozawod@senseconsulting.pl

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

FAQ dla uczestników projektów – jak SENSE działa w stanie epidemii

CEL PROJEKTU

Naszym celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, w okresie od 01.08.2018 do 29.02.2020, 130 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, powyżej 30 roku życia, zamieszkałymi na terenie województwa wielkopolskiego.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki:

 • masz ukończony 30 rok życia
 • zamieszkujesz w województwie wielkopolskim
 • nie masz żadnej pracy
 • i chcesz tę sytuację zmienić.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 130 osób, w tym:

 • 65 kobiet i 65 mężczyzn
 • 107 bezrobotnych, czyli tych spośród Was, którzy szukają pracy, w tym 46 osób, które bez pracy są ponad 12 miesięcy
 • 23 biernych zawodowo, czyli tych spośród Was, którzy dotychczas pracy nie szukali
 • 6 osób z niepełnosprawnościami
 • 22 osoby powyżej 50 roku życia.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Z tego powodu możesz liczyć na indywidualne podejście.

Nasza pomoc obejmuje 5 etapów:

1) Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, efektem którego będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania określającego predyspozycje zawodowe Uczestnika projektu i ścieżkę dalszego rozwoju.
2) Indywidualne wsparcie motywacyjne – spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, które mają na celu mobilizację Uczestnika do aktywnego poszukiwania pracy, przełamywania wewnętrznych barier, wytyczania zawodowych celów.
3) Udział w kursach i szkoleniach umożliwiających zdobycie kompetencji i kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.
4) Kompleksowe wsparcie pośrednika pracy w zdobyciu zatrudnienia.
5) 3-miesięczny płatny staż zawodowy – wsparcie fakultatywne.

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć*
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu zawodowego.

*wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 1017,40 zł netto za 150 h szkolenia / 1 miesiąc odbytego stażu.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Szacujemy, że dzięki udziałowi w projekcie:

 • 40 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 72 osoby znajdzie zatrudnienie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Zapraszamy do udziału kolejnym projekcie prowadzonym w Wielkopolsce: PRO-ZAWÓD 2.0. Jego opis znajdą Państwo poniżej na tej samej stronie.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia TUTAJ.

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność w województwie wielkopolskim,
 • poszukujecie kandydata na staż,
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 722 399 924
email: prozawod@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.
FAQ dla uczestników projektów – jak SENSE działa w stanie epidemii

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Z dworca Głównego PKP:

Tramwajem nr 6 lub 8 do pętli Zawady. Następnie ulicą Małachowskiego w górę koło Biedronki ok 300 m do ul. Świętego Michała. Następnie w lewo ok. 200 m wzdłuż biurowca.

Biuro znajduje się na parterze małego budynku bocznego. Prosimy szukać tabliczek z logo.

Od Dworca Poznań Wschód – ok. 800 m (konieczność obejścia ulicami Św. Michała, Główną i Harcerską (brak bezpośredniego przejścia w prostej linii)

PRO -ZAWÓD 2.0

PRO-ZAWÓD 2.0 to projekt wspierający aktywność zawodową jego uczestników w Wielkopolsce. Kierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Wszystkie działania w projekcie są realizowane z troską o równe szanse, oraz dbałością o niedyskryminację  i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 034 032,75  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 982 331,11 ZŁ

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel.61 843 26 11
e-mail: prozawod2.0@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Tobie zapewnić.
FAQ dla uczestników projektów – jak SENSE działa w stanie epidemii

Kinga Skrzyniarz

Specjalista ds. zatrudnienia

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel.722 399 924
e-mail: k.skrzyniarz@senseconsulting.pl

CEL PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie, w okresie 01.08.2019 – 28.02.2021, kwalifikacji i kompetencji 65 kobiet i 65 mężczyzn:

 • bezrobotnych, poszukujących pracy
 • biernych zawodowo
 • pracujących powyżej 29 r.ż. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,

zamieszkujących woj. wielkopolskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w ramach zawodów deficytowych dla regionu, a tym samym zwiększenie poziomu zatrudnienia osób na rynku pracy.

CEL GŁÓWNY zostanie osiągnięty poprzez realizację indywidualnych ścieżek aktywizacji zawodowej zakładających wykorzystanie następujących instrumentów wsparcia:

– opracowanie IPD dla 130 osób (zad. 1)

– indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla 130 osób (zad. 2)

– pośrednictwo pracy dla 130 osób (zad. 3)

– szkolenia/kursy umożliwiające podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji dla 130 osób (zad. 4)

– staże u pracodawców dla 30 osób (zad. 5)

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki:

Jesteś:

– osobą bezrobotną,

– osobą bierną zawodowo,

Znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, tj. przynależą do jednej z grup:

 • Długotrwale bezrobotni (bezrobotni powyżej 12 miesięcy)
 • Osoby w wieku 50+
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
 • Kobiety

bądź

– osobą zatrudnioną na podstawie:

 1. a) umowy o pracę, ale otrzymujesz wynagrodzenie nie większe niż minimalna krajowa
 2. b) umowy o pracę, zawartej na czas określony, a zatrudnienie kończy się w terminie max. 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu
 3. c) umowy cywilnoprawnej

i zamieszkujesz woj. Wielkopolskie

CO CI OFERUJEMY?

– bezpłatny udział w kursach umożliwiających zdobycie kwalifikacji.

PRZYKŁADOWE moduły: KADROWO-PŁACOWY, FRONT-END DEVELOPER, MARKETING, OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO I WIELE INNYCH.

 • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i psychologa z profesjonalną diagnozą Twoich kompetencji i predyspozycji zawodowych;
 • ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju;
 • kompleksowe i indywidualne wsparcie pośrednika pracy w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz zdobyciu pracy;
 • 3-miesięczny płatny staż zawodowy;
 • opłacone niezbędne badania lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW na czas staży zawodowych;
 • dogodne i indywidualnie ustalane terminy realizacji spotkań;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe w trakcie zajęć*
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • oraz ubezpieczenie NNW na czas stażu zawodowego.

*wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 1017,40 zł netto za 150 h szkolenia / 1 miesiąc odbytego stażu.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Szacujemy, że dzięki udziałowi w projekcie:

Szacujemy, że dzięki udziałowi w projekcie minimum:

 • 28 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 46 osób znajdzie zatrudnienie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 12 osób.

Poniżej kalendarz bieżącej rekrutacji:

 • 5 grupa: do 05.06.2020

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo Uczestników i pracowników, rekrutacja i indywidualna forma wsparcia będzie realizowana zdalnie.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia TUTAJ.

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów (aktualizacja 15/05/2020):

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC)
 • Oświadczenie uczestnika projektu (DOC)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

  Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność w województwie wielkopolskim,
 • poszukujecie kandydata na staż,
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 722 399 924
email: prozawod@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Z dworca Głównego PKP:

Tramwajem nr 6 lub 8 do pętli Zawady. Następnie ulicą Małachowskiego w górę koło Biedronki ok 300 m do ul. Świętego Michała. Następnie w lewo ok. 200 m wzdłuż biurowca.

Biuro znajduje się na parterze małego budynku bocznego. Prosimy szukać tabliczek z logo.

Od Dworca Poznań Wschód – ok. 800 m (konieczność obejścia ulicami Św. Michała, Główną i Harcerską (brak bezpośredniego przejścia w prostej linii)

KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0

KIERUNEK RYNEK PRACY 2.0 to oferta dla pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu, a także wsparcie i szansa dla osób chcących wdrożyć się i utrzymać na małopolskim rynku pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 912 379,37  ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 625 522,46 ZŁ

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel.61 843 26 11
e-mail: kierunek2.0@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Tobie zapewnić.
FAQ dla uczestników projektów – jak SENSE działa w stanie epidemii

Joanna Pacholarz

Specjalista ds. zatrudnienia

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel.535 371 717
e-mail: j.pacholarz@senseconsulting.pl

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia 140 osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących teren województwa małopolskiego, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z powodu długotrwałego bezrobocia lub bierności zawodowej.

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli spełniasz warunki:

 • masz ukończony 30 rok życia (możesz mieć 50 lat i więcej)
 • zamieszkujesz w województwie małopolskim
 • nie masz żadnej pracy
 • i chcesz tę sytuację zmienić.

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 140 osób, w tym:

 • 77 kobiet i 63 mężczyzn
 • 100 bezrobotnych, czyli tych spośród Was, którzy szukają pracy
 • 40 biernych zawodowo, czyli tych spośród Was, którzy dotychczas pracy nie szukali
 • 21 osób z niepełnosprawnościami, w tym 10 kobiet i 11 mężczyzn
 • 36 osób powyżej 50 roku życia.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby.

Nasza pomoc obejmuje 6 etapów – wybierasz min. 3:

1 etap: obligatoryjny, to indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym oraz ustalenie ścieżki dalszego rozwoju

2 etap: obligatoryjny, to wsparcie w postaci spotkań z psychologiem i/ lub doradcą zawodowym

3 etap: obligatoryjny, to udział w min. 80% zajęć wybranego kursu czy szkolenia, które umożliwiają zdobycie kompetencji i kwalifikacji, m.in.: grafik komputerowy, księgowy, kadry i płace, i wiele innych

4 etap: fakultatywny, to 3-miesięczny płatny staż zawodowy*

5 etap: obligatoryjny, to kompleksowe wsparcie pośrednika pracy w zdobyciu pracy.

6 etap: fakultatywny, to wsparcie mobilności geograficznej, w postaci możliwości przyznania dodatku relokacyjnego, w wysokości 8070,00 zł (o szczegóły nt. wsparcia zapytaj w Biurze projektu)

1 i 2 etap trwają około miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dany miesiąc. Na 3 etap także trzeba liczyć około miesiąca. Szacunkowy czas udziału w projekcie wraz ze stażem to 6 miesięcy.

ZAPEWNIMY CI

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY tj. nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy zawodowe. Ponadto, zapewnimy Ci:

 • stypendium szkoleniowe za aktywny udział w zajęciach*
 • niezbędne badania Medycyny Pracy
 • ubezpieczenie NNW na czas stażu zawodowego
 • stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto za miesiąc + składki społeczne ZUS

*wysokość stypendium jest określona Ustawą o promocji instytucji rynku pracy i zatrudnienia i wynosi 6,65 zł netto za godzinę szkolenia / stażu (w przypadku stażu + składki społeczne odprowadzane przez SENSE consulting do ZUS).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

Szacujemy, iż dzięki projektowi:

 • 28 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 30 osób znajdzie pracę.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 15 osób. Poniżej kalendarz rekrutacji na najbliższy kwartał:

Aktualne daty naborów:

 • 14 grupa: do 31.10.2019
 • 15 grupa: 4 – 15.11.2019

Na powyższy termin mamy ostatnie wolne miejsca. Uczestniku, nie czekaj na kolejne terminy, zadzwoń.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC / PDF)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie oraz dostarcz je do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność w województwie małopolskim
 • poszukujecie kandydata na staż
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11 lub 533 360 949
email: kierunek2.0@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Z Dworca Głównego PKP:

Pieszo na przystanek autobusowy koło Politechniki, do wyboru autobusy linii 192, 501, 511 w kierunku Ronda Mogilskiego. gdzie należy wysiąść i przejść ul. Mogilską do Cystersów, następnie skręcić w prawo w ul. Cystersów (spacer łącznie ok. 1000m).

Odległości:

Galeria Plaza – 1,5 km

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1,6 km

Tauro Arena – 2,5 km

Rynek Główny – 3 km

Biuro znajduje się w budynku w głębi, nie przy samej ulicy.

MOJA STREFA WPŁYWU

 “MOJA STREFA WPŁYWU program aktywizacji osób młodych na wielkopolskim rynku pracy” to projekt wspierający aktywizację zawodową jego uczestników w Wielkopolsce. Kierowany jest do osób, które są w wieku 18-29 lat i chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 

Wszystkie działania w projekcie są realizowane z troską o równe szanse, oraz dbałością o niedyskryminację  i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 945 102,07 ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 847 846,96 ZŁ

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel.61 843 26 11
e-mail: msw@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Tobie zapewnić.
FAQ dla uczestników projektów – jak SENSE działa w stanie epidemii

Anna Skotowska

Starszy Specjalista ds. zatrudnienia

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:
tel.534 098 072
e-mail: a.skotowska@senseconsulting.pl

CEL PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie, w okresie 1.9.2019-28.2.2021, szans na zatrudnienie lub polepszenie sytuacji zawodowej 69 kobiet i 46 mężczyzn w wieku 18-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, z następujących grup:

 • osoby niepracujące: bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET
 • osoby pracujące: zatrudnione na umowach krótkoterminowych i w ramach umów cywilno-prawnych,

które pracują lub zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. wielkopolskiego, w przypadku których problemy społeczne i bariery edukacyjno-zawodowe są największe, a wyposażenie ich w kwalifikacje/ kompetencje poszukiwane na rynku pracy jest szansą na trwałe zatrudnienie

CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy Cię do udziału jeśli:

 • Jesteś:– osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP bądź osobą bierną zawodowo i przynależysz do kategorii NEET (nie uczysz się w trybie stacjonarnym, ani nie szkolisz), bądź– osobą zatrudnioną na podstawie:
  1. a) umowy o pracę, zawartej na czas określony, a zatrudnienie kończy się w terminie max. 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu
  2. b) umowy cywilnoprawnej

  i masz 18-29 lat, zamieszkujesz woj. Wielkopolskie

Łącznie zarezerwowaliśmy miejsca dla 115 osób, w tym 69 kobiet i 46 mężczyzn.

CO CI OFERUJEMY?

Od lat nasz zespół wspiera osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy. Wiemy, że nie wystarczy decyzja i gotowość do zatrudnienia – każda osoba to inna historia i inne potrzeby. Dlatego możesz liczyć na nasze indywidualne podejście. Pamiętaj – projekt jest dla Ciebie bezpłatny.

Nasza pomoc obejmuje:

 • bezpłatny udział w kursach umożliwiających zdobycie kwalifikacji.

PRZYKŁADOWE moduły: KADROWO-PŁACOWY, FRONT-END DEVELOPER, MARKETING, OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO I WIELE INNYCH.

 • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i coach’a z profesjonalną diagnozą Twoich kompetencji i predyspozycji zawodowych;
 • ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju;
 • kompleksowe i indywidualne wsparcie pośrednika pracy w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz zdobyciu pracy;
 • 3-miesięczny płatny staż zawodowy;
 • opłacone niezbędne badania lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW na czas staży zawodowych;
 • dogodne i indywidualnie ustalane terminy realizacji spotkań;
 • zwrot kosztów dojazdu na całą ścieżkę wsparcia;
 • stypendium szkoleniowe;
 • możliwość ubiegania się o dodatek relokacyjny w wysokości max. 9 156,00 zł.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

 • 69 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 64 osoby znajdą zatrudnienie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w projekcie rekrutujemy co miesiąc od 10 do 12 osób.

Poniżej kalendarz bieżącej rekrutacji:

 • 4 grupa: do 05.06.2020

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo Uczestników i pracowników, rekrutacja i indywidualna forma wsparcia będzie realizowana zdalnie.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Aktualny harmonogram wsparcia (TUTAJ.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (DOC)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (DOC)
 • Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (PDF)
 • Umowa Uczestnictwa w Projekcie (PDF)

Wydrukuj Formularz i Oświadczenie, wypełnij i podpisz, a  następnie dostarcz do naszego biura. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możesz tego zrobić, umów się na spotkanie i poproś o możliwość wydruku. To żaden problem.

Pozostałe dokumenty, które będą Ci potrzebne gdy już dołączysz do projektu:

 • Ankieta 4 tyg. po (DOCX)
 • Oświadczenie o numerze konta (DOCX)
 • Oświadczenie uczestnika / zgłoszenie do ZUS (DOCX)
 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (DOCX)
 • Oświadczenie uczestnika NEET (DOCX)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW

Nasze projekty są tworzone z myślą o kandydatach a także pracodawcach. Wiemy, że szukacie dobrych pracowników – z kwalifikacjami, a także zmotywowanych możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania zawodu podczas stażu.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie poniższe warunki:

 • prowadzicie działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim
 • poszukujecie kandydata na staż
 • macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.: 61 843 26 11
email: msw.wlkp@senseconsulting.pl

Nie zapomnij zgłosić szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy Ci zapewnić.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

ZDROWIE W ORGANIZACJI

Program eliminowania czynników zagrażających zdrowiu w wielkopolskich przedsiębiorstwach.


ZDROWIE W ORGANIZACJI
to projekt, którego celem jest minimalizacja czynników szkodliwych i poprawa ergonomii miejsc pracy w 5 wielkopolskich przedsiębiorstwach:
OneDayMore.pl Sp. z o.o.sp.k., DANTOM sp. z o.o., YORK PL Sp. z o.o. sp. k., KRAUS FOLIE sp. j. oraz BRITANNIA LOGISTICS Sp. z o.o.
Wszystkie działania w projekcie są realizowane z troską o równe szanse, oraz dbałością o niedyskryminację i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 411 908,75 ZŁ, W TYM DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 391 303,75 ZŁ

 Natalia Marciniak-Madejska

 tel. 533 605 261
biuro@senseconsulting.pl

Prosimy również o zgłaszanie szczególnych potrzeb i zakresu niezbędnych udogodnień, które moglibyśmy zapewnić.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu minimalizację czynników szkodliwych i poprawę ergonomii miejsc pracy, w okresie 122 pracowników 5 wielkopolskich przedsiębiorstw z branż, w których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie, a równocześnie wpisujących się w Smart Specialisation.

PRZEDSIĘBIORSTWA OBJĘTE WSPARCIEM

Projekt obejmuje wsparciem: 5 firm z Wielkopolski i ich pracowników, wybranych na podstawie WSTĘPNEJ ANALIZY, wskazującej na wysoką potrzebę poprawy ergonomii pracy.

 • YORK PL Sp. z o.o. sp. k.,
 • DANTOM sp. z o.o.,
 • OneDayMore.pl Sp. z o.o.sp.k.,
 • BRITANNIA LOGISTICS Sp. z o.o.
 • KRAUS FOLIE sp. j.

WSPARCIE DLA FIRM

Zakres wsparcia dla przedsiębiorców 

1. Pogłębiona analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy.

2. Instalowanie ulepszeń na stanowiskach pracy, np. klimatyzator.

3. Działania doradcze z zakresu ergonomii, organizacji i bezpieczeństwa pracy: rekomendacje dla kadry zarządzającej i plakaty informacyjne przy stanowiskach pracy.

4. Wsparcie aktywności fizycznej.
✓WARSZTAT 1:
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych: warsztat ruchowy według filarów: uelastycznienie, czucie głębokie, balans, usprawnianie układu krążenia, siła.
✓ WARSZTAT 2:
Ochrona narządu ruchu: warsztat grupowy z fizjoterapeutami.
Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą.

5. Wsparcie odporności psychicznej. 
✓WARSZTAT 3: Bezpieczeństwo i efektywność w pracy (współpraca
i komunikacja, budowanie.
✓WARSZTAT 4: Psychologiczne aspekty życia zawodowego (stres, mindfullness , budowanie odporności psychicznej).

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Będziemy wiedzieli, że projekt odniósł sukces jeśli:

 • Przygotujemy 5 pogłębionych analiz występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy.
 • Przeprowadzimy 15 potkań informacyjnych/edukacyjnych.
 • Doposażymy 10 stanowisk pracy.
 • Przeprowadzimy identyfikację zagrożeń dla 10 stanowisk pracy.
 • Zrealizujemy 244 godzin konsultacji z fizjoterapeutą.
 • Zrealizujemy 194 godzin konsultacji z psychologiem.

NASI EKSPERCI

Bogumił Głuszkowski

Bogumił Głuszkowski

Sportowiec, triathlonista, trener i coach, twórca oraz właściciel poznańskiego klubu sportowego CITYZEN. W ramach autorskiego projektu BODHY skierowanego do firm i menadżerów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, uczy wewnętrznej motywacji, panowania nad stresem i pokonywania osobistej granicy.

Katarzyna Łaźniak

Katarzyna Łaźniak

Trener medyczny oraz przygotowania motorycznego, instruktorka sportu specjalności fitness, a także pływania, kajakarstwa oraz triathlonu. Wieloletnia zawodniczka oraz Mistrzyni Polski Juniorów w sprincie kajakowym i medalistka Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym.

Dariusz Oszmałek

Dariusz Oszmałek

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Były trener piłki nożnej, nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener personalny w naszym klubiie. Na zajęciach łączy elementy propriocepcji, postrzegania przestrzennego, koordynacji i balansu ciała. Prowadzi treningi zarówno z dorosłymi jak i dziećmi, z którymi lubi i potrafi pracować.

HARMONOGRAM WSPARCIA

W związku z epidemią COVID 19 harmonogram wsparcia został zawieszony. Będziemy na bieżąco informować Państwa o jego aktualizacji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PATRONÓW

Wszystkie organizacje zainteresowane współpracą w obszarze promocji zdrowia w miejscu pracy, zapraszamy do kontaktu.

PIERWSZY KONTAKT

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz:

tel.:  533 360 949
email: biuro@senseconsulting.pl

WSKAZÓWKI DOJAZDU

Od Dworca Głównego PKP:

Pieszo ok. 600 m przez plac Szewczyka, następnie ulicą Stawową do ul. Mickiewicza, w którą należy skręcić w lewo.

Odległości:

Spodek – 1,1 km

Planetarium Śląskie – 4,5 km

Chorzów Dw. Batory – 5,7 km

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Nie bądź Elwer Idź do Pracy!

Polub rozwój zawodowy

Śląsk stawia na młodych

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?