ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Akademia Menedżera

MODUŁ II: SIŁA PRZYWÓDZTWA

Autorski program 3 szkoleń z obszaru LIDERSHIP-u, które rozwijają kompetencje budowania autorytetu, zaangażowania, efektywności osobistej oraz radzenia sobie ze stresem.

Dzień 1: DOBRA PERSWAZJA – Budowanie wizerunku szefa

Umiejętności interpersonalne są kluczowymi wyznacznikami sukcesu w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie koncentruje się na ich nazwaniu, obserwowaniu, modyfikowaniu i doskonaleniu. Podczas dwóch dni wspólnej pracy, nauki i zabawy edukacyjnej uczestnicy wspólnie wypracują dobre praktyki dobrej perswazji menedżerskiej. Zastanowią się, jak doskonalić własne umiejętności interpersonalne, autoprezentacyjne i perswazyjne, aby skuteczniej współpracować i budować wizerunek szefa z ludzką twarzą. Warsztat pozwoli na refleksję nad własnymi kompetencjami oraz obszarami do usprawnienia.

usprawnienie własnego warsztatu pracy w zakresie dobrej komunikacji i korzystnego postrzegania przełożonego przez podwładnych
poznanie mechanizmów postrzegania i rozumienia zjawisk wpływu społecznego w relacjach przełożony-podwładny
doskonalenie umiejętności budowania dobrego wizerunku szefa
kształtowanie postawy etycznej i zapobieganie zjawisku manipulacji w biznesie
poznanie i ćwiczenie sposobów skutecznej i pełnej komunikacji przełożonego z podwładnym

zasady skutecznej komunikacji szef-pracownik
styl komunikacji a sytuacje
Model Pełnej Ekspresji
exposé szefa
autoprezentacja
wpływ społeczny
manipulacja a wpływ społeczny

Po szkoleniu uczestnik będzie:
  wiedział, jak efektywnie delegować zadanie, nadzorować i dokonywać odbioru jego efektów
  rozumiał procesy zachodzące podczas delegowania zadań
  potrafił wykorzystywać delegowanie zadań jako czynnik zwiększający motywację i zaangażowanie
  odróżniał informację zwrotną od krytyki i potrafił właściwie jej udzielić
  potrafił wykorzystać potencjał informacji zwrotnej w rozwijaniu pracowników

Cezary Wojtczak – Autor innowacyjnego projektu szkoleniowego „Mistrzowskie wystąpienia publiczne” Doradza w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich i budowania wizerunku organizacji. W latach 2014 2016 Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Od 2018 do 2020 roku Dyrektor Zarządzający w firmie Swimer Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej Jest prezesem zarządu Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST W ostatnim czasie zaangażował się we wsparcie sektora MŚP w okresie pandemii Jest pomysłodawcą i autorem kampanii „Bądź solidarny, bądź COVIDARNY!”
Głównym obszarem zainteresowań trenerskich Cezarego Wojtczaka są kompetencje menedżerskie oraz ekspozycja społeczna w kontekście budowania wizerunku marki i wizerunku organizacji Od 2008 roku wspiera zespoły sprzedażowe, przygotowując je do budowania przewag konkurencyjnych Pracował jako przedstawiciel handlowy do spraw klientów detalicznych oraz klientów kluczowych w RJ Reynolds Tobacco Poland i VF Polska Jego dewizą jest wiarygodność Uważa, że aby to osiągnąć trzeba maksymalnie angażować się w swoją pracę Należy też umieć słuchać i być otwartym na innych ludzi oraz nowe doświadczenia Cechuje go determinacja, niezależność i optymizm Jest zwolennikiem proaktywnej postawy wobec życia, pozytywnego nastawienia i motywacji do działania.

Dzień 2: NAWYKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Wykształcenie w sobie dobrych nawyków to efekt procesu ciągłego uczenia się, świadomego powtarzania czynności, konsekwencji i wysokiej motywacji. Skuteczność w działaniu może stać się naszym nawykiem, jeśli będziemy aktywnie i wytrwale dążyć do realizacji wyznaczonych celów. Aby osiągnąć sukces, konieczna jest umiejętność efektywnego planowania naszych działań, utrzymywania równowagi we wszystkich obszarach naszego życia, a także pielęgnowania relacji z otoczeniem przy jednoczesnym budowaniu własnej wartości. Dzięki osiągnięciu wysokiej skuteczności, będziemy czerpać więcej radości i korzyści z naszych działań.

zwiększenie efektywności i skuteczności działań
usprawnienie pracy własnej i zespołu
nabycie umiejętności planowania własnego rozwoju i określania celów
rozwinięcie umiejętności ustalania priorytetów
podniesienie efektywności wykorzystania czasu

Nawyki skutecznego działania wg Coveya
Proaktywność
Zarządzanie sobą w czasie
Cykl Kolba
Psychologia pozytywna

Po szkoleniu uczestnik będzie:
potrafił skutecznie planować działania i określać cele
wiedział, jak w efektywny sposób organizować pracę własną i innych
potrafił inspirować siebie i innych do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego

Małgorzata Mrug – Trener biznesu, coach, konsultant, asesor, facylitator, mentor, współautorka aplikacji i serwisu MójTrener.edu. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji menadżerskich, osobistych i handlowych.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podyplomowo wykształcona w zakresie psychologii zarządzania, mediacji i negocjacji oraz zarządzania wartością klienta. Ukończyła Akademię Trenera na WSB w Poznaniu. Certyfikowany coach ICC. Akredytowany konsultant Insights Discovery, Insights Navigator, Discovery Full Circle, Extended DISC oraz TTI Success Insights. Trener zarządzania projektami w metodyce TenStep™.

Od 22 lat aktywna zawodowo. 13 lat na stanowiskach menedżerskich. Swoje doświadczenie czerpie z bardzo różnych branż i kultur organizacyjnych, począwszy od jednej z największych korporacji spożywczych, po prywatną firmę telekomunikacyjną sektora MŚP.

Od ponad 10 lat trener biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu sprzedaży i obsługi klienta, negocjacji. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła ponad 7400 godzin warsztatów. Jednocześnie realizuje działania doradcze, które mają na celu zdefiniowanie bieżącej sytuacji w organizacji a następnie doprowadzenie do pożądanej zmiany. Jest praktykiem w obszarach związanych z doradztwem menedżerskim, HR, sytuacyjnym, w zakresie organizacji szkoleń i doradztwem rozwojowym z wykorzystaniem Profili Indywidualnych Insights Discovery lub Extended DISC. Równolegle ze szkoleniami i usługami doradczymi, prowadzi procesy coachingowe w ramach coachingu menedżerskiego (executive coaching), coachingu narzędziowego (coaching on-the-job) oraz coachingu rozwojowego (life coaching). Wspiera grupy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów metodą facylitacji.

Mówi o sobie, że jest zdeklarowanym humanistą i w życiu kieruje się mottem: „Nie sztuką jest być lepszym od innych, sztuką jest być lepszym od siebie samego z dnia poprzedniego”.

Dzień 3 i 4: TRENING ANTYSTRESOWY

Stres to powszechne i naturalne zjawisko. Z jednej strony mobilizuje i pozwala się rozwijać, z drugiej, zbyt silne napięcie może negatywnie wpływać na posiadaną wiedzę i kompetencje, obniża automotywację, a jego długotrwałe utrzymywanie może skutkować wystąpieniem syndromu wypalenia zawodowego. Radzenie sobie ze stresem jest jedną z kluczowych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Głównym założeniem treningu jest zapoznanie uczestników z różnymi metodami radzenia sobie ze stresem oraz uświadomienie własnego stylu postępowania w trudnych sytuacjach. Służyć temu będą narzędzia pozwalające odreagować stres, zminimalizować jego siłę czy ryzyko wystąpienia. Umiejętność rozpoznania źródeł stresu pozwoli uczestnikom na zarządzanie emocjami z nim związanymi, uwolni energię hamującą rozwój i przełoży się na wzrost automotywacji. Uzyskaną wiedzę i doświadczenie uczestnicy będą mogli również wykorzystać w procesie wspierania swoich pracowników w ich rozwoju zawodowym.

poszerzenie wiedzy na temat przyczyn, objawów i skutków stresu
autodiagnoza poziomu stresu
analiza własnego stylu radzenia sobie ze stresem zawodowym
wypracowanie pomysłów na zmiany zmierzające do skuteczniejszego działania w aspekcie czynników stresujących
możliwość doświadczenia różnych sposobów radzenia sobie ze stresem

stres negatywny i pozytywny
rozpoznanie źródeł stresu
zapobieganie wypaleniu zawodowemu
zdarzenia i zmiany życiowe a stres
metody radzenia sobie ze stresem krótkotrwałym i długotrwałym
techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami
automotywacja
czynniki motywujące i demotywatory
przekonania i nawyki

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
rozpoznawać własne źródła stresu
zarządzać sytuacjami stresowymi
przekształcać stres negatywny w pozytywny
identyfikować oraz wykorzystywać własne motywatory
pobudzać kreatywność

Bogumił „Bodo” Głuszkowski – sportowiec, triathlonista, trener i coach, twórca oraz właściciel poznańskiego klubu sportowego CITYZEN. Organizator triathlonów, twórca projektów sportowych i rozwojowych zarówno dla amatorów, profesjonalnych sportowców, jak i całych organizacji. Uczy łączenia życia prywatnego, zawodowego ze sportem, czynnie trenuje ok. 250 triathlonistów amatorów. W ramach autorskiego projektu BODHY skierowanego do firm i menadżerów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, uczy wewnętrznej motywacji, panowania nad stresem i pokonywania osobistej granicy.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!