ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Akademia Menedżera

MODUŁ I: MENEDŻER SKUTECZNY W DZIAŁANIU

Autorski program 3 szkoleń rozwijających kluczowe kompetencje ZARZĄDZANIA zespołem: planowanie, ocenę, motywowanie i kontrolowanie pracowników.

Dzień 1: ODZYSKANA PRZESTRZEŃ – delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej

Do kluczowych kompetencji efektywnego menedżera należy umiejętność właściwego dzielenia zadań w obrębie zarządzanego zespołu. Na tę umiejętność składa się właściwe wykonywanie szeregu czynności, takich jak:

  • delegowanie zadań (uwzględniając kompetencje adresatów zadania),
  • odbiór wykonanej pracy,
  • udzielanie informacji zwrotnej.

Skuteczne delegowanie zadań wymaga uzyskania przekonania o kompetencjach pracowników i zdolności do ich realizacji. Pozwala także nie tylko budować efektywny i dobrze zorganizowany zespół, ale zwiększa także zaangażowanie pracowników. Rzetelna
i merytoryczna informacja zwrotna stanowi czynnik motywujący i sprzyjający rozwojowi pracownika. Prawidłowo oddelegowane zadanie to także przestrzeń, którą uzyskuje menedżer. Pozwala mu to uwalniać własne zasoby: czas, energię, kreatywność
i wykorzystywać je dla rozwijania nowych obszarów działania i podnoszenia własnej efektywności.

rozwinięcie umiejętności delegowania zadań
zdobycie wiedzy z zakresu mechanizmów wpływających na zachowanie członków zespołu w procesie delegowania zadań
poznanie narzędzi wspierających delegowanie zadań
rozwinięcie umiejętności rozliczania pracowników z wykonanych zadań i udzielania im informacji zwrotnej
rozwinięcie umiejętności wykorzystania informacji zwrotnej dla motywowania pracowników

zasady skutecznego delegowania zadań
bariery i czynniki wspierające proces delegowania zadań
wspieranie rozwoju pracowników
informacja zwrotna a krytyka
narzędzia wykorzystywane w procesie udzielania informacji zwrotnej

Po szkoleniu uczestnik będzie:
 wiedział, jak efektywnie delegować zadanie, nadzorować i dokonywać odbioru jego efektów
rozumiał procesy zachodzące podczas delegowania zadań
potrafił wykorzystywać delegowanie zadań jako czynnik zwiększający motywację i zaangażowanie
odróżniał informację zwrotną od krytyki i potrafił właściwie jej udzielić
potrafił wykorzystać potencjał informacji zwrotnej w rozwijaniu pracowników

HANNA KRÓL – Trenerka, akredytowany coach, doradca, wykładowca.

Jest doświadczonym konsultantem, coachem  i menedżerem.  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla.

Absolwentka Politechniki Poznańskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania w WSB  w Poznaniu, studia Executive MBA w Aalto University, Międzynarodowy program przywództwa  i zarządzania w szkolnictwie wyższym w Warrwick University, Podyplomowe Studium Coachingu w Uniwersytecie SWPS, liczne szkolenia i konferencje z zakresu zarządzania strategicznego, przywództwa, zarządzania projektem, finansów, marketingu oraz coachingu.

Zarządzała firmami, działami, projektami, interdyscyplinarnymi zespołami i programami szkoleniowymi, skutecznie wdrożyła kilkadziesiąt projektów rozwojowych w środowisku akademickim i biznesowym. Odpowiedzialna była m.in. za zarządzanie pionem administracyjnym  w kilku szkołach wyższych, marketing, rekrutację, zarządzanie infrastrukturą, prowadzenie projektów inwestycyjnych i rozwój oferty edukacyjnej.

Specjalizuje się w opracowaniu strategii, planowaniu innowacyjnych produktów i usług oraz wdrażaniu projektów i zmian organizacyjnych  w szkołach wyższych oraz firmach nastawionych na rozwój. Współpracuje z renomowanymi publicznymi i prywatnymi uczelniami w Polsce i za granicą, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Prowadzi programy rozwoju osobistego i sesje coachingowe w ramach grupy Lets coach (www.letscoach.pl). Specjalizuje się w coachingu grupowym i coachingu kariery. Najczęściej pracuje z zespołami projektowymi, menedżerami oraz naukowcami. Posiada akredytację Associated Certified Coach (ACC).

Dzień 2: TWÓRCZY DIALOG – motywowanie i ocenianie pracowników

Bycie liderem jest sztuką przekonania kogoś, by zrobił, co chcemy, ponieważ sam tego chce (Dwight D. Eisenhower). Umiejętność motywowania to jedna z podstawowych kompetencji każdego menedżera, który chce być przywódcą i osiągać założone cele na poziomie organizacji, zespołu, którym kieruje, oraz własnym i każdego ze swoich pracowników. Motywowanie rządzi się określonymi zasadami, których zastosowanie, w powiązaniu z praktycznymi przykładami czynników motywujących, doprowadzi każdego menedżera do zamierzonych efektów. Ocena pracy pracowników to element niezbędny do zastosowania motywatorów dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Chcąc inspirować swoich ludzi w codziennej pracy, menedżer-przywódca musi na bieżąco śledzić efekty podejmowanych przez nich działań. Zlecając dane zadanie, powinien jasno określić jego cele, przy realizacji oferować niezbędne wsparcie, weryfikując efekty, okazać uznanie albo przekazać konstruktywne uwagi. Dlatego też motywowanie i oceniane to komplementarne składniki każdego dobrego przepisu na lidera-menedżera.

przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu motywacji
omówienie czynników, które motywują i demotywują, wraz z wynikami badań przeprowadzonych w ramach Polskiej Mapy Motywacji
pokazanie związków pomiędzy ocenianiem i motywowaniem pracowników
zaznajomienie z formami, metodami i kryteriami oceniania na przykładzie różnych arkuszy oceny
pokazanie prawidłowego przebiegu rozmowy oceniająco-motywującej

zasady motywowania
teorie motywacji
czynniki motywujące i demotywujące
ocenianie a motywowanie
formy, metody i kryteria oceny
rozmowa oceniająco-motywująca

Po szkoleniu uczestnik dowie się jak:
rozmawiać ze swoimi pracownikami, aby go słuchali
samemu stać się zmianą, którą chce ujrzeć w swoich ludziach
dowodzić, a nie zarządzać ludźmi
dawać władzę na równi z odpowiedzialnością
ciągnąć, a nie popychać sznurki
oceniać, by inspirować i rozmawiać, by motywować

KAROLINA DZIUBEK – trener biznesu, coach, konsultant, doradca biznesowy.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej VIAMODA w Warszawie. Od ponad 17 lat wykonuje zawód trenera biznesu. To rola, w której odnajduje spełnienie swoich zawodowych ambicji. Robi to z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Rozwija swoją wiedzę szkoleniową kierując się między innymi osobistymi doświadczeniami. Przez kilka lat zarządzała zespołem sprzedażowym oraz trenerskim, co pozwoliło jej zdobyć niezbędne doświadczenie do realizowania szkoleń menedżerskich. Prowadzenie własnego biznesu to odpowiedzialność, która wzbogaciła jej wiedzę
o zarządzaniu, dzięki temu szkolenia menedżerskie, które prowadzi są wzbogacane przykładami z życia. Uczestnicy dzięki temu otrzymują szkolenia praktyczne i pouczające.

Oprócz działań szkoleniowych jest konsultantem i doradcą biznesowym. Dzięki zdobytej wiedza i doświadczeniu stanowi duże wsparcie w rozwiązaniach biznesowych dla swoich klientów.

Dzień 3 i 4:OPERACJA SETH – efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Na ogromnych połaciach tajgi i tundry, w dalekiej Syberii zamieszkują ludy Oroków, Itelmenów i Czuwańców. Ludy te od lat żyją w niedającym się rozwiązać konflikcie, którego źródeł trudno jest się doszukać. Legendy mówią, że praprzyczyną konfliktu jest „Wielka Księga Mądrości”, do której każdy z ludów rości sobie prawa… Bardziej prawdopodobne wydaje się być jednak, że powodem skonfliktowania są bogate w diamenty i złoto terytoria, które co jakiś czas (po serii krwawych walk) przechodzą we władanie innego ludu… Jaką rolę w konflikcie odgrywa Jerofiej Chabarow i Nicefor Czernichowski…?

Szkolenie OPERACJA SETH to gra symulacyjna poruszająca zagadnienia związane z pracą zespołową, komunikacją interpersonalną i twórczym rozwiązywaniem konfliktów. Nowatorska formuła gry oraz dynamiczny scenariusz pozwalają na wykreowanie i odwzorowanie realnych sytuacji, z jakimi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Dzięki temu, uczestnicy uczą się odpowiednich reakcji na możliwe sytuacje, a także poszerzają umiejętności przewidywania, planowania, współpracy oraz rozwijają kreatywność i zdolność do podejmowania trafnych decyzji. Szkolenie ma na celu poprawę jakości kontaktów w zespole – w relacjach z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi.

poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole
wskazanie metod wykorzystania kreatywności pracy zespołu
nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktem
wskazanie narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu

Po szkoleniu uczestnik będzie:
potrafił efektywnie wykorzystywać czas pracy zespołu poprzez eliminację zakłóceń wynikających z naturalnych procesów rozwoju zespołu
skutecznie komunikował się z grupą, dbając o stały przepływ informacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu
optymalnie konfigurował zespół: przydzielał różnym osobom odpowiednie dla nich zadania, wspierał lub hamował aktywności niektórych członków zespołu w zależności od kontekstu
miał świadomość własnych tendencji osobowościowych u poszczególnych członków grupy do przyjmowania określonych ról grupowych
potrafił zmniejszać ilość i siłę destrukcyjnych konfliktów

Beata Tylus – Doświadczony psycholog, trener biznesu i coach, którego prawdziwą pasją jest praca z ludźmi  i sposobność do rozwijania w tych relacjach nie tylko innych, ale też siebie.

Szkoli od 2003 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu dedykowanych szkoleń dla specjalistów i menadżerów z tematyki: komunikacji, współpracy, zarządzania czasem, pracy ze stresem, zarządzania emocjami i zespołami. Szkolenia wspiera doradztwem i coachingiem. Dotychczas przeprowadziła ponad 8.000 godzin zajęć szkoleniowych.

Co odpowiada za zawodowy sukces Beaty? Najprawdopodobniej jej niebywała umiejętność do zjednywania sobie ludzi i zdobywania ich zaufania. To trenerka, do której uczestnicy szkoleń chętnie wracają, by powiedzieć, że po poprzednim spotkaniu odnieśli sukces i by dalej się od niej uczyć.

Beata buduje swoje programy szkoleniowe w oparciu o dobrą orientację w biznesie, zdobyte doświadczenie oraz przemyślaną ideę. W jej pracy nie ma miejsca na przypadkowe działania, a do radzenia sobie z zaskakującymi okolicznościami używa mieszanki improwizacji i pewności siebie. Nadrzędnym celem jej warsztatów jest odpowiedź na potrzeby uczestników, dlatego nie ma dla niej kwestii ważniejszej niż bycie w intensywnym i przyjacielskim kontakcie z nimi.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!