DOSTĘPNY SZPITAL

Buduj z nami wizerunek placówki odpowiedzialnej społecznie!

Drodzy przedstawiciele branży medycznej!

SENSE consulting od 2018 roku prowadzi Centrum Dostępności, wspierając polskie instytucje publiczne i prywatnych przedsiębiorców w działaniach na rzecz poprawy dostępności. Zapraszamy placówki medyczne do skorzystania z naszych usług szkoleniowych. Uczymy pracowników medycznych i niemedycznych jak na co dzień stosować standardy dostępności. Dziś szansę na zwiększenie dostępności placówek medycznych daje Program Plus Dla Zdrowia, który przewiduje 100% dofinansowania do działań szkoleniowych i inwestycyjnych.

  Polityka prywatności

  CENTRUM DOSTĘPNOŚCI SENSE

  Propozycja wsparcia szpitali i placówek medycznych w realizacji wyzwań związanych z likwidacją barier w dostępie do usług medycznych, odpowiadająca na potrzeby i oczekiwania osób z niepełnosprawnościami.

  AUDYT DOSTĘPNOŚCI PLACÓWKI MEDYCZNEJ

  Audyt Dostępności to ekspercka usługa. Pracujemy METODYCZNIE – wykorzystujemy wiedzę, UX oraz sprawdzone narzędzia, tak by wskazać Wam CO wymaga zmiany i JAK je wdrożyć, by Wasza przestrzeń, usługi i produkty były dostępne.

  AUDYT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

  To kompleksowe badanie dostępności przestrzeni i obiektów. Audyt uwzględnia 4 obszary: parking, dojście do obiektu, wejście główne i obiekt.

  AUDYT DOSTĘPNOŚCI
  CYFROWEJ

  To badanie dostępności serwisu i jego zgodności ze standardem WCAG 2.1. Weryfikujemy postrzeganie, funkcjonalność, czytelność i kompatybilność strony.

  AUDYT DOSTĘPNOŚCI INFOMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

  To szeroki zakres usług badających pisma, formularze, tablice ogłoszeń, oznakowanie przestrzeni i inne formy komunikacji z odbiorcami Twoich produktów i usług.

  SZKOLENIA DLA KADRY MEDYCZNEJ I NIEMEDYCZNEJ

  Przygotowaliśmy pakiet szkoleń, które możesz składać jak puzzle – 1 temat to 8h lub 16h. To Państwo decydują w jakim zakresie i w jakim obszarze chcesz zwiększyć kompetencje swoje i pracowników!

  Pakiet podstawowy

  4 szkolenia z podstaw wiedzy o dostępności i niepełnosprawności.

  Opis szkolenia:

   

  Szkolenie dedykowane jest pracownikom ochrony zdrowia, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat niepełnosprawności oraz zróżnicowanych potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Pomożemy Wam usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, które będą mieć znaczenie w codziennej pracy w placówce medycznej. Będziemy rozmawiać także o savoir vivre wobec pacjentów ze szczególnymi potrzebami, byście swoimi codziennymi postawami i komunikacją wspierali idee włączenia społecznego.

   

  Ramowy program szkolenia:

  • Dlaczego o dostępności dla osób o szczególnych potrzebach mówimy dziś? Wprowadzenie w oparciu o zmiany prawne i społeczne w Polsce i na świecie.

  • Dlaczego warto zwiększać dostępność placówek medycznych?

  • Rola personelu medycznego i niemedycznego we wdrażaniu dostępności.

  • Potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową a główne bariery fizyczne w placówkach medycznych.

  • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.

  • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną – jak wspierać z zachowaniem godności i autonomii.

  • Sesja pytań i odpowiedzi.

  Opis szkolenia:

  Zwiększanie dostępności placówki wymaga, aby personel miał motywację do wdrażania zasad obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami i nie powielał stereotypów. Znajomość zasad savoir vivre pozwala czuć się pewnie w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami i zachowywać się w sposób włączający a nie dyskryminujący.

  Ramowy program szkolenia:

  • Nowoczesne podejście do niepełnosprawności w modelu społecznym.

  • Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach.

  • Budowanie motywacji personelu do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

  • Terminologia niedyskryminująca.

  • Kluczowe potrzeby komunikacyjne osób z różnymi typami niepełnosprawności i szczególnych potrzeb.

  • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – na przykładach z codziennego życia placówki medycznej.

  Opis szkolenia: Na początku każdej obsługi pacjenta jest komunikacja. Poznanie zasad obsługi pacjenta i skutecznej komunikacji pozwala dostosować formę i metody wsparcia do potrzeb pacjentów. Ramowy program szkolenia:
  • 1. 7 zasad obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami.

  • Nowoczesne podejście do niepełnosprawności w modelu społecznym.

  • Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach.

  • Budowanie motywacji personelu do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

  • Terminologia niedyskryminująca.

  • Kluczowe potrzeby komunikacyjne osób z różnymi typami niepełnosprawności i szczególnych potrzeb.

  • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – na przykładach z codziennego życia placówki medycznej.

  • Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów i przeciwdziałanie im w działalności praktycznej z osobami z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

  • Komunikowanie z pacjentem podczas wykonywania procedur medycznych.

  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca z pacjentem niekomunikującym się werbalnie.

  • 5 zasad budowania dobrego otoczenia komunikacyjnego.

  • Technologie wspomagające porozumiewanie się.

  • Jak budować treści łatwe do czytania i rozumienia (ETR).

  Opis szkolenia: Najważniejszym elementem szkolenia jest prezentacja Standardu Dostępności Szpitala wraz z omówieniem zasad wdrażania go w danej placówce, analiza barier wdrażania i stosowania standardu i sposobu ich minimalizacji. Ramowy program szkolenia:
  • Wprowadzenie do Standardu Dostępności Szpitali.

  • Standard dostępności architektonicznej i jej cykliczne audyty.

  • Standard dostępności cyfrowej i jej cykliczne audyty.

  • Standard dostępności informacyjno-komunikacyjnej i jej cykliczne audyty.

  • Dostępność w zamówieniach publicznych.

  • Zarządzenie ws dostępności szpitala.

  • Zasady wdrażania standardu dostępności w szpitalach.

  • Bariery we wdrażaniu standardu i sposoby ich minimalizacji.

  Pakiet zaawansowany

  4 szkolenia zgodne z załącznikiem do Standardów dostępności POZ i szpitali opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia dla programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA.

  Opis szkolenia:

   

  Kompetencje cyfrowe są to wiedza, umiejętności i postawy, które pozwalają efektywnie, poprawnie, bezpiecznie, krytycznie, kreatywnie i etycznie wykonywać zadania, rozwiązywać problemy, komunikować się, zarządzać informacją, współpracować, tworzyć i dzielić się treściami. Jest to także umiejętność korzystania z usług publicznych.

   

  Ramowy program szkolenia:

  Moduł I: Umiejętności techniczne
  • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).

  • Umiejętność korzystania z internetu.

  • Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.

  • Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych umożliwiających komunikację z pacjentami ze szczególnymi potrzebami.

  • Umiejętność tworzenia treści cyfrowych, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Moduł II: Umiejętności informacyjne
  • Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu.

  • Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej.

  • Wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem.

  Moduł III: Umiejętności komunikacyjne
  • Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej.

  • Korzystanie z serwisów społecznościowych.

  • Telefonowanie przez internet i wideorozmowy przez internet, w tym z wykorzystaniem narzędzi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  • Umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania, w tym dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

  Moduł IV: Umiejętność korzystania z usług publicznych
  • Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.

  • Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze.

  Opis szkolenia: Najważniejszym elementem szkolenia jest praca nad własnymi materiałami i stronami internetowymi, które mają spełniać warunek dostępności zgodnie z zastosowaniem wymagań określonych ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Ramowy program szkolenia:
  • Omówienie praktycznego zastosowania wymagań, określonych ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

  • Wskazanie istotnych elementów realizacji przepisów ustawy w odniesieniu do materiałów cyfrowych placówki medycznej (strona internetowa, platforma e-learningowa).

  • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej obowiązku deklaracji dostępności.

  • Wypracowanie katalogu dobrych praktyk, przydatnych podczas pracy nad zamieszczaniem dokumentów na stronie internetowej i w social mediach zgodnie z dostępnością cyfrową – wymiana doświadczeń.

  • Poznanie narzędzi ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1 (narzędzia online oraz rozszerzenia przeglądarkowe).

  Opis szkolenia:

   

  Aby świadczyć usługi medyczne za pomocą narzędzi teleinformatycznych, personel medyczny wykorzystuje w komunikacji z pacjentem zasady prostego języka. Tekst należy przygotować tak, aby jego treść była przystępna (zrozumiała) dla tzw. masowego odbiorcy. Zmiany wprowadzane podczas upraszczania tekstu dotyczą słownictwa, budowy zdania oraz kompozycji tekstu. Mają one zapewnić szybki dostęp do potrzebnych informacji.

   

  Ramowy program szkolenia:

  • Plain language i Easy-to-read – o standardach w pisaniu prostych tekstów.

  • Temat – czego w budowaniu tytułów uczą nas dwulatki?

  • Upraszczanie – jak indeks mglistości FOG wykorzystać w budowaniu tekstów łatwych?

  • Język korzyści – omówienie zasad na konkretnych przykładach i wykonanie serii ćwiczeń ustnych i pisemnych.

  • Struktura tekstu – jaką budować przejrzyste teksty wykorzystując proste makiety.

  • Ilustrowanie – skąd brać grafiki i jak je wykorzystać, by Twój tekst był czytelniejszy dla tych, dla których czytanie to wyzwanie.

  • Dostępność – jak budować treści on-line, by były dostępne dla większej liczby użytkowników i wzmacniały pozycjonowanie w internecie.

  • Autodiagnoza własnych tekstów.

  Opis szkolenia:

   

  Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością  jest określone odrębnymi przepisami – Ustawa o Rehabilitacji i Kodeks Pracy. Podczas szkolenia dowiedzą się, jakie przywileje mają pracodawcy decydujący się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, jak to wpływa na codzienną organizację pracy oraz jak pozyskać dofinansowanie z PFRON.

   

  Ramowy program szkolenia:

  Moduł I: Pracownicy z niepełnosprawnością

  • Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób z niepełnosprawnością: Kodeks Pracy, Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich perspektyw).

  • Instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności.

  • Rodzaje i stopnie niepełnosprawności.

  • Dostępny dla kandydatów z niepełnosprawnością proces rekrutacyjny.

  • Umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością.

  • Czas pracy, przerwa w pracy, urlop pracownika z niepełnosprawnością.

  • Oddelegowanie pracownika z niepełnosprawnością na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

  Moduł II: Pracownicy z niepełnosprawnością

  • Przedsiębiorstwa zatrudniające na etat 25 osób i powyżej (warunki otrzymania dofinansowań).

  • Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek.

  • Wielkość dofinansowań, o jakie może ubiegać się pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością.

  • Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane ze sprawozdawczością pracodawcy do PFRON.

  • Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie z PFRON.

  • Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością: dofinansowanie wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością, zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia pracowników z niepełnosprawnością refundowane ze środków PFRON.

  Pozostałe tematy szkoleń dedykowanych pracownikom placówek medycznych

  DORADZTWO I USŁUGI EKSPERCKIE

  Wdrażanie dostępności to ważny krok w stronę społeczeństwa włączającego. Dla instytucji publicznych to dziś obowiązek, dla przedsiębiorców – dobra praktyka zwiększająca przewagę konkurencyjną. My wiemy, jak robić to mądrze. Wdrażamy rozwiązania „quick and low cost win”, które wymagają niewielkiego nakładu pracy i finansów. Możemy też pomóc zaprojektować rozwiązania „gold win”, który wzmocni wizerunek Państwa placówki medycznej.

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  NASI WYBRANI KLIENCI

  Obserwuj nas

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji