DOTACJE UNIJNE 2021-2027

Możliwie prosto i ciekawie o Nowej Perspektywie Funduszy Europejskich dla Polski

O JAKICH ŚRODKACH MÓWIMY?

Za nami dwie rundy dotacji unijnych dla Polski 2007-2013 i 2014-2020, plus do tego środki przedakcesyjne 2004-2006. W tym czasie polskie drogi, mosty, przedsiębiorstwa i instytucje korzystały z możliwości rozwoju, a poznać je możemy w wielu miejscach przez tablicę z napisem „Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej…”.

Wchodzimy powoli w nową i największą jak do tej pory szansę dla Polski. W latach 2021-2027 otrzymamy 72,2 miliardy euro z polityki spójności oraz 3,8 miliarda euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie około 76 miliardów euro.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Projekt bez tytułu (49)

POLITYKA SPÓJNOŚCI OBEJMUJE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Jego celem jest łagodzenie dysproporcji w rozwoju europejskich regionów i zmniejszanie braków w zakresie rozwoju regionów znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji.

Fundusz Spójności (FS)

Służący redukowaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. W jego ramach realizowane są strategiczne projekty w obszarach ochrony środowiska i transportu, w tym transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).

Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+)

Ma być głównym narzędziem UE służącym zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS+ będzie obejmować „stary” EFS, Inicjatywę na rzecz osób młodych (YEI), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). 

Uzupełni je Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będący częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i elementem (I filarem) Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem FST jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej.

JAK TO BĘDZIE DZIAŁAĆ?

Szkoła Doradców Europejskich (8)

Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa (UP). To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich, w tym podziału środków między krajowe a regionalne. Podobnie jak w poprzednich perspektywach unijnych, około 60% dotacji będzie w latach 2021-2027 przyzywane przez instytucje centralne, a 40% trafi do regionów i będą zarządzane przez marszałków.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
Planowany budżet to: ponad 25 mld euro.

Następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
Planowany budżet to ok. 7,9 mld euro.

Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)
Planowany budżet to ok. 4 mld euro.

Następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
Planowany budżet to ok. 2 mld euro.

Następca programu Polska Cyfrowa (PO PC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców. 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
Planowany budżet to ok. 2,5 mld euro.

Nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE)
Planowany budżet to 0,5 mld euro.

Program ma trzy głównie priorytety: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna komunikacja. Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich, rozwój krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach w Polsce.

Fundusze Europejskie na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FEST)
Planowany budżet to 4,4 mld euro.

Pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego

Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ)
Planowany budżet to 0,475 mld euro.
Fundusze Europejskie dla Rybactwa
Planowany budżet to 0,5 mld euro.
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Planowany budżet to 0,56 mld euro.

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

JAK PODZIELONE ZOSTANĄ ŚRODKI W REGIONACH?

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca.

Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności).

Program dla Polski Wschodniej będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

CO NOWEGO?

Ma być prościej. Uproszczona sprawozdawczość, dokumentowanie i monitoring. Czas pokaże, jaki kształt przyjmą dokumenty, tymczasem:

Jedynym sprawozdaniem przesyłanym do Komisji Europejskiej ma być końcowe sprawozdanie z wykonania programu

Wprowadzono uproszczenia w systemie monitorowania wskaźników, wszystkie wskaźniki monitorowane na poziomie programu będą stanowić ramy wykonania

Wprowadzono dwa zupełnie nowe mechanizmy rozliczeń pomiędzy państwem członkowskim a Komisją Europejską - metodę opartą o ustalone standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe lub stawki ryczałtowe oraz tzw. finansowanie niezwiązane z kosztami

Zwiększono możliwość dokonywania przesunięć środków pomiędzy funduszami i pomiędzy kategoriami regionów

Wzrósł limit finansowania krzyżowego (ang. cross-financing) z 10% do 15% unijnego finansowania w odniesieniu do każdego priorytetu, przy czym finansowanie krzyżowe na poziomie operacji może stanowić nawet całość wydatków w ramach tej operacji.

Obserwuj nas

SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ KONKURSÓW

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

NASI PARTNERZY