KREDYT EKOLOGICZNY – FENG

Dotacje na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw!

DLA KOGO KREDYT EKOLOGICZNY?


PRZEDSIĘBIORSTWA DO 3000 PRACOWNIKÓW

NABÓR WNIOSKÓW


13.06 – 17.08.2023 r.

POZIOM DOFINANSOWANIA

DO 70%

Przedsiębiorco, poznaj razem z nami Kredyt ekologiczny!

24 maja został ogłoszony długo wyczekiwany konkurs z obszaru efektywności energetycznej w postaci Kredytu ekologicznego FENG.

Kredyt ekologiczny to forma wsparcia finansowego skierowana do przedsiębiorstw działających w sektorze MŚP (mikro, małe i średnie) oraz dużych firm zatrudniających do 3000 pracowników, które planują dokonać znaczącej modernizacji swojej infrastruktury. Ten innowacyjny program oferuje dotację w celu zmodernizowania różnych elementów przedsiębiorstwa, takich jak budynki, maszyny i urządzenia, w sposób zgodny z zasadami efektywności energetycznej.

Głównym celem kredytu ekologicznego jest osiągnięcie znaczącego ograniczenia zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanych obszarach przedsiębiorstw. Wymaga się, aby modernizacja infrastruktury przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 30% w porównaniu do obecnego poziomu. To z kolei przekłada się na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz ochronę środowiska.

Konkurs zawiera w nazwie słowo „kredyt”, jednakże, wsparcie obejmuje udzielenie przedsiębiorcy bezzwrotnej dotacji. Kluczowy warunek, związany z aplikowaniem o środki w ramach omawianego naboru, to konieczność zaciągnięcia kredytu na realizacje inwestycji, który następnie będzie spłacany ze środków dotacji w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o finasowaniu inwestycji

  Polityka prywatności

  CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

  człowiek przy tablicy

  JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

  JAKIE KOSZTY MOŻESZ SFINANSOWAĆ KREDYTEM EKOLOGICZNYM?

  Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

  KREDYT EKOLOGICZNY - KIEDY NABÓR?

  Maksymalny poziom dofinansowania
  projektów w ramach konkursu
  Planowana pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
  666 MLN ZŁ

  13 czerwca 2023 r.

  Termin rozpoczęcia pierwszego naboru wniosków

  17 sierpnia 2023 r.

  Termin zakończenia pierwszego naboru wniosków

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Marta Stężycka

  Kierownik zespołu sprzedaży

  T: +48 533 518 552

  Matylda Sochacka-Kozielczyk

  Specjalistka ds. relacji z Klientem Biznesowym

  T: +48 533 574 387

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KREDYTU EKOLOGICZNEGO

  SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA

  Jakie przykładowe inwestycje można realizować w ramach Kredytu ekologicznego?

  Przedsiębiorcy mogą zrealizować następujące rodzaje inwestycji w ramach kredytu ekologicznego:

  1. Modernizacja systemów oświetlenia - inwestycja w efektywne technologie oświetleniowe, takie jak diody LED, które mają na celu zastąpienie tradycyjnych, energochłonnych żarówek. Może obejmować również instalację czujników ruchu i automatycznego wygaszania oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie jest to możliwe.
  2. Ulepszenie systemów grzewczych i chłodniczych - inwestycja w bardziej efektywne i energooszczędne urządzenia grzewcze, takie jak kotły kondensacyjne lub pompy ciepła. Może obejmować również modernizację systemów chłodniczych, np. poprzez zastosowanie chłodziarek o niskim zużyciu energii.
  3. Poprawa izolacji budynków - inwestycja w izolację termiczną budynków poprzez dodanie dodatkowej warstwy izolacyjnej na ścianach, dachach i podłogach. Jest to skuteczny sposób na zmniejszenie strat ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja).
  4. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii - inwestycja w instalację paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł. Tego rodzaju rozwiązania mogą znacznie obniżyć koszty energii i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
  5. Modernizacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - inwestycja w bardziej efektywne i zaawansowane technologicznie systemy wentylacji i klimatyzacji, które umożliwiają optymalne zarządzanie przepływem powietrza i temperaturą w budynkach, minimalizując jednocześnie zużycie energii.
  6. Optymalizacja procesów produkcyjnych - inwestycja w technologie i rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, takie jak zastosowanie energooszczędnych maszyn i urządzeń, automatyzacja procesów, optymalizacja harmonogramów produkcji itp.

  Należy pamiętać, że powyższe przykłady są ogólne i przedsiębiorcy mogą zgłaszać różnorodne projekty modernizacyjne związane z efektywnością energetyczną swojej infrastruktury.

  Jaki jest poziom dofinansowania w Kredycie ekologicznym?

  Można otrzymać do 70% dofinansowania. Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji oraz statusu MŚP wnioskodawcy (jest zgodna z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027). Wysokość dofinansowania dla danego regionu można sprawdzić tutaj: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

  Co jest audyt energetyczny?

  Audyt energetyczny to kompleksowe badanie i analiza efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie lub instytucji. Jest to proces oceny zużycia energii oraz identyfikacji możliwości poprawy efektywności energetycznej i redukcji kosztów operacyjnych związanych z energią. Audyt energetyczny jest przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi w celu oceny, monitorowania i optymalizacji wykorzystania energii w celu osiągnięcia oszczędności i zrównoważonego rozwoju.

  W ramach audytu energetycznego przeprowadza się szczegółową analizę infrastruktury energetycznej, w tym systemów oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych oraz systemów kontrolnych i regulacyjnych. W wyniku audytu energetycznego identyfikuje się obszary, w których można wprowadzić usprawnienia techniczne, takie jak modernizacja urządzeń, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, optymalizacja układów i procesów, a także wskazuje się potencjalne źródła oszczędności energii.

  Ważnym elementem audytu energetycznego jest również ocena efektywności ekonomicznej proponowanych działań. Na podstawie zebranych danych i analizy, audytor energetyczny przygotowuje raport, który zawiera rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, oszczędności kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie wpływu na środowisko. Raport audytu stanowi podstawę do podejmowania decyzji strategicznych i planowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie lub instytucji.

  W ramach naboru na kredyt ekologiczny, BGK udostępnił wzór audytu wraz z instrukcją sporządzenia wskazanego dokumentu.

  Jaka jest różnica między Kredytem technologicznym, a Kredytem ekologicznym?

  Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Głównym celem w przypadku kredytu technologicznego jest natomiast wdrożenie nowej technologii, która pozwoli na uruchomienie wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług.

  Czy to prawda, że w Kredycie ekologicznym o dotację będą mogły starać się duże przedsiębiorstwa?

  W konkursie będą mogły startować MŚP jak i niektóre duże przedsiębiorstwa (do 3 000 pracowników). W perspektywie FENG 2021-2027 stworzono nową kategorię wielkości przedsiębiorstwa: small mid-caps oraz mid-caps.

  • Small mid-caps – oznacza przedsiębiorstwa niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.
  • Mid-caps – oznacza przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani small mid-caps.

  Kredyt ekologiczny – czy muszę brać kredyt?

  Tak, do złożenia wniosku w konkursie potrzebna jest promesa przyznania kredytu z banku komercyjnego. Natomiast premia ekologiczna, którą przyznaje BGK w ramach tego konkursu, to tak naprawdę forma dotacji, która będzie spłacała zaciągnięty kredyt.

  Jak należy rozumieć poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

  Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oznacza podjęcie działań w celu zredukowania ilości energii koniecznej do wytworzenia określonego produktu lub usługi. Efektywność energetyczna odnosi się do zdolności systemu, procesu lub urządzenia do maksymalizacji wykorzystania energii dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

  Oto kilka przykładów działań, które mogą poprawić efektywność energetyczną firmy:

  1. Ulepszenia technologiczne - wiele przedsiębiorstw może poprawić efektywność energetyczną poprzez modernizację sprzętu, urządzeń lub procesów. Na przykład, zastosowanie nowoczesnej technologii oświetleniowej, jak LED, zamiast tradycyjnych żarówek może prowadzić do znacznej oszczędności energii.
  2. Automatyzacja i optymalizacja procesów - przedsiębiorstwa mogą stosować technologie takie jak systemy zarządzania energią (EMS), które monitorują, kontrolują i optymalizują zużycie energii w budynkach czy procesach produkcyjnych.
  3. Recykling i odzysk energii - w niektórych procesach przemysłowych możliwe jest odzyskanie energii, która normalnie byłaby utracona, na przykład przez odzysk ciepła z procesów przemysłowych.

  Poprawa efektywności energetycznej ma wiele korzyści, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla środowiska, w tym obniżenie kosztów operacyjnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  Czy jest określony minimalny poziom redukcji zapotrzebowania na energii, który trzeba osiągnąć w ramach projektu?

  Z dokumentu audytu i wniosku o dofinansowanie musi wynikać, że inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

  Jakie są wymagania dotyczące dokumentów niezbędnych do zgłoszenia projektu do konkursu?

  • Wniosek o dofinasowanie.
  • Dokument potwierdzający reprezentację wnioskodawcy (jeżeli dotyczy).
  • Kopia promesy kredytu ekologicznego lub warunkowej umowy kredytu ekologicznego z banku kredytującego.
  • Informacja o danych kontaktowych Banku kredytującego.
  • Oświadczenie dotyczące tajemnicy bankowej.
  • Dokument audytu.
  • Szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dot. robót budowlanych (dotyczy projektów, w których uwzględniono takie wydatki).

  Jakie projekty mają największe szanse na otrzymanie dotacji z Kredytu ekologicznego?

  Największe szanse na dotacje mają projekty, które będą w stanie wykazać się największym stosunkiem poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającym  z dokumentu audytu do wartości wydatków kwalifikowalnych [PLN]. Mówiąc inaczej, im większy spadek zużycia energii, przy jednoczesnym wskazaniu racjonalnych, nie przeszacowanych kosztów, tym większa szansa na otrzymanie dotacji. Preferowane będą projekty efektywne kosztowo, wykazujące jednocześnie największe redukcje zużycia energii.

  Czy jest możliwość przedłużenia okresu spłaty Kredytu ekologicznego w przypadku nieprzewidzianych trudności finansowych?

  Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu w tym kwestii związanych ze spłatą kredytu ekologicznego zaciągniętego na realizacje inwestycji są przedmiotem indywidualnej analizy oraz oceny realizowanej przez BGK oraz podmiotu udzielającego finansowania kredytowego. Na etapie realizacji projektu, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności, należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować BGK i wspólnie ustalić ścieżkę postępowania.