KREDYT EKOLOGICZNY – FENG

Dotacje na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw!

Dla kogo?

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH
DO 3 000 PRACOWNIKÓW

Nabór wniosków

25.04 – 25.07.2024 r.

Przedsiębiorco, poznaj razem z nami Kredyt ekologiczny!

Kredyt ekologiczny to inicjatywa wspierająca przedsiębiorstwa sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które planują modernizację swojej infrastruktury, takiej jak budynki, maszyny i urządzenia. Program ten stawia na transformację energetyczną firm, umożliwiając zakup maszyn i urządzeń o niższym zużyciu energii oraz dostosowanie działalności przedsiębiorstw do wyzwań związanych z transformacją energetyczną.

Dzięki kredytowi ekologicznemu przedsiębiorcy będą mogli inwestować w szeroką gamę działań związanych z ekologią i efektywnością energetyczną, m.in. w termomodernizację budynków, zmianę źródeł energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianę urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej energooszczędne. Program ten także promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Konkurs wspiera inwestycje w podnoszenie efektywności energetycznej – czyli instalacje rozwiązań które pozwolą wygenerować oszczędności na lata! (w tym także termomodernizacja, wymiana ogrzewania, panele fotowoltaiczne, modernizacja wentylacji i klimatyzacji i wiele innych).

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOTACJI W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

Od 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW ZREALIZUJESZ W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

JAKIE KOSZTY MOŻESZ SFINANSOWAĆ KREDYTEM EKOLOGICZNYM?

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?​

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

KREDYT EKOLOGICZNY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu

25.04 – 25.07.2024 r.

I termin naboru wniosków

17.10 – 30.12.2024 r.

II termin naboru wniosków

I nabór - 660 mln zł
II nabór - 660 mln zł

Alokacja w konkursie

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

Obserwuj nas

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie przykładowe inwestycje można realizować w ramach Kredytu ekologicznego?

Przedsiębiorcy mogą zrealizować następujące rodzaje inwestycji w ramach kredytu ekologicznego:

 1. Modernizacja systemów oświetlenia - inwestycja w efektywne technologie oświetleniowe, takie jak diody LED, które mają na celu zastąpienie tradycyjnych, energochłonnych żarówek. Może obejmować również instalację czujników ruchu i automatycznego wygaszania oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie jest to możliwe.
 2. Ulepszenie systemów grzewczych i chłodniczych - inwestycja w bardziej efektywne i energooszczędne urządzenia grzewcze, takie jak kotły kondensacyjne lub pompy ciepła. Może obejmować również modernizację systemów chłodniczych, np. poprzez zastosowanie chłodziarek o niskim zużyciu energii.
 3. Poprawa izolacji budynków - inwestycja w izolację termiczną budynków poprzez dodanie dodatkowej warstwy izolacyjnej na ścianach, dachach i podłogach. Jest to skuteczny sposób na zmniejszenie strat ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja).
 4. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii - inwestycja w instalację paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł. Tego rodzaju rozwiązania mogą znacznie obniżyć koszty energii i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
 5. Modernizacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - inwestycja w bardziej efektywne i zaawansowane technologicznie systemy wentylacji i klimatyzacji, które umożliwiają optymalne zarządzanie przepływem powietrza i temperaturą w budynkach, minimalizując jednocześnie zużycie energii.
 6. Optymalizacja procesów produkcyjnych - inwestycja w technologie i rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, takie jak zastosowanie energooszczędnych maszyn i urządzeń, automatyzacja procesów, optymalizacja harmonogramów produkcji itp.

Należy pamiętać, że powyższe przykłady są ogólne i przedsiębiorcy mogą zgłaszać różnorodne projekty modernizacyjne związane z efektywnością energetyczną swojej infrastruktury.

Jaki jest poziom dofinansowania w Kredycie ekologicznym?

Można otrzymać do 80% dofinansowania. Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji oraz statusu MŚP wnioskodawcy (jest zgodna z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027). Wysokość dofinansowania dla danego regionu można sprawdzić tutaj: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Co jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to kompleksowe badanie i analiza efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie lub instytucji. Jest to proces oceny zużycia energii oraz identyfikacji możliwości poprawy efektywności energetycznej i redukcji kosztów operacyjnych związanych z energią. Audyt energetyczny jest przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi w celu oceny, monitorowania i optymalizacji wykorzystania energii w celu osiągnięcia oszczędności i zrównoważonego rozwoju.

W ramach audytu energetycznego przeprowadza się szczegółową analizę infrastruktury energetycznej, w tym systemów oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych oraz systemów kontrolnych i regulacyjnych. W wyniku audytu energetycznego identyfikuje się obszary, w których można wprowadzić usprawnienia techniczne, takie jak modernizacja urządzeń, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, optymalizacja układów i procesów, a także wskazuje się potencjalne źródła oszczędności energii.

Ważnym elementem audytu energetycznego jest również ocena efektywności ekonomicznej proponowanych działań. Na podstawie zebranych danych i analizy, audytor energetyczny przygotowuje raport, który zawiera rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, oszczędności kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie wpływu na środowisko. Raport audytu stanowi podstawę do podejmowania decyzji strategicznych i planowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie lub instytucji.

W ramach naboru na kredyt ekologiczny, BGK udostępnił wzór audytu wraz z instrukcją sporządzenia wskazanego dokumentu.

Jaka jest różnica między Kredytem technologicznym, a Kredytem ekologicznym?

Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Głównym celem w przypadku kredytu technologicznego jest natomiast wdrożenie nowej technologii, która pozwoli na uruchomienie wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług.

Czy to prawda, że w Kredycie ekologicznym o dotację będą mogły starać się duże przedsiębiorstwa?

W konkursie będą mogły startować MŚP jak i niektóre duże przedsiębiorstwa (do 3 000 pracowników). W perspektywie FENG 2021-2027 stworzono nową kategorię wielkości przedsiębiorstwa: small mid-caps oraz mid-caps.

 • Small mid-caps – oznacza przedsiębiorstwa niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.
 • Mid-caps – oznacza przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani small mid-caps.

Kredyt ekologiczny – czy muszę brać kredyt?

Tak, do złożenia wniosku w konkursie potrzebna jest promesa przyznania kredytu z banku komercyjnego. Natomiast premia ekologiczna, którą przyznaje BGK w ramach tego konkursu, to tak naprawdę forma dotacji, która będzie spłacała zaciągnięty kredyt.

Jak należy rozumieć poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oznacza podjęcie działań w celu zredukowania ilości energii koniecznej do wytworzenia określonego produktu lub usługi. Efektywność energetyczna odnosi się do zdolności systemu, procesu lub urządzenia do maksymalizacji wykorzystania energii dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Oto kilka przykładów działań, które mogą poprawić efektywność energetyczną firmy:

 1. Ulepszenia technologiczne - wiele przedsiębiorstw może poprawić efektywność energetyczną poprzez modernizację sprzętu, urządzeń lub procesów. Na przykład, zastosowanie nowoczesnej technologii oświetleniowej, jak LED, zamiast tradycyjnych żarówek może prowadzić do znacznej oszczędności energii.
 2. Automatyzacja i optymalizacja procesów - przedsiębiorstwa mogą stosować technologie takie jak systemy zarządzania energią (EMS), które monitorują, kontrolują i optymalizują zużycie energii w budynkach czy procesach produkcyjnych.
 3. Recykling i odzysk energii - w niektórych procesach przemysłowych możliwe jest odzyskanie energii, która normalnie byłaby utracona, na przykład przez odzysk ciepła z procesów przemysłowych.

Poprawa efektywności energetycznej ma wiele korzyści, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla środowiska, w tym obniżenie kosztów operacyjnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Czy jest określony minimalny poziom redukcji zapotrzebowania na energii, który trzeba osiągnąć w ramach projektu?

Z dokumentu audytu i wniosku o dofinansowanie musi wynikać, że inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Jakie są wymagania dotyczące dokumentów niezbędnych do zgłoszenia projektu do konkursu?

 • Wniosek o dofinasowanie.
 • Dokument potwierdzający reprezentację wnioskodawcy (jeżeli dotyczy).
 • Kopia promesy kredytu ekologicznego lub warunkowej umowy kredytu ekologicznego z banku kredytującego.
 • Informacja o danych kontaktowych Banku kredytującego.
 • Oświadczenie dotyczące tajemnicy bankowej.
 • Dokument audytu.
 • Szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dot. robót budowlanych (dotyczy projektów, w których uwzględniono takie wydatki).

Jakie projekty mają największe szanse na otrzymanie dotacji z Kredytu ekologicznego?

Największe szanse na dotacje mają projekty, które będą w stanie wykazać się największym stosunkiem poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającym  z dokumentu audytu do wartości wydatków kwalifikowalnych [PLN]. Mówiąc inaczej, im większy spadek zużycia energii, przy jednoczesnym wskazaniu racjonalnych, nie przeszacowanych kosztów, tym większa szansa na otrzymanie dotacji. Preferowane będą projekty efektywne kosztowo, wykazujące jednocześnie największe redukcje zużycia energii.

Czy jest możliwość przedłużenia okresu spłaty Kredytu ekologicznego w przypadku nieprzewidzianych trudności finansowych?

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu w tym kwestii związanych ze spłatą kredytu ekologicznego zaciągniętego na realizacje inwestycji są przedmiotem indywidualnej analizy oraz oceny realizowanej przez BGK oraz podmiotu udzielającego finansowania kredytowego. Na etapie realizacji projektu, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności, należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować BGK i wspólnie ustalić ścieżkę postępowania.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Podaj swoje dane


  *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

  WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

   Podaj swoje dane


   *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   Julia Ratajewska

   Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

   T: +48 533 360 947

   SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA