ŚCIEŻKA SMART NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI

667 mln zł na zaspokajanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami!

Dla kogo?

DLA SEKTORA MŚP I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Nabór wniosków

27.06 - 24.10.2024 r.

Przedsiębiorco, wdrażaj innowacyjne rozwiązania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami z nawet 80% dofinansowaniem!

Ścieżka SMART na rzecz dostępności

Obecny nabór różni się od poprzednich w tym, że ma określony zakres tematyczny. Wszystkie projekty, które zostaną zgłoszone, powinny się skupiać na tworzeniu nowatorskich rozwiązań, które pomogą osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, pokonywać trudności. Warto podkreślić, że ten cel musi być obecny we wszystkich częściach projektu.

Każdy moduł projektu musi skupiać się na rozwiązaniu konkretnych problemów, które spotykają osoby ze szczególnymi potrzebami. Te rozwiązania powinny znacząco przyczyniać się do poprawy dostępności, czyli eliminowania przeszkód, na przykład w budynkach, urządzeniach, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach i procesach. Celem jest także zaspokajanie specjalnych potrzeb tych osób.

W przypadku modułów obowiązkowych, czyli tych, które obejmują badania i rozwój oraz wdrażanie innowacji, stawiane jest wymaganie, żeby opracowane i wdrożone rozwiązania były innowacyjne na co najmniej poziomie krajowym. Oznacza to, że chodzi o wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynek lub też innowacyjnych procesów biznesowych. Niemniej cele ogólne dotyczące „Ścieżki SMART” pozostają niezmienione. Wciąż chodzi o wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych firm oraz skoncentrowanie się na wprowadzaniu innowacyjnych produktów lub usprawnianiu procesów. Ważnym elementem jest także transformacja cyfrowa firm w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także rozwijanie działań międzynarodowych firm i rozbudowa umiejętności pracowników.

W ramach tego naboru mamy do rozdysponowania wśród przedsiębiorców aż 667 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Zapoznaj się z informacjami o Ścieżce SMART

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOFINANSOWANIA DLA PAŃSTWA FIRMY?

Od 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

ŚCIEŻKA SMART DLA DOSTĘPNOŚCI: JAKIE SĄ RODZAJE MODUŁÓW?

Wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wprowadzenie w działalność przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.

Finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.​

Finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego.​

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych.​

Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji.​

Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa.​

KTÓRE MODUŁY SĄ FAKULTATYWNE, A KTÓRE OBOWIĄZKOWE?

JAKIE SĄ KROKI KLIENTA DO POZYSKANIA DOTACJI ZE ŚCIEŻKI SMART DLA DOSTĘPNOŚCI?

JAKIE SĄ KROKI PO STRONIE SENSE DO POZYSKANIA DOTACJI ZE ŚCIEŻKI SMART DLA DOSTĘPNOŚCI?

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

ŚCIEŻKA SMART NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI

Max. poziom dofinansowania wartości projektu

27 czerwiec 2024 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

24 październik 2024 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

667 000 000,00 zł

Wysokość alokacji środków

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest poziom dofinansowania dla projektów w ścieżce SMART?

Odpowiedź jest złożona, bo poziom jest różny. Z jednej strony obowiązuje mapa pomocy regionalnej, z drugiej w ramach projektu mogą być przewidziane wydatki, które mogą być finansowane z pomocy de minimis, z pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz oczywiście z pomocy na badania przemysłowe lub na eksperymentalne prace rozwojowe. Można zatem w dużym stopniu ogólności powiedzieć, że poziom dofinansowania projektów wynosi do 80%.

Czy można złożyć kilka wniosków w ścieżce SMART w ramach jednego naboru?

Tak, pod warunkiem, że projekty będą dotyczyły osobnych procesów badawczych i nie będzie występowało podwójne finansowanie zaplanowanych wydatków.

Jaki jest maksymalny termin realizacji projektu w ramach ścieżki SMART?

Koniec 2029 roku.

Czy w ramach modułu cyfryzacja można zająć się również automatyzacją produkcji?

Pojęcie automatyzacji produkcji jest szerokie – jeśli rozwiązania mają wyeliminować z czasochłonnych, powtarzalnych zadań człowieka, usprawnić przesył danych, to tak.

Czy nowe przedsiębiorstwa mają szansę udziału w konkursie?

Tak, młode firmy oraz start-upy także mogą składać wnioski o dofinansowanie.

Czy w module ZAZIELENIENIE można uzyskać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne?

Tak, ale jako część inwestycji – nie może to być jedyny i główny wydatek. Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów.

Czy finansowanie ma charakter zaliczkowy czy refundacyjny?

W ścieżce SMART można wnosić o zaliczkę do 90% całkowitej kwoty dofinansowania. Z kolei jednorazowa transza zaliczki nie może być wyższa niż 40% wartości dofinansowania.

Czy MŚP może nie robić B+R, a opracować tylko projekt wdrożenia jakiejś innowacji?

Tak, ale innowacje te muszą wynikać bezpośrednio z posiadanych prac B+R.

Czy kadra przedsiębiorstwa musi mieć doświadczenie w prowadzeniu badań, w przedmiocie projektu?

Lepiej, kiedy kadra Wnioskodawcy ma takie doświadczenie. Można natomiast podpisać umowy warunkowe o współpracy z osobami planowanymi do zatrudnienia w ramach projektu.

Czy JDG, które obecnie nie zatrudniają pracowników mają szansę na udział w konkursie?

Co do zasady tak, ale w takiej sytuacji może wystąpić problem przykładowo z oceną potencjału kadrowego i innych.

Czy jest minimalna kwota dotacji w ramach ścieżki SMART?

Dla dużych przedsiębiorstw - jest to min. 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych na moduł B+R. MŚP – nie ma minimalnego progu.

Jakie są opłaty związane ze współpracą w ramach ścieżki SMART?

Opłata składa się z dwóch części i jest zależna od rodzaju projektu, wysokości budżetu oraz ilości wybranych modułów:

1. Kwota za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami i doradztwem w ramach projektu – bezzwrotna.

2. Success fee, czyli opłata pobierana tylko w przypadku rekomendowania projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (% od wartości dotacji).

Czy podmiot, który jeszcze nie został zarejestrowany na polskim rynku ma szanse na dofinansowanie? Opracowanie i wdrożenie nowych produktów w ramach projektu będzie kluczowym rozwiązaniem dla jednej gałęzi polskiego przemysłu.

Firma musi być zarejestrowana na terenie RP.

Obserwuj nas

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Matylda Sochacka-Kozielczyk

Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

T: +48 533 574 387

Julia Ratajewska

Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

T: +48 533 360 947

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA