PROGRAMY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Sprawdź dostępne programy

O JAKICH ŚRODKACH MÓWIMY?

Wspólny budżet UE dzielony jest także z poziomu Komisji Europejskiej na programy zarządzane centralnie (potocznie zwane „programami centralnymi”), które stanowią dodatkowe, finansowe wsparcie na rzecz: środowiska i klimatu, zdrowia, prac badawczych i innowacyjności, transportu, nauki, czy kultury. Są one dostępne w ogłaszanych przez agencje Komisji Europejskiej konkursach, które wymagają konkurowania oraz budowy szerokich konsorcjów międzynarodowych składających się z beneficjentów różnych krajów Unii Europejskiej lub krajów trzecich.

POZNAJ DOSTĘPNE PROGRAMY

Program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa to następca programu Horyzont 2020 i zarazem największy w historii Unii Europejskiej program finansujący badania naukowe i innowacje. Ma za zadanie wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii oraz europejską przestrzeń badawczą, zwiększyć zdolności w obszarze innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy, a także utrzymać obecny model społeczno-gospodarczy i związane z nim wartości. Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 95,5 mld EUR. Oferuje różnego rodzaju granty z odrębnymi kryteriami finansowymi, wymogami dotyczącymi partnerów czy charakterystyki budowanych w ramach projektów międzynarodowych konsorcjów. STRONA PROGRAMU
Cyfrowa Europa to nowy program, którego zadaniem jest wdrażanie technologii cyfrowych we wszystkich sektorach gospodarki europejskiej. Celem programu jest wspieranie cyfrowej transformacji usług publicznych i przedsiębiorstw poprzez stymulowanie pierwszoplanowych inwestycji w obliczenia wielkiej skali (superkomputery), przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane umiejętności cyfrowe. Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 9,2 mld EUR. Zapewnia on finansowanie w dowolnej formie i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu finansowym, w tym w postaci zamówień (główny tryb), dotacji, nagród oraz instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych. Do uczestnictwa w programie kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub powiązanym z nim kraju, stowarzyszonym państwie trzecim, innym państwie trzecim, jeśli jest to niezbędne dla osiągnięcia celów programu. Wnioskodawcami mogą być zarówno podmioty publiczne (administracja), jak i prywatne (w szczególności MŚP). STRONA PROGRAMU
Celem programu jest wspieranie ponadnarodowego obiegu europejskich dzieł i twórców, promocja różnorodności kulturowej i językowej oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności, włączanie społeczne poprzez kulturę i sztukę, zielona transformacja sektorów oraz wykorzystanie technologii i innowacji w celu dostosowania sektorów do zmian cyfrowych. Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 2,4 mld EUR. Program oferuje wsparcie w formie dotacji oraz instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych. W programie udział biorą wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz kraje spoza UE, znajdujące się na liście opublikowanej przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA), która działa pod nadzorem Komisji Europejskiej. Wnioskodawcami mogą być zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. STRONA PROGRAMU
Program EU4HEALTH jest reakcją Unii Europejskiej, wykraczającą poza reagowanie kryzysowe, na pandemię wirusa COVID-19. Pandemia ma negatywne skutki nie tylko na zdrowie pacjentów, pracowników służby zdrowia, ale także osłabienie odporności wszystkich systemów opieki zdrowotnej w Europie. Nowy program dla zdrowia ma niwelować te daleko idące następstwa epidemii. Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 5,3 mld EUR. EU4Health zapewnia finansowanie projektów w formie dotacji oraz instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych. Do uczestnictwa w programie kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub powiązanym z nim kraju, stowarzyszonym państwie trzecim, innym państwie trzecim, jeśli jest to niezbędne dla osiągnięcia celów programu (na określonych warunkach). Wnioskodawcami mogą być zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. STRONA PROGRAMU
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Jest to program zarządzany centralnie przez Komisję Europejską. Budżet programu na lata 2021 -2027, wynosi 5,4 mld euro. W programie LIFE zapewnia się finansowanie w formie dotacji. Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych do 75% (w przypadku projektów służących gatunkom i siedliskom priorytetowym / zagrożonym). Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych (dofinansowanie Komisji Europejskiej powiększone o dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Do uczestnictwa w programie kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub powiązanym z nim kraju, stowarzyszonym państwie trzecim, innym państwie trzecim, jeśli jest to niezbędne dla osiągnięcia celów programu (na określonych warunkach). Wnioskodawcami mogą być podmioty publiczne oraz prywatne. STRONA PROGRAMU
Program CEF (oryg. Connecting Europe Facility, pl. „Łącząc Europę”) to kolejna edycja programu zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską po uprzednich dwóch edycjach (wcześniejsza nazwa programu – TEN-T). Program ten ma się przyczynić do zrównoważonego wzrostu, który będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Budżet programu na lata 2021 -2027, wynosi 33,7 mld euro. W programie „Łącząc Europę” zapewnia się finansowanie w formie dotacji oraz instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych. Do uczestnictwa w programie kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim. Wnioskodawcami mogą być podmioty publiczne oraz prywatne. Poziom dofinansowania dla poszczególnych działań będzie wahał się w przedziale 30-55% dla projektów realizowanych  ramach koperty ogólnej oraz do 85% dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach koperty krajowej, tzw. „kohezyjnej” (są to środki przesunięte do programu „Łącząc Europę” z funduszu polityki spójności). W programie można realizować projekty miękkie (prace studyjne i dokumentacja przygotowawcza) oraz projekty infrastrukturalne (roboty drogowe). W programie istnieje także furtka do realizacji projektów łączonych. Takie projekty wpisują się w polską formułę „zaprojektuj i wybuduj”. STRONA PROGRAMU
Program Erasmus + to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Do udziału w programie są uprawnione instytucje i organizacje publiczne, a także prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się poza formalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. W programie Erasmus + nie ma zastosowania pomoc publiczna. Instytucją Zarządzającą programu jest bezpośrednio Komisja Europejska. Podmiotem wdrażającym jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. STRONA PROGRAMU
Program na rzecz jednolitego rynku oryg. Single Market Programme, w skrócie SMP to inicjatywa, której nadrzędnym celem jest zapewnienie państwom UE narzędzi do naprawy i odbudowy po kryzysie związanym z pandemią SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Ostatecznym jego celem ma być uczynienie jednolitego rynku silniejszym i bardziej odpornym. SMP jest kontynuacją programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (dotychczasowa nazwa – COSME). Program ma na celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwiania ekspansji na terenie Europy i poza nią. Do najważniejszych zadań należy przede wszystkim poprawa dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne. Inne kluczowe zadania to poprawa dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw UE, tworzenie środowisk sprzyjających powstaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, czy też wspieranie MŚP poza obszarem UE. Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 4,2 mld EUR. Główne obszary działania to: poprawa zarządzania rynkiem wewnętrznym, wzmocnienie konkurencyjności przemysłu UE, zwłaszcza MŚP, promowanie zdrowia ludzi, dobrostanu zwierząt i roślin oraz ustanowienie ram statystyki europejskiej. Program o znaczącej pozycji rynkowej jakim jest SMP łączy działania z poprzednich programów, które – w synergii z nowymi działaniami – mają na celu utrzymanie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, nawet w trudnych okolicznościach. W programie występuje pomoc publiczna. STRONA PROGRAMU

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ KONKURSÓW

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

NASI PARTNERZY