1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP Z WOJ. ŚLĄSKIEGO

Zdobądź do 85% dofinansowania na wdrażanie specjalistycznych technologii cyfrowych 

Dla kogo?

DLA SEKTORA MŚP

Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Nabór wniosków

14 MARCA – 23 KWIETNIA 2024 r.

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP: rozwijaj swoją firmę nawet z 85% dofinansowaniem!

Granty na cyfryzację: Wdrażanie specjalistycznych technologii cyfrowych w MŚP z województwa śląskiego

Inwestycje te będą skupiały się na przeprowadzeniu głębokich zmian w procesie produkcyjnym i usługowym poprzez zakup i implementację zaawansowanych systemów i narzędzi cyfrowych. Głównym celem tego grantu na cyfryzację jest nabycie i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania oraz innych cyfrowych rozwiązań, a także specjalistycznego sprzętu IT i organizacja szkoleń dla pracowników. Dofinansowanie z grantu na cyfryzację będzie mogło być wykorzystane głównie na zakup i wdrożenie tych technologii.

Kryteria wyboru przedsiębiorstw będą nastawione na branże produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacja na cyfryzację będzie bezzwrotna na poziomie do 85% kosztów netto w przypadku pomocy de minimis lub do 60% kosztów netto w przypadku pomocy publicznej. Minimalna wysokość dotacji w ramach innowacji cyfrowych w MŚP to 500 tys. zł.

Budżet konkursu to 66 750 000 zł. 

Nasi wybrani klienci

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU GRANTU NA CYFRYZACJĘ?

Od 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP - CO WIEMY?

1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP - JAKIE KOSZTY MOGĘ SFINANSOWAĆ?

JAKIE SĄ KLUCZOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W KONKURSIE 1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP?

  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, analizy danych pozwalających na racjonalizację procesu podejmowania decyzji biznesowych, zwiększenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie w wyniku cyfryzacji tych procesów;
  • zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług;
  • wykorzystanie technologii Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem (identyfikowanie nieefektywności i wąskich gardeł produkcyjnych, optymalizacja produkcji i maksymalizacja jej jakości, oszczędność energii i poprawa serwisu oraz diagnostyka urządzeń);
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi.

W kryterium weryfikowane będzie czy realizacja projektu prowadzić będzie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca na dzień ogłoszenia naboru pozostaje podmiotem należącym do sektora produkcyjnego oraz czy realizowany projekt oraz jego cele i rezultaty również dotyczą sektora produkcyjnego. Spełnienie kryterium weryfikowane będzie na podstawie głównego/dominującego  PKD działalności Wnioskodawcy wskazanego w dokumencie rejestrowym na moment ogłoszenia naboru oraz zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym kodu PKD projektu.

 

Utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy w kryterium tym ocenie podlegać będzie czy w ramach projektu zostaną utworzone nowe wysokospecjalistyczne miejsca pracy w przedsiębiorstwie oparte na wiedzy (KIBS, knowledge intensive business services) – Kandydat/pracownik powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe związane z wykonywanymi zadaniami. Ponadto, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na danym stanowisku potwierdzone certyfikatami, dyplomami itp. 

  • Czy planowane efekty projektu są proporcjonalne do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how;
  • czy projekt wpisuje się w regionalne specjalizacje technologiczne wskazane w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego;
  • czy projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt  – raportu z usługi doradczej);
  • czy projekt polega na wdrożeniu co najmniej w skali przedsiębiorstwa innowacji marketingowej.
  • Czy realizacja projektu prowadzić będzie do poprawy współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami /działami przedsiębiorstwa, relacji z klientami, usprawnienie procesu podejmowania decyzji czy efektywność komunikacji wewnątrz firmy;
  • inne dodatkowe efekty projektu (np. redukcja zapotrzebowania na energię, poprawa BHP w przedsiębiorstwie, działania na rzecz lokalnej społeczności, działania proekologiczne, systemy zarządzania, zarządzanie łańcuchem dostaw, znakowanie produktów).

W kryterium weryfikowane jest, czy w wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie na rynek nowy lub ulepszony produkt albo nowy lub ulepszony proces, przy czym ów nowy lub ulepszony produkt lub proces jest nowy przynajmniej w skali regionu.

Przez produkt lub proces nowy dla rynku województwa śląskiego rozumie się produkt lub proces, który nie jest stosowany w województwie śląskim dłużej niż 3 lata na moment złożenia wniosku oraz nie może być wcześniej wdrożony do działalności przedsiębiorstwa.

W kryterium premiowane są projekty, w ramach których zaplanowano realizację usług szkoleniowych (kursy, szkolenia) celem podniesienia kompetencji cyfrowych pracowników. 

Projekty realizowane w ramach naboru powinny w jak największym stopniu przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego wsparciem, np. poprzez zwiększanie bazy podatkowej.

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP - WAŻNE INFORMACJE

Poziom dofinansowania wartości projektu

14 marca – 23 kwietnia 2024 r.

Termin naboru wniosków

500 000,00 zł

Minimalna wysokość dotacji

6 000 000,00 zł

Maksymalna wysokość dotacji

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

Obserwuj nas

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Matylda Sochacka-Kozielczyk

Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

T: +48 533 574 387

Julia Ratajewska

Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

T: +48 533 360 947

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA