1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Zdobądź do 80% dofinansowania na robotyzację i cyfryzację małopolskich firm

Dla kogo?

DLA SEKTORA MŚP

Z WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Nabór wniosków

29.12.2023 r. - 04.04.2024 r.

1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Granty na cyfryzację: dotacje na projekty służące automatyzacji/transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z woj. małopolskiego.

Przedsiębiorco, aby ubiegać się o wsparcie finansowe z konkursu 1.11 Rozwój MŚP obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0, konieczne będzie dostarczenie szczegółowego planu transformacji cyfrowej. Taki plan musi być opracowany przez firmę lub specjalistę z odpowiednim doświadczeniem w doradztwie w zakresie transformacji cyfrowej, np. zespół ekspertów SENSE. Plan ten powinien zawierać kompleksową analizę cyfrowej dojrzałości firmy, w tym audyt technologiczny, ocenę potencjału w zakresie cyfryzacji oraz rekomendacje dotyczące możliwych do zastosowania rozwiązań cyfrowych, prowadzących do adaptacji standardów Przemysłu 4.0.

Dotacja na cyfryzację i Przemysł 4.0 będzie przeznaczona mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, w wysokości na poziomie do 80% z pomocy publicznej. 

Minimalna wartość dotacji w ramach konkursu 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 to 200 tys. zł, a maksymalna wartość projektu to 3 mln zł. 

Nasi wybrani klienci

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU TEGO GRANTU NA CYFRYZACJĘ?

Od 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

1.11 ROZWÓJ MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI I PRZEMYSŁU 4.0 - CO WIEMY?

1.11 ROZWÓJ MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI I PRZEMYSŁU 4.0 - JAKIE KOSZTY MOGĘ SFINANSOWAĆ?

JAKIE SĄ KLUCZOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W KONKURSIE 1.11 ROZWÓJ MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI I PRZEMYSŁU 4.0?

W ramach kryterium ocenie podlega, czy wdrażane działania mają istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i czy zostaną osiągnięte korzyści dla przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu działań opisanych w projekcie. 

Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowej oferty.

W kryterium weryfikowane jest, czy w wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie na rynek nowy lub ulepszony produkt albo nowy lub ulepszony proces, przy czym ów nowy lub ulepszony produkt lub proces jest nowy przynajmniej w skali regionu.

W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt polega na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez przedsiębiorstwo innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych/ z zakresu Przemysłu 4.0. Dodatkowo premiowane będą projekty, w których oprócz ww. innowacji procesowej, zostanie wprowadzona innowacja produktowa.

W ramach kryterium ocenie podlega, czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonych w dokumencie przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, zawierającym uszczegółowienie domen wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naboru.

Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) wskazany w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030” (SRWM) tj. gminy zmarginalizowane.

Projekty realizowane w ramach tego celu tematycznego powinny w jak największym stopniu przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego programem, np. poprzez zwiększanie bazy podatkowej.

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

1.11 ROZWÓJ MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI I PRZEMYSŁU 4.0 - WAŻNE INFORMACJE

Poziom dofinansowania wartości projektu

29 GRUDNIA 2023 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

4 KWIETNIA 2024 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

200 000,00 zł

Minimalna wysokość dotacji

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

Obserwuj nas

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Matylda Sochacka-Kozielczyk

Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

T: +48 533 574 387

Julia Ratajewska

Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

T: +48 533 360 947

Czym jest transformacja cyfrowa/Przemysłu 4.0?

Poprzez transformację cyfrową/Przemysłu 4.0 należy rozumieć proces adaptacji przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru big data, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, automatyki i robotyki, druku addytywnego, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

 

Warunkiem tej transformacji jest wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiany modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu/usługi.

Jakie projekty będą premiowane w konkursie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0?

Premiowane będą projekty wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji (nauki o życiu; energia zrównoważona; technologie informacyjne i komunikacyjne; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego) jak również z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w 45 SRWM).

 

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o szansach na dofinansowanie i nowych możliwościach rozwoju Twojej organizacji

SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA