DOTACJE NA GOZ DLA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ

10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP

Przedsiębiorco, inwestuj w przyszłość z programem wsparcia inwestycji w Wielkopolsce Wschodniej!

Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstwa i upowszechnienie GOZ

Małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa z Wielkopolski Wschodniej mają niepowtarzalną szansę skorzystać z dedykowanego programu wspierającego innowacje i efektywność energetyczną. Program oferuje dofinansowanie do 70% kwalifikowalnych wydatków z puli alokacyjnej wynoszącej 36 milionów złotych, co umożliwia realizację ambitnych projektów o minimalnej wartości 250 tysięcy złotych.

Konkurs skupia się na zwiększeniu efektywności energetycznej poprzez modernizacje technologiczne, budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) i zarządzanie energią w przedsiębiorstwach. Dodatkowo, wspiera projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), które obejmują działania przedinwestycyjne, zmiany w procesach produkcyjnych i logistycznych, a także redukcję ilości odpadów.

Dzięki programowi Twoje przedsiębiorstwo nie tylko zwiększy swoją konkurencyjność, ale również przyczyni się do ochrony środowiska poprzez zrównoważone praktyki biznesowe.

Nie przegap tej unikalnej okazji do transformacji swojego biznesu. Dowiedz się więcej i zacznij planować swój projekt już dziś!

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOTACJI NA GOZ?

Od 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI 10.2 WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP?

JAKIE TYPY PROJEKTÓW MOŻESZ ZREALIZOWAĆ W RAMACH KONKURSU ?

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na podniesieniu efektywności energetycznej oraz wdrożeniu modelu GOZ w MŚP:

ELEMENTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI PROJEKT MOGĄ BYĆ:

WARTO PAMIĘTAĆ

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOTACJI 10.2 WSPARCIE POPRAWY ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA I UPOWSZECHNIENIE GOZ.?​

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

10.2 WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu

10.06 – 16.08.2024 r.

Termin naboru wniosków

250 tys. zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

1 200 000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania kosztów objętych pomocą de minimis

36 mln zł

Alokacja w konkursie

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

Obserwuj nas

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie koszty może sfinansować firma w ramach projektu?

Wybrane przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach naboru: 

 • środki trwałe wraz z montażem,  
 • wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem,  
 • elementy podnoszące efektywność energetyczną środka trwałego,  
 • roboty budowlane oraz materiały budowlane,  
 • audyty niezbędne do wdrożenia i realizacji projektu (jako usługi zewnętrzne), np.: koszt audytu energetycznego (ex-ante), koszt audytu efektywności energetycznej (ex-ante), koszt świadectwa charakterystyki energetycznej (ex-ante), koszt audytu oświetleniowego (ex-ante) itp.,  
 • raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (między innymi odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie,  
 • zakup i montaż instalacji OZE oraz magazynów energii (moc instalacji powinna być zwymiarowana i odpowiadać rzeczywistemu i aktualnemu na moment uruchomienia instalacji zapotrzebowaniu energetycznemu budynku), 
 • usługi szkoleniowe pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwa na potrzeby realizacji projektu, 
 • usługi doradcze niezbędne do wdrożenia i realizacji projektu. 

Czy można realizować więcej niż jeden typ projektu?

W ramach jednego projektu Wnioskodawca musi realizować co najmniej jeden z typów projektu. Możliwe jest łączenie kilku typów oraz modułów uzupełniających. 

Przy realizacji jednego z modułów uzupełniających obowiązuje limit określony dla wybranego modułu. W przypadku realizacji kilku modułów uzupełniających łączny limit wydatków na ich realizację nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych.  

Jakie projekty będą preferowane?

Preferowane będą projekty m.in.: 

 • posiadające jak najwyższą oszczędność energii pierwotnej, 
 • posiadające jak największą efektywność kosztową (stosunek środków UE projektu do planowanej średniorocznej oszczędności energii pierwotnej), 
 • uwzględniające odnawialne źródła energii (np. zakładające likwidację źródła ciepła opartego na spalaniu paliw kopalnych i jego wymianę na OZE), 
 • uwzględniające gospodarkę obiegu zamkniętego - GOZ (np. zmniejszenie zasobochłonności lub materiałochłonności procesów produkcyjnych czy logistycznych, zmniejszenie ilości powstających odpadów i/lub ich ponowne wykorzystanie, utworzenie punktów napraw i przygotowanie produktów do kolejnego użycia), 
 • dążące m.in. do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego firmy, zwiększenia wielkości produkcji bez konieczności zwiększenia zapotrzebowania na energię, zwiększenia innowacyjności poprzez wdrażanie technologii energooszczędnych, w tym inteligentnych systemów zarządzania energią. 

Jaki próg oszczędności energetycznej musi osiągnąć firma realizując projekt?

Możliwe do realizacji będą jedynie projekty na rzecz efektywności energetycznej, co do których próg oszczędności energii pierwotnej wyniesie min.30%. 

Jak sprawdzić o ile firma podniesie swoją efektywność energetyczną realizując projekt?

Oszczędność energii pierwotnej wynika bezpośrednio z przeprowadzonego audytu.

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w kontekście przedsiębiorstw to model biznesowy, który dąży do minimalizacji odpadów i maksymalizacji wykorzystania zasobów. Polega on na tworzeniu zamkniętych pętli życia produktów i usług, w których surowce są wykorzystywane efektywnie, a odpady stają się nowymi zasobami. Celem jest zredukowanie negatywnego wpływu działalności firm na środowisko, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięcie oszczędności poprzez efektywniejsze gospodarowanie zasobami.

Co jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to kompleksowe badanie i analiza efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie lub instytucji. Jest to proces oceny zużycia energii oraz identyfikacji możliwości poprawy efektywności energetycznej i redukcji kosztów operacyjnych związanych z energią. Audyt energetyczny jest przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi w celu oceny, monitorowania i optymalizacji wykorzystania energii w celu osiągnięcia oszczędności i zrównoważonego rozwoju.

W ramach audytu energetycznego przeprowadza się szczegółową analizę infrastruktury energetycznej, w tym systemów oświetleniowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych oraz systemów kontrolnych i regulacyjnych. W wyniku audytu energetycznego identyfikuje się obszary, w których można wprowadzić usprawnienia techniczne, takie jak modernizacja urządzeń, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, optymalizacja układów i procesów, a także wskazuje się potencjalne źródła oszczędności energii.

Ważnym elementem audytu energetycznego jest również ocena efektywności ekonomicznej proponowanych działań. Na podstawie zebranych danych i analizy, audytor energetyczny przygotowuje raport, który zawiera rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, oszczędności kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie wpływu na środowisko. Raport audytu stanowi podstawę do podejmowania decyzji strategicznych i planowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie lub instytucji.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Podaj swoje dane


  *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

  WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

   Podaj swoje dane


   *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   Matylda Sochacka-Kozielczyk

   Starsza specjalistka ds. relacji z klientem biznesowym

   T: +48 533 574 387

   Julia Ratajewska

   Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

   T: +48 533 360 947

   SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA