ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

Jak zostać uczelnią dostępną?

Zostań uczelnią dostępną! – wywiad ze Specjalistką Dotacji Unijnych Magdaleną Sochacką

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już po raz trzeci ogłosiło konkurs UCZELNIA DOSTĘPNA w ramach Działania 3.5 POWER. Jego celem jest poprawa dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami dzięki wdrożeniu zmian organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, które pozwolą na likwidację barier i poprawę dostępu osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

W rozmowie ze Specjalistką Dotacji Unijnych Magdaleną Sochacką opowiemy o tym, dlaczego jest to ważny konkurs dla polskich uczelni i jakie podmioty mają największą szansę na otrzymanie dofinansowania.

Czego dotyczy konkurs „Uczelnia Dostępna” i jakie daje możliwości polskim uczelniom?

Jest to konkurs dedykowany uczelniom wyższym, które szukają środków na likwidację wszelkiego rodzaju barier w dostępie do studiów dla osób z niepełnosprawnościami. Co to oznacza w praktyce? Projekt pozwoli na realizację działań, których celem jest zapewnienie szeroko pojętej dostępności uczelni. Otwieranie się na potrzeby studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami wymaga kompleksowości działań i tworzenia rozwiązań na wielu płaszczyznach funkcjonowania uczelni. Dlatego też konkurs umożliwia wdrożenie zmian w ramach 6 obszarów dostępności, tj. struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, rodzajów wsparcia edukacyjnego oraz szkoleń dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej. Tylko rozwój każdego z ww. obszarów pozwoli wdrożyć na uczelni trwałe zmiany w zakresie dostępności i sprawić, że stanie się ona bardziej otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Na co konkretnie można otrzymać dofinansowanie?

Najogólniej mówiąc dofinansowanie można otrzymać na wszelkiego rodzaju doposażenie, remonty, czy wyposażenie w nowe technologie swojej uczelni. Z tym zastrzeżeniem że nadrzędnym celem takich działań musi być zwiększenie dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 10-letnie doświadczenie SENSE consulting jako Partnera dla Uczelni w pozyskiwaniu dotacji na ich rozbudowę i rozwój pokazuje, że największą potrzebą uczelni jest przede wszystkim likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym w projekcie można zaplanować koszty związane np. z oznakowaniem budynku w alfabecie Braille’a, zakupem pętli induktofonicznej, czy adaptacją miejsc parkingowych. Kolejną potrzebą uczelni, na którą zawsze brakuje środków jest rozwój jej zaplecza technologicznego. Konkurs „Uczelnia Dostępna” daje możliwość zakupu i wdrożenia takich działań, np. poprzez stworzenie biblioteki on-line, platformy e-learningowej, czy stanowisk komputerowych dla osób ze szczególnymi potrzebami – niewidomych, słabowidzących, z dysfunkcją kończyn górnych. Kluczowym natomiast jest to, że koszty, o których powiedziałam są tylko przykładowe i stanowią katalog otwarty. Także jeśli uczelnie przychodzą do nas z innymi, interesującymi pomysłami i rozwiązaniami do wdrożenia to – o ile będą się one wpisywać w główny cel konkursu – będzie można je również zrealizować w ramach projektu.

Czy dobrze rozumiem, że w ramach konkursu można głównie zakupić sprzęt i wyposażyć uczelnię w rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami?

Rzeczywiście wdrożenie na uczelni rozwiązań z zakresu architektury, czy technologii wspierających przyczynia się do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej. Natomiast tak jak wspomniałam, w tym konkursie ważna jest kompleksowość działań w ramach wszystkich 6 obszarów dostępności. Także oprócz zakupów związanych z likwidacją barier architektonicznych czy rozwojem zaplecza technologicznego uczelni, bardzo istotne są również rozwiązania z zakresu dostępności. Przykładowo na wielu polskich uczelniach nadal nie ma pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, co w dzisiejszych czasach powinno być już standardem. Innym problemem jest np. brak na uczelni procedur zapewniających jej dostępność, czy brak środków finansowych na szkolenia dla kadry podnoszące wiedzę i świadomość nt. niepełnosprawności. Konkurs „Uczelnia Dostępna” pozwala zlikwidować bariery w dostępie do studiów dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonujące na wszystkich ww. płaszczyznach.

Zapewne wiele osób decyzyjnych na uczelniach zadaje sobie pytanie – „Czy ten konkurs jest dla naszej uczelni?”. Jakby Pani odpowiedziała na to pytanie?

Odpowiedziałabym, że jeśli dana uczelnia szuka środków na likwidację barier w dostępie do studiów dla osób ze szczególnymi potrzebami to zdecydowanie tak! Konkurs „Uczelnia Dostępna” stanowi trampolinę dla działań uczelni w zakresie otwierania się na potrzeby studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami. Oczywiście oprócz chęci, głowy pełnej pomysłów i zapału do wprowadzania zmian, ważne jest również spełnianie kilku obowiązkowych wymogów konkursu, czyli tzw. kryteriów dostępu, gdyż to od ich spełnienia zależy czy dana uczelnia może aplikować w ramach tego konkursu  czy też nie.

W takim razie jakie obowiązkowe kryteria musi spełnić uczelnia, aby móc aplikować w konkursie „Uczelnia Dostępna”?

Przede wszystkim uczelnia nie może znajdować się w procesie likwidacji i nie może być ogłoszona informacja o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. To jest obligatoryjny warunek, który należy spełnić, aby móc wziąć udział w konkursie. Kolejną kwestią jest brak otrzymania dofinansowania w ramach poprzednich edycji konkursu „Uczelnia dostępna” w 2019 r. i 2020 r. Jeśli te wymogi są spełnione, to odpowiedź brzmi – ten konkurs jest właśnie dla Państwa uczelni.

Aplikowanie w ramach konkursu to jedno, natomiast na koniec zapytam jeszcze: Jakie wyzwania stoją przed uczelniami już w trakcie realizacji projektu?

Rzeczywiście samo pozyskanie dotacji to pierwszy krok, ale kolejnym – równie ważnym – jest prawidłowa realizacja projektu w zakresie jego obsługi, zarządzania i rozliczania. Tylko odpowiednia znajomość dokumentacji konkursowej, wniosku np. w zakresie wskaźników, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, czy wymogów dotyczących przeprowadzania zamówień i dokumentowania działań projektowych pozwoli na skuteczną i bezpieczną realizację projektu. Oczywiście SENSE consulting chętnie pomoże uczelniom ze wszystkimi tymi wyzwaniami!

 

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania i tym jak prawidłowo realizować projekt Uczelnia Dostępna ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – zgłoś się do SENSE consulting, a nasi eksperci pomogą Ci na każdym etapie zwiększania dostępności Twojej uczelni: biuro@sensecosnulting.pl