A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii 
i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Zdobądź do 85% dofinansowania z KPO

Dla kogo?

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MŚP

Nabór wniosków

25 czerwca - 20 sierpnia 2024 r. 

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych

Dotacje z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na zwiększenie efektywności energetycznej

Już 25 czerwca 2024 roku, startuje nabór wniosków dla przedsiębiorców, dedykowany na wsparcie projektów obejmujących wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym tych związanych z GOZ.

Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów.

Inwestycje zrealizowane dzięki dotacji nie tylko mogą się przyczynić do walki ze zmianami klimatycznymi, ale również mogą być kluczowe w dostosowaniu się przedsiębiorstw do przyszłych regulacji środowiskowych, które będą coraz bardziej rygorystyczne w kontekście ograniczenia wpływu prowadzonej działalności na środowisko.

JAK WSPÓŁPRACA Z NAMI MOŻE POMÓC W ZDOBYCIU DOTACJI Z KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY (KPO)?

Od 15 lat skutecznie pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i ich pracownikom w realizacji nowych inwestycji, projektowaniu nowych produktów i usług oraz podnoszeniu kompetencji. Wspierając naszych klientów zawsze dbamy o efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania – dotacji unijnych i innych programów pomocowych.

Pomożemy Państwu od pierwszego kroku… po ostatni, jaki wybierzecie i będzie wpisywał się Państwa potrzeby.

JAKIE OBSZARY BĘDĄ WSPIERANE W RAMACH DOTACJI NA INWESTYCJĘ WE WDRAŻANIE TECHNOLOGII I INNOWACJI ŚRODOWISKOWYCH?

Firmy będą mogły zoptymalizować wykorzystanie zasobów, co powinno się przełożyć się na redukcję kosztów i minimalizację odpadowości prowadzonej działalności.

Środki z dotacji pozwolą m.in. na wdrożenie strategii ponownego wykorzystania zasobów i recyklingu.

Wsparcie przedsiębiorstwa odbędzie się poprzez redukcje zużycia energii jak również wdrożenie rozwiązań sprzyjających  zwiększeniu niezależności energetycznej.

Inwestycje te nie tylko mogą się przyczynić do walki ze zmianami klimatycznymi, ale również mogą być kluczowe w dostosowaniu się przedsiębiorstw do przyszłych regulacji środowiskowych, które będą coraz bardziej rygorystyczne w kontekście ograniczenia wpływu prowadzonej działalności na środowisko.

JAKIE KOSZTY MOŻESZ SFINANSOWAĆ W RAMACH INWESTYCJI WE WDRAŻANIE TECHNOLOGII I INNOWACJI ŚRODOWISKOWYCH

Niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie jest wykonanie studium wykonalności (możliwe dofinansowanie). Studium wykonalności przedsięwzięcia oznacza ocenę i analizę potencjału przedsięwzięcia, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, oraz ocenę szans jego powodzenia.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI INWESTYCJOM WE WDRAŻANIE TECHNOLOGII I INNOWACJI ŚRODOWISKOWYCH, W TYM ZWIĄZANYCH Z GOZ?

Poprawa zarządzania surowcami i bardziej wydajna gospodarka materiałowa przełoży się na obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności produkcji.

Zmniejszenie ilości odpadów i ich ponowne wykorzystanie lub recykling może prowadzić do oszczędności w zakresie utylizacji oraz możliwości czerpania zysków z odzyskanych materiałów dzięki optymalizacji w tym zakresie.

Inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej mogą znacznie obniżyć rachunki za energię, co będzie miało bezpośredni wpływ na finanse firmy co jest niezwykle istotne w kontekście trendów związanych z coraz to wyższymi kosztami zakupu energii elektrycznej.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest nie tylko krokiem w stronę ochrony środowiska, ale również wzmocni reputację firmy jako podmiotu, dla którego kwestie środowiskowe stanowią istotny element prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaangażowanie w działania proekologiczne pozwoli zbudować/umocnić pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów, co może się przełożyć się na zwiększone zainteresowanie i lojalność klientów dla których kwestie środowiskowe stanowią ważny element w procesie wyboru firmy dostarczając określone produkty czy też usługi.

Firmy, które będą wdrażać innowacyjne technologie środowiskowe, poprawią swoje zdolności w zakresie poprawy konkurencyjności, wyróżniając się na tle innych przedsiębiorstw w swojej branży.

Przestrzeganie przepisów środowiskowych i przewidywanie przyszłych zmian legislacyjnych może uchronić przedsiębiorstwo przed potencjalnymi karami i ograniczeniami w wynikającymi z coraz to bardziej restrykcyjnych wymagań związanych z kwestiami środowiskowymi.

Umów się na na bezpłatną konsultację już dziś!

A2.2.1. INWESTYCJE WE WDRAŻANIE TECHNOLOGII I INNOWACJI ŚRODOWISKOWYCH, W TYM ZWIĄZANYCH Z GOZ - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Poziom dofinansowania wartości projektu

25 czerwca 2024 r.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

20 sierpnia 2024 r.

Termin zakończenia naboru wniosków

3 500 000,00 zł

Maksymalna wysokość dotacji

896 380,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

4 481 900,00 zł

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia

NASZE SUKCESY

1 052 811 147, 95 zł

Wartość pozyskanych dotacji

278

Dofinansowanych projektów ze środków UE w latach 2015-2022

780

Klientów z całej Polski

Obserwuj nas

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest termin realizacji projektu?

 1. rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
 2. zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r

Co to jest GOZ?

GOZ oznacza gospodarkę obiegu zamkniętego. Zgodnie z definicją Parlamentu Europejskiego, jest to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce, m.in. dzięki recyklingowi. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.

Jaka jest planowana data naboru?

Nabór rozpocznie się 3 kwietnia 2024 r. i zakończy się w II kwartale roku – dokładna data nie jest jeszcze znana.

Do jakich przyszłych regulacji środowiskowych projekt pomoże przedsiębiorstwu się przystosować?

W UE trwają liczne prace nad zmianami przepisów, które pozwolą m.in. osiągnąć cel klimatyczny „Gotowi na 55” - ograniczenie emisji w UE o co najmniej 55% do 2030 r., a następnie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponadto, zgodnie z dyrektywą CSRD, od 2025 r. duże przedsiębiorstwa, a w kolejnych latach także MŚP, będą objęte obowiązkiem raportowania ESG na temat swoich działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Z tego względu warto już teraz zadbać o wdrożenie korzystnych dla środowiska rozwiązań w swojej firmie.

Jak rozumieć zwiększenie efektywności energetycznej?

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii zgodnie z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywą 2012/27/UE).

 

Zwiększenie efektywności energetycznej oznacza poprawę stosunku ilości uzyskanych produktów do nakładu energii, czyli redukcję zużycia energii potrzebnej do uzyskania takiej samej lub większej ilości produktów przy tym samym nakładzie energii.

Co to są technologie i innowacje środowiskowe?

Technologie i innowacje środowiskowe obejmują różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, procesy i metody produkcji czy zarządzania, które mają na celu ochronę środowiska, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz zmniejszenie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na planetę, np.

 • modernizacja procesów produkcyjnych – wdrażanie energooszczędnych technologii,
 • inwestycje w technologie umożliwiające ponowne wykorzystanie materiałów, np. recykling, kompostowanie odpadów organicznych, odzysk surowców z odpadów.

Jakie korzyści należy spełnić w zakresie zielonej gospodarki, aby uzyskać dofinansowanie?

Należy spełnić min. 2 z poniższych korzyści dotyczących: 

 1. zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych,
 2. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
 3. bardziej wydajnej gospodarki materiałowej,
 4. zmniejszenia ilości odpadów lub ponownego ich wykorzystania lub recyklingu, w tym ukierunkowania
 5. działalności przedsiębiorstwa na zasadę zerowej ilości odpadów (Zero Waste),
 6. zmniejszenia śladu węglowego, wodnego, środowiskowego,
 7. optymalizacji zużycia energii,
 8. uniknięcia kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska,
 9. większego zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej,
 10. wprowadzenia rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ang. Environmental, Social and Governance – ESG), itp.)

Jakie minimalne działania należy podjąć w zakresie GOZ w ramach projektu?

Należy w projekcie spełnić minimum 3 z poniższych punktów dotyczących działań GOZ:

 1. zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych,
 2. zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, produktów ubocznych i biosurowców,
 3. zmniejszenie zużycia surowców krytycznych,
 4. redukcja ilości wytwarzanych odpadów,
 5. zwiększenie wykorzystania ilości odpadów w procesach produkcyjnych,
 6. redukcja ilości zużywanej wody,
 7. redukcja ilości wytwarzanych ścieków,
 8. redukcja ilości zużywanej energii pierwotnej elektrycznej i/lub cieplnej,
 9. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii,
 10. zmniejszenie wielkości emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z własnych źródeł,
 11. zmniejszenie wielkości emisji pyłów i gazów,
 12. zwiększenie trwałości produktów poprzez naprawy lub ponowne użycie (re-use),
 13. wprowadzenie nowych przyjaznych dla środowiska materiałów lub rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia materiałów, energii lub emisji u odbiorców (konsumentów).

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Podaj swoje dane


  *Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Prywatności SENSE consulting sp. z o.o. i ją akceptuję.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Julia Ratajewska

  Starsza specjalistka ds. Relacji z klientem biznesowym i partnerami

  T: +48 533 360 947

  SPRAWDŹ INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA