Dofinansowania unijne dla firm - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Dofinansowania unijne dla firm

Środki z Unii Europejskiej stwarzają dla polskich przedsiębiorców ogrom perspektyw. Częstym problemem w pozyskaniu dotacji unijnej dla firmy jest szereg skomplikowanych formalności, jakich należy dopełnić, by otrzymać finanse na rozwój działalności. Dlatego warto zaufać specjalistom w tej dziedzinie, a cały proces okaże się znacznie prostszy.

Od ponad dekady zajmujemy się efektywnym pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych. W latach 2017-2018 magazyn Fundusze Europejskie przyznał nam tytuł lidera w kategorii „Najskuteczniejszych firm doradczych”. Możemy pochwalić się wysoką liczbą projektów, które otrzymały dofinansowanie unijne. Pomagamy w dokonaniu analizy potencjału każdego projektu i przygotowaniu wszystkich dokumentów, zapewniając fachową obsługę na każdym etapie aplikowania o dotacje. Analizujemy, kompletujemy dokumentację, zarządzamy projektami i wspieramy przy rozliczeniach.

Dofinansowanie z Unii na firmę – od czego zacząć?

Współpracę z nami rozpoczniesz od konsultacji potrzeb rozwojowych, które pozwolą ustalić, czego potrzebujesz do intensyfikacji działalności. W ten sposób skonkretyzujemy potencjał Twojego przedsiębiorstwa i jego mocne strony. Wszystko po to, aby skupić się na tych obszarach, dzięki którym rozbudujesz swoje działania i ukierunkujesz je w odpowiednią stronę. W kolejnym kroku określimy możliwości zewnętrznego finansowania, by wybrać najlepszą dotację na rozwój firmy, w pełni dopasowaną do profilu Twojej działalności. Następnie ocenimy szansę na pozyskanie środków unijnych. Tworzenie wniosków o wsparcie finansowe ma największy sens, gdy ocenimy potencjał jako wysoki. Wówczas zyskujesz gwarancję wzrostu skuteczności naszych starań.

Co otrzymasz, powierzając nam pozyskiwanie dotacji unijnej na rozwój firmy?

 • skuteczne zbadanie potrzeb rozwojowych Twojego przedsiębiorstwa,

 • określenie źródeł zewnętrznego finansowania działalności,

 • ocenę szansy na dofinansowanie firmy,

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie unijne dla firm, biznesplan, ocenę i analizę potencjału projektu, wszelkie dokumenty indywidualnie wymagane w poszczególnych projektach),

 • monitorowanie wyników konkursu,

 • szczegółowe informacje na każdym etapie procesu pozyskiwania dotacji dla firmy,

 • kompleksową obsługę w ubieganiu się o środki unijne.

Dotacje na rozwój firmy – gdzie szukać wsparcia?

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę, że rozwój firmy w dużej mierze zależy od inwestycji poczynionych w tym kierunku. Decyzje o dynamizacji działalności przedsiębiorstwa wiążą się z wydatkowaniem znacznych środków finansowych, które umożliwiają wzrost konkurencyjności w danej branży. Dostępne w ramach funkcjonowania Funduszy Europejskich dofinansowania na rozwój firmy to znakomity sposób na realizację planów biznesowych, gdy masz problemy ze zgromadzeniem niezbędnego kapitału. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią najliczniejszą grupę beneficjentów funduszy unijnych.

Rozwój gospodarczy państw członkowskich Unii Europejskiej zapewnia pięć głównych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – środki mają zmniejszać różnice poziomu rozwoju we wszystkich regionach Unii Europejskiej, tym samym wzmacniając spójność gospodarczą i społeczną. Z funduszu można pozyskać środki unijne przeznaczone na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – środki przeznaczone są do zmniejszania stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Dzięki dotacjom z tego funduszu zwiększa się możliwość zatrudnienia i kształcenia pracowników.

 • Fundusz Spójności – środki przekazywane krajom, których dochód narodowy brutto w odniesieniu do jednego mieszkańca jest nie większy niż 90% średniej dla Unii Europejskiej. Głównym założeniem działalności funduszu jest realizowanie i promowanie strategii zrównoważonego rozwoju poprzez redukowanie różnic gospodarczych, społecznych oraz prowadzenie działań inwestycyjnych w sektorze transportu i ochrony środowiska.

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – środki z tego funduszu mogą być pozyskiwane w celu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) – środki wspierające europejski sektor rybołówstwa.

Ponadto Unia Europejska oferuje szereg dodatkowych instrumentów finansowych, które ułatwiają właścicielom przedsiębiorstw rozwój firmy:

 • JASPERS – daje możliwość finansowania dużych projektów infrastrukturalnych, dotyczących przede wszystkim takich sektorów jak np. gospodarka wodna, energetyka, transport miejski i kolej. Realizacja projektów jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 • JASMINE – pomaga zwiększyć potencjał działalności instytucji oferujących mikrokredyty.

 • JEREMIE2 – ułatwia podmiotom z sektora MŚP dostęp do mikrofinansowania działalności.

 • JESSICA2 – umożliwia finansowanie inwestycji na obszarach wiejskich.

Dofinansowania dla firm zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej

Unia Europejska na podstawie polityk horyzontalnych, czyli skrupulatnie określonych celów strategicznych i priorytetów rozwoju, ocenia każdy projekt, który ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych. Projekty są oceniane pod kątem zgodności z trzema głównymi politykami:

 • Zrównoważony rozwój – Unia Europejska promuje ochronę środowiska poprzez racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. Dlatego wyżej oceniane są wnioski o dotację w przypadku projektów, których realizacja nie odbywa się kosztem środowiska naturalnego, lecz uwzględniających na przykład technologie przyjazne przyrodzie.

 • Równość szans – w projektach realizowanych ze środków unijnych ogromne znaczenie ma zgodność z polityką równości szans, co oznacza zagwarantowanie równego traktowania osób bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy wyznanie.

 • Społeczeństwo informacyjne – każdy, kto chce otrzymać dofinansowanie na rozwój firmy, w swoim projekcie powinien uwzględnić możliwość upowszechniania nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym ludzi, firm oraz różnego rodzaju organizacji i instytucji.

Dotacja dla firm – dodatkowe możliwości finansowania

Unia Europejska oferuje wsparcie nie tylko za sprawą funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ciekawe możliwości zapewniają też dodatkowe instrumenty finansowe oraz programy ramowe, czyli specjalne środki unijne umożliwiające rozwój firmy w różnych obszarach:

 • Program Horyzont 2020 – wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które poszukują kapitału na prowadzenie zaawansowanych prac badawczych. Zadaniem programu jest współpraca nauki z przemysłem, prowadzenie badań o znaczeniu globalnym i wspieranie innowacji, również wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Program „Łącząc Europę” – środki przeznaczone na działania inwestycyjne w zakresie usprawniania infrastruktury dróg, linii kolejowych i sieci energetycznych. Pozyskane z tego programu dotacje na rozwój firmy mogą być także wykorzystane na rozwój technologii z kategorii informacyjno-komunikacyjnej.

 • Program Kreatywna Europa – wsparcie finansowe dla sektorów europejskiej kultury. Celem programu jest promocja kulturowego dziedzictwa Europy, między innymi poprzez zwiększenie dostępu do kina, telewizji i literatury. Program składa się z trzech kluczowych komponentów: MEDIA, Kultura oraz część międzysektorowa.

 • Program COSME – celem programu jest ułatwienie przedsiębiorstwom z sektora MŚP konkurencyjności na rynku Wspólnoty i poza nią. Środki pozyskiwane z tego programu mają wspierać tworzenie nowych miejsc pracy oraz dawać szansę na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowania unijne na rynki zagraniczne

Modeli pomocy finansowej z Unii Europejskiej jest wiele. Beneficjenci mogą liczyć na fundusze strukturalne i inwestycyjne, bogatą gamę instrumentów finansowych oraz programy ramowe. Najwięcej opcji kierowanych jest do przedstawicieli sektora MŚP, czyli właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak operujący funduszami unijnymi nie zapominają też o większych przedsiębiorcach, samorządach, organizacjach pozarządowych oraz innych formach działalności. Mnogość źródeł zewnętrznego finansowania w postaci dotacji na rozwój otwiera różne ścieżki rozwoju, na przykład przez poszerzenie rynków zbytu, czyli wejście na rynki zagraniczne. Unia Europejska część funduszy przeznacza na pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą rozwinąć swoją działalność za granicą i zwiększyć sprzedaż produktów lub zakres świadczonych usług.

Dofinansowanie unijne dla firm – szansa na rozwój!

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą mieć problemy z utrzymaniem stabilnej pozycji na rynku ze względu na konkurencję ze strony większych i działających dynamiczniej podmiotów. Dlatego warto skorzystać z dotacji na rozwój firmy. Pomoc finansowa z funduszy unijnych pozwoli Ci znacząco odczuć wpływ dodatkowego kapitału na prowadzony biznes. W ramach finansowania zewnętrznego możesz starać się o pieniądze, które przeznaczysz na przykład na informatyzację, wdrożenie rozwiązań ekologicznych, poszerzenie działalności o rynki zagraniczne czy wprowadzenie do swojej działalności innowacyjnych technologii. To właśnie na tych obszarach rozwoju w ostatnich latach Unia Europejska skupia się najbardziej i projekty spełniające wymienione założenia mają największe szanse na pozyskanie środków unijnych.

Pozyskanie dofinansowania unijnego dla firmy jest procesem niezwykle złożonym i czasochłonnym. Wypełnienie wniosku oraz opisanie swojej działalności nie wystarczą, by otrzymać wsparcie z funduszy unijnych. Nasza firma od lat zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw i instytucji. Jeśli nie chcesz zagubić się w gąszczu skomplikowanych przepisów, a także procedur, zajmiemy się Twoim projektem. Sporządzimy komplet dokumentów aplikacyjnych, oferując Ci wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania dotacji, aż do momentu jej rozliczenia. Dołożymy wszelkich starań, by starannie ocenić Twoje potrzeby rozwojowe i potencjał projektu. Jesteśmy po to, by umożliwić Ci rozwój firmy i realizację własnych pomysłów dzięki dodatkowemu kapitałowi.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?