Dotacje celowe - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Dotacje celowe

Organizacje rządowe i pozarządowe mają możliwość korzystania z dotacji ze środków publicznych. Wszystkie aktualne informacje odnośnie do tego tematu można znaleźć na stronie www.gov.pl. Tam ukazują się obwieszczenia dotyczące podziału dostępnych funduszy w ramach dotacji celowych. Szczegóły określa ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Czym jest dotacja celowa?

Definicja dotacji celowych obejmuje wszystkie środki finansowe (bądź dofinansowanie) podlegające szczególnym zasadom rozliczenia. Przeznaczone są one na zadania z zakresu administracji rządowej, a także czynności zlecone jednostkom samorządu terytorialnego (co określone jest ustawami). Skorzystać z nich mogą również podmioty inne niż należące do sektora finansów publicznych, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Na co można przeznaczyć dotację celową?

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki uzyskane z dotacji celowej można przeznaczyć na:

 • określone zadania z zakresu administracji rządowej bądź inne, które zlecone zostały jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • koszty realizacji inwestycji,
 • realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków przeznaczonych na realizację programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1) oraz programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1),
 • bieżące czynności zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym,
 • wykonanie zadań własnych, agencji wykonawczych lub z zakresu mecenatu państwa nad kulturą,
 • współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów (co zostało określone w odrębnych ustawach),
 • zadania wyprzedzające finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej,
 • realizację zadań w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 • dofinansowanie zadań, które realizowane są w ramach jednostek samorządu terytorialnego lub przez inne podmioty.

Kto może skorzystać z dotacji celowej?

Z dotacji celowej mogą skorzystać organizacje:

 • pozarządowe (ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 • pomocy społecznej (ustawa z 12.03. 2004 r. o pomocy społecznej),
 • realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia (ustawa z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej).

Ponadto, o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty realizujące zadania obejmujące ochronę:

 • zabytków (dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych do prac konserwatorskich, robót budowlanych i restauratorskich),
 • przeciwpożarową.

Ile można otrzymać?

Dokładne kwoty dotacji celowych mogą  zmieniać się w zależności od roku. Bieżące zadania własne lub inwestycyjne nie powinny być większe niż 80% całkowitego kosztu ich realizacji. Chyba że zostanie wprowadzona ustawa określająca inaczej. Wielkość środków przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego uzależniona jest od dysponentów części budżetowych – według zasad przyjętych w budżecie państwa.

W Sense Consulting pomożemy Ci na każdym etapie składania wniosku o dotację celową. Wsłuchując się w potrzeby Twojej firmy, stworzymy strategię biznesową oraz całą niezbędną dokumentację (w tym harmonogram wydatków), którą należy złożyć do wybranej instytucji. Nasi eksperci są na bieżąco z literą prawą i śledzą wszystkie zmiany zarówno w regulaminach konkursów, jak i w treści dokumentów i umów. Dzięki nam zwiększysz szansę na szybki rozwój swojej firmy, konkurencyjność na rynku oraz jej rozpoznawalność w kraju i za granicą.

Co możemy dla Ciebie robić?

Jako zespół doświadczonych doradców, SENSE pomoże Twojej firmie opracować strategię biznesową, przejmując na siebie realizację projektu w kluczowych aspektach. Zajmiemy się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie operacji, wraz z niezbędnymi załącznikami, wykonamy niezbędny harmonogram wydatków, a także pomożemy w nawiązaniu relacji z instytucjami naukowymi, w celu uzyskania niezbędnego do otrzymania dotacji w ramach Bonu na innowacje wsparcia merytoryczno-badawczego.

Nasze wieloletnie doświadczenie będzie nieocenionym wsparciem, które pozwoli Twojej firmie aplikować o środki w ramach programu operacyjnego „Bon na innowacje” z dużą szansą na sukces, czyli otrzymanie dotacji.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?