Dotacje dla uczelni wyższych - dotacje | SENSE consulting
Scroll to top

Dotacje dla uczelni wyższych

SENSE Consulting pomaga w pozyskiwaniu dotacji dla uczelni wyższych w Polsce, zarówno tych z budżetu państwa, jak i dotacji unijnych. Nierzadko w przedsięwzięciach inwestycyjnych uczestniczymy od samego początku, wspólnie z przedstawicielem uczelni ustalając kształt projektu. Gromadzimy i sporządzamy niezbędną dokumentację. Znakomicie orientujemy się w nowych zmianach dotyczących przyznawania subwencji uczelniom wyższym, dlatego możemy w skuteczny i solidny sposób pomóc w prawidłowym przygotowaniu dokumentów.

Zmiany w systemie przyznawania dofinansowań

W 2018 roku, na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczęto w Polsce wdrażanie reformy systemu finansującego uczelnie. Wprowadzono algorytmy, które w większym niż dotychczas stopniu mają uwzględniać zróżnicowanie misji uczelni wyższych. Środki dla poszczególnych rodzaju uczelni – badawczych, akademickich, zawodowych czy też nadzorowanych przez inne ministerstwa (np. szkół artystycznych czy wojskowych) będą obliczane w różny sposób.

Wcześniej systemy finansowania nauki i wyższego szkolnictwa funkcjonowały oddzielnie. Co ważne, poszczególne jednostki organizacyjne uczelni (czyli np. wydziały) otrzymywały wiele różnych dotacji na konkretne cele, z których realizacji były później rozliczane. Nierzadko stanowiło to niemałą trudność w sprawnym zarządzaniu całą uczelnią. Od 2018 roku szkoły wyższe dostają jedną subwencję zamiast wielu dotacji. Kwota ta może być wydatkowana w elastyczny sposób.

Nowy algorytm

Nowy algorytm obliczający dotacje dla uczelni wyższych ma projakościowy charakter, premiując szkoły, które będą lepiej realizowały określony cel. Przykładowo, w przypadku akademickich uczelni ważna będzie dostępność kadry dydaktycznej, a w sytuacji państwowych uczelni zawodowych, ważnym elementem wpływającym na wysokość otrzymanej kwoty będą m.in. ekonomiczne losy absolwentów, to, jak radzą sobie oni na lokalnym rynku pracy.

Zmieniona ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określa podział środków pieniężnych pomiędzy:

  • publiczne uczelnie zawodowe, które są nadzorowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;

  • publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez tego samego ministra;

  • uczelnie akademickie będące laureatami konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, który będzie realizowany od 2020 roku.

Odpowiedni algorytm obejmuje również sposób obliczania subwencji dla uczelni nadzorowanych przez innych ministrów, tzn. wojskowych lub artystycznych. Odrębny algorytm został tez przygotowany dla instytutów badawczych, instytutów PAN, niepublicznych uczelni (w ramach wysokości dotychczasowego finansowania) oraz Polskiej Akademii Umiejętności.

Unijne dotacje dla uczelni wyższych

Nowe sposoby finansowania polskich uczelni wyższych ze środków budżetowych nie są proste. Jeśli więc Twoja uczelnia poszukuje skutecznego i profesjonalnego doradztwa w zakresie pozyskania świadczeń, firma SENSE Consulting oferuje swoje usługi.

Od wielu lat zajmujemy się również efektywnym pozyskiwaniem dotacji unijnych dla uczelni wyższych. Dlatego uczelniom i ich jednostkom organizacyjnym możemy zaoferować kompleksowe usługi w zakresie realizowania projektów rozwojowych oraz zdobycia dodatkowych pieniędzy z programów unijnych, takich jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój czy Erasmus+ i inne. Oferujemy usługi wyszukania źródła finansowania, opracowania diagnozy w zakresie możliwości pozyskania środków z danego źródła, przygotowania koncepcji projektu, pełnego zgromadzenia koniecznych wniosków i dokumentacji konkursowej, a także prowadzenie i rozliczanie projektów. Służymy również pomocą w ewentualnym nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami projektów czy sponsorami badań, w negocjacji i finalizacji umów. Prowadzimy też negocjacje i przygotowujemy niezbędną dokumentację konieczną do podpisania umowy finansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych czy też programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasz zespół znakomicie orientuje się we wszystkich zmianach z zakresu finansowania uczelni państwowych w Polsce. Znamy również doskonale metody pozyskiwania środków z projektów unijnych, a także specyfikę funkcjonowania różnego rodzaju uczelni wyższych czy ich wydziałów, m.in. medycznych, artystycznych czy technicznych, dzięki czemu przygotowywane przez nas projekty i propozycje pozyskania pieniędzy są zawsze całkowicie dopasowane do potrzeb i wymagań konkretnych szkół wyższych. W efektywny i kreatywny sposób przygotowujemy koncepcje projektów, co pozwala uczelni wyróżnić się odpowiednio spośród szeregu innych placówek starających się o dofinansowanie. Ponadto posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami z III sektora i środowiskiem biznesowym. Znamy znakomicie dobre praktyki fundraisingowe i ogólnoświatowe trendy w tym zakresie, dlatego też umiemy skutecznie pozyskiwać środki dla uczelni. Warto zaufać naszej wiedzy i doświadczeniu.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. / fax: 61 843 26 11
biuro@senseconsulting.pl

NIP 778-14-56-826
REGON 300885673
KRS Nr 0000309859
Wysokość kapitału zakładowego: 66.000 zł

Biuro w Krakowie:
ul. Cystersów 20A/19, 31-553 Kraków

Biuro w Katowicach:
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Biuro w Zielonej Górze:
ul. Chopina 19, 65-031 Zielona Góra

WYBRANI KLIENCI SENSE

Czy Twoja firma dołączy do tego wspaniałego grona?