ZigaForm version 5.5.1
Scroll to top

SENSE > DOTACJE UNIJNE > ŹRÓDŁA DOTACJI

Źródła dotacji

Rozwój naszych Klientów jest dla nas priorytetem, dlatego robimy wszystko by jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby. Dopasowanie źródła dotacji do wyzwań i specyfiki organizacji i pomysłu Klienta stanowi jeden z najistotniejszych elementów pozyskiwania dofinansowania.

Katalog naszych źródeł nie jest katalogiem zamkniętym. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów wciąż poszukujemy nowych możliwości pozyskiwania finansowania rozwoju ich organizacji. Możesz do nas zadzwonić i wspólnie poszukamy możliwości.

Zespół ekspertów poszukuje możliwości pozyskania funduszy europejskich wśród 21 programów operacyjnych.

DOTACJE UNIJNE

To środki, o które nasi Klienci pytają najczęściej. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Pozyskujemy je z:

1. 5 programów ogólnopolskich:

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ umożliwiającego finansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia,
 • rozwoju szkolnictwa wyższego,
 • innowacji społecznych,
 • mobilności i współpracy ponadnarodowej,
 • działań z zakresu włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i zarządzania.

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKLTURA I ŚRODOWISKO umożliwiającego finansowanie działań z zakresu:

 • zmniejszenia emisyjności gospodarki, w tym w oparciu o Odnawialne Źródła Energii,
 • ochrony środowiska i dostosowania do zmian klimatu,
 • rozwoju sieci drogowej, transportu kolejowego i niskoemisyjnego transportu zbiorowego,
 • ochrony dziedzictwa kulturowego,
  wzmocnienia infrastruktury ochrony zdrowia.

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ umożliwiającego finansowanie:

 • przedsięwzięć zwiększających innowacyjności gospodarki i współpracę pomiędzy sektorem nauki a biznesem,
 • grantów na design,
 • proinnowacyjnych usług dla MŚP,
 • bonu na innowację,
 • procesu patentowego,
 • udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych czy konferencjach zagranicznych,
 • wdrożenia wyników prac B+R.

PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA umożliwiającego finansowanie:

 • projektów ukierunkowanych na poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • systemów e-administracyjnych związanych ze sprawami urzędowymi, edukacyjnymi i zdrowotnymi,
 • zwiększenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych,
 • rozwoju działań młodych programistów.

PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA skierowanego dla podmiotów posiadających siedzibę we wschodniej części kraju. Program obejmuje województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Umożliwiającego finansowanie:

 • tworzenia i rozwoju start-upów,
 • międzynarodowej działalności małych i średnich przedsiębiorstw,
 • tworzenia innowacyjnych produktów lub usług oraz zarządzanie wzornictwem w firmie,
 • inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

2. 16 PROGRAMÓW REGIONALNYCH umożliwiających finansowanie działań ukierunkowanych na wykorzystywanie potencjału danego regionu, w tym zwiększenie jego konkurencyjności i zachowanie spójności społecznej i gospodarczej przy wykorzystaniu regionalnych cech kulturowych i środowiskowych.

PROGRAMY UKIERUNKOWANE SĄ NA WSPARCIE:

 1. edukacji,
 2. infrastruktury publicznej,
 3. działań z zakresu włączenia społecznego i wsparcia regionalnego rynku pracy,
 4. rozwoju gospodarki i innowacyjnych technologii,
 5. ochrony środowiska i naturalnych zasobów,
 6. rozwoju zrównoważonego transportu.

Lubimy poszerzać horyzonty!
Możliwości finansowania badań naukowych i innowacji z największego w historii
Unii Europejskiej programu ramowego daje nam tę szansę.

HORYZONT 2020

Dostępnym źródłem finansowania jest także program ramowy HORYZONT 2020 ukierunkowany na wsparcie badań naukowych i innowacji. Wspiera działania prowadzące do:

1. Podniesienia jakości bazy naukowej i zwiększenie konkurencyjności badań naukowych w Unii Europejskiej poprzez finansowanie:

 • pozytywnie ocenionych przez Europejską radę ds. Badań Naukowych pionierskich badań, przekraczających dotychczasowe granice wiedzy,
 • opartych o interdyscyplinarne badania, wizjonerskich i przełomowych projektów przyczyniających się do rozwoju przyszłych i powstających technologii,
 • prac badawczych i szkoleń dla międzynarodowo mobilnych naukowców,
 • wykorzystanie i rozwój europejskiej infrastruktury badawczej, w tym e-infrastruktury.

2. Przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji poprzez finansowanie:

 • badań i innowacji w obszarach technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT, Kluczowych Technologii Prorozwojowych (KET), przestrzeni kosmicznej,
 • instrumentów pokrywających koszty ryzka przedsiębiorstwom i innym
 • organizacjom prowadzącym działalność B+R,
 •  innowacji w MŚP.

3. Odpowiedzi na najistotniejsze wyzwania społeczne poprzez finansowanie badań, technologii i innowacji w obszarze:

 • zdrowia, zmian demograficznych i dobrostanu,
 • bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarki,
 • bezpiecznej, czystej i efektywnej energii,
 • inteligentnego, zielonego i zintegrowanego transportu,
 • klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowce,
 • ochrony wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Możliwości pozyskiwania dotacji szukamy także poza środkami Unii Europejskiej.
Analizujemy i dopasowujemy ich przeznaczenie do potrzeb Klienta.

DOTACJE KRAJOWE

Cenne źródło dotacji stanowią także DOTACJE KRAJOWE. Odpowiadając na potrzeby Klienta wyszukujemy dostępne dotacje wśród szerokiego katalogu instytucji stanowiących źródło potencjalnej dotacji. Wśród dotacji krajowych znajdują się m.in. dofinansowania z:

1. Programów resortowych, w tym np. Program MALUCH + realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej umożliwiający finansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

2. Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych umożliwiające pozyskanie dotacji dla:

 • pracodawców m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników lub przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • instytucji m.in. na likwidację barier architektonicznych i transportowych jak i zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Rozwój organizacji to także zapewnienie bezpieczeństwa i dogodnych warunków pracy dla swoich pracowników.
Znajdziemy fundusze i na to!

DOTACJE ZUS

To środki umożliwiające pokrycie wydatków na poprawę warunków pracy i zapobieganie wypadkom. Dofinansowanie pokrywa od 20% do 90% kosztów zakupu nowych lub zabezpieczenia posiadanych maszyn i urządzeń. W ramach dofinansowania możliwe jest sfinansowanie kosztów:

 1. maszyn i urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości,
 2. urządzeń wyciszających stanowisko pracy,
 3. zabezpieczenia niebezpiecznych części maszyn,
 4. ulepszenia wentylacji lub zainstalowania klimatyzacji,
 5. zmniejszenia obciążeń pracowników poprzez zakup wózka widłowego,
 6. poprawy warunków pracy na stanowiskach.

Rozwój pracowników to klucz do rozwoju organizacji.
Wspieramy w dofinansowaniu usług rozwojowych.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Umożliwia pozyskanie dofinansowania na rozwój pracowników. Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80%. Baza Usług Rozwojowych jest platformą administrowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Umożliwia przedsiębiorcy sfinansowanie:

 1. szkolenia,
 2. e-learningu,
 3. studiów podyplomowych,
 4. doradztwa,
 5. coachingu,
 6. mentoringu,
 7. egzaminu,
 8. usługi o charakterze zawodowym.

W zależności od województwa, usługa rozliczana jest poprzez:

1. Refundację wydatków dokonywaną po zrealizowaniu usługi.
2. System bonowy polegający na wykupieniu bonu, którym opłacana jest usługa rozwojowa. Koszt bonu jest równy różnicy dofinansowania. Pozostałą część opłaca Operator nadzorujący działanie Bazy Usług Rozwojowych w danym województwie.
3. System kont przedpłaconych polegający na założeniu indywidualnego konta, na który wpływają środki własne Przedsiębiorcy i dofinansowanie przyznane przez Operatora. Po zakończeniu usługi to Przedsiębiorca dokonuje płatności ze środków z konta przedpłaconego.

Przy braku usługi odpowiadającej potrzebom Przedsiębiorcy, nasi eksperci są w stanie zgłosić zapotrzebowanie w Bazie Usług Rozwojowych i znaleźć jej wykonawcę. Jako firma szkoleniowa, spełniająca najwyższe standardy usług szkoleniowo-doradczych, jesteśmy także wykonawcą usług rozwojowych.

O konkurencyjności przedsiębiorstwa decydują kompetencje pracowników.
Pomagamy w dofinansowaniu kształcenia ustawicznego zespołu i dopasowaniu jego kompetencji do potrzeb gospodarki.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Umożliwia pozyskanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Dedykowany jest osobom pracującym, których kompetencje uległy dezaktualizacji i nie odpowiadają na aktualne potrzeby zmieniającej się gospodarki. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to szansa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania na szkolenia wynosi od 80% do 100%. A co najważniejsze, to sam Przedsiębiorca określa listę pracowników i zakres szkoleń, które są niezbędne do podniesienia ich kompetencji.

Nasi Klienci chętnie korzystają z tej formy rozwoju organizacji. Mamy ekspertów, którzy wspierają w zakresie:
1. Określenia potrzeb szkoleniowych.
2. Monitorowania dostępności środków w Powiatowym Urzędzie Pracy.
3. Uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.
4. Realizacji szkoleń.
5. Skompletowania dokumentacji szkoleniowej i faktury dla rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Wiemy, że dobrze zarządzana organizacja może skutecznie skupiać się na rozwoju swoich produktów i usług, dlatego wspieramy w finansowaniu rozwoju kadry menedżerskiej.

AKADEMIA MENEDŻERA

Program AKADEMIA MENEDŻERA umożliwia pozyskanie do 80% dofinansowania na wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Wsparcie jest dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, w tym:

 1. właścicielom,
 2. kadrze menedżerskiej,
 3. osobom przewidzianym do objęcia stanowiska kierowniczego.

Wsparcie umożliwia przedsiębiorcy refundację kosztów z zakresu:

 1. opracowania analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorcy wraz z potrzebami rozwojowymi kadry menedżerskiej,
 2. usług rozwojowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Każda branża ma swoje wyzwania. Pomagamy w finansowaniu podnoszenia kompetencji dostosowanych do potrzeb rozwojowych danej branży.

KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW

Program KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW umożliwia pozyskanie dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy:

 1. planują przeszkolić pracowników,
 2. działają w branży: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności.

W ramach wsparcia utrzymać można dofinansowanie 80% kosztów:

 1. szkoleń,
 2. doradztwa,
 3. studiów podyplomowych.

Powyższe usługi muszą być zgodne z rekomendacjami kompetencyjnymi dla danego sektora. Katalog proponowanych szkoleń jest szeroki, wśród propozycji znajdują się między innymi:

1. BUDOWNICTWO:

 • Dekarz.
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym.
 • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i
 • efektywnej pracy na budowie.
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych.

2. FINANSE:

 • Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
 • Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego.
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym.
 • Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej.

3. TURYSTYKA:

 • Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych.
 • Pilot wycieczek.
 • Animator czasu wolnego.
 • Bezpieczeństwo w hotelu w dobie pandemii.

4. MODA I INNOWACYJNE TEKSTYLIA:

 • Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym,
 • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym,
 • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym,
 • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

5. IT:

 • Programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane.
 • Testowanie aplikacji.
 • Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami modelowanie struktur danych.
 • Rozwój kompetencji osobowych.

6.OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA:

 • Rozliczenia z płatnikiem.
 • Mediacje, negocjacje, rzecznictwo socjalne.
 • Zarządzanie informacją w placówce medycznej.
 • Warsztat budowania relacji i kooperacji ponadsektorowej.

7. MOTORYZACJA Z UWZGLĘDNIENIEM ELEKTROMOBILNOŚCI:

 • Operator CNC (w zakresie tworzenia narzędzi i matryc).
 • Projektowanie i rozwój produktu.
 • Obsługa projektów B+R.
 • Operator linii montażowej/ produkcyjnej.

Kształcenie ustawiczne to ważny element budowania konkurencyjności na rynku pracy.
Wspieramy osoby, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje.

REGIONALNE PROJEKTY NA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH

Umożliwiają sfinansowanie usług mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym prowadzących do zdobycia kwalifikacji.

Projekty kierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej, głównie w wieku 24-64 lata, które z własnej woli zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji.

Wsparcie udzielane jest poprzez realizację:

 1. pozaszkolnych form kształcenia realizowanych poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy inne niż wymienione powyżej umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 2. studiów podyplomowych;
 3. formalne potwierdzanie zdobytych podczas kursów/ szkoleń kompetencji lub kwalifikacji poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Blog z SENSEm / 19.02.2021

Co w trawie piszczy - Fundusze Europejskie 2021

Ministerstwo Finansów podaje, że od dołączenia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej do marca 2020 roku polski budżet zasilony został kwotą 181 miliardów euro. Od początku członkostwa Polska wpłaciła do unijnej kasy około 58 mld euro – łączne saldo rozliczeń pomiędzy Polską a Unią Europejską wynosi zatem około 123 mld euro.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zostaw nam kontakt a oddzwonimy w przeciągu 48h!